Hotărârea nr. 192/2020

hotarirea 192 - 18 august 2020 - modificare stat functii Serviciu Crese

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS     SR EN ISO 9001:2015 410/C SU l-N ISO 14001:2015 2Z3/M SR ISO 45001:20111 190/IIS SR ISO/IEC 27(101:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 192

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 29715 din 12.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin transformarea unor posturi vacante, promovare în grad profesional și înființarea unui număr de 15 posturi din care 14 posturi la Creșa Ostroveni și un post la Căminul Ostroveni 3;

Văzând raportul nr. 29716 din 12.08.2020 întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcțții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), iit.a), alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică statul de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin transformarea unor posturi vacante, promovare în grad profesional și înființarea a 15 posturi din care 14 posturi la Creșa Ostroveni și un post la Căminul Ostroveni 3.

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Resurse Umane.

JASEMNEAZĂ PENTRUf LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020


■' ■■ Nr. crt.

■ ,

■.

' V-

STRUCTURA

' . ' ' ' . ■■ .' 1

.

3p

?!| p, > 2* .        w w _________

Funcția publică

. ■ . ■ ■ ■ '

ISi

,o '

. . '■

1 ’k*'v ’-?£?» '•>■*

■§

<2 '

§

. 03/ ■

“'{.Ăiț■<■ v

i '<•> .•' j :,’■ l-tj* *.••.» Wli

o . >

/;?> .Z si:

< x

■ ■ ■ iBfl

' ■ ' . .■ ■ . Funcția contractuala

'■ . ■■ . ■■'■.' '■ ■

■>

>c3-

.. O ■

...o -,rG.. .

'■

S-.

., +-* . G §

O.'ii i- ■

Lsl li

;-CQ • - .xn- ° .

, ■ £ * ÎS

.

. .. .

co

>

.f<- '^ ■■■■'■:■

■■ ■ '■'.

■t

:o >.'

n ■

i ■

ÂS" r ■'•■ '■ <3'.‘

? /j

. ।

j

!

4

Total funcții

.' ;■ '■ ■ ■ ■'• '•

• • • ■■ 1

•X ’-. l .

'x >/ Zv r,v’~'X

de conducere

1 - -

-■ . .. ' ■ : . ■■ ■ ; ..." ■ ■'. ■ :

nivelul de salalizare

; F . •          .. J*-.

.

feraduD ’

s ’

de conducere

’ 1

de execuție

• - ■ * / ■

■ ' O '•'

■ 'i=î Cu '.

' WS .

• ■ &•

s

II

GC

<2 o

0

1

'     2

'             3                   '

•        4

5

6

7

o

8

o

10

-1 -1

11

''f2'

13

■ ■■ ! •

14

DEMNITARI


1

PRIMAR

S

1

2

VICEPRIMAR

s

1

3

VICEPRIMAR

s

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

s

1

5

SECRETAR GENERAL U.A.T.

II

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS        _____________________ 26

6

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA, REGISTRUL AGRICOL ȘI ARHIVĂ                               12

