Hotărârea nr. 206/2020

hotarirea 206 - 31 august 2020 - aprobare Acord cu ABA Olt


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


SR i:N ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M

HOTĂRÂREA NR.206

de aprobare a Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31389 din data de 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.31836 din data de 28.08.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în cadul Programului Operaționl Asistență Tehnică 2014-2020, a fost lansat apelul de proiecte destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, iar în cadrul acestui apel de proiecte, unitățile administrativ teritoriale pot primi sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniile de interes mai sus menționate, în baza selecției de fișe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agențiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puțin dezvoltate), pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului Operațional Regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementarea proiectelor;

Ținând seama de faptul că UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea intenționează să solicite fonduri nerambursabile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente Proiectului Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea, care cuprinde mai multe idei de proiect înscrise în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 381, respectiv nr. 382 din 27 septembrie 2017, după cum urmează: "Definitivarea unei rețele de piste pentru biciclete la nivelul municipiului", "Construirea de parcări pentru biciclete", "Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor1', precum și "înființarea de zone pietonale, inclusiv construirea a trei poduri peste râul Olănești dedicate exclusiv pietonilor și bicicliștilor"-,

Luând în considerare adresa nr.11119/24.08.2020, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 31205/24.08.2020, prin care Administrația Bazinală de Apă Olt, ne-a transmis semnat, Acordul-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale Memorandumului Guvernului nr. 20/8372 M.B./05.05.2017 privind adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul Operațional Regional (unități administrativ teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare;

în baza art.129, alin. (2), lit.e), alin.(9), lit.a), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Acordul-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Administrației Bazinale de Apă Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDJNjĂiCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA

Nicolae STELI


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

ANEXĂ Nr."" hotărârea CONSIL Moc ,


Acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Ramnicu Vc

în temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Admninistrativ și a Legii cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Memorandumului Guvernului nr. 20/8372 M.B./O5.O5.2O17 privind adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul Operațional Regional (unități administrativ teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, Unitatea administrativ teritorială Municipiul Ramnicu Vâlcea cod de identificare fiscală (CIF) 2540813, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14, telefon 0250 731016, fax 0250 731843, reprezentat prin Mircia GUTĂU în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea,

și

Administrația Bazinală de Apă Olt, cod de identificare fiscală (CIF) 18264803, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6, telefon 0250 739881 fax. 0250 738255, reprezentat prin Gheorghe ȚIGARET în calitate de director,

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat.

Cadru general

 • - Prin OUG nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), au fost instituite unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având ca scop asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură în domenii de interes strategic național/regional/ local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în cadrul Politicii de coeziune.

 • • în cadrul POAT 2014-2020, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea va efectua demersuri în vederea obținerii finanțării pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii și implementării proiectului „Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea” ce cuprinde lucrări de construire pentru înființarea de zone pietonale, inclusiv construirea a trei poduri peste râul Olănești dedicate exclusiv pietonilor și bicicliștilor, urmând ca acesta să fie depus la finanțare în cadrul POR 2021-2027.

- în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, în cazul unei investiții în infrastructură sau producție trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură.

ĂRT. 1 Obiectul acordului de parteneriat

 • (1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor finanțate prin POĂT 2014-2020 si ulterior prin Programul Operațional Regional 2021-2027, denumit în continuare POR.

 • (2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului „Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea” , eligibil în cadrul POR.

ART. 2 Obligațiile UAT Municipiul Ramnicu Valcea

 • (1) în îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin direcțiile de specialitate, are obligația depunerii și implementării proiectului „Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea” în conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-și prin cererea de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în aceasta.

 • (2) UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea va informa de îndată Administrația Bazinală de Apă Olt cu privire la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului menționat la alin. (1).

ART. 3 Obligațiile Administrației Bazinale de Apa Olt

 • (1) în îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală de Apă Olt va analiza în cel mai scurt timp cererea de parteneriat a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • (2) După emiterea acordului său, Administrația Bazinală de Apă Olt va informa în termen de 5 zile lucrătoare UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, beneficiar POR asupra semnării acordului cadru de parteneriat.

 • (3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și în perioada de durabilitate a proiectului „Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, Adminstrația Bazinală de Apă Olt se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra malurilor Râului Olănești pe care vor fi amplasate investițiile ce fac obiectul proiectului depus în cadrul cererii de finanțare cu titlul „Creșterea mobilității urbane pietonale și cicliste în Municipiul Râmnicu Vâlcea” .

ART. 4 Termene

 • (1) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și se derulează până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului.

 • (2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului.

ART. 5 Comunicare

 • (1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicarea principiului nevoii de o cunoaște.

 • (2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți.

ART.6 Dispoziții finale

(1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părțile vor notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia.


 • (2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

 • (3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.

Prezentul acord s-a semnat azi                 în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.


Unitatea administrativ teritorială

Municipiul Râmnicp Vâlcea

Primar, / /*/[..       *

"“w y

Direcția Dezvoltare Locală

Director Executiv,

Marfa FEROIU

Direcția Juridică

Director Juridic,V

Petre CAZAN

Direcția Economico-Financiară

Director Economic,

Narcisa COLȚOS

Administrația Bazinală de Apă Olt

Director,

Gheorghe J^QAW^X

LV z T\

Director Tehnic Exploatare Lucrări Hidrotehnice

Emilian NISTOR~> I

O

Serviciul Cadastru și Patrimoniu

Alexandru BRUTARU

r

C o m p a rtfirpe h ț XI arid i c

DapiefipOPEstir/s"‘.