Hotărârea nr. 195/2020

hotarirea 195 - 24 august 2020 - aprobare proiect Reabilitare termica blocuri P9,C12,P2,P6 si P8

ROMANIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Sl< EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:201H 190/HS SR ISO/IEC 270(11:201 H 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 195

privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ' Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 august 2020, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 30719 din 20.08.2020, al cărui semnatar este domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8", precum și devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte;

Văzând raportul nr. 30888 din 21.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiune A - CLĂDIRI REZIDENȚIALE, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus prin intermediul aplicației MYSMIS cererea cod SMIS 121021, pentru acordarea finanțării obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8"; proiectul și cheltuielile aferente acestuia au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din data de 31.07.2018, iar în data de 04.03.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3813 aferent proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8" între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.1O alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), a alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul general centralizator actualizat al proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8" la valoarea de 8.321.385,86 lei cu TVA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte, după cum urmează:

  • a) bloc P9, str. Petrișor nr.6 - valoare cu TVA: 1.247.152,79 lei, din care C+M: 1.089.133,94 lei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

  • b) bloc C12, str.Mihai Eminescu nr. 45 - valoare cu TVA: 1.413.083,99 lei, din care C+M: 1.232.002,32 lei, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre;

  • c) bloc P2, str. Petrișor nr.2 - valoare cu TVA: 2.316.106,07 lei, din care C+M: 2.025.368,09 lei, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;

  • d) bloc P6, str. Zorilor nr. 2 - valoare cu TVA: 1.088.580,17 lei, din care C+M: 950.910,57 lei, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre;

  • e) bloc P8, str. Petrișor nr.4 - valoare cu TVA: 2.256.462,84 lei, din care C+M: 1.974.415,59 lei, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Dezvoltare Locală;

Direcției Economico-Financiară;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.PREȘEDINTE

Nicolae S


TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 24 august 2020

CUMULAT faza PTh Actualizat la iulie 2020 a! obiectivelor de investii:

REABILITARE TERMICA BLOC C12,STR.MlHAi EMINESCUNR.45; BLOC P2,STR.PETRIS0R NR.2;BL0C P6,STR.Z0RIL0R NR.2; BLOC P8,STR.PETRIS0R NR.4; BLOC P9,STR.PETRiS0R NR.6,RM.VALCEA"

j

1 nr, !

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

L_l_

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

jl-l

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

Ș2.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2_____________________________________________

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2668.05

506.93

3174.98

3.3

Expertiza tehnica

24065.53

4572.45

28637.98

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

20265.72

3850.49

24116.21

3.5

Proiectare

75996.45

14439.33

90435.78

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

!                                                                    !   Valoare *2j   j                   !

ș                                                          ;   (<ara TVAj   i __ TVA ‘Valoare cu TVA,

crt i Denumirea capitolelor si subcapitelelor de chestuieii< lei i Iei              lei l

5 ' "                                                  T-._——-—                       ->x—„.^-x — ■ -, ,, C_ —    ,    —♦       .x.* -x  j

b £

i

2___

  • 3.5.2. Studiu de prefezabilitate

  • 3.5.3. Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

___

| ______ JLOO

20265.72

s__4     ___i__5__

r ..... o.ooî          0.00

3850.49

24116.21

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

24065.54

j       4572.45

1      28637.99

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

]           0.00

0.00

3,5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

31665.19

6016.39

37681.58

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

6300.00

1197.00

7497.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

O.OOț

3.8

3,7.2. Auditu! financiar

Asistenta tehnica

6300.00

90207.03

1197.00

17139.34

__    7497.00 [

107346.371

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

6333.03

1203.28

7536.31

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

5071.00

963.49

6034.49

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1262.03

239.79

1501.82

3.8.2. Dirigentie de șantier

83874.00

15936.06

99810.06

Total capitol 3

219502.78

41705.59

26120837

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

5990962.69

1138282.92

7129245.61

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA Ă ELEMENTELOR

DE ANVELOPA

4521438.08

859073.24

5380511.32

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZiRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

528205.05

100358.96

628564.01

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

941319.56

178850.72

1120170.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4                               _____________

5990962.69

1138282.92

7129245.61

nr. .

Valoare *2) ('rara TVAjl

1

TVA

!                                                                                          1

' Valoare cu TVA;

; cri î

: Denumirea capitolelor si subcapiteleîor de cheltuieli

lei

lei

iei

L±J

_______________________________2 _                                             j

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

15.1.

i f i

i__________

Organizare de șantier

149774.06

28457.07

178231.13

15.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

119819.25

22755.65

142584.91

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

29954.81

5691.41

35646.22

j5.2

i

1

!