7

Șef serviciu

II

I

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

9

INSPECTOR

I

Superior

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

11

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

12

INSPECTOR

I

Principal

s

1

13

REFERENT

III

Superior

M

I

14

INSPECTOR

I

Principal

S

1

15

INSPECTOR

I

Superior

S

1

16

REFERENT

III

Superior

M

1

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

BIROUL JURIDIC, GUVERNANȚÂ CORPORATIVA ȘI LEGEA 10/2001   _______________ 7

19

Șef Birou

II

S

1

20

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

21

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

S

1

23

INSPECTOR

I

Superior

S

1

24

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

25

CONSILIER

I

Asistent

S

1

BIROUL CONTENCIOS                       ____ __________________4

26

Șef Birou

II

S

1

27

CONS. JURIDIC

I

Principal

S

1

28

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

29

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

COMPARTIMENT GREFĂ

30

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

31

CONS. JURIDIC

I

Asistent

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE___25

32

Director Executiv

II

s

1 1 l

BIROUL RESURSE UMANE                                                  7

33

Șef Birou

II

S

1

34

CONSILIER

I

Superior

S

1

35

INSPECTOR

I

Superior

S

1

36

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

37

INSPECTOR

I

Principal

s

1

38

INSPECTOR

I

Superior

s

1

39

Referent

III

Superior

M

1

BIROUL ADMINISTRATIV                                                        14

40

Șef Birou

n

s

1

41

REFERENT

IA

M

1

42

ȘOFER

I

M

1

43

ȘOFER

I

M

1

44

ȘOFER

I

M

1

45

ȘOFER

I

M

1

46

ÎNGRIJITOR

G

1

47

ÎNGRIJITOR

G

1

48

ÎNGRIJITOR

G

1

49

îngrijitor

G

1

50

îngrijitor

G

1

51

îngrijitor

G

1

52

îngrijitor

G

1

53

REFERENT

IA

M

1

___________________________________ COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMH___________________________ 1

l~54 I                      I                  I                     I                         I I ~ I I                   " r CONSILIER | II |        | S |      | î |

____________________________COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN__________________________________2

55

CONSILIER

I

Principal

S

1

56

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

BIROUL INFORMATICA ȘI CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR________________________________9

57

Șef Birou

II

S

1

58

CONSILIER

I

Superior

S

1

59

CONSILIER

I

Superior

s

1

60

INSPECTOR

I

Superior

s

1

61

INSPECTOR

I

Principal

s

1

62

CONSILIER

I

Principal

S

1

63

INSPECTOR

I

Principal

S

1

64

CONSILIER

I

Superior

S

1

65

REFERENT

III

Superior

M

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN___________ 4

66

AUDITOR

I

Superior

S

1

67

AUDITOR

I

Superior

S

1

68

AUDITOR

I

Superior

S

1

69

AUDITOR

I

Superior

S

1

CABINET PRIMAR __________________ 4

70

CONSILIER

IA

S

1

71

CONSILIER

IA

S

1

72

CONSILIER

IA

S

1

73

CONSILIER

IA

S

1

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA______________ 9

74

Șef Birou

n

S

1

75

INSPECTOR

I

Superior

S

1

76

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

77

INSPECTOR

I

Superior

S

I

78

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

79

CONSILIER

IA

S

1

80

CONSILIER

n

S

1

81

REFERENT

IA

M

1

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARA____________________________ 77

83

Director Executiv

II

S

1

84

Director Executiv Adjunct

II

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE_________________________________________________ 9

85

Șef Serviciu

II

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

S

I

87

INSPECTOR

I

Superior

S

1

88

INSPECTOR

I

Superior

S

1

89

INSPECTOR

I

Superior

S

1

90

CONSILIER

I

Superior

S

1

91

INSPECTOR

I

Superior

S

1

92

INSPECTOR

I

Superior

s

1

93

INSPECTOR

I

Principal

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                                                      16

94

Șef Serviciu

II

S

I

I

95

INSPECTOR

I

Superior

S

1

96

INSPECTOR

I

Superior

S

1

97

INSPECTOR

I

Superior

S

1

98

INSPECTOR

I

Superior

S

1

99

INSPECTOR

I

Superior

S

1

100

INSPECTOR

I

Superior

S

1

101

INSPECTOR

I

Superior

S

1

102

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

103

INSPECTOR

I

Superior

S

1

104

INSPECTOR

I

Superior

S

1

105

INSPECTOR

I

Superior

S

1

106

INSPECTOR

I

Principal

S

1

107

INSPECTOR

I

Superior

S

l

108

INSPECTOR

I

Principal

s

I

109 |______________________|__________________|___________________J

INSPECTOR |

1 1

Superior |

s|                              I                                 1        1          1 1        1             1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE                                        ____

