Hotărârea nr. 20/2020

hotarirea 20 - 30 ianuarie 2020 - aprobare chirie locuinte ANL pentru anul 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC-OCS SKEN ISO ••■<><> 1:2<>l 5 -l-Ul/C SR EN ISO 1 iWI:201r. 22 3/M


HOTĂRÂREA NR.20

privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.2746 din data de 23.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020, astfel:

 • - aprobarea valorii nominale a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au vârsta de până la 35 de ani;

 • - aprobarea valorii nominale a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani;

 • - valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași să fie

J stabilită de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art.8 alin.(9), alin.(9A1) și alin.(9A3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia, depuse până la data de 31.01.2020;

Văzând Referatul nr.3041 din data de 27.01.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora chiria pentru locuințele pentru tineri se actualizează anual cu rata inflației, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior și, dacă este cazul, și în baza coeficientului de ponderare funcție de venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere;

Luând în considerare că pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligația să transmită documente din care să rezulte veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, în acest sens, chiriașii locuințelor ANL fiind notificați cu privire la necesitatea depunerii actelor de venit până ia data de 31.01.2020, în vederea stabilirii chiriei, prin afișarea notificării la fiecare bloc;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.q), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au vârsta de până la 35 de ani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași se va stabili de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art.8, alin.(9), alin.(9A1) și alin.(9A3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia, depuse până la data de 31.01.2020.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare.

  ANEXA NR. 1

  CALCULUL CHIRIEI PENTRU TINERII CU VÂRSTA SUB 35 ANI


  Nr

  Cri.

  Adresă imobil (str

  n1')_______________________

  Bloc

  Scara

  Et

  Ap

  Nr

  Camere

  CHIRIE

  2019

  Rata inflației 2019 ’

  10=9*coef . PIF

  104.04%

  BLOC ANL

  ■I

  Nicolae lorga nr.17

  ANL '

  A

  P

  1

  2

  280

  104.04

  292

  2

  Nicolae lorga nr.17

  ANL 1

  A

  I

  5

  2

  281

  104.04

  293

  3

  Nicolae lorga nr.17

  ANL 1

  B

  P

  1

  2

  281

  104.04

  293

  4

  Nicolae lorga nr.17

  ANL 1

  B

  P

  2

  2

  281

  104.04

  293

  5

  Nicolae lorga nr.17

  ANL 1

  B

  P

  3

  1

  216

  104.04

  225

  6

  Nicolae lorga nr. 17

  ANL 1

  8

  I

  5

  2

  281

  104.04

  292

  7

  Nicolae lorga nr.17

  ANL 1

  B

  I

  6

  1

  219

  104.04

  228

  BLOC ANL 2

  1

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  A

  P

  3

  1

  217

  104.04

  226

  2

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  A

  I

  6

  1

  214

  104.04

  223

  3

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  A

  II

  8

  2

  271

  104.04

  282

  4

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  A

  II

  9

  1

  205

  104.04

  214

  5

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  B

  I

  4

  2

  283

  104.04

  294

  6

  Nicolae lorga nr.19

  ANL 2

  B

  II

  8

  2

  271

  104.04

  282

  BLOC ANL 3

  1

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  A

  P

  1

  2

  276

  104.04

  288

  2

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  A

  I

  6

  1

  217

  104.04

  226

  3

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  A

  II

  7

  2

  267

  104.04

  278

  4

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  A

  II

  8

  2

  270

  104.04

  281

  5

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  A

  II

  9

  1

  205

  104.04

  213

  6

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  B

  II

  7

  2

  269

  104.04

  280

  7

  Nicolae lorga nr.21

  ANL 3

  B

  II

  8

  2

  269

  104.04

  280

  BLOC ANL '

