Hotărârea nr. 207/2020

hotarirea 207 - 31 august 2020 - aprobare elaborare documentatie biciclete

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS . SR EN ISO <01:2015410/C SREN ISO 1400I;2015.223/M SR ISO45001:2018 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.207

privind aprobarea elaborării documentației tehnico economice pentru Proiectul "Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea", în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014- 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31424 din data de 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea elaborării documentației tehnico - economice pentru Proiectul "Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020;

Văzând Raportul nr.31791 din data de 27.08.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că în cadul Programului Operaționl Asistență Tehnică 2014-2020, a fost lansat apelul de proiecte destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, unitățile administrativ teritoriale putând primi sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniile de interes mai sus menționate, în baza selecției de fișe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agențiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puțin dezvoltate), pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului Operațional Regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementarea proiectelor;

Luând în considerare faptul că Municipiul Râmnicu Vâlcea intenționează să solicite fonduri nerambursabile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea, care cuprinde mai multe idei de proiect înscrise în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020, aprobate prin HCL nr. 381, respectiv nr. 382 din 27 septembrie 2017, după cum urmează: "Definitivarea unei rețele de piste pentru biciclete la nivelul municipiului', "Construirea de parcări pentru biciclete", "Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor”, precum și "înființarea de zone pietonale, inclusiv construirea a trei poduri peste râul Olănești dedicate exclusiv pietonilor și bicicliști lor”',

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă elaborarea documentației tehnico economice pentru Proiectul "Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinat pregătirii de proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a finanțării nerambursabile de 446.250 euro calculat la cursul infoeuro de la data depunerii fișei de proiect de investiții.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

J