16

110

Șef Serviciu

II

s

1

111

INSPECTOR

I

Superior

s

l

112

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

113

INSPECTOR

I

Superior

s

1

114

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

115

INSPECTOR

I

Superior

s

l

116

REFERENT

III

Superior

M

1

117

INSPECTOR

I

Superior

s

1

118

REFERENT

III

Superior

M

I

119

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

120

INSPECTOR

I

Superior

s

l

121

INSPECTOR

I

Superior

s

l

122

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

l

123

INSPECTOR

I

Superior

S

1

124

REFERENT

ni

Superior

M

1

125

REFERENT

in

Superior

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , ADMINISTRATIV

10

126

Șef Serviciu

n

S

1

127

INSPECTOR

i

Superior

S

1

128

INSPECTOR

i

Superior

S

1

129

INSPECTOR

i

Superior

S

1

130

CONSILIER

i

Superior

S

l

131

REFERENT

in

Superior

M

l

132

REFERENT

in

Superior

M

1

133

CONSILIER

II

S

1

134

ÎNGRIJITOR

G

1

135

ARHIVAR

M

1

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI BUGET____________________________________________13

136

Șef Serviciu

II

S

1

137

CONSILIER

I

Superior

S

1

138

INSPECTOR

I

Superior

S

l

139

INSPECTOR

I

Superior

S

1

140

CONSILIER

I

Superior

S

1

141

INSPECTOR

I

Superior

s

1

142

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

143

INSPECTOR

I

Superior

s

l

144

INSPECTOR

I

Superior

s

1

145

INSPECTOR

I

Superior

S

1

146

INSPECTOR

I

Asistent

S

l

147

INSPECTOR

I

Superior

S

1

148

Referent

III

Superior

M

1

SERVICIUL OPERARE ÎNCASĂRI                                       _____________11

149

Șef Serviciu

II

S

1

150

INSPECTOR

I

Superior

S

1

151

INSPECTOR

I

Asistent

S

l

152

REFERENT

111

Superior

M

1

153

REFERENT

ni

Superior

M

1

154

REFERENT

in

Superior

M

1

155

REFERENT

ni

Superior

M

1

156

CASIER

M

1

157

CASIER

M

1

158

REFERENT

IA

M

1

159

CASIER

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA________________________________________________55

160

Director Executiv

II

S

1

161

Director Executiv Adjunct

II

S

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, GESTIONARE DOCUMENTE_____________________________________2

162

REFERENT

IA

M

1

163

CONSILIER

II

S

I

BIROUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, AGRICULTURA_________________________________________6

164

Șef Birou

II

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

S

1

166

CONSILIER

I

Superior

S

1

167

CONSILIER

I

Superior

S

1

168

INSPECTOR

I

Superior

S

1

169

INSPECTOR

I

Principal

S

1

BIROUL FOND LOCATIV, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI___________________________________________8

170

Șef Birou

II

S

1

171

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

s

1

173

INSPECTOR

I

Superior

s

1

174

REFERENT

III

Superior

M

1

175

INSPECTOR

I

Principal

S

1

176

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

177

INSPECTOR

I

Superior

S

1

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, CONTRACTE

10

178

Șef Serviciu

II

S

1

179

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

180

INSPECTOR

I

Superior

S

1

181

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

182

REFERENT

III

Superior

M

1

183

REFERENT

III

Asistent

M

1

184

REFERENT

III

Asistent

M

1

185

INSPECTOR

I

Superior

S

1

186

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

187

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

6

188

Șef Serviciu

II

s

1

189

INSPECTOR

I

Superior

s

1

190

INSPECTOR

I

Superior

S

1

191

CONSILIER

I

Principal

S

1

192

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

193

INSPECTOR

I

Superior

s

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

2

194

INSPECTOR

I

Superior

s

1

195

INSPECTOR

I

Superior

s

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

2

196

INSPECTOR

I

Superior

s

1 1

197

INSPECTOR

I

Principal

s

1 1

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

17

198

Șef Serviciu

II

S

1

199

CONSILIER

I

Principal

S

1

200

CONSILIER

I

Principal

S

1

201

INSPECTOR

I

Principal

s

1

202

CONSILIER

I

Superior

s

1

203

CONSILIER

I

Superior

s

I

204

INSPECTOR

I

Principal

s

1

205

CONSILIER

I

Superior

s

1

206

REF. DE SPEC.

n

Superior

SSD

1

207

CONSILIER

i

Superior

s

1

208

INSPECTOR

i

Principal

S

1

209

INSPECTOR

I

Principal

S

1

210

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

211

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

212

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

213

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

214

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

DIRECȚIA URBANISM______________________________________________________20

215 1                        1

Arhitect Șef

n              I I

Sl                         1                            1       1        1 1

• :