  1

  Nicolae lorga nr.23

  ANL 4

  A

  P

  1

  2

  289

  104.04

  300

  2

  Nicolae lorga nr.23

  ANL 4

  B

  I

  6

  1

  214

  104.04

  223

  B

  LOC ANL 5

  1

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  A

  P

  1

  2

  289

  104.04

  300

  2

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  A

  P

  2

  2

  277

  104.04

  288

  3

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  A

  P

  3

  1

  217

  104.04

  226

  4

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  A

  II

  8

  2

  271

  104.04

  282

  5

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  A

  li

  9

  1

  205

  104.04

  214

  6

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  B

  II

  8

  2

  271

  104.04

  282

  7

  Nicolae lorga nr.25

  ANL 5

  B

  II

  9

  1

  205

  104.04

  214

  BLOC ANL 6

  1

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  A

  P

  2

  2

  277

  104.04

  288

  2

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  A

  P

  3

  1

  217

  104.04

  226

  3

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  A

  I

  4

  2

  283

  104.04

  294

  4

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  A

  I

  5

  2

  277

  104.04

  288

  5

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  A

  II

  9

  1

  205

  104.04

  214

  6

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  B

  P

  2

  2

  277

  104.04

  288

  7

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  B

  P

  3

  1

  217

  104.04

  226

  8

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  B

  I

  4

  2

  283

  104.04

  294

  9

  Nicolae lorga nr.27

  ANL 6

  B

  II

  9

  1

  205

  104.04

  214

  BLOC ANL 7

  1

  Nicolae lorga nr. 11

  ANL 7

  A

  P

  1

  1

  217

  104.04

  226

  2

  Nicolae lorga nr. 11

  ANL 7

  A

  P

  3

  2

  289

  104.04

  300

  3

  Nicolae lorga nr. 11

  ANL 7

  A

  I

  4

  1

  219

  104.04

  228

  4

  Nicolae lorga nr.11

  ANL 7

  A

  I

  6

  2

  290

  104.04

  301

  5

  Nicolae lorga nr. 11

  ANL 7

  A

  II

  7

  1

  216

  104.04

  225

  6

  Nicolae lorga nr.11

  ANL 7

  A

  II

  8

  2

  291

  104.04

  302

  7

  Nicolae lorga nr.11

  ANL 7

  A

  M

  10

  1

  229

  104.04

  238

  8

  Nicolae lorga nr.11

  ANL 7

  B

  P

  1

  1

  217

  104.04

  225

  9

  Nicolae lorga nr.11

  ANL 7

  B

  P

  2

  _____ 2

  286

  104.04

  297  10

  Nicolae iorga nr.11

  ANL 7

  B I

  4

  2

  219

  104.04

  227

  11

  Nicolae Iorga nr.11

  ANL 7

  B

  5

  2

  288

  104.04

  299

  12

  Nicolae Iorga nr.11

  ANL 7

  B

  1

  6

  2

  289

  104.04

  300

  13

  Nicolae Iorga nr. 11

  ANL 7

  B

  II

  7

  1

  219

  104.04

  228

  K ■ •         I            V                              J 1

  A k I t

  ■ k

  A

  AA    A*

  <      n        1

  Ah A A

  iwoiae iui ga ni. i i

  rtiML. /

  D

  11

  0

  d

  z»u

  IU4.LW

  15

  Nicolae Iorga nr. 11

  ANL 7

  B

  II

  9

  2

  287

  104.04

  299

  16

  Nicolae Iorga nr.11

  ANL 7

  B

  M

  10

  1

  231

  104.04

  240

  17

  Nicolae iorga nr.'H

  ANL 7

  B

  M

  11

  1

  234

  104.04

  243

  BLOC ANL f

  1

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  P

  1

  1

  220

  104.04

  228

  2

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  P

  2

  2

  289

  104.04

  301

  3

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  P

  3

  2

  287

  104.04

  298

  4

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  1

  4

  1

  222

  104.04

  231

  5

  Nicolae iorga nr.15

  ANL 8

  A

  i

  5

  2

  289

  104.04

  301

  6

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  1

  6

  2

  287

  104.04

  299

  7

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  II

  9

  2

  286

  104.04

  298

  8

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  A

  M

  11

  1

  249

  104.04

  259

  9

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  P

  1

  1

  224

  104.04

  233

  10

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  P

  2

  2

  286

  104.04

  297

  11

  Nicolae iot ga nr. 15

  ANL 6

  B

  p

  3

  2

  266

  104.04

  297

  12

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  1

  4

  1

  221

  104.04

  230

  13

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  1

  5

  2

  290

  104.04

  302

  14

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  1

  6

  2

  294

  104.04

  306

  15

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  II

  7

  1

  224

  104.04

  233

  16

  Nicolae Iorga nr.15

  ANL 8

  B

  1!

  8

  2

  293

  104.04

  304

  BLOC ANL <

  1

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  1

  2

  283

  104.04

  295

  2

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  2

  1

  226

  104.04

  235

  3

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  3

  2

  273

  104.04

  284

  4

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  4

  2

  276

  104.04

  287

  5

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  5

  1

  227

  104.04

  236

  6

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  P

  6

  2

  283

  104.04

  294

  7

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  1

  8

  1

  226

  104.04

  236

  8

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  1

  9

  2

  274

  104.04

  285

  9

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  1

  11

  1

  225

  104.04

  234

  10

  Nicolae Ierna nr 29

  ANI. 9

  A

  1

  12

  2

  2.83

  104 04

  294

  11

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  II

  13

  2

  283

  104.04

  294

  12

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  II

  17

  1

  226

  104.04

  235

  13

  Nicolae Iorga nr.29

  ANL 9

  A

  II

  18

  2

  280

  104.04

  291

  B

  LOC ANL 10

  1

  Nicolae Iorga nr.31

  ANL 10

  A

  P

  4

  2

  276

  104.04

  287

  2

  Nicolae Iorga nr.31

  ANL 10

  A

  P

  6

  2

  280

  104.04

  292

  3

  Nicolae Iorga nr.31

  ANL 10

  A

  1

  12

  2

  280

  104.04

  292

  4

  Nicolae Iorga nr.31

  ANL 10

  A

  II

  14

  1

  227

  104.04

  236

  5

  Nicolae Iorga nr.31

  ANL 10

  A

  II

  17

  1

  227

  104.04

  236

  B

  LOC ANL 11

  1

  Nicolae Iorga nr.33

  ANL 11

  A

  P

  1

  2

  281

  104.04

  293

  2

  Nicolae Iorga nr.33

  ANL 11

  A

  1

  11

  1

  230

  104.04

  240

  3

  Nicolae iorga nr.33

  ANL 11

  A

  II

  14

  1

  229

  104.04

  238

  4

  Nicolae Iorga nr.33

  ANL 11

  A

  li

  16

  2

  280

  104.04

  291

  B

  LOC ANL 12

  1

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  P

  1

  2

  279

  104.04

  291

  2

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  P

  2

  1

  226

  104.04

  235

  3

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  P

  4

  2

  276

  104.04

  287

  4

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  P

  5

  1

  228

  104.04

  237

  5

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  1

  10

  2

  277

  104.04

  288

  6

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  1

  11

  1

  227

  104.04

  237

  7

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  1

  12

  3

  280

  104.04

  291

  8

  Nicolae Iorga nr.35

  ANL 12

  A

  II

  14

  1

  226

  104.04

  235

  B

  LOC ANL 13

  2

  | Nicolae Iorga nr.37

  ANL 13

  1 A

  P

  3

  2

  279

  _1.04:04

  290

  i 3

  IMinnlae Iarna nr 37

  ANI 13

  A

  P

  4

  7

  281

  104 Q4

  292

  4

  Nicolae lorga nr.37

  ANL 13

  A

  P

  5

  1

  229

  104.04

  238

  7

  Nicolae lorga nr.37

  ANL 13

  A

  9

  2

  279

  104.04

  291

  9

  Nicolae lorga nr.37

  ANL 13

  A

  I

  12

  2

  282

  104.04

  293

  BLOC ANL 14

  1

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  P

  1

  2

  280

  104.04

  291

  2

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  P

  2

  1

  228

  104.04

  237

  3

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  P

  3

  2

  278

  104.04

  290

  4

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  P

  5

  1

  229

  104.04

  239

  5

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  P

  6

  2

  282

  104.04

  293

  6

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  I

  10

  2

  280

  104.04

  291

  7

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  II

  14

  1

  229

  104.04

  238

  R

  Nicolae loraa nr 39

  ANI 14

  A

  ii

  15

  7

  279

  104 04

  290

  9

  Nicoiae iorga nr.39

  ANL 14

  A

  II

  16

  2

  280

  104.04

  291

  10

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  II

  17

  1

  230

  104.04

  239

  11

  Nicolae lorga nr.39

  ANL 14

  A

  II

  18

  2

  281

  104.04

  292

  BLOC W3

  1

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  P

  1

  2

  331

  104.04

  344

  2

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  P

  2

  1

  235

  104.04

  245

  3

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  P

  3

  2

  331

  104.04

  345

  4

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  I

  4

  2

  331

  104.04

  344

  5

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  I

  5

  1

  235

  104.04

  245

  6

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  I

  6

  2

  331

  104.04

  345

  7

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  II

  7

  2

  331

  104.04

  344

  8

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  II

  8

  1

  235

  104.04

  245

  9

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  II

  9

  2

  331

  104.04

  345

  10

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  III

  10

  2

  331

  104.04

  344

  11

  Nicolae lorga nr 18.J

  W3

  1

  Iii

  11

  1

  23.6

  104 04

  245

  12

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  III

  12

  2

  331

  104.04

  345

  13

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  1

  IV

  13

  2

  331

  104.04

  344

  14

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  1

  IV

  14

  1

  235

  104.04

  245

  15

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  1

  IV

  15

  2

  331

  104.04

  345

  16

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  P

  1

  2

  331

  104.04

  344

  17

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  P

  2

  1

  235

  104.04

  245

  18

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  P

  3

  2

  331

  104.04

  345

  13

  Nicolâe iorgâ nr.lSJ

  W3

  z.

  1

  2

  nn a

  □O 1

  104.04

  344

  20

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  1

  5

  1

  235

  104.04

  245

  21

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  1

  6

  2

  331

  104.04

  345

  22

  Nicoiae lorga nr.18J

  W3

  2

  II

  7

  2

  331

  104.04

  344

  23

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  2

  II

  8

  1

  235

  104.04

  245

  24

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  2

  II

  9

  2

  331

  104.04

  345

  25

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  III

  10

  2

  331

  104.04

  344

  26

  Nicolae lorga nr.lBJ

  W3

  2

  !!!

  11

  4

  235

  104.04

  245

  27

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  III

  12

  2

  331

  104.04

  345

  28

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  IV

  13

  2

  331

  104.04

  344

  29

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  2

  IV

  14

  1

  235

  104.04

  245

  30

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  P

  1

  2

  331

  104.04

  344

  31

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  P

  2

  1

  235

  104.04

  245

  32

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  P

  3

  2

  331

  104.04

  345

  33

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  I

  4

  2

  331

  104.04

  344

  34

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  1

  5

  235

  104.04

  245

  35

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  1

  6

  2

  331

  104.04

  345

  36

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  II

  7

  2

  331

  104.04

  344

  37

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  3

  II

  8

  1

  235

  104.04

  245

  38

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  3

  II

  9

  2

  331

  104.04

  345

  39

  Nicolae lorga nr. 18J

  W3

  3

  III

  10

  2

  331

  104.04

  344

  40

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  III

  11

  1

  235

  104.04

  245

  41

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  III

  12

  2

  331

  104.04

  345

  l/xrnn     'î I

  ItlWIWV      Ml.

  XA/O

  Q

  IX/

  4Q

  2

  331

  104.04

  43

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  IV

  14

  1

  235

  104.04

  245

  _44

  Nicolae lorga nr.18J

  W3

  3

  IV

  15

  2

  331

  104.04

  345

  BLOC W4

  1

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  p

  2

  2

  334

  104.04

  348

  2

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  P

  3

  1

  235

  104.04

  245

  3

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  I

  4

  2

  334

  104.04

  348

  4

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  I

  6

  1

  235

  104.04

  245

  5

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  II

  7

  2

  334

  104.04

  348

  6

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  II

  8

  2

  334

  104.04

  348

  7

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  1

  II

  9

  1

  235

  104.04

  245

  8

  Nicolae lorga nr.18l

  W4

  1

  III

  10

  2

  334

  104.04

  348

  9

  Nicolae lorga nr.18I

  W4

  1

  III

  11

  2

  334

  104.04

  348

  10

  Nicolae lorga nr. 18i

  W4

  1

  III

  12

  1

  235

  104.04

  245

  11

  Inrna nr

  .            .w.     .....

  W4

  IV

  13

  2

  334

  104.04

  348

  12

  Nicolae lorga nr. 18I

  W4

  1

  IV

  14

  2

  334

  104.04

  348

  13

  Nicolae iorga nr. 18i

  W4

  1

  IV

  15

  1

  235

  104.04

  245

  14

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  2

  p

  1

  2

  334

  104.04

  348

  15

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  2

  p

  2

  2

  334

  104.04

  348

  16

  Nicolae lorga nr. 181

  W4

  2

  p

  3

  1

  235

  104.04

  245

  17

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  I

  4

  2

  334

  104.04

  348

  18

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  I

  5

  2

  334

  104.04

  348

  19

  Nicolae ioiga iu. 181

  W4

  2

  I

  6

  1

  235

  104.04

  245

  20

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  II

  7

  2

  334

  104.04

  348

  21_

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  II

  8

  2

  334

  104.04

  348

  22

  Nicolae lorga nr.iâi

  W4

  2

  li

  9

  1

  235

  104.04

  245

  23

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  hi

  10

  2

  334

  104.04

  348

  74

  Ninolae lorna nr 181

  W4

  2

  in

  11

  7

  334

  104 04

  348

  25

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  iii

  12

  1

  235

  104.04

  245

  26

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  IV

  14

  2

  334

  104.04

  348

  27

  Nicolae lorga nr.181

  W4

  2

  IV

  15

  1

  235

  104.04

  245

  BLOC W5

  1

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  p

  1

  2

  334

  104.04

  347

  2

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  p

  2

  2

  334

  104.04

  347

  3

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  p

  3

  1

  235

  104.04

  244

  4

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  I

  4

  2

  334

  104.04

  347

  5

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  I

  5

  2

  334

  104.04

  347

  6

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  I

  6

  1

  235

  104.04

  244

  7

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  II

  7

  2

  334

  104.04

  347

  8

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  II

  9

  1

  235

  104.04

  244

  9

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  III

  10

  2

  334

  104.04

  347

  10

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  III

  11

  2

  334

  104.04

  347

  11

  Nicolae lorga nr 18H

  W5

  1

  iii

  17

  1

  235

  104 04

  244

  12

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  IV

  13

  2

  334

  104.04

  347

  13

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  1

  IV

  15

  1

  235

  104.04

  244

  14

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  p

  1

  2

  334

  104.04

  347

  15

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  P

  2

  2

  334

  104.04

  347

  16

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  P

  3

  1

  235

  104.04

  244

  17

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  I

  4

  2

  334

  104.04

  347

  18

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  I

  6

  “îl

  235

  104.04

  244

  19

  NiCOlâc iOiyâ nr.lSn

  W5

  o

  7

  2

  334

  104.04

  OH/

  20

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  II

  8

  3

  334

  104.04

  347

  21

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  II

  9

  1

  235

  104.04

  244

  22

  Nicolae iorga nr.18H

  W5

  2

  iii

  10

  2

  334

  104.04

  347

  23

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  III

  11

  2

  334

  104.04

  347

  24

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  III

  12

  1

  235

  104.04

  244

  25

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  IV

  13

  2

  334

  104.04

  347

  26

  Nicolss !or§3 nr.18H

  W5

  2

  IV

  14

  2

  334

  104.04

  347

  27

  Nicolae lorga nr.18H

  W5

  2

  IV

  15

  1

  co CX!

  [ 404.04

  244

ANEXA NR. 2 fafli

CALCULUL CHIRIEI PENTRU TINERII CU VÂRSTA MAI MARE DE 35 AN|2< I

Nr

Ort

Adresă imobil (str nr.)

Bloc

Scara

Et.

Ap

NT

Camere

CHlKit

2019

Rata inflației

2019 '

10=9*coef . PIF

104.04%

BLOC ANL

1

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

A

P

1

2

305

104.04

318

2

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

A

I

5

2

307

104.04

319

3

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

B

P

1

2

306

104.04

319

4

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

B

P

2

2

307

104.04

319

5

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

B

P

3

1

235

104.04

245

6

Nicolae lorga nr. 17

ANL 1

B

I

5

2

306

104.04

318

7

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

B

I

6

1

238

104.04

248

3

LOC ANL 2

1

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A

P

3

1

237

104.04

246

2

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A

I

6

1

233

104.04

243

3

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A

II

8

2

295

104.04

307

4

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A

II

9

1

224

104.04

233

5

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

B

I

4

2

308

104.04

320

6

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

B

II

8

2

295

104.04

307

BLOC ANL î

1

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A

P

1

2

301

104.04

313

2

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A

I

6

1

237

104.04

246

3

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A

II

7

2

291

104.04

303

4

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A

II

8

2

294

104.04

306

5

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A

II

9

1

223

104.04

232

6

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

B

II

7

2

293

104.04

305

7

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

B

II

8

2

293

104.04

305

B

LOC ANL i

1

Nicolae lorga nr.23

ANL 4

A

P

1

2

314

104.04

327

2

Nicolae lorga nr.23

ANL 4

B

I

6

1

233

104.04

243

BLOC ANL 5

1

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

P

1

2

314

104.04

327

2

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

P

2

2

301

104.04

314

3

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

P

3

1

237

104.04

246

4

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

II

8

2

295

104.04

307

5

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

II

9

1

224

104.04

233

6

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

B

II

8

2

295

104.04

307

7

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

B

II

9

1

224

104.04

233

BLOC ANL 6

1

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

P

2

2

301

104.04

314

2

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

P

3

1

237

104.04

246

3

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

I

4

2

308

104.04

320

4

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

1

5

2

301

104.04

314

5

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

II

9

1

224

104.04

233

6

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

P

2

2

301

104.04

314

7

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

P

3

1

237

104.04

246

8

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

1

4

2

308

104.04

320

9

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

II

9

1

224

104.04

233

BLOC ANL 7

1

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

A

P

1

1

236

104.04

246

2

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

P

3

2

314

104.04

327

3

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

A

1

4

1

238

104.04

248

4

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

A

1

6

2

315

104.04

328

5

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

A

II

7

1

236

104.04

245

6

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

II

8

2

317

104.04

329

7

Nicolae lorga nr.n

ANL 7

A

M

10

1

250

104.04

260

8

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

P

1

1

236

104.04

246

9

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

B

P

2

2

311

104.04

324

10

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

4

2

238

104.04

248

11

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

ANL 7

B

I

5

2

313

104.04

326

12

Nicolae lorga nr.'H

B

I

6

2

315

104.04

327

13

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

II

7

11

238

104.04

248

14

Nicolae ioiya in.11

ANL 7

B

ii

6

2

316

104.04

□43

15

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

B

li

9

2

313

104.04

326

16

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

M

10

1

252

104.04

262

17

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

M

11

1

255

104.04

265

BLOC ANL

1

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

P

1

1

239

104.04

249

2

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

P

2

2

315

104.04

327

3

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

P

3

2

312

104.04

325

4

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

I

4

1

242

104.04

252

5

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

i

5

2

315

104.04

328

6

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

I

6

2

313

104.04

326

7

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

II

9

2

312

104.04

324

8

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

A

M

11

1

271

104.04

282

9

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

P

1

1

244

104.04

254

10

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

P

2

2

311

104.04

324

11

Niuoiae ioiya nr. 15

ANL 8

B

P

3

2

311

104.04

324

12

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

I

4

1

241

104.04

251

13

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

I

5

2

316

104.04

329

14

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

I

6

2

320

104.04

333

15

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

II

7

1

244

104.04

253

16

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B

II

8

2

319

104.04

332

BLOC ANL 9

1

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

1

2

308

104.04

321

2

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

2

1

246

104.04

256

3

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

3

2

298

104.04

310

4

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

4

2

301

104.04

313

5

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

5

1

247

104.04

257

6

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

P

6

2

308

104.04

321

7

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

I

8

1

247

104.04

257

8

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

I

9

2

299

104.04

311

9

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

I

11

1

245

104.04

255

10

Nicolae lorga nr 79

ANI 9

A

I

17

7

308

104 04

320

11

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

II

13

2

308

104.04

320

12

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

II

17

1

246

104.04

256

13

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A

II

18

2

305

104.04

317

B

LOC ANL 10

1

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A

p

4

2

300

104.04

312

2

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A

p

6

2

305

104.04

318

3

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A

I

12

2

305

104.04

318

4

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A

II

14

1

247

104.04

257

5

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A

II

17

1

247

104.04

257

B

LOC ANL 11

1

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A

p

1

2

307

104.04

319

2

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A

I

11

251

104.04

261

3

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A

II

14

1

249

104.04

259

4

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A

II

16

2

305

104.04

317

B

LOC ANL 12

1

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

p

1

2

304

104.04

317

2

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

p

2

1

246

104.04

256

3

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

p

4

2

300

104.04

313

4

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

p

5

1

248

104.04

258

5

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

I

10

2

302

104.04

314

6

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

I

11

1

248

104.04

258

7

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

I

12

2

305

104.04

317

8

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A

II

14

1

246

104.04

256

B

LOC ANL 13

1 iNîcoîae lorga nr.37

ANL 13

A

p

3

2

304

104.04

316

1

7

Nicolae Iarna nr 37

ANI. 13

A

p i 4

2

306

104 04

318 I

3

Nicolae lorga nr.37

ANL 13

A

P

c

1

249

104.04

259

4

Nicolae lorga nr.37

ANL 13

A

I

9

2

304

104.04

317

5

Nicolae lorga nr.37

ANL 13

A

I

12

2

307

104.04

319

B

-OC ANL 14

1

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

P

1

2

305

104.04

317

2

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

P

2

1

249

104.04

259

3

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

P

3

2

303

104.04

31S

4

Nicolae lorga nr.33

ANL 14

A

P

5

1

250

104.04

280

5

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

P

6

2

307

104.04

313

6

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

I

10

2

305

104.04

317

7

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

II

14

1

249

104.04

259

8

Nicolae iarna nr 39

ANI 14

A

ii

15

2

304

104 04

316

9

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

ii

16

2

305

104.04

317

10

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

II

17

1

250

104.04

260

11

Nicolae lorga nr.39

ANL 14

A

XV

II

18

2

306

104.04

318

BLOC W3

1

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

P

1

2

361

104.04

375

2

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

P

2

1

256

104.04

267

3

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

P

3

2

361

104.04

376

4

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

I

4

2

361

104.04

375

5

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

I

5

1

256

104.04

267

6

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

I

6

2

361

104.04

376

7

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

II

7

2

361

104.04

375

8

Nicolae lorga nr. 18J

W3

1

II

8

1

256

104.04

267

9

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

II

9

2

361

104.04

376

10

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

III

10

2

361

104.04

375

11

Nicolae Iarna nr 181

W3

1

ni

11

1

256

104 04

267

12

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

III

12

2

361

104.04

376

13

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

IV

13

2

361

104.04

375

14

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

IV

14

1

256

104.04

267

15

Nicolae lorga nr.18J

W3

1

IV

15

2

361

104.04

376

16

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

P

1

2

361

104.04

375

17

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

P

2

1

256

104.04

267

18

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

P

3

2

361

104.04

376

13

NiCOiâe l0i*Cjci fii*. 18J

W3

2

!

yl

2

3G1

104.04

Uf u

20

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

I

5

1

256

104.04

267

21

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

I

6

2

361

104.04

376

22

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

II

7

2

361

104.04

375

23

Nicolae lorga nr. 18J

W3

2

II

8

1

256

104.04

267

24

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

II

9

2

361

104.04

376

25

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

III

10

2

361

104.04

375

26

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

II!

