Hotărârea nr. 196/2020

hotarirea 196 - 24 august 2020 - revocare HCL 179 din 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 4 Kl/c SR EN ISO 14001:201.r> 2J3/M SH ISO 45001:2011) 190/HS SR ISO/IEC 2700 l:201H 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 196

de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 august 2020, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 30754 din data de 20.08.2020, al cărui semnatar este domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 referitoare la vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând raportul nr.30784 din 20.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.179 din 30.07.2020 s-a aprobat vânzarea terenului în suprafață de 29 m.p., situat în str. G-ral Magheru nr.1, bloc V1, înscris în cartea funciară nr.50137, pe care este realizată construcția "Birou Notarial", în baza Contractului de concesiune nr.16265/14.08.1996, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale ulterioare, și a Autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, înscrisă în cartea funciară cu nr. cadastral 50137-C1, către proprietarul acesteia, doamna Gutău Mariana-Notar Public, titular al Biroului Individual Notarial Gutău Mariana;

Văzând adresa Instituției Prefectului-județul Vâlcea nr.10926 din 12.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29580 din 12.08.2020;

Având în vedere cererea nr.343/14.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.30040 din 14.08.2020, prin care doamna Gutău Mariana, notar public în cadrul Camerei Notarilor Publici Pitești a adus la cunoștința Consiliului Local că renunță la cumpărarea terenului mai sus menționat, așa cum fost aprobată de Consiliul Local, deși acesta este un drept legal acordat tuturor beneficiarilor unor astfel de concesiuni;

Reținând faptul că revocarea actului administrativ reprezintă operațiunea juridică prin intermediul căreia emitentul actului scoate din vigoare un act administrativ și apare ca o obligație a autorității administrative ori de câte ori un act administrativ a devenit nelegal sau nu mai este oportun, autoritatea emitentă fiind în măsură să-și retracteze actul când situația de fapt o impune, și ținând seama de faptul că hotărârea nr. 179/2020 nu a produs efecte, întrucât nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică;

în baza art.129, alin.(1), alin. (2) lit c), art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 referitoare la vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Doamnei Gutău Mariana.