Hotărârea nr. 202/2020

hotarirea 202 - 31 august 2020 - modificare stat de functii DADP

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SRISO 45001:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20HI 019/SI j

HOTĂRÂREA NR.202

privind modificarea statului de funcții al

Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu 01.09.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.9730 din data de 21.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea, începând cu data de 01.09.2020, a statului de funcții al a Direcției Administrării Domeniului Public, prin transformarea unor posturi;

Văzând, de asemenea, Raportul nr.9731 din data de 21.08.2020, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.554 și art.626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.aj coroborat cu alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.09.2020, se modifică statul de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, după cum urmează:

  • A. prin transformarea a 38 de posturi ca urmare a promovării examenului în grade/trepte profesionale;

  • B. prin transformarea unor posturi, astfel:

  • - la Serviciul Coloana Auto și Utilaje, postul de șofer treapta II se transformă în postul de șofer, treapta I, iar postul de muncitor calificat vacant, treapta III (mecanic utilaj) se transformă în post de muncitor calificat (mecanic utilaj), treapta I;

  • - la Compartimentul Bază Agrement, postul de muncitor calificat, treapta IV se transformă în postul de casier;

  • - la Biroul Reparații, întreținere Străzi, postul de muncitor calificat vacant, treapta III se transformă în post de muncitor calificat, treapta I, iar postul de muncitor calificat vacant, treapta IV se transformă în post de muncitor calificat, treapta II;

  • - la Serviciul Tehnic, Investiții, Avizări, Pregătirea Producției, Administrativ, postul de inspector de specialitate, gradul IA vacant se transformă în post de inspector de specialitate debutant;

  • - la Compartimentul Prestări Servicii, 2 (două) posturi de muncitor calificat vacante, treapta III se transformă în posturi de muncitor calificat, treapta I.

  • ( 2) Modificările aprobate conform alin.(1) se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Resurse Umane;

Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE

Nicolae STEf


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEAla HCL nr.


STAT FUNCȚII DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUIPUBLIC

NR.

CRT

Numele, prenumele/VACANT, temporar

VACANT după caz

Funcția contractuala

grad/treapta profesionala

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

1

director

II

S

2

inginer sef

II

S

3

contabil sef

II

S

total

funcții

3

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

4

sef serviciu

II

S

5

insp.spec.

IA

S

6

insp.spec.

IA

s

7

insp.spec.

I

s

8

insp.spec.

II

s

9

referent

IA

M

10

insp.spec.

IA

S

11

casier

M/G

total

funcții

8

COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE, GESTIONARE BUNURI

12

magaziner

M/G

13

manipulant bunuri

M/G

total

funcții

2

COMPARTIMENTUL JURIDIC

14

consilier juridic

IA

S

total

funcții

1

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

15

insp.spec.

IA

S

16

referent

IA

M

total

funcții

2

SERVICIUL TEHNIC,IN VESTITI l,AVIZARI,PREGĂTIREA PRODUCȚIEI,ADMINISTRATIV

17

sef serviciu

II

S

18

insp.spec.

IA

S

19

insp.spec.

IA

S

20

insp.spec.

IA

S

21

insp.spec.

debutant

S

22

insp.spec.

I

s

23

îngrijitor

G

24

îngrijitor

G

total

funcții

8

COMPARTIMENTUL SSM, PSI

25

insp.spec.

IA

S

total

funcții

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

26

insp.spec.

IA

S

27

insp.spec.

IA

S

total

funcții

2

COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT(calitate, mediu)

28

insp.spec.

IA

S

29

insp.spec.

IA

S

total

funcții

2

SERVICIUL COLOANA AUTO SI UTILAJE

30

sef serviciu

II

S

31

referent

IA

M

32

șofer

II

G

33

muncitor calificat

I

G

34

șofer

I

G

35

șofer

I

G

36

șofer

I

G

37

muncitor calificat

I

G

38

șofer

I

G

39

muncitor calificat

I

G

40

muncitor calificat

I

G

41

șofer

I

G

42

muncitor calificat

I

G

43

șofer

I

G

44

muncitor calificat

I

G

45

muncitor calificat

I

G

46

muncitor calificat

I

G

47

muncitor calificat

I

G

48

șofer

I

G

49

șofer

I

G

50

muncitor calificat

I

G

51

șofer

II

G

52

muncitor calificat

I

G

53

șofer

II

G

54

șofer

I

G

55

muncitor calificat

I

G

56

șofer

I

G

57

șofer

I

G

58

șofer

I

G

59

șofer

I

G

total

funcții

30

SERVICIUL REPARAȚII ÎNTREȚINERE STRĂZI

60

sef serviciu

II

S

total

funcții

1

BIROUL REPARAI

ni întreținere străzi

61

sef birou

II

S

62

inspector specialitatî

IA

S

63

subinginer

IA

SSD

64

muncitor calificat

II

G

65

muncitor calificat

I

G

66

muncitor calificat

I

G

67

muncitor calificat

II

G

68

muncitor calificat

I

G

69

muncitor calificat

III

G

70

muncitor calificat

I

G

71

muncitor calificat

II

G

72

muncitor calificat

III

G

73

muncitor calificat

IV

G

74

muncitor calificat

I

G

75

muncitor calificat

I

G

76

muncitor calificat

I

G

77

muncitor calificat

I

G

78

muncitor calificat

I

G

79

muncitor calificat

III

G

80

muncitor calificat

IV

G

81

muncitor calificat

I

G

82

muncitor calificat

I

G

83

muncitor calificat

I

G

84

muncitor calificat

II

G

85

muncitor necalificat

I

G

86

muncitor calificat

II

G

87

muncitor calificat

III

G

88

muncitor calificat

I

G

89

muncitor calificat

II

G

90

muncitor calificat

IV

G

91

muncitor calificat

I

G

total

funcții

31

COMPARTIMENT PRESTĂRI SERVICII

92

subinginer

IA

SSD

93

muncitor calificat

1

G

94

muncitor calificat

1

G

95

muncitor calificat

1

G

96

muncitor calificat

1

G

97

muncitor calificat

1

G

98

muncitor calificat

1

G

99

muncitor calificat

I

G

100

muncitor calificat

I

G

101

muncitor calificat

I

G

102

muncitor calificat

I

G

total

funcții

11

COMPARTIMENT DEPOZIT DEȘEURI FETENI,STATIE COMPOST

103

administrator

I

M

104

muncitor calificat

III

M/G

105

muncitor calificat

III

M/G

106

muncitor calificat

I

G

107

muncitor calificat

II

G

108

muncitor necalificat

I

G

109

muncitor calificat

IV

G

110

muncitor calificat

l

G

111

muncitor calificat

IV

G

112

muncitor calificat

I

G

113

muncitor calificat

III

G

114

muncitor necalificat

II

G

total

funcții

12

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC,SEMAFORIZARE,FÂNTÂNI ARTEZIENE

115

sef serviciu

II

S

116

muncitor calificat

I

G

117

muncitor calificat

II

G

118

referent

IA

M

119

muncitor calificat

I

G

120

muncitor calificat

I

G

121

muncitor calificat

I

G

122

muncitor calificat

I

G

123

muncitor calificat

III

G

124

muncitor calificat

I

G

125

muncitor calificat

I

G

126

muncitor calificat

I

G

127

muncitor calificat

I

G

128

muncitor calificat

III

G

total

funcții

14

COMPARTIMENT INDICATOARE ,MARCAJE, RUTIERE

129

inspector specialitate

II

S

130

muncitor calificat

III

G

131

muncitor calificat

I

G

132

muncitor calificat

III

G

133

muncitor calificat

I

G

134

muncitor calificat

IV

G

135

muncitor calificat

I

G

136

muncitor calificat

I

G

total

funcții

8

SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA

137

sef serviciu

II

S

138

inspector specialitate

IA

S

139

inspector specialitate

I

s

140

referent

IA

M

141

referent

IA

M

142

magaziner

M/G

143

muncitor calificat

II

M/G

144

îngrijitor

G

145

referent

I

M

146

casier

M/G

147

îngrijitor

G

148

muncitor necalificat

I

G

149

muncitor necalificat

I

G

150

muncitor calificat

II

G

151

îngrijitor

G

152

îngrijitor

G

153

îngrijitor

G

154

muncitor calificat

II

M/G

155

muncitor calificat

IV

G

156

muncitor calificat

III

G

total

funcții

20

COMPARTIMENT BAZA AGREMENT

157

administrator

I

M

158

muncitor calificat

I

G

159

muncitor calificat

G

160

muncitor calificat

I

G

161

muncitor calificat

I

M/G

162

muncitor calificat

I

G

163

muncitor necalificat

IV

G

164

muncitor calificat

I

G

165

muncitor calificat

III

G

166

muncitor necalificat

IV

G

167

muncitor calificat

I

G

168

casier

M/G

169

muncitor calificat

III

G

total

funcții

13

COMPARTIMENT MOARA GORANU

170

muncitor calificat

II

G

total

funcții

1

COMPARTI

MEN ADAPOST CÂINI FARA STAPAN,ECARISAJ

171

referent

IA

M

172

referent

IA

M

173

muncitor necalificat

I

G

174

muncitor necalificat

I

G

175

muncitor necalificat

I

G

176

muncitor necalificat

I

G

177

muncitor necalificat

I

G

178

muncitor necalificat

I

G

179

muncitor necalificat

I

G

180

muncitor necalificat

I

G

181

muncitor necalificat

I

G

182

muncitor necalificat

I

G

183

muncitor necalificat

I

G

184

muncitor necalificat

I

G

185

muncitor necalificat

I

G

186

muncitor necalificat

I

G

187

muncitor necalificat

I

G

188

muncitor necalificat

I

G

total

funcții

18~9 —