Hotărârea nr. 199/2020

hotarirea 199 - 31 august 2020 - rectificare buget local si liste de investitii

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN 180 9001:2015 410/C SR l-N ISO 14001:2015 223/M SR 18045001:2018 190/IIS SR ISO/IIX 27001:20.18 019/SI

HOTĂRÂREA NR.199

privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.253388 din data de 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020;

Văzând Raportul nr.253389 din data de 25.08.2020, inclusiv Raportul de completare nr.253879 din data de 27.08.2020, întocmite de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, din care excedent an 2019 - 1.598.000 lei; ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 11.057.300,00 lei, prin rectificări ajungând la valoarea totală de 244.173.800 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5)   din Legea

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local pentru anul 2020 în plus cu suma de 4.171.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 248.344.800 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 3.400 lei în cadrul CAP.67 "Cultură, recreere și religie”, reprezentând sprijin financiar pentru Filiala Surzilor Vâlcea în vederea plății utilităților.

Art.3. Se rectifică Anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local” prin modificări în structură, aceasta rămânând la valoarea de 22.483.800 lei.

Art.4. Se rectifică Anexa nr.6 "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020” prin modificări în structură, precum și în plus cu suma de 4.000.000 lei (sursă împrumut bancar), aceasta ajungând la valoarea de 36.234.600 lei.

Art.5. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.171.000 lei și o valoare totală rectificată de 248.344.800 lei, din care 246.746.800 lei venituri estimate pentru anul 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.171.000 lei si o valoare totală rectificată de 248.344.800 lei.

Anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", modificată în structură, aceasta rămânând la valoarea totală de 22.483.800 lei.

Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020", modificată în structură si suplimentată cu suma de 4.000.000 lei (sursă împrumut bancar) și o valoare totală rectificată de 36.234.600 lei.

Art.6. Anexele nr.3 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico-Financiare;

Direcției Investiții si Achiziții Publice;

Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ; 'X CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Nicolae STELiJĂN


SECRETAR GENERAL^ jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA                                            Anexa^fc^^.

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

pRiiw/ V \\ Mircia^Wu L' Â-ii /f |

OITI I A TI A

SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 202cT'

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

248,344,800.00

76,174,200.00

61,025,800.00

61,797,800.00

49,347,000.00

A

VENITURI CURENTE

246,746,800.00

74,576,200.00

61,025,800.00

61,797,800.00

49,347,000.00

I. VENITURI PROPRII

194,570,200.00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,772,000.00

42,066,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

710,000.00

290,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Dividende societăți comerciale

300208

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

19

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

20

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

21

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

23

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

24

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

25

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

27

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

28

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

29

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

31

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

32,122,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

10,545,000.00

6,456,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

32,122,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

10,545,000.00

6,456,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

30,226,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

10,111,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

1,581,000.00

267,000.00

267,000.00

1,047,000.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

6,000.00

4,000.00

3,000.00

-4,000.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

18,195,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

6,134,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169.000.00

169.000.00

0.00

0.00

__________0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,896,000.00

380,000.00

380,000.00

434,000.00

702,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,764,000.00

350,000.00

350,000.00

382,000.00

682,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

123,000.00

30,000.00

30,000.00

43,000.00

20,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110209

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂR

20,054,600.00

1,728,000.00

11,020,800.00

6,480,800.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

11,781,200.00

1,228,000.00

7,710,800.00

2,317,400.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

1,207,000.00

100,000.00

540,000.00

567,000.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

782,700.00

0.00

480,000.00

302,700.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

- sume alocate pt. Carantină CJ

430241

15,800.00

0.00

15,800.00

0.00

0.00

2

Sume primite de la UE

8,273,400.00

500,000.00

3,310,000.00

4,163,400.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

8,143,000.00

500,000.00

3,310,000.00

4,033,000.00

300,000.00

- sume primite de la FSE

480202

130,400.00

0.00

0.00

130,400.00

0.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


PRIMAR, Mircia GUTĂU


SITUAȚIA
PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020

- lei -

Nr. crt

DESTINATE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

248,344,800

76,174,200

61,025,800

61,797,800

49,347,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

208,816,700

67,801,200

49,553,500

49,849,700

41,612,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

39,528,100

8,373,000

11,472,300

11,948,100

7,734,700

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

189,036,100

62,163,300

44,766,800

44,451,800

37,654,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

■    1,236,000

1,118,000

11

DADP .

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP. 74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

114,522,500

39,871,100

27,049,200

24,520,100

23,082,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

15,771,500

4,500,500

3,977,400

3,268,600

4,025,000

- aparat propriu

6,232,000

1,816,500

1,938,900

1,320,600

1,156,000

- fond handicap

204,000

51,000

54,000

45,000

54,000

- despăgubiri civile

1,109,000

600,000

500,000

9,000

0

- rambursare împrumut

8,469,500

2,033,000

1,727,500

1,894,000

2,815,000

- plăți an precedent

-243,000

0

-243,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

130,000

0

80,000

50,000

0

- cheltuieli alegeri

130,000

0

80,000

50,000

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,169,000

967,000

831,500

638,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,149,000

967,000

831,500

638,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,593,700

382,400

1,607,900

451,300

152,100

- Politia Locala

484,000

120,000

120,000

112,000

132,000

- cheltuieli carantină

1,902,700

248,000

1,352,000

302,700

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

207,000

14,400

135,900

36,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,609,000

2,657,000

1,918,000

822,000

1,212,000

- aparat propriu

423,700

0

206,000

-197,300

415,000

- reparatii curente scoli

4,638,000

2,000,000

1,472,000

619,000

547,000

- internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

- cheltuieli materiale scoli

481,300

57,000

0

424,300

0

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525.000

174.000

175.000

80.000

96.000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,956,700

4,642,100

1,778,600

3,746,000

2,790,000

- aparat propriu

626,000

650,000

-74,000

-200,000

250,000

- TVA concesiune

124,700

274,700

0

-150,000

0

- DADP

1,737,600

531,000

402,600

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

8,730,000

2,850,000

1,400,000

2,880,000

1,600,000

- culte religioase

527,000

25,000

0

477,000

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

300,000

50,000

200,000

650,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

7,664,900

2,361,400

2,547,500

463,000

2,293,000

- aparat propriu

203,000

25,000

100,000

78,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

826,800

198,000

237,800

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

5,445,000

1,919,000

1,897,000

-144,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,344,800

2,246,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,574,000

1,175,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,723,900

3,686,000

1,674,200

2,696,700

1,667,000

- DADP

1,781,000

386,000

431,300

596,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,370,000

3,040,000

940,000

1,461,000

929,000

- compensare preț energie

6,210,000

3,000,000

900,000

1,421,000

889,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

37,201,400

13,027,000

8,737,100

8,498,300

6,939,000

- DADP

23,389,000

5,983,000

6,063,700

6,100,300

5,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

5,610,000

3,357,000

1,443,000

810,000

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,600,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

19,780,600

5,637,900

4,786,700

5,397,900

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,809,000

1,419,000

1,481,500

1,460,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,139,300

2,920,000

1,769,500

2,409,800

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,111,300

386900

632700

556200

535500

D. CHELTUIELI INVESTIJII

16,261,900

8,016,300

3,406,400

4,439,200

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,700,500

1,066,500

1,014,000

-380000

0

2

Autoritati executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

47,000

10,000

25,000

12,000

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,101,200

1,235,700

-223,700

89,200

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

3,180,650

1,497,650

290,000

993,000

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,668,700

1,449,500

568,000

651,200

0

7

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

605,800

267,000

127,400

211,400

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

________________0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

5,220,150

1,924,150

1,096,000

2,200,000

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

361,600

199,000

120,600

42,000

0

13

Transporturi

CAP. 84

378,000

141,600

138,100

98,400

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

110,700

14,700

84,000

12,000

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

39,528,100

8,373,000

11,472,300

11,948,100

7,734,700

A. SUME DIN TVA

32,122,000

7,870,000

7,251,000

10,545,000

6,456,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

30,226,000

7,490,000

6,871,000

10,111,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

1,681,000

267,000

267,000

1,047,000

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

6,000

4,000

3,000

-4,000

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

18,196,000

4,275,000

3,960,000

6,134,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,896,000

380,000

380,000

434,000

702,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,764,000

350,000

350,000

382,000

682,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

123,000

30,000

30,000

43,000

20,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

9,000

0

0

9,000

0

B. SUBVENȚII

7,406,100

503,000

4,221,300

1,403,100

1,278,700

1

Finanțare PNDL

CAP.65

2,272,700

500,000

500,000

1,272,700

0

2

Proiect FSE - Școala Gimnazială Colonie

CAP.65

130,400

0

0

130,400

0

3

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

3,721,300

0

1,278,700

__4

Ajutoare încălzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 -                   A /j

FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE SlioFINANȚARE BUGE^ LOCAL _____________________________________________________________________________________________ #_____________________________- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Valoare contract finanțare

Cheltuieli totale 2020

SURȘE'DE FINANȚARE:

împrumut de trezorerie

BCR 2020

Alte surse de finanțare FEN

Buget local

Buget Stat

TOTAL

356,253,437.74

22,483,800

577,400

13,116,400

7,192,000

1,598,000

0

A

LUCRĂRI

194,783,933.95

743,700

0

640,200

96,000

7,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,469,503.79

21,740,100

577,400

12,476,200

7,096,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritati publice

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,911,466.02

547,000.00

0.00

500,000.00

47,000.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

2

Simplificarea procedurilor administrative si elaborare SIDI si PMUD -SMIS 135121

2,961,910.00

47,000

47,000

Cap.65.02. - Invatamant

26,957,113.70

6,445,050

2,400

3,262,000

2,403,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

26,957,113.70

6,445,050

2,400

3,262,000

2,403,000

777,650

0

B3. Consolidări

26,957,113.70

6,220,050.00

2,400.00

3,262,000.00

2,218,000.00

737,650.00

0

3

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

3,991,510

2,360

2,852,000

450,000

687,150

0

4

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 118459

3,676,232.90

600,000

50,000

500,000

50,000

0

5

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

1,530,040

40

360.000

1,170,000

0

0

6

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

10,500

0

0

10,000

500

0

7

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic General Magheru -SMIS 127969

7,399,908.12

48,000

48,000

8

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1- SMIS 1296z

3,354,568.73

40,000

40,000

B4. Cheltuieli de proiectare

15,834,794.81

225,000.00

0.00

0.00

185,000.00

40,000

0

9

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

10

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic General Magheru -SMIS 127969

7,399,908.12

145,000

145,000

11

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1- SMIS 1296z

3,354,568.73

40,000

40,000

Cap.67.02. -Cultura,recreere si religie

16,675,173.75

231,500

0

0

120,000

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

16,675,173.75

104,000

0

0

70,000

34,000

0

12

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

13

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

50,000

50,000

14

Amenajare parc Zona Ostroveni - SMIS 127107

1,775,365.17

20,000

20,000

B4. Cheltuieli de proiectare

16,675,173.75

127,500

0

0

50,000

77,500

0

15

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

16

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

40,000

40,000

17

Amenajare parc Zona Ostroveni - SMIS 127107

1,775,365.17

10,000

10,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

110,469,480.27

14,509,350

575,000

8,714,200

4,526,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT H

110,469,480.27

14,509,350

575,000

8,714,200

4,526,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

18

Promovarea conectivității la internet in comunitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

110,397,480.27

14,474,350.00

575,000.00

8,714,200.00

4,496,000.00

689,150.00

0

19

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: SI5 , SI6, 95, H, 13-SMIS 117319

7,546,480.27

4,226,890

11,170

3,300,000

557,000

358,720

0

20

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

4,534,030

113,430

3,420,000

673,000

327,600

0

21

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

4,096,400

450,400

1,190,000

2,456,000

0

0

22

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc D1 -8, Bloc B1 -2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

30,000

0

30,000

0

0

0

23

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc MV Popescu, Bloc Cil, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SMIS 120047

21,207,031.98

100,000

0

100,000

0

0

0

24

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc A53, Bloc C16, Bloc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

101,050

0

100,000

0

1.050

0

25

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc P9, Bloc CI2,Bloc P2, Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

100,650

0

100,000

0

650

0

26

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

100,600

0

100,000

0

600

0

27

28

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizați! subterane noi aferente rețelelor electirce și de telecomunicații- SMIS 121606

Dezvoltare locala in comunități marginalizate-Colonia Nuci- SMIS 127970

24,905,743.67

1,174,730

0

374,200

800,000

530

0

8,251,144.87

10,000

10,000

B4. Cheltuieli de proiectare

8,251,144.87

30,000

30,000

29

Dezvoltare locala in comunități marginalizate-Colonia Nuci- SMIS 127970

8,251,144.87

30,000

30,000

Cap. 84.02. Transporturi

196,240,204.00

750,900

0

640,200

96,000

14,700

0

A

LUCRĂRI

194,783,933.95

743,700.00

0.00

640,200.00

96,000.00

7,500.00

0

.30

Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de Ia intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibil altemativV -COD SMIS 126678

