Hotărârea nr. 193/2020

hotarirea 193 - 18 august 2020 - modificare HCL 360 din 2019

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Sl< EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 4M)() 1:2I) 1H 190/IIS SR ISO/IEC 27I)O1:ZO1H D19/SI

HOTĂRÂREA NR. 193

privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 29701 din data de 12.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360 din 29 noiembrie 2019;

Văzând raportul nr. 30070 din 17.08.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.360/29 noiembrie 2019, Consiliul Local a aprobat acceptarea donației imobilului teren, în suprafață de 1052 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, punctul "Lângă Blocuri", ce face parte din suprafața de 16100 mp cu nr. cadastral 48499 și număr de carte funciară 48499, cu destinația de drum public, amenajarea acestuia cu utilitățile necesare, urmând a fi efectuată funcție de resursele alocate în bugetul local pentru această destinație, iar conform articolului 2 a fost împuternicit Administratorul Public -Domnul Ghibirdic Alexandru, să semneze actul de donație în formă autentică;

Ținând seama de faptul că prin Dispoziția primarului nr.1419/27.04.2020 a încetat cu data respectivă, contractul de management nr. 17125/02.05.2017 al domnului Ghibirdic Alexandru, administrator public al municipiului Râmnicu Vâlcea și având în vedere că până la acestă dată proprietarul terenului oferit spre donație, domnul Zinelli Daniel Șerban nu a finalizat documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea Funciară a terenului oferit spre donație, este necesară modificarea articolului 2 al hotărârii respective, în sensul desemnării altei persoane pentru semnarea actului autentic;

în baza art.129, alin. (2) lit c), art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360 din 29 noiembrie 2019, care va avea următorul conținut:

"Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, ca personal sau prin persoane desemnate să semneze actul de donație în formă autentică."

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

    PREȘEDINTE DE ȘEDI Nicolae STELIAN


WASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020