Hotărârea nr. 2/2020

hotarirea 2 - 30 ianuarie 2020 - aprobare ROF CL 2020 (dupa Codul administrativ)

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001.2015 410/C S'R EN ISO 1-1001:2015 223/M SR OHSAS 18001:200B 190/HS Sli ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.2

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2148 din data de 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Văzând Raportul nr.2149 din data de 20.01.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată, în prezent, de o serie de acte normative, principalul act fiind reprezentat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ce sistematizează și abrogă o serie de alte acte normative, printre care: Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de obligația instituită de art.632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ în sarcina consiliilor locale cu privire la revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a acestora;

în baza art.129, alin.(3), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.426/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea ;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea ;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Serviciului Administrație Publică Locală, Registrul Agricol și Arhivă.Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

Ane la H.C.L. nr.REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚION A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

ART.l. Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea funcționează ca autoritate deliberativă a administrației publice locale și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile legii.

ART.2. (1) Aleșii locali, în sensul și raportat la prevederile prezentului regulament, sunt consilierii locali, aceștia îndeplinind, în asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, o funcție de autoritate publică.

 • (2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în condițiile legii pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale.

 • (3) Mandatul consilierilor locali este de 4 ani, acesta fiind exercitat în condițiile legii.

 • (4) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

 • (5) Mandatul poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau catastrofa, ori în alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații nu pot fi organizate alegeri în condițiile legii.

ART. 3. (1) Participarea consilierilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercită mandatul.

(2) în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia.

CAPITOLUL II

CONSTITUIREA ȘI VALIDAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.4. (1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

ART.5. Numărul membrilor Consiliului Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.

ART.6. (1) Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria Râmnicu Vâlcea, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, tară a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

 • (2) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) are domiciliul pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, dovedit prin actul de identitate în copie;

 • b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

 • c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) din Codul administrativ sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;

 • d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;

 • e) nu a renunțat la mandat, în condițiile prevăzute la art. 115 din Codul administrativ;

 • f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.

 • (3) Consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al municipiului transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

 • (4) Secretarul general al municipiului are obligația de a transmite judecătoriei Râmnicu Vâlcea documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși.

 • (5) încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al municipiului. în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al municipiului informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanții acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși.

 • (6) în termen de 3 zile de la comunicare, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție se află judecătoria care a pronunțat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunțare prefectului, secretarului general al municipiului și consilierului local declarat ales.

 • (7) Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

ART. 7. (1) Consilierul local declarat ales poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în care comunică, în același termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al municipiului.

 • (2) Secretarul general al municipiului transmite judecătoriei Râmnicu Vâlcea și prefectului declarațiile semnate de consilierii locali declarați aleși, prevăzuți la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4).

ART. 8. (1) Pentru flecare consiliu local din județ, prefectul convoacă consilierii locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei prevăzute la ari. 6 alin. (5) ori a comunicării hotărârii tribunalului în condițiile art. 6 alin. (6) și (7), după caz, în situația în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 5.

 • (2) Prefectul îi comunică secretarului general al municipiului, data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect. în situații motivate, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) prefectul poate comunica o altă dată și o altă oră.

 • (3) Secretarul general al municipiului comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

 • (4) Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

 • (5) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul prevăzut la art. 9 în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local.

 • (6) în cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile alin. (5) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 5, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei ședințe.

 • (7) în cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate în condițiile art. 11 și consilierii locali validați în condițiile art. 6 alin. (6) și (7) și care nu au fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local.

 • (8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare.

 • (9) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

 • (10) Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local.

ART. 9. (1) Consilierii locali aleși al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba română: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu Vâlcea. Așa să îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

 • (2) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al municipiului.

ART. 10. (1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile art. 8 alin. (5)-(7) este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 5.

 • (2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

 • (3) în termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al municipiului și se aduce la cunoștință publică.

 • (4) In situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia.

 • (5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei Râmnicu Vâlcea, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al municipiului.

ART. 11. (1) Mandatele supleanților sunt validate de judecătoria Râmnicu Vâlcea, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează în condițiile art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităților administrației publice locale în situația în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situații:

 • a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

 • b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 8 alin. (9).

 • (2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

 • (3) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 10 alin. (5).

 • (4) Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general municipiului a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6, alin. (3) cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al municipiului este termen de decădere, caz în care secretarul general al municipiului transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă de informare prin care propune validarea supleanților care au depus documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau, după caz, invalidarea supleanților care nu au depus aceste documente.

