Hotărârea nr. 203/2020

hotarirea 203 - 31 august 2020 - modificare stat de functii DAS

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9(101:2015 410/C SR EN ISO 1400112015 2~23/M SR ISO 45001:2011) 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20111 019/SI

HOTĂRÂREA NR.203

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.5547 din data de 24.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea, începând cu data de 01.09.2020, a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială, prin transformarea unui post;

Văzând, de asemenea, Raportul nr.5548 din data de 24.08.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art.476, art.477 și art.478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.09.2020, se modifică statul de funcții al Direcției de Asistență Socială, prin transformarea unui post, după cum urmează:

Nr. crt.

Serviciul/Compartimentul

Funcția publică

Nr. Posturi

actuală

propusă

1.

Serviciul Asistență Socială -Compartimentul Persoane

Inspector,clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

Vârstnice

(2) Modificarea aprobată conform alin.(1) se regăsește în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială. J                                                                ’

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiară;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției de Asistentă Socială.

J                                                          J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA; Nicolae STELfAI^/-/^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAI/ jurist Ion DIDOIlz

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


ANEXA Nr.         ~~

hotărâreaĂ SOCIALĂ RM.VÂLCEA


ANEXA NR.1NR. CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția publidct^?/£

Gradul profesionar

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

"S

cp cu Tu

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

Clasa ■

de conduc.

de execuție

CU*

O

I—

profesional

1

Ocupat

Director executiv

II

S

2

Ocupat

Director executiv adjunct

I

S

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL PROMOVARE INCLUZIUNE SOCIALĂ

4

Ocupat

inspector

I

superior

S

5

Ocupat

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PERSOANE VÂRSTNICE

6

Ocupat

inspector

I

superior

S

7

Ocupat

inspector

l

superior

S

8

Ocupat

inspector

I

superior

S

9

Vacant

inspector

l

principal

S

COMPARTIMENTUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI

10

Ocupat

consilier

I

principal

S

11

Ocupat

inspector

l

superior

S

12

Vacant

inspector

l

principal

S

13

Vacant

inspector

l

asistent

S


SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ' '9TECȚIA COPILULUI , .-'AMILIEI

14

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, JURIDIC

15

Ocupat

consilier juridic

I

superior

S

16

Ocupat

inspector

I

superior

S

17

Ocupat

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENTUL

MONITORIZARE Șl INTERVENȚIE DE URGENȚĂ

18

Vacant

inspector

I

asistent

S

19

Vacant

inspector

I

principal

S

20

Ocupat

inspector

I

superior

S

21

Ocupat

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENTUL

ALOCAȚII, INDEMNIZAȚII

22

Ocupat

inspector

I

superior

S

23

Ocupat

referent

III

superior

M

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

24

Ocupat

Șef serviciu

ll

s

COMPARTIMENTUL BUGET-CONTABILITATE, ACHIZIȚII

25

Vacant

inspector

I

superior

s

26

Ocupat

inspector

I

superior

s

27

Ocupat

consilier

I

superior

s

28

Ocupat

consilier

I

superior

s

29

Vacant

consilier

I

superior

s

30

Vacant

inspector

I

asistent

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

31

Ocupat

consilier

I

superior

32

Ocupat

inspector

I

principal

S

33

Ocupat

inspector

I

superior

S

34

Ocupat

consilier

I

superior

S

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT -ADMINISTRATIV

35

Vacant

insp. specialitate

I

S

36

Ocupat

referent

IA

M

37

Ocupat

îngrijitor

M

38

Ocupat

șofer

I

M

BIROUL BENEFICII SOCIALE

39

Vacant

Șef birou

II

S

40

Ocupat

inspector

I

debutant

S

41

Vacant

inspector

I

superior

S

42

Vacant

referent

III

principal

M

43

Ocupat

inspector

I

superior

S

44

Ocupat

inspector

I

superior

S

45

Ocupat

inspector

I

principal

S

46

Vacant

consilier

I

superior

S

47

Ocupat

asistent social

debutant

S

48

Ocupat

muncitor necalificat

I

M

49

Ocupat

muncitor necalificat

I

M

COMPARTIMENTUL DIAGNOZĂ, STRATEGII, PROGRAME, RELAȚII CU ONG

50

Vacant

consilier

I

principal

S

51

Vacant

inspector

I

principal

S

Asistent personal*

asistent personal

M

în limita locurilor aprobate anual, prin HCL

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ IOANA

52

Ocupat

Șef centru

II

S

53

Vacant

asistent social

principal

S

54

Ocupat

asistent medical

principal

M

55

Ocupat

psiholog

S

1/2 normă

56

Ocupat

psiholog

debutant

s

1/2 normă

57

Ocupat

58

Vacant

59

Ocupat

60

Ocupat

61

Vacant

62

Vacant

Număr posturi

Ocupate

Vacante

Nr. total de funcții publice

30

14

Nr. total de funcții publice de conducere

5

1

Nr. total de funcții publice de execuție

25

13

Nr. total de funcții contractuale

13

5

Nr. total de funcții contractuale de conducere

1

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

12

5

Nr. total de funcții din instituție

43

19


Comp. Resurse Umane, Salarizare


Insp. Cristina Petrescu