70,212,360.51

661,950

0

640,200

21,000

750

0

31

Modernizarea stațiilor de imbarcare / debarcare ,echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMIS 129361

46,845,012.34

6,750

0

0

0

6.750

0

32

Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile- SMIS 128142

77,726,561.10

70,000

70,000

33

Statii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1,456,270.05

5,000

5,000

B4. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

34

Statii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1.456.270.05

7200

7200

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH cuprinde:


  • B. 1 Achiziții imobile

  • B.2 Dolari independente

b.3 Consolidări                                            ‘ reședințe de                    —

B.4. Chelt. de proiectare pt. eltb. SPF si SF                                             ‘

A                   Ss^arg0heă(,

Pnmar,     1     \                                                              ' x \ Ț* Director Exec. ,

Mircia GUTÂU \>                                                               Narcisa ColUJs

' ; > ■// JA'

Director JE^ec^ Adj.           Sef Serviciu Financiar,

Mîrela|l|^cu            Ana Maria Vlașniță


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEAAnexa nr.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

1< - lei -

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUU

Cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE:

1

crt

Capitol Bugetar

totale 2020

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte su rse de finanțare

Cons. Jud>,

'' '

Z ' •gS^ • Bugetul

/

Buget Stat

TOTAL

36,234,600

22,000,000

0

500,000

6,461,900

7,272,700

A

LUCRĂRI

33,452,580

22,000,000

0

500,000

3,679,880

7,272,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2,782,020

0

0

0

2,782,020

0

Cap. 51.02. Autorități publice

3,490,500

1,790,000

0

0

1,700,500

0

A

LUCRĂRI

2,713,000

1,790,000

0

0

923,000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

1,890,000

1,790,000

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

528,000

0

0

0

528,000

0

4

Spațiu birouri administrativ

271,000

0

0

0

271,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

777,500

0

0

0

777,500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

5

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

0

6

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

0

B2. Dotări independente

63,500

0

0

0

63,500

0

7

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

8

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12,000

0

9

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21,500

0

10

Mașina de numărat bancnote D.E.F. - 2buc

20,000

0

0

0

20,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

11

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

12

Spațiu birouri administrativ

17,000

0

0

0

17,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

47,000

0

0

0

47,000

0

A

LUCRĂRI

47,000

0

0

0

47,000

0

13

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

47,000

0

0

0

47,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

8,416,900

5,043,000

0

418,000

683,200

2,272,700

A

LUCRĂRI

8,123,900

5,043,000

0

418,000

390,200

2,272,700

14

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

616,800

0

0

206,000

0

410,800

15

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

16

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

2,102,300

864,000

0

157,000

56,000

1,025,300

17

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitati si sistematizare

653,000

553,000

0

0

100,000

0

18

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

19

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

1,276,000

1,226,000

0

0

50,000

0

20

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,409,200

2,400,000

0

0

9,200

0

22

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

23

Lucrări conexe "Grădiniță cu program prelungit Ostroveni"

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

293,000

0

0

0

293,000

0

Bl. Achiziția dc imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

74,000

0

0

0

74,000

0

24

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

23,700

0

0

0

23,700

0

25

Dotări Grădiniță Ostroveni:

18,400

0

0

0

18,400

0

Mașina gătit

9,300

0

0

0

9,300

0

Hota mașina gătit

5,600

0

0

0

5,600

0

Mașina spalat rufe

3,500

0

0

0

3,500

0

26

Dotări Grădiniță nr. 6 Ostroveni:

14,900

0

0

0

14,900

0

Mașina gătit

9,300

0

0

0

9,300

0

Hota mașina gătit

5,600

0

0

0

5,600

0

27

Software pentru management si gestiune Săli de Sport

17,000

0

0

0

17,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pL elab. SPF si SF

219,000

0

0

0

219,000

0

28

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

29

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

92,000

0

0

0

92,000

0

30

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

40,000

0

0

0

40,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatatc

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt dc proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

8,955,700

6,287,000

0

0

2,668,700

0

A

LUCRĂRI

8,371,100

6,287,000

0

0

2.084,100

0

31

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

32

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

7,475,100

6,287,000

0

0

1,188,100

0

33

Amenajare si modernizare locuri de joaca

894,000

0

0

0

894,000

0

34

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

584,600

0

0

0

584,600

0

Bl. Achiziția dc imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

424,600

0

0

0

424,600

0

35

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

36

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

8,400

0

0

0

8,400

0

37

Tigru Siberian - 2buc

34,000

0

0

0

34,000

0

38

Echipament pentru curatare suprafețe - S.C.M.