11

1

256

104.04

267

27

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

III

12

2

361

104.04

376

28

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

IV

13

2

361

104.04

375

29

Nicolae lorga nr.18J

W3

2

IV

14

1

256

104.04

267

30

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

P

1

2

361

104.04

375

31

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

P

2

1

256

104.04

267

32

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3

P

3

2

361

104.04

376

33

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

I

4

2

361

104.04

375

34

Nicoiae lorga nr.18J

W3

3

I

5

1

256

104.04

267

35

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

I

6

2

361

104.04

376

36

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

II

7

2

361

104.04

375

37

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

II

8

1

256

104.04

267

38

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

II

9

2

361

104.04

376

39

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

III

10

2

361

104.04

375

40

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

III

11

1

256

104.04

267

41

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

III

12

2

361

104.04

376

42

MinrJoa       nr *1 Q 1

l                    Iii. IUU

\A/Q

Q

l\/

1 V

1Q

0

361

104 04

•Î7K

43

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3

IV

14

1

256

104.04

267

44

Nicolae lorga nr.18J

W3

3

IV

15

___2

361

104.04

376

BLOC W4

1

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

P

2

2

364

104.04

379

2

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

P

3

1

256

104.04

267

3

Nicolae lorga nr. 18I

W4

1

I

4

2

364

104.04

379

4

Nicolae lorga nr. 181

W4

1

I

6

1

256

104.04

267

5

Nicolae lorga nr. 181

W4

1

II

7

2

364

104.04

379

6

Nicolae lorga nr. 181

W4

1

II

8

2

364

104.04

379

7

Nicolae lorga nr. 181

W4

1

II

9

1

256

104.04

267

8

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

III

10

2

364

104.04

379

9

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

III

11

2

364

104.04

379

10

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

III

12

1

256

104.04

267

11

Nirnlae In reia nr 1RI . .....

W4

1

IV

-n

2

364

104.04

379

12

Nicolae lorga nr.18l

W4

1

IV

14

2

364

104.04

379

13 d

Nicolae lorga nr. 181

W4

1

IV

15

1

256

104.04

267

14

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

P

1

2

364

104.04

379

15

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

P

2

2

364

104.04

379

16

Nicolae lorga nr.18l

W4

2

P

3

1

256

104.04

267

17

Nicolae lorga nr.18l

W4

2

I

4

2

364

104.04

379

18

Nicolae lorqa nr. 181

W4

2

I

5

2

364

104.04

379

19

Nicolae ioiga nr. 181

W4

2

I

6

I

256

104.04

267

20

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

II

7

2

364

104.04

379

21

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

II

8

2

364

104.04

379

22

Nicolae lorga nr.181

W4

2

II

9

1

256

104.04

267

23

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

III

10

2

364

104.04

379

24

Ninolae Ierna nr 181

W4

?_

Hi

11

?_

364

104 04

379

25

Nicolae lorga nr.18l

W4

2

III

12

1

256

104.04

267

26

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

IV

14

2

364

104.04

379

27

Nicolae lorga nr. 181

W4

2

IV

15

1

256

104.04

267

BLOC W5

1

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

p

1

2

364

104.04

378

2

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

p

2

2

364

104.04

378

3

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

p

3

1

256

104.04

266

4

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I

4

2

364

104.04

378

5

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I

5

2

364

104.04

378

6

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I

6

1

256

104.04

266

7

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

II

7

2

364

104.04

378

8

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

II

9

1

256

104.04

266

9

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

III

10

2

364

104.04

378

10

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

III

11

2

364

104.04

378

11

Nicolae lorga nr 18H

W5

1

in

12

1

256

1(14 04

266

12

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

IV

13

2

364

104.04

378

13

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

IV

15

1

256

104.04

266

14

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

p

1

2

364

104.04

378

15

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

p

2

2

364

104.04

378

16

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

p

3

1

256

104.04

266

17

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

i

4

2

364

104.04

378

18

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

i

6

1

256

104.04

266

13

Nicolae lorga nr. ion

W5

2

II

II

-7 1

2

3G4

104.04

0/0

20

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

II

8

2

364

104.04

378

21

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

II

9

1

256

104.04

266

22

Nicolae iorga nr.18H

W5

2

iii

10

2

364

104.04

378

23

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

III

11

2

364

104.04

378

24

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

III

12

1

256

104.04

266

25

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

IV

13

2

364

104.04

378

26

Nicolae lorga nr. 18H

W5

2

l\/ I ' -

14

O -

364

104.04

378

27

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

|IV

15

X

L^:?56

104.04

266

H- ,-Pfcședinte de ședință,

li                              .?■' 1 <"' i':

'              Secretar general,