Hotărârea nr. 205/2020

hotarirea 205 - 31 august 2020 - aprobare program de investitii si reparatii pentru sistemul de alimentare cu energie termica

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN.ISO 9001:21)15 410/C -SREN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:201(1.190/115 SR ISQ/lEC 27001:201(1 019/SI

HOTĂRÂREA NR.205

privind aprobarea "Programului de Investiții și a Programului de Reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din

municipiul Râmnicu Vâlcea’’, pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31131 din data de 24.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea ” Programului de Investiții și a Programului de Reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.31132 din 24.08.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Contractul nr. 9692/2002, serviciul public de alimentare cu energie termică din municipiu, a fost concesionat către Societatea CET GOVORA SA, iar prin Hotărârea nr. 84/2008, Consiliul Local a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de solicitarea transmisă Societății CET GOVORA SA sub nr. 20279/05.06.2020, prin adresa nr. 2831/12.06.2020, această societate a transmis spre analiză și aprobare documentația pentru Programul de Investiții și Programul de Reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, pentru anul 2020; de asemenea, având în vedere adresa nr. 3106/22.07.2020 prin care Societatea CET GOVORA SA a retransmis Programul de Reparații, ca urmare a faptului că cel transmis inițial a fost incomplet;

Luând în considerare prevederile art.16 din Contractul de delegare nr. 9692/2002 a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiu;

în temeiul prevederilor art.9, alin.(2), lit.b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin.(1) și alin.(2), lit.f) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.d) și d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă "Programul de Investiții și Programul de Reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Societății CET GOVORA SA;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDJN Nicolae STELIAmO


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL^ jurist Ion DIDOIlr

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020


Societatea CET GOVORA SA

_ DEPARTAMENT PRODUCȚIE SECȚIE TERMOFICARE URBANĂ


APROBAT,


Administrator Judiciar

Euro Insol SPRL, \,


PROGRAM DE INVESTIT!!! PE AN0t2O2©i Nr. ' cri.

1

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI;

VALOARE ESTIMATĂ

MODALITATE DE DERULARE A z

PROCESULUI DE ACHIZIȚIE Z --------------------------------------------->f ■

LEI FĂRĂ TVA

RÂMNICU VÂLCEA                                                             //O

1.

Extinderi rețele primar ți secundar la r.ol consumatori - VALOARE TOTALĂ PROIECTARE, ACHIZIȚIE, EXECUȚIE LUCRĂRI

610.000,00

1.1

întregire INEL rețea apă fierbinte = 2:<150m, DN 200 mm. - b-dul Dem Răduiescu / Sc. nr. 9 - P.T 3, P.T5, PTSbis

190.000,00

încredințare dirrclu PHf.LCțij-

1.2

Alimentare cu apă fierbinte țeava preizolată =2xl00m, Dn = 110 mm punct termic Maternitate din PT26

90.000,00

încredințare directă PKElCc^,

1.3

Extindere/alîmentare cu apă fierbinte minipuncte termice pentru nci consumatori pe b-dul Dem Rădulescu - Patriarh lustinian Marina - Sacerdoteanu, cu teavă preizolată

300.000,00

incrediniarRdirocrO PRELCET \\

1.4

Extindere          fierbinte conîunmtor nou Inspectoratul de Stat in Construcții

30.000

încredințare directă PRElCET

a.

RwbațMn modarniUH «».i« lernttw     -     yAM2&ISF.TST*}AlMSyJS£IS«^

acx. <043.00

2.1

Achiziție și înlocuire schimbătoare incălzire 3 buc. capacitate termică 6,96 MW, schimbătoare apă caldă 2 buc. capacitate termică 3,48 MW, PT39

180.000,00

încredințare directă PRELCET

2.2

înlocuire/reabilitare rețea apă fierbinte în sistem clasic =2xl00ml, DN 150rnm. - din cămin vizitare (CV4), str. Caro! 1 până ia PT21

102.000,00

încredințare directă PRElCET

2.3

Amplasare panouri solare 20 buc., centrala termica Copaceîu

70.000,00

încredințare directă PRELCET

2.4

Achiziție echipamente monitorizare si automatizare PT-uri în Rm. Vâlcea, Băile Olănești și Căiimănești

66.500,00

încredințare directă PRElCET

2.5

i Achiziție echipamente „Transmitere Baza de date din PT+uri la DTU în sistem Wireless,,

143.000,00

încredinfare directă PRElCET

2.6

[Achiziție si înlocuire pompe circulație in punctele termice din Rm. Vaicea si Calimanesti

200.000,00

încredințare directă PRELCET

2,7

[Achiziție si înlocuire vane in punctele termice din Rm. Vaîcea

100.000,00

încredințare directă PRElCET

3.

Dwierireț-to termice     -      VA^AgETOȚALÂ

120.000,00

3 I

Deviore/jlimc'iîtiii’t' cu îoăvii pfcizolStâ can.il termic alimentare licee l‘T 38

120 000.00

încredințare directă PRCI.CE l

CĂUP4ĂNEȘTI

1.

Extinderi rtrielo primar și îpțvr^larlamzi consumatori    -     VALOARE TOTALĂ PROIECTARE, ACHIZIȚIE, EXECUȚIE LUCRĂRI

35.000,00

1.1

Alimentare cu agent termic primar/distribuție cu țeavă preizolată Casa de cultură Fiorin Zamfirescu și Centrul Multifuncțional

35.000,00

încredințare directă PRElCET

TOTAL INVESTIȚI! (PROIECTARE, ACHIZIȚIE, EXECUȚIE LUCRĂRI) 2020

1.626.500,00

Data: 10.06.2020


ANEXA Nr.

HOTĂRÂREA

ONS!L!ULU! LOCA


Manager Departament Producție ing. Ion ROESCU I I J ' U <\7l


Manager Dep. Economic, ec. Ramona MARTIN


ȘEF SECȚIE TERMOFICARE URBANA ing. Gheorghe FL0R1CA /   /1Birou Controlling - Bugete,

A

ADJ. ȘEF SECȚIE TERMOFICARE URBANA ing. Marius BRĂNESCU

/

i
i’ govora *i

\ si • /

7 s. / vâj , Administrator Judiciar

hsol SPRL,APROBAT,

Administrator Specj ec. Ste'HOTĂRÂREA SILIULUi LOCAL.


PROGRAM DE ACHIZIȚII'MENTENANȚĂ - 20w6âgF

«’•: S‘. <

/ ; <

Nr.

Tipul și obiectul contractului sectorial / acordului -cadru

COD CPV

>

. :

Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului cadru lei fără TVA

Sursa de finanțare

Data estimată pajtjpu atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru

îiur

^^rularea procesului de achiziție

......

Serviciul responsabil cu elaborarea caietului de sarcini/urmarirea derulării contractului

"

5

A. MENTENANTA TERMOFiCARE URBANA

-

Service și mentenanță instalații electrice și automatizări, pompe, vane / Pt-uri și CT-uri Rm. Vâlcea - Olănești - Călimănești (inclusiv echipamente Sauters).

50312300-8

120,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

i 2

SERVICE și mentenanță, revizie șiîntreținre la arzătoarele cazanelor Guilot 350 kw din dotarea centralelor termice C.T.l și C.T. 2 Olănești, CT2-CT4 Călimănești și Copăceiusi piese schimb pentru cazane

50531200-8

38,500.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

Verificări Metrologice și Reparații CONTOR!

50410000-2

200,000.00

surse proprii

an 2020

Onîine

Termof

I 4

Achiziție plăci + garnituri schimbătoare de căldura cu pîaci inox/tip JCPIAF, V5CARB, ALFALAVAL si garnituri EPDM

42511100-2

450,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

j 5

Achiziție contori de energie termică: încălzire, apă caldă de consum, apă fierbinte

38551000-2

250,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

i6

ACHIZIȚIE țeava PPR-AI

44160000-9

200,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

ELECTROPOMPE circulație și recirculare apă caldă

42122130-0

100,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

| 3

Lucrări de

îmbrăcăminte la drumuri - ASFALTATI

45233222-1

150,000.00

surse proprii

an 2020

9

Lucrări de întreținere si reparații la clădiri - Puncte Termice / Centrale Termice din

Ramnicu Valcea , Olanesti si Călimănești

45262300-4

50,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

10

Materiale de curatenie(lOOOO)

39831240-0

10,000.00

surse proprii

an 2020

Online

Termof

11 j

Chirie a 67 stâlpi de iluminat public ca suport pentru rețelele de comunicații electronice(CATV, internet, telefonie, transmisii de date) PRIMĂRIA RM. VÂLCEA

64214400-3

3,700.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

i

TOTAL MENTENANTA TERMOFOCARE

1,572,200.00

an 2020

B. MENTENATA TERMOFECARE (PRELCET)

an 2020

1 1

::

înlocuire rețea termica încălzire intre blocuri S27 si S31 aferente PT 7

45231111-6

30,230.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof


1 i

i 2

Înlocuire rețea termica încălzire si racord bloc 54 ,sc.A aferent PT 13

45231111-6

i 3

înlocuire rețea termica încălzire si racord bloc G 117 PT 33

45231111-6

i 4

înlocuire rețea termica încălzire a.c.m. si recirculata la bloc C 9 aferent PT 1

45231111-6

i 5

înlocuire rețea termica încălzire si racord bloc Al? aferent PT 4

45231111-6

| 6

|__________

înlocuire racord încălzire si a.c.m. la Grădiniță nr.3 aferenta PT 3

45231111-6

înlocuire rețea termica încălzire intre Școala gen. nr.13 si Grădiniță nr.4 aferente PT 3

45231111-6

1 8

înlocuire rețea termica încălzire st racord Școala generala nr.2 aferenta PT 35

45231111-6

9

înlocuire rețea termica încălzire să racorduri la bloc 0 2 si 13 aferente PT 25

45231111-6

10

înlocuire rețea termica încălzire intre blocurile S 26 si S 34 aferente PT 7

45231111-6

11

înlocuire rețea termica încălzire intrare Club Pensîuonari, ram. Bloc A39, aferent PT 5

45231111-6

£

12

Reparații AVARII rețele termice - Instalații - Lucrări de instalații, în regim de urgență, eliminare avarii și racordare noi consumatori

45231111-6

1

Reparații AVARII rețele termice - Izolații termice - Lucrări de izolații termice - în regim de urgență, eliminare avarii și racordare noi consumatori

44111520-2

TOTAL ME5MTENATA TERMOFICARE PRELCET

_

TOTAL GENERAL (A+B)

Manager Departament Producție ing. Ion ROESCU \[/

Manager Dep. EconqmiQ ec. Ramona Gina MȘef Secție Termoficare Urbană ing. Gjheroghe FLORICA •.'//

Adj» Șef Secție Termoficare Urbană ing. Marius BRĂNES£U /

49,360.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

32,610.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

90,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

100,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

11,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

35,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

30,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

52,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

31,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

40,000.00

surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

300,000.00

Surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

100,000,00

Surse proprii

an 2020

încredințare directă

Termof

801,200.00

2,373,400.00