Hotărârea nr. 200/2020

hotarirea 200 - 31 august 2020 - rectificare buget SCM pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICARI MRC-OCS Sl< l-N ISO 9(J0t;2()|.r> 410/C. SR l-N ISO 14.001:2015 223/M   SR ISO 4500 1 :.2O 1H 190/IIS SR.ISO/IEC 2700 1:20111 019/SI

HOTĂRÂREA NR.200

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.248802 din data de 24.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.253174 din data de 24.08.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar în urma rectificării bugetare acesta a ajuns la valoarea totală de 10.005.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, în plus cu suma de 16.000 lei, astfel:

 • - la partea de venituri + 16.000 lei sponsorizări;

 • - la partea de cheltuieli + 16.000 lei materiale și servicii cu caracter funcțional.

 • (2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1), ajunge la valoarea totală de 10.021.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Sport Club Municipal.

  PREȘEDINTE DE S^BlNȚA^X Nicolae STEJ^~

  \f h \ Wmd < * w

  CONTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEg/lITATE, SECRETAR GENERAL/ jurist Ion DIDOIU/

  Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020
Județul : VALCEA                                                                                           N             Anexa

MUNICIPIUL RM VALCEA                                                                             \a HCL

Unitatea : Sport Club Municipal                                                                                                           i

Cod fiscal : 36834570                                                                                |               PRIMAR

GUTAU

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                               din care                           - lei-

Totaian           influente              Trim. I           Trim. II          Trim. III          Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

10,021,600

16,000

3,481,400

2,283,200

2,917,000

1,340,000

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

1,611,800

16,000

561,400

313,200

437,200

300,000

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

1,611,800

16,000

561,400

313,200

437,200

300,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,611,800

16,000

561,400

313,200

437,200

300,00D

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Diverse venituri

36.10

919,200

0

268,000

200,000

201,200

250,000

Alte venituri

36.10.50

919,200

0

268,000

200,000

201,200

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

242,600

16,000

193,400

13,200

36,000

0

Donatii si sponsorizări

37.10.01

242,600

16,000

193,400

13,200

36,000

D

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

8,409,800

0

2,920,000

1,970,000

2,479,800

1,040,000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

8,409,800

0

2,920,000

1,970,000

2,479,800

1,040,000

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10

270,500

0

0

270,500

0

0

Sume alocate pentru indemnizaîii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

270,500

0

0

270,500

0

0

Subvenții de la alte administratii

43.10

8,139,300

0

2,920,000

1,699,500

2,479,800

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8,139,300

0

2,920,000

1,699,500

2,479,800

1,040,00D

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


TOTAL CHELTUIELI

50.10


CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67.10

CHELTUIE

LI CURENTE

67.10-01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10.01

Salarii de baza

67.10-10.01.01

Indemnizații de delegare

67.10-10.01.13

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

Cheltuieli salariale in natura

67.10-10.02

Tichete de

vacanta

67.10-10.02.06

Contribuții

67.10-10.03

Contribuția

asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

Bunuri si servicii

67.10-20.01

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

67.10-20.01.05

Transport

67.10-20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

Reparatii curente

67.10-20.02

Hrana

67.10-20.03

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

Medicamente

67.10-20.04.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

Deplasări,

detasari, transferări

67.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

10,021,600

16,000

3,481,400

2,283,200

2,917,000

1,340,006

10,021,600

16,000

3,481,400

2,283,200

2,917,000

1,340,00®

10,030,400

16,000

3,482,400

2,283,200

2,924,800

1,340,00®

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,50®

1,414,000

0

395,000

401,000

402,000

216,00®

1,324,300

-700

356,000

384,000

384,300

200,00®

700

700

0

0

700

®

89,000

0

39,000

17,000

17,000

16,00®

24,000

0

0

24,000

0

®

24,000

0

0

24,000

0

®

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,50®

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,50®

8,556,400

16,000

3,073,900

1,850,700

2,515,300

1,116,50®

7,179,400

16,000

2,169,900

1,615,700

2,375,300

1,018,50®

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,00®

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6,00®

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,00®

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,00®

2,000

0

1,000

500

500

D

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,00®

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,00®

6,254,400

16,000

1,859,900

1,312,200

2,209,800

872,50®

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,00®

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,00®

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,00®

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,00®

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,00®

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,00®

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,00®

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,00®

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,00®

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20,00®

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10,000

Pregătire profesionala

67.10-20.13

10,000

0

0

5,000

5,000

0

Protecția muncii

67.10-20.14

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1,000

Alte cheltuieli

67.10-20.30

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17,000

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10,000

Prime de asigurare non-viata

67.10-20.30.03

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,000

Chirii

67.10-20.30.04

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

85,000

0

50,000

20,000

10,000

5,000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-8,800

0

-1,000

0

-7,800

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-8,800

0

-1,000

0

-7,800

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-8,800

0

-1,000

0

-7,800

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

-8,800

0

-1,000

0

-7,800

0

Servicii recreative si sportive

67.10.05

10,021,600

16,000

3,481,400

2,283,200

2,917,000

1,340,000

Sport

67.10.05.01

10,021,600

16,000

3,481,400

2,283,200

2,917,000

1,340,000

VICEPRIMAR,                           DIRECTOR EXECUTIV,

Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget