Hotărârea nr. 198/2020

hotarirea 198 - 24 august 2020 - declarare ca bun de interes local

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 11(I(>1:2()15 223/M SH ISO 451)01:2I) IU 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20111 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 198

privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 7.088 mp situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 august 2020, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 30705 din 20.08.2020, al cărui semnatar este domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 7.088 mp situat în Râmnicu Vâlcea -- zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces, precum și clasificarea ca stradă, a drumului de interes local;

Văzând raportul nr. 30826 din 20.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale, ținând cont atât de căile de acces existente, cât și de necesitatea creării unor noi artere de circulație care să asigure accesul către cartierele municipiului care s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani, iar un cartier în continuă dezvoltare urbanistică este și Cartierul Nord - zona Baraj Nord;

Ținând seama de faptul că locuitorii din zona respectivă, proprietari ai imobilelor construcții și terenuri, cu acces la drumul care pornește din strada Drumul Câmpului spre est, subtraversează Calea Ferată Piatra Olt- Podul Olt și continuă pe malul drept tehnic al râului Olt spre Nord, până la limita cu comuna Bujoreni, au solicitat, în cadrul întâlnirilor periodice cu cetățenii, clarificarea situației juridice a acestui drum, aceasta fiindu-le necesară pentru obținerea autorizațiilor de construire;

Având în vedere că în urma identificării în teren de către reprezentanții Biroului Cadastru a traseului drumului existent, precum și a verificării situației juridice a terenurilor din zonă, în baza de date cadastrale și înscrieri în Cartea Funciară, precum și a reglementărilor urbanistice cuprinse în Planul Urbanistic General, s-a constatat că terenul în suprafață de 7.088 mp, utilizat ca drum de acces, este prevăzut cu această destinație în Planul Urbanistic General, aprobat prin hotărârea nr. 18/2013, nu a făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu este înscris în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice, astfel încât poate primi destinația de drum public;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 7.088 mp, situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces.

(2) Imobilul-teren prevăzut la alin. (1) este identificat în planul de situație -anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local, identificat la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.


5


PREȘEDINTE DE ȘEDIN Nicolae STELIAN


ASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 24 august 2020

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.500


Nr. cadastral


[ Suprafața masurata a imobfuiui (mp) | Adresa ImobPului: Loc. Ramnlcu Valcca