Hotărârea nr. 197/2020

hotarirea 197 - 24 august 2020 - renuntare drept administrare teren situat in Calea lui Traian

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR HN ISO 9001:2015 410/C SR l-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2011) 190/IIS SR ISO/II-C 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 197

privind renunțarea la dreptul de administrare asupra imobilului-teren în suprafață de 9635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201 județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 august 2020, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 30708 din data de 20.08.2020, al cărui semnatar este domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare al Consiliului Local, constituit în baza Hotărârea Consiliului Local nr.187/25.06.2019, asupra imobilului-teren în suprafață de 9.635 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201 județul Vâlcea, aparținând domeniului public al județului Vâlcea;

Văzând raportul nr. 30796 din 20.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.115/23.05.2019 Consiliului Județean Vâlcea a aprobat darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului-teren în suprafață de 9635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201 județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, prin Hotărârea nr. 187/25.06.2019, iar Consiliul Local a aprobat preluarea în administrare a imobilului teren descris mai sus, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică- reamenajare parcare și spații verzi, prin Hotărârea Consiliului Local nr.187/25.06.2019, fiind întocmite în data de 05.07.2019, Protocolul de predare-preluare și Procesul verbal de predare-preluare pentru terenul respectiv;

Ținând seama de faptul că pe o pe o suprafață semnificativă din acest teren au fost amplasate containere pentru triajul epidemiologie al bolnavilor, ca urmare a contextului creat de răspândirea virusului SARS-COV-2, astfel încât, în condițiile date lucrările de reamenajare a parcării și spațiilor verzi nu mai pot fi realizate de către Consiliul Local, precum și de creșterea numărului de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2 în județul Vâlcea în ultimele săptămâni, situație care necesită menținerea în continuare a containerelor pentru triajul epidemiologie și o administrare unitară a imobilului construcții și teren aferent - Spitalul Județean Vâlcea de către Consiliul Județean Vâlcea;

Luând în considerare prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 115/2019 potrivit căruia dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Județean Vâlcea în situația în care Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea renunță la terenul dat în administrare;

în baza art.129, alin. (1), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea renunță la dreptul de administrare, constituit în baza Hotărârii Consiliului Local nr.187/25.06.2019, asupra imobilului-teren în suprafață de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201 județul Vâlcea, aparținând domeniului public al județului Vâlcea, identificat în planul de situație - anexă la hotărârea nr. 187/2019.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDIO§o M >4/^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT

Nicolae STEL


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU zz

Râmnicu Vâlcea, 24 august 2020