Hotărârea nr. 194/2020

hotarirea 194 - 18 august 2020- prelungire durata contract Librariile Humanitas

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SK EN ISO 9(101:2(l 15 410/C SH l-N ISO 14001:21)15 223/M   SR ISO 45001:201» 190/HS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 194

privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr. I1191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 29838 din 13.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr. 11191/2000 încheiat cu societatea "Librăriile Humanitas SA”, până la data de 31.12.2020;

Văzând și raportul nr. 30061 din 17.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/1999, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 252/101/2012 s-a aprobat asocierea în participațiune a municipiului Râmnicu Vâlcea cu Librăriile Humanitas S.A, în vederea folosirii spațiului comercial situat în Calea lui Traian nr. 147, bloc D2, parter și amenajarea acestuia cu destinație exclusivă de librărie, pentru o perioadă de 5 ani, încheindu-se în acest sens, contractul de asociere în participațiune nr. 11191/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită prin acte adiționale succesive până la data de 31.08.2020; potrivit art. 3 din contract, perioada de asociere poate fi prelungită cu acordul de voință al părților în baza unui act adițional care se va încheia cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea contractului;

Luând în considerare adresele înregistrate la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 15191/23.04.2020 și nr. 26626 din 21.07.2020, prin care societatea LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A, a solicitat prelungirea duratei de folosință a spațiului mai sus menționat;

în temeiul prevederilor art. 1949 - 1954 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c), lit.d) și lit.e), alin.(7), lit.d) și alin.(9), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Durata contractului de asociere în participațiune nr. 11191/2000, încheiat cu societatea "Librăriile Humanitas SA” se prelungește până la data de 31.12.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății Librăriile Humanitas SA.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDIhrț Nicolae STELIAN// *


A l\l f                                             f

ZSA'COWRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020