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00|

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

o.oo!

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caîitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

o.oo'

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

i

o.oo:

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

615716.63

116986.16

732702.79

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

16805.00

3192.95

19997.95

Total capitol 5

782295.69

148636.19

930931.88

--------------------------

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

|6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00'

16.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

o.oo!

Total capitol 6

__0.00

0.00

0.00

’TOTAL GENERAL

6992761.16

1328624.70

8321385.86

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6110781.94

1161048.57

7271830.51

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor


Proiectant, S.C.HARD EXPERT CONSdMșS.R.L.


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RW, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax;031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh

Actualizat la iulie 2020 ai obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC P9, STR.PETRISOR NR.6, RM. VALCEA"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

3496.78

664.39

4161.17

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2944.66

559.49

3504.15

3.5

Proiectare

11042.47

2098.08

13140.55

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

1..... "

nr. crt

i                   ............

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

I " '

TVA

i

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2944.66

559.49

3504.15

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3496.78

664.39

4161.17

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4601.03

874.20

5475.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

13482.21

2561.62

16043.83

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

920.21

174.84

1095.05

3.8.I.I. pe perioada execuției lucrărilor

738.00

140.22

878.22

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

182.21

34.62

216.83

3.8.2. Dirigentie de șantier

12562.00

2386.78

14948.78

Total capitol 3

32759.73

6224.37

38984.10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

897292.75

170485.62

1067778.37

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

680760.33

129344.46

810104.79

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE JNCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

79575.50

15119.35

94694.85

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

136956.92

26021.81

162978.73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

r~-------~i

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

î

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

897292.75

170485.62

1067778.37

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22432.32

4262.14

26694.46

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

17945.86

3409.71

21355.57

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4486.46

852.43

5338.89

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autoriza ti ade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

92181.74

17514.53

109696.27

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

117975.06

22415.26

140390.32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1048027.54

199125.25

1247152.79

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

915238.61

173895.33

1089133.94

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro - 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor


_                 Proiectant,

SX.HĂRDBP^rCdNSULTING S.R.L.

■? haso. .

*

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, ck.22, bl.RW, sc. 2, ei. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,ma)l:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectuluhLUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

116379.31

22112.07

138491.38

4.1.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

535729.67

101788.64

637518.31

4.1.13

ÎNCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

16738.99

3180.41

19919.40

4.1.14

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

11912.36

2263.35

14175.71

TOTAL 1-subcap. 4.1

680760.33

129344.47

810104.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

680760.33

129344.47

810104.80

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CQN&ULTING S.R.L

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22. bl.RlO, sc, 2, et. 4. ap. 53 Sector 6. București, Romania CU’: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08,11. Imail.'office.hardexpert@gmait.com

DEVIZUL obîectuluhLUCRARl DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.2.1

ÎNLOCUIREA INST DE DISTRÎB. AGENT TERMIC IN SUBSOL SI MONT ROBINETI DE PRESIUNE DIFERENȚIALA.

62386.36

11853.41

74239.77

4.1.2.2

ÎNLOCUIRE INST.DE DISTRIBUȚIE ACM IN SUBSOL

17189.14

3265.94

20455.08

TOTAL l-subcap. 4.1.

79575.50

15119.35

94694.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

Iii - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

79575.50

15119.35

94694.85

*2) In preturi înforEuro la iunie 2020; 1 euro - 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, b!.R10, sc. 2, et. 4, ap 53 Sector 6. București, Romania CUI: RO 30759240

Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:offîce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:MASURi CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.3.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

111866.26

21254.59

133120.85

4.1.3.2

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PE FAȚADA

15582.46

2960.67

18543.13

4.1.3.3

LUCRĂRI CONEXE-PROBE INSTALAȚII DISTRIBUȚIE

AGENT TERMIC SI ACM

9508.20

1806.56

11314.76

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

136956.92

26021.82

162978.74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

136956.92

26021.82

162978.74

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:

Beneficiar/lnvestitorANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUIMG S.R.L.