 • (5) Secretarul general al municipiului transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-d) cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

 • (6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condițiile prezentului articol depune jurământul în a doua ședință privind ceremonia de constituire a consiliuh. i local prevăzută la art. 8 sau în prima ședință a consiliului local, după caz.

 • (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului.

 • (8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condițiile alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

 • (9) Prevederile art. 10 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

ART. 12. (1) în situația în care consiliul local nu a fost constituit în condițiile art. 10, sunt organizate alegeri parțiale de completare în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 8 alin. (10).

 • (2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 10 alin. (4), în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

ART.13. (1) Partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor declarați aleși și a supleanților, în următoarele condiții:

 • a) în termen de 3 zile de la încheierea, de către biroul electoral de circumscripție, în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor;

 • b) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 6 alin. (5);

 • c) în termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevăzut la art. 10 alin. (5);

 • d) în termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al municipiului, în situația vacanței mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați constatată prin hotărâre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.

 • (2) Confirmările de la alin. (1) sunt transmise, în termenele prevăzute, secretarului general al municipiului.

 • (3) Secretarul general al municipiului transmite de îndată confirmările primite judecătoriei Râmnicu Vâlcea în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși, în condițiile art. 6, sau a validării mandatelor supleanților, în condițiile art. 11 sau art. 14.

ART. 14. (1) în caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 204 din Codul administrativ, de către judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3). Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului a documentelor doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-d) cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispozițiile art. 6 alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător.

 • (2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al municipiului l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

 • (3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

 • (4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 134 alin. (1) din Codul administrativ pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

 • (5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (8).

 • (6) în cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (8), termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

SECȚIUNEA 1 PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

ART.15. (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în prima ședință, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

 • (2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

 • (3) In cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință.

 • (4) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al ședinței;

 • c) semnează procesul-verbal al ședinței;

 • d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;

 • g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

SECȚIUNEA a 2-a
ALEGEREA VICEPR1MARILOR

ART.16. (1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

 • (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) în situația în care se aleg doi vicepriinari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. în această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

 • (5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

 • (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003. cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. In cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

ART. 17. (I) Pe durata mandatului, viceprimarii au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • (2) Viceprimarii au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (I).

SECȚIUNEA a-3-a

COMISIILE DE SPECIALITA TE ALE CONSILIULUI LOCAL

ART.18. (1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

 • (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

 • (3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

 • (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. în funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

ART. 19(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

ART.20. (1) In cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:

 • 1. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

 • 2. Comisia de buget-finanțe și prognoze economico-financiare;

 • 3. Comisia pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

 • 4. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

 • 5. Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

 • (2) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul descchis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar în prima lor ședință de lucru.

ART.21. (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general al municipiului cu privire la data și locul ședinței;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

 • e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

 • g) comunică secretarului general al municipiului în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.

 • (2) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

 • (3) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 • d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.

ART. 22. (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

 • (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari pub’ici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.

ART.23. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor.

 • (2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, tară a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 233 din Codul administrativ.

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

 • (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

 • (6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 134 alin. (4) din Codul administrativ.

 • (7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 • (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al municipiului, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

 • (10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.

 • (11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al municipiului, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

 • (13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

 • (14) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (15) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

SECȚIUNEA a 4-a A TRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART.24. (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

 • a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) alege viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 16 alin. (2);

 • c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statui de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

 • e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • (5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

io

 • (6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

 • c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

 • d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local.

 • (7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 • a) educația;

 • b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 • c) sănătatea;

 • d) cultura;

 • e) tineretul;

 • f) sportul;

 • g) ordinea publică;

 • h) situațiile de urgență;

 • i) protecția și refacerea mediului;

 • j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • k) dezvoltarea urbană;

 • I) evidența persoanelor;

 • m) podurile și drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

 • o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

 • p) activitățile de administrație social-comunitară;

 • q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

 • (8) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

 • (9) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 • (10) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:

 • a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;

 • b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

 • (11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

 • (12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului ș; serviciilor publice de interes local.

 • (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.

 • (14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

SECȚIUNEA a 5-a

A TRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITA TE

ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART.25. Comisia nr. I - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și avizează din punct de vedere juridic toate proiectele de hotărâri ce urmează a fi înaintate plenului Consiliului Local;

 • b) face propuneri și avizează Statutul municipiului;

 • c) avizează, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și ale regiilor autonome de interes local;

 • d) urmărește asigurarea ordinii publice; urmărește și analizează activitatea poliției locale, politiei, jandarmeriei, pompierilor și a formațiunilor de protecție civilă, în condițiile legii, și propune măsuri de îmbunătățire a activității acestora;

 • e) face propuneri de cooperare sau asociere cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; propune înfrățirea municipiului cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări;

 • f) propune cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autoritatilor administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

 • g) urmărește realizarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României;

 • h) urmărește la nivelul municipiului, asigurarea respectării legilor țării, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a actelor emise de ministere și autorități ale administrației centrale; de asemenea, urmărește modul cum au fost aduse la îndeplinire și respectate hotărârile consiliului local.

ART.26. Comisia nr. 2 - de buget-finanțe și prognoze economico-financiare are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și avizează proiectele de hotărâri din zona de competență ce urmează a fi înaintate Consiliului Local;

 • b) avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială;

 • c) participă la fundamentarea bugetului local și a împrumuturilor contractate;

 • d) analizează propunerile referitoare la darea :n administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • e) analizează propunerile privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii;

 • f) analizează, în limitele competențelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local;

 • g) analizează și avizează propunerile de asigurare a condițiilor materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor și protecția civila, de sub autoritatea sa;

 • h) analizează și avizează propunerile privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu organizatii neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

ART.27. Comisia nr.3 - pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și avizează proiectele de hotărâri din zona de competență ce urmează a fi înaintate Consiliului Local;

 • b) analizează și avizează studii și programe de organizare și amenajare a teritoriului, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală și de cooperare transfrontalieră, în condițiile legii;

 • c) analizează și avizează propunerile de dare în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a municipiului, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • d) analizează și avizează propunerile privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii;

 • e) acționează pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calitatii vieții; contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si zonelor verzi, în condițiile legii;

 • f) avizează organizarea de târguri, piețe și oboare, parcuri de distracție și baze sportive;

 • g) analizează oportunitatea realizării unor proiecte de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale administrației publice locale din tara sau din străinătate, precum si aderarea la asociatii naționale si internaționale ale autoritatiior administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

 • h) analizează și avizează propunerile privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea pajiștilor și pășunilor.

ART.28. Comisia nr.4 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură are următoarele atribuții principale ;

 • a) analizează și avizează proiectele de hotărâri din zona de competență ce urmează a fi înaintate Consiliului Local;

 • b) analizează și avizează documentațiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale municipiului;

 • c) analizează și avizează măsurile necesare pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicatii de interes local;

 • d) analizează și avizează, în limitele competențelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes local;

 • e) analizează și avizează propunerile de protecție, conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si zonelor verzi, în condițiile legii;

 • f) analizează și avizează propunerile schimbare sau de atribuire, în condițiile legii, a denumirilor de străzi, de piețe și de obiective de interes public local.

 • AR T.29. Comisia nr.5 - pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement are următoarele atribuții principale :

 • a) analizează și avizează proiectele de hotărâri din zona de competență ce urmează a fi înaintate Consiliului Local;

 • b) analizează și avizează propunerile de asigurare a condițiilor materiale si financiare necesare bunei funcționări a instituțiilor si serviciilor publice de învățământ, educație, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea împotriva incendiilor și protecția civilă;

 • c) contribuie la organizarea de activitati științifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

 • d) analizează și avizează propunerile privind realizarea unor măsuri de protecție și asistență socială; asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare; asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;

 • e) analizează și avizează propunerile privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite și care au promovat imaginea municipiului la nivel național sau internațional;

 • f) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

SECȚIUNEA 1

TIPURILE ȘI CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL

ART.30. (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 • (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin. (2) din Codul administrativ.

ARTJl. (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 30 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);

 • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 30 alin. (2) lit. b).

 • (2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al municipiului, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

 • (4) în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 • (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

 • a) data, ora și locul desfășurării;

 • b) proiectul ordinii de zi;

 • c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • (6) Secretarul general al municipiului transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.

 • (7) în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

ART.32. (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al municipiului și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

 • (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 33 alin. (8).

 • (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

 • (4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor ai municipiului Râmnicu Vâlcea prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 • (5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 33 alin. (8) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 33 alin. (8).

 • (6) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

 • (7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

 • (8) în cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

SECȚIUNEA a 2-a

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

ART.33. (I) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al municipiului și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

 • (3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al municipiului:

 • a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

 • b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

 • (4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al municipiului.

