Hotărârea nr. 208/2020

hotarirea 208 - 31 august 2020 - declarare ca bun de interes local teren 456 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


•Sil EN ISO 9001:2015 410/C Sil EN ISO. 14001:2015 223/M .Sil ISO 15001:2018 190/HS SH ISO/IEC 27001:2018 0I9/S1

HOTĂRÂREA NR.208

privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 456 mp situat în Râmnicu Vâlcea - zona Ostroveni, cu destinația de drum acces

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31391 din 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 456 mp, situat în Râmnicu Vâlcea — zona Ostroveni, cu destinația de drum acces, precum și clasificarea ca stradă a drumului de interes local;

Văzând Raportul nr.31794 din data de 27.08.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale, ținând cont atât de căile de acces existente, cât și de necesitatea creării unor noi artere de circulație care să asigure accesul către cartierele municipiului care s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani, iar un cartier în continuă dezvoltare urbanistică este și Cartierul Ostroveni;

Ținând seama de faptul că în urma solicitării formulată de Asociația de Proprietari Ostroveni 102, privind efectuarea unor lucrări de amenajare și salubrizare a zonei, au fost efectuate măsurători topografice de către reprezentanții Biroului Cadastru, Fond Funciar, Agricultură pentru identificarea, poziționarea și determinarea suprafețelor de teren situate pe strada Ostroveni, limitrofe proprietății cu numărul de imobil 104;

Având în vedere că după verificarea situației juridice a terenurilor din zonă, în baza de date cadastrale și înscrieri în Cartea Funciară, a reglementărilor urbanistice cuprinse în Planul Urbanistic General, precum și a punerilor în posesie efectuate de Comisia Locală de Fond Funciar a municipiului Râmnicu Vâlcea în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, s-a constatat că terenul în suprafață de 456 mp, care pornește la est din strada Ostroveni și asigură accesul la mai multe proprietăți private cu care se învecinează la nord, se suprapune parțial cu drumul prevăzut în Planul Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 18/2013, nu a făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu este înscris în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice, astfel încât poate primi destinația de drum public;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lila) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 456 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - zona Ostroveni, cu destinația de drum acces.

(2) Imobilul-teren prevăzut la alin. (1) este identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local, identificat la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

456

Str. Ostroveni INTRAVILAN

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativi

ieritoriala (UAT)

-—-------

Ramnicu Valcea

--ANEX-A’Nr— ---------It]—

UOTĂ DÂ nr a

450550

-------rw-1 AHA Kt" ------

CONSILIULUI LOCAL U-Q-f 4>.

398400

398400


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

456

Imobil împrejmuit cu gard din lemn intre punctele 68,67, 87, gard din beton intre punctele 82, 21, gard din plasa pe postament din beton intre punctele 76, 77, 78, limita nematerializata intre punctele 78, 79, 81, 80, 68 - 21, 76.

Total

456

Suprafața totala masurata a imobilului = 456 mp