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6. București, România CUI. RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh

Actualizat ia iuiie 2020 al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC C12, STR.MIHAI EMINESCU NR.45, RM. VALCEA"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapiîelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

4426.07

840.95

5267.02

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3727.21

708.17

4435.38

3.5

Proiectare

13977.05

2655.64

16632.69

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

1 nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

1

TVA

'1 "        '■■■

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3727.21

708.17

4435.38

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4426.07

840.95

5267.02

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5823.77

1106.52

6930.29

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

15374.75

2921.20

18295.95

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1164.75

221.30

1386.05

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

933.00

177.27

1110.27

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

231.75

44.03

275.78

3.8.2. Dirigentie de șantier

14210.00

2699.90

16909.90

Total capitol 3

39298.69

7466.75

46765.44

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1014996.15

192849.27

1207845.42

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

795872.16

151215.71

947087.87

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

91458.53

17377.12

108835.65

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

127665.46

24256.44

151921.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

(■

nr.

crt

<

Denumirea capitolelor si subcapiteleior de cheltuieli

j Valoare *2)

1 (fara TVA)

1

TVA

1----------—

jvaloarecu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

6.66

0.00

0.00

Total capitol 4

1014996.15

192849.27

1207845.42,

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier                              )      25374.90

4821.23

30196.13

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

20299.92

3856.98

24156.90

5.1.2. Cheituieli conexe organizării șantierului

5074.98

964.25

6039.23

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caîitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

104434.80

19842.61

124277.41

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5                                               |

133170.70

25302.43

158473.13

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1187465.54

225618.45

1413083.99

din care:

C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1035296.07

196706.25

1232002.32

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficia r/l nvestitor

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, România CUI: RO 30759240, Reg.Com,: J4O/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, INGBANK

Tel,: 0727.300.877,, Fax:031/432.08,11. ,mail:office.hardexpert@gmail,coni

DEVIZUL obiectuluitLUCRARl DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

114417.74

21739.37

136157.11

4.1.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

515578.15

97959.85

613538.00

4.1.1.3

ÎNCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU TAMPLAR1E TERMOIZOLANTA

138252.34

26267.94

164520.28

4.1.1.4

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULU1 PESTE SUBSOL

27623.93

5248.55

32872.48

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

795872.16

151215.71

947087.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00 i

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

795872.16

151215.71

947087.87

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO. sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Remania CUI: RO 30759240

Reg.Conv. J4Q/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, IMG BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obîectuluiiLUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.2.1

ÎNLOCUIREA INSTDE DtSTRIB. AGENT TERMIC IN SUBSOL SI MONT ROBINET! DE PRESIUNE DIFERENȚIALA.

76486.15

14532.37

91018.52

4.1.2.2

ÎNLOCUIRE INST.DE DISTRIBUȚIE ACM IN SUBSOL

14972.38

2844.75

17817.13

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

91458.53

17377.12

108835.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1! - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

91458.53

17377.12

108835.65

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficîar/lnvestitor

ANcXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2. et 4. ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240

Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:MASURl CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.3.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

95294.55

18105.96

113400.51

4.1.3.2

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PE FAȚADA

23140.99

4396.79

27537.78

4.1.3.3

LUCRĂRI CONEXE-PROBE INSTALAȚII DISTRIBUȚIE

AGENT TERMIC SI ACM

9229.92

1753.68

10983.60

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

127665.46

24256.43

151921.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II-subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 *4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL Iii)

127665.46

24256.43

151921.89

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.


..._____________________ la

/XNF.XANc tsT"

bir.


Șoseaua Virtuții, nr.22, b!.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUi: R0 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh

Acualizat la iulie 2020 al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC P2, STR.PETRISOR NR.2, RM.VALCEA"

| nr.

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

6825.91

1296.92

8122.83

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5748.14

1092.15

6840.29

3.5

Proiectare

21555.53

4095.55

25651.08

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

r-------

i nr.

crt

1                                       ...............

i

î

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

' Valoare *2)

(fara TVA)

1

TVA

......- ~

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

1                                       2

3

4

5

3.5,3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5748,14

1092.15

6840.29

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6825.92

1296.92

8122.84

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

8981.47

1706.48

10687.95

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

25157.29

4779.89

29937.18

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1796.29

341.30

2137.59

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1438.00

273.22

1711.22

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

358,29

68.08

426.37

3.8.2. Dirigentie de șantier

23361.00

4438.59

27799.59

Total capitol 3

61080.48

11605.30

72685.78

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1668617.63

317037.36

1985654.99

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

1238984,10

235406.98

1474391,08

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

149886.50

28478.44

178364.94

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

279747.03

53151.94

332898.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0,00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Vaioare *2) (fara TVA}

F

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Iei

1

2

_______3

4

___5____

0.00

4-4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1668617.63

317037.36

1985654.99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

[Organizare de șantier

41715.44

7925.94

49641.38

<

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

33372.35

6340.75

39713.10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8343.09

1585.19

9928.28

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calîtatli lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