 • (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

 • (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

 • (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al municipiului, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

 • (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 • d) alte documente prevăzute de legislația specială.

 • (9) Secretarul general al municipiului asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

 • (10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. în situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

 • (11) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

SECȚIUNEA a 3-a

CVORUMUL ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL

ART.34. (I) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

 • (2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al Il-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 233 din Codul administrativ.

 • (4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al municipiului.

 • (5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general al municipiului.

ART, 34. (I) Ședințele consiliului local sunt publice.

 • (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 • a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local;

 • b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

 • c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Râmnicu Vâlcea de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.

 • (4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din municipiul Râmnicu Vâlcea, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (6) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.

 • (7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 • (8) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

 • (9) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (10) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

 • (11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

 • (12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

 • (13) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al municipiului.

 • (14) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al municipiului își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

 • (15) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al municipiului supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (16) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general almunicipiului, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al municipiului, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

 • (17) In termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al municipiului afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Râmncu Vâlcea o copie a procesului-verbal al ședinței.

SECȚIUNEA a 4-a

ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

ART. 35. (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Se adoptă cu majoritatea absolută consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;

 • g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

 • h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 92 din Codul administrativ;

 • i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (4) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

 • a) prin ridicarea mâinii;

 • b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

 • c) electronic.

 • (6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele ”da” sau ”nu”.

 • (9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

 • (10) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

 • (II) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

 • (12) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

 • (13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fî readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

ART. 36. (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al municipiului.

 • (2) în cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință.

SECȚIUNEA a 5-a
DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.37. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 • a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;

 • b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

 • c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 14.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al municipiului, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

ART. 38. (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografa ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

ART. 39. (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unității administrativ-teritoriale.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria Râmnicu Vâlcea. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în municipiul Râmnicu Vâlcea. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.

ART.40. (1) în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

 • (2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

ART. 41. (1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul general al municipiului rezolvă problemele curente ale municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.

 • (2) în situația excepțională în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile art. 37, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, iar funcția de secretar general al municipiului este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare, în condițiile părții a Vl-a titlul II, care să exercite atribuțiile de secretar general al municipiului pentru a rezolva problemele curente ale municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al municipiului.

 • (3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de secretar general al municipiului prevăzute la titlul VII al prezentei părți și la partea a Vl-a titlul II.

CAPITOLUL V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART.42. (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al municipiului și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

 • (2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului sau viceprimarilor.

 • (3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

ART.43. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.

ART.44. (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa cu petiții consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Acestea se înscriu într-un registru special, la Secretarul general al municipiului, care le va centraliza și înainta, prin compartimentul de specialitate, spre analiză comisiilor de specialitate în funcție de specificul solicitării.

 • (2) Petițiile vor fi analizate de către comisiile de specialitate cărora le-au fost repartizate, în prima ședință.

 • (3) Semestrial, consiliul local analizează modul de soluționare a petițiilor.

 • (4) în funcție de caracterul petiției, în rezolvarea acesteia sunt aplicabile fie prevederile dreptului comun în materie, fie prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • ART.45. Petițiile vor fi prezentate la aceeași dată de către secretarul general al municipiului și primarului, spre informare.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

SECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE

ART.46. (I) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

 • (2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai municipiului Râmnicu Vâlcea, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • (3) Legitimația și însemnul pot fi păstrate de către consilierii locali, cu titlu evocativ, după încetarea mandatului.

SECȚIUNEA a 2-a

DREPTURILE $1 OBLIGA ȚIILE CONSILIERILOR LOCALI

ART.47. Consilierii locali au dreptul la inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

ART.48. (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe.

 • (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului județean și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului.

 • (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

 • (4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul local al municipiului.

 • (5) Consilierilor locali li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2) din Codul administrativ.

 • (6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

(7)Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

(8) Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

ART.49. (1) Consilierii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.

(2) Consilierii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

ART. 50. (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

ART. 51. Consilierii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile legii.

ART.52. (1) Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 • (2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

ART. 53. (I) Consilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decât în situații bine justificate și cu informarea, în scris in prealabil, a secretarului general al municipiului.

 • (2) Se consideră absențe motivate, următoarele cazuri:

 • - boală;

 • - delegare în interes de serviciu;

 • - concedii legale de odihnă;

deplasări în străinătate;

evenimente deosebite în familie.

ART. 54. Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, precum și primarii în calitatea lor de reprezentanți legali ai municipiului, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

ART. 55. Consilierii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

ART. 56. (1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 • (2) Consilierii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.