15,000

0

0

0

15,000

0

39

Jaguar - Ibuc

33,400

0

0

0

33,400

0

40

Macac - 5buc

32,800

0

0

0

32,800

0

41

Babuin - 5 buc

32,800

0

0

0

32,800

0

42

Tamarin negro - 2 buc

5,400

0

0

0

5,400

0

43

lama Glama - 2 buc

12,600

0

0

0

12,600

0

44

Alpaca - 1 buc

7,000

0

0

0

7,000

0

45

Suprafața de joc cu kit de marcaj (omologat EHF CL) - S.C.M. Rm. Valcea

119,000

0

0

0

119,000

0

46

Pompa apa uzata in statie pompare ape pluviale - Parc Zăvoi

41,000

0

0

0

41,000

0

47

Sistem de baschet mobil - 2buc

41,100

0

0

0

41,100

0

48

Sistem de baschet fix - 2buc

30,100

0

0

0

30,100

0

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8,000

0

49

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

0

0

8,000

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152,000

0

50

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

A

LUCRĂRI

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

51

Dezvoltare locala in comunități marginalizate , componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

52

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

53

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

5,005,000

0

0

0

5,000

5,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dczv.publica

7,696,800

7,091,000

0

0

605,800

0

A

LUCRĂRI

7,192,400

7,091,000

0

0

101,400

0

54

Amenajare cimitir zona Târg Raurcni

1,000

0

0

0

1,000

0

55

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

1.000

0

0

0

1,000

0

56

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

3,746,000

3,731,000

0

0

15,000

0

57

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

58

Sediu administrativ

3,409,000

3,360,000

0

0

49,000

0

59

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5,000

0

60

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

2,400

0

0

0

2,400

0

61

înlocuire conducta apa sarata pentru alimentare Baza dc Agrement Ostriveni -modificare racord

8,000

0

0

0

8,000

62

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

504,400

0

0

0

504,400

0

Bl.Achizitii dc imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

504,400

0

0

0

504,400

0

63

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

64

Sediu administrativ

120,000

0

0

0

120,000

0

65

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

66

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

67

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

168,400

0

0

0

168,400

0

68

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

72,000

0

0

0

72,000

0

69

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

0

70

PUZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

0

71

PUZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

72

PUZ Zona Boromir

8,000

0

0

0

8,000

0

73

Lucrări conexe aferente proiectului "Reabilitare iluminat public in mun.Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații"

13,000

0

0

0

13,000

0

74

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

35,000

0

0

0

35,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

361,600

0

0

0

361,600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

361,600

0

0

0

361,600

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

321,600

0

0

0

321,600

0

75

Puncte de colectare deșeuri menajere

161,600

0

0

0

161,600

0

76

Containere deșeuri reciclabile

160,000

0

0

0

160,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

40,000

0

0

0

40,000

0

77

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

40,000

0

0

0

40,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

2,167,000

1,789,000

0

0

378,000

0

A

LUCRĂRI

1,906,080

1,789,000

0

0

117,080

0

78

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

7,370

0

0

0

7,370

0

79

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,310

0

0

0

1,310

0

80

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

908,900

891,000

0

0

17,900

0

81

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Emincscu

916,500

898,000

0

0

18,500

0

82

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

12,000

0

0

0

12,000

0

83

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Copacelu

10,000

0

0

0

10,000

0

84

Lucrări conexe pentru racordarea stațiilor de reincarnare vehicule electrice

50,000

0

0

0

50,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

260,920

0

0

0

260,920

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

210,920

0

0

0

210,920

0

85

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

10,610

0

0

0

10,610

0

86

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

151,730

0

0

0

151,730

0

87

Pikamer pneumatic - 2uc

18,280

0

0

0

18,280

0

88

Mașina de taiat beton/asfalt

7,200

0

0

0

7,200

0

89

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

50,000

0

0

0

50,000

0

90

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru inchirierea bicicletelor

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

40,000

0

0

0

0

0

0

Director Investitii-Achizitii Publice