171533.05

32591.28

204124.33

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

216609.49

41155.81

257765.30

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1946307.60

369798.47

2316106.07

din care:

C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1701989.98

323378.11

2025368.09

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


B enef icia r/l nvest itor

Proiectant,

SX.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nc22, bl,R10, sc, 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, România CU!: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont; RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING8ANK

Tel.: 0727.300.877,, Fax:031/432.08.11. ,mail:office.handexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului :LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

Data:


Proiectant,


Beneficiar/lnvestitornr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

217963.43

41413.05

259376.48

4.1.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

976520.39

185538.87

1162059.26

4.1.1.3

ÎNCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

22121.85

4203.15

26325.00

4.1.1.4

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

22378.43

4251.90

26630.33

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1238984.10

235406.97

1474391.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

I           0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 44.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL 11 + TOTAL III)

1238984.10

235406.97

1474391.07

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro ~ 4,8435 lei

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr 22, bl.R.10, sc. 2, et 4, ap. 53 Sector 6, București, Remania CUI: RO 30759240, Reg.Com: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. .mailioffîce.hardexperttggrnail.com

DEVIZUL obiectului’.LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapttelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.2.1

ÎNLOCUIREA inst DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN SUBSOL SI MONT ROBINETI DE PRESIUNE DIFERENȚIALA.

116394.16

22114.89

138509.05

4.1.2.2

ÎNLOCUIRE INST.DE DISTRIBUȚIE ACM IN SUBSOL

33492.34

6363.54

39855.88

TOTAL i - subcap. 4.1.

149886.50

28478.43

178364.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

r "

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL li + TOTAL III)

149886.50

28478.43

178364.93

*2) In preturi inforEuro ia iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor
Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr 22, bl.RID. sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTE! DIN CADRUL

PROIECTULUI

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:

Beneficiar/lnvestitor

Prțfețant,

S.C.HARD EXPERTCgN^-^QȘ^fex

J\v v         GJjfrWcynr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.3.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

235899.48

44820.90

280720.38

4.1.3.2

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PE FAȚADA

24832.82

4718.24

29551.06

4.1.3.3

LUCRĂRI CONEXE-PROBE INSTALAȚII DISTRIBUȚIE

AGENT TERMIC SI ACM

19014.73

3612.80

22627.53

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

279747.03

53151.94

332898.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

279747.03

53151.94

332898.97


ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L

ANEXA Nr. O —10 hotărârea

CON>^-iULlll

Nr. 7^5^-


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh

Actualizat la iulie 2020 al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC P6, STR.ZORILOR NR.2, RM. VÂLCEA"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

2892.03

549.49

3441.52

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2435.40

462.73

2898.13

3.5

Proiectare

9132.74

1735.23

10867.97

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

1

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

r " " ‘ "" -

TVA

I            .....’i

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2435.40

462.73

2898.13

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurîlor/autorizatiilor

2892.03

549.49

3441.52

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3805.31

723.01

4528.32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

o.do1

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

11729.06

2228.52

13957.58

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

761.06

144.60

905.66

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

609.00

115.71

724.71

3.8.1,2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

152.06

28.89

180.95

3.8.2. Dirigentie de șantier

10968.00

2083.92

13051.92

Total capitol 3                                               J

27982.84

5316.761

33299.60

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

783416.19

148849.08

932265.27

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

590320.70

112160.93

702481.63

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

71214.88

13530.83

84745.71

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

121880.61

23157.32

145037.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

ț

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

! Valoare *2) (fara TVA)

r ■■ “'

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

783416.19

148849.08

932265.27

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

,5.1.

Organizare de șantier

19585.40

3721.23

23306.63

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

15668.32

2976.98

18645.30

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3917.08

744.25

4661.33

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul catitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

80427.80

15281.28

95709.08

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361,00

638.59

3999.59

Total capitol 5

103374.20

19641.10

123015.30

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

914773.23

173806.94

1088580.17

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

799084.51

151826.06

950910.57

*2) In preturi inforEuro ia iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficia r/lnvestitor

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr 22, bl.RIO, sc, 2, el 4, ap. 53 Sector 6, București, România CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 «Cont RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Te).: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,maîl:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectulwiLUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.11

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

111386.27

21163.39

132549.66

4.1.12

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

468468.36

89008.99

557477.35

4.11.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

10466.07

1988.55

12454.62

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

590320.70

112160.93

702481.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL 11 + TOTAL III)

590320.70

112160.93

702481.63

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

ANEXA 2

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap, 53 Sector 6. București, Romania CUI; RO 30759240, Reg.Com.; J40/11544/2012 .Cont; RO71 ÎNGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK

Tel.; 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:offîce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului.LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.2.1

ÎNLOCUIREA 1NST DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN SUBSOL SI MONTROBINETI DE PRESIUNE DIFERENȚIALA.