ART.57. (1) Consilierii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

 • (2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al municipiului.

 • (3) în urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, consilierii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

 • (4) în cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării.

SECȚIUNEA a 3-a

SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

ART.58. (1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situații:

 • a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

 • b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

 • c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate.

 • (2) Măsurile prevăzute ia alin. (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de Ia comunicare, constată suspendarea mandatului.

 • (3) Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al municipiului și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situație, prin hotărâre.

 • (4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

 • (5) Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

 • (6) în cazul în care față de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condițiile alin. (1) lit. a) și b), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii.

ART. 59. (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

 • (2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 • a) demisie;

 • b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

 • c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;

 • e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;

 • f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

 • h) punerea sub interdicție judecătorească;

 • i) pierderea drepturilor electorale;

 • j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

 • k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

 • I) deces.

 • (3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) și I), este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz.

 • (4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, respectiv consilierul județean, după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al municipiului și către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

 • (6) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și I) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 14, precum și consilierului local.

 • (7) Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al municipiului cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și 1). în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al municipiului, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.

 • (8) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale sau de către instanță, după caz.

 • (9) Ordinul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 14, consilierului local și secretarului general al municipiului.

 • (10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) și I), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general al municipiului. Referatul este însoțit de acte justificative.

 • (11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înștiințările transmise prefectului de către instanță.

 • (12) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei Râmnicu Vâlcea să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 14, consilierului local și secretarului general al municipiului.

 • (13) în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

 • (14) în toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și secretarului general al municipiului, care are obligația afișării acesteia la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

 • (15) Funcția constatată vacantă în condițiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală resoectivă, care este validat și depune jurământul.

 • (16) încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrh it legii.

 • (17) încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al municipiului, primarului, președintelui de ședință, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 14.

 • (18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. în aceste cazuri, data respectivă este și data la care încetează de drept mandatul.

 • (19) în situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

 • (20) De la data încetării mandatului, consilierul local:

 • a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ședințele autorității deliberative din care face parte;

 • b) nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

 • c) nu mai are dreptul la indemnizația lunară.

ART. 60. (1) încetarea mandatului de consilier local, în condițiile prevăzute la art.60 alin.(2), are ca efect încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar.

 • (2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în condițiile art. 152, respectiv art. 187 alin. (3) și 188 alin. (4), după caz din Codul administrativ.

SECȚIUNEA a 4-a
RĂSPUNDEREA CONSILIERILOR LOCALI

ART.61. Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului regulament de organizare și funcționare.

ART.62. (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

 • (2) în procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.

ART. 63. (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor prezentului regulament de organizare și funcționare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

 • f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

 • g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre

 • (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile și viceprimarilor.

 • (4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

ART. 64. La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

ART. 65. (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

 • (3) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

 • (4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

ART.66. în cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântu1, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. în situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

ART. 67. (I) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

 • (4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

 • (5) în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

ART. 68. (1) Sancțiunile prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 63 alin. (I) lit. e) și f), consilierii locali nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

 • (3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. a)-d).

 • (4) Sancțiunile prevăzute la art. 63 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local.

 • ART .69. (1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

 • a) mustrare;

 • b) avertisment;

 • c) diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni;

 • d) eliberarea din funcție.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali, cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

 • (3) în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188 din codul administrativ.

 • (5) împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

 • (6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local al viceprimarului.

ART.70. (1) Președintele de ședință al consiliului local prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.

 • (2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive.

 • (3) în cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberative, în condițiile legii și ale codului administrativ.

CAPITOLUL VII

INCOMPATIBILITĂȚI, DECLARAȚII DE AVERE SI DE INTERESE

SECȚIUNEA 1

INCOMPA TIBILITĂȚI SI CONFLICTUL DE INTERESE

ART. 71. (I) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003. cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr. 176/2010. cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului cod.

 • (3) Prin activități în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2) din codul administrativ.

ART. 72. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003. cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al Il-lea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte.

 • (2) în exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (I) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

 • (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

 • (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (I) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (I) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

SECȚIUNEA a 2-a
DEC LA RA ȚIILE DE A VERE $7 DE INTERESE

ART. 73. Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

ART.74. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010. cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART.75. Secretarul general al municipiului precum și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al pimarului asigură consilierilor locali asistență de specialitate în desfășurarea activității.

ART.76. Prevederile art. 4-14, art.37 și art.4l intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.

ART.77. Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local.