54706.93

10394.32

65101.25

4.1.2.2

ÎNLOCUIRE INST.DE DISTRIBUȚIE ACM IN SUBSOL

16507.95

3136.51

19644.46

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

71214.88

13530.83

84745.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipa mente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

71214.88

13530.83

84745.71

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro - 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl R10. sc 2. et. 4 ap. 53 Sector 6. București, Romania CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/20’2 Cont; R071 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877 , Fax:0317432.08.11 maiLoffice.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.3.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

100692.62

19131.60

119824.22

4.1.3.2

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PE FAȚADA

13359.09

2538.23

15897.32

4.1.3.3

LUCRĂRI CONEXE-PROBE INSTALAȚII DISTRIBUȚIE

AGENT TERMIC SI ACM

7828.90

1487.49

9316.39

TOTAL I - subcap. 4.1.

121880.61

23157.32

145037.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL iii)

121880.61

23157.32

145037.93

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R 10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727 300.877., Fax:031 Z432.08.11 ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTH

Actualizat la iulie 2020 al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC P8, STR.PETRISOR NR.4, RM.VALCEA"

nr.

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

6424.74

1220.70

7645.44

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5410.31

1027.96

6438.27

3.5

Proiectare

20288.66

3854.85

24143.51

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

r ......... -

TVA

r--------- i

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

5410.31

1027.96

6438.27

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatiilor

6424.74

1220.70

7645.44

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

8453.61

1606.19

10059.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

24463.72

4648.11

29111.83

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1690.72

321.24

2011.96

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1353.00

257.07

1610.07

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

337.72

64.17

401.89

3.8.2. Dirigentie de șantier

22773.00

4326.87

27099.87

Total capitol 3

58381.04

11092.41

69473.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1626639.97

309061.59

1935701.56

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

1215500.79

230945.15

1446445.94

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

136069.64

25853.23

161922.87

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

275069.54

52263.21

327332.75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

1

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fata TVA}

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active ne corporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1626639.97

309061.59

1935701.56

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40666.00

7726.54

48392.54

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

32532.80

6181.23

38714.03

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8133.20

1545.31

9678.51

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

167139.24

31756.46

198895.70

5.4

Cheltuieli pentru informare sî si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

211166.24

40121.59

251287.83

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1896187.25

360275.59

2256462.84

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1659172.77

315242.82

1974415.59

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


7 Proiectant,

S.C.HARD EXPE/tt CONSULTING S.R.L.

i. ■


Beneflciar/lnvestitor

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr,22, bl.RW, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont; RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, INGBANK

Tel.: 0727.300.877,, Fax:031/432.08.11. ,mail:office,hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obieciuluiiLUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.11

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

218002.42

41420.46

259422.88

4.1.12

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDRO1ZOLAREA TERASEI

964159.34

183190.27

1147349.61

4,11.3

ÎNCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

10960.60

2082.51

13043.11

4,1.1.4

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

22378.43

4251.90

26630.33

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1215500.79

230945.14

1446445.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+44______

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1215500.79

230945.14

1446445.93

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr,22, bl,R10, se. 2, et. 4, ap, 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.; J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877,, Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail,com

DEVIZUL

obiectuluhLUCRARl DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE

FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.2.1

ÎNLOCUIREA INST DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN SUBSOL SI MONT ROBINETI DE PRESIUNE DIFERENȚIALA.

104854.13

19922.28

124776.41

4.1.2.2

ÎNLOCUIRE INST.DE DISTRIBUȚIE ACM IN SUBSOL

31215.51

5930.95

37146.46

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

136069.64

25853.23

161922,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL i + TOTAL II + TOTAL III)

136069.64

25853.23

161922.87

*2) In preturi inforEuro Ia iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240.

Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 iNGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail;office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului:MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DiN CADRUL

PROIECTULUI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.3.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

230807.28

43853.38

274660.66

4.1.3.2

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PE FAȚADA

27151.86

5158.85

32310.71

4.1.3.3

LUCRĂRI CONEXE-PROBE INSTALAȚII DISTRIBUȚIE

AGENT TERMIC SI ACM

17110.40

3250.98

20361.38

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

275069.54

52263.21

327332.75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

275069.54

52263.21

327332.75

*2) In preturi inforEuro la iunie 2020; 1 euro = 4,8435 lei

Data:

Beneficiar/lnvestitor