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCq

ITI ȘI REȚELE EDILITARE

11

216

Șef Serviciu

II

S

1

217

CONSILIER

I

Superior

s

1

218

CONSILIER

I

Superior

s

1

219

CONSILIER

I

Superior

s

1

220

CONSILIER

I

Superior

s

I

221

CONSILIER

I

Superior

s

1

222

REF DE SPEC

II

Superior

SSD

1

223

INSPECTOR

I

Superior

s

1

224

INSPECTOR

I

Superior

s

1

225

CONSILIER

I

Superior

s

1

226

INSPECTOR

I

Superior

s

1

BIROUL DEZVOLTARE URBANA ȘI G.LS.________________________________________________6

227

Șef Birou

II

S

1

228

CONSILIER

I

Superior

S

1

229

CONSILIER

I

Superior

S

1

230

INSPECTOR

I

Superior

s

1

231

CONSILIER

I

Principal

S

1

232

INSPECTOR

I

Principal

S

1

COMPARTIMENT INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI, NOMENCLATOR STRADAL__________________________2

233

INSPECTOR

I

Superior

S

1

234

INSPECTOR

I

Principal

s

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE________________________________________________19

235

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                                                       8

236

Șef Serviciu

II

S

1

237

CONSILIER

I

Superior

S

1

238

CONSILIER

I

Superior

s

1

239

CONSILIER

I

Superior

s

1

240

CONSILIER

I

Superior

s

1

241

CONSILIER

I

Superior

s

1

242

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

243

CONSILIER

I

Principal

S

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII_________________________________________2

244

CONSILIER

I

Superior

S

1

245

CONSILIER

I

Superior

S

I

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE                                                      8

246

Șef Serviciu

II

S

1

247

CONSILIER ACHIZIȚII

I

Superior

S

I

248

ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

249

ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

250

CONS.JURIDIC

I

Superior

s

1

251

ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

252

ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

253

ACHIZIȚII PUBLICE

I

Principal

s

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI COMERCIALE, EVENIMENTE PUBLICE ____________ 9

254

Șef Serviciu

n

S

1

255

INSPECTOR

I

Superior

S

1

256

INSPECTOR

I

Superior

s

1

257

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

258

INSPECTOR

I

Superior

S

1

259

INSPECTOR

I

Superior

s

1

260

REFERENT

ni

Superior

M

1

261

Inspector

i

Asistent

s

1

262

CONSILIER

Ztebutan

S

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ                          3

263

Referent de specialitate

II

Superior

SSD

1

264

Referent

III

Superior

M

I

265

MUNCITOR CALIFICAT

I

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR__________________________ 22

266

Director Executiv

II

S

1

BIROUL STARE CIVILA                                                  _____8

267

Șef Birou

II

S

I

268

INSPECTOR

I

Superior

S

1

269

REFERENT

m

Asistent

M

1

270

REFERENT

iii

Superior

M

1

271

INSPECTOR

i

Superior

S

1

272

INSPECTOR

i

Asistent

S

1

273

INSPECTOR

i

Principal

S

1

274

INSPECTOR

i

Asistent

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR________________________________________________13

275

Șef Serviciu

II

S

1

276

INSPECTOR

I

Superior

S

1

277

INSPECTOR

I

Superior

S

1

278

INSPECTOR

I

Principal

S

1

279

INSPECTOR

I

Superior

S

1

280

INSPECTOR

I

Superior

S

1

281

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

282

INSPECTOR

I

Superior

S

1

283

INSPECTOR

I

Superior

S

1

284

INSPECTOR

I

Principal

S

1

285

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

286

REFERENT

IA

M

1

287

REFERENT

II

M

1

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE                                                      117

288

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL CONTROL

15

289

Șef serviciu

II

S

1

290

Polițist local

I

Superior

S

1

291

Polițist local

I

Superior

S

1

292

Polițist local

I

Superior

S

1

293

Polițist local

I

Superior

S

1

294

Polițist local

I

Principal

s

1

295

Polițist local

I

Principal

s

1

296

Polițist local

I

Superior

s

1

297

Polițist local

I

Superior

s

1

298

Inspector

I

Superior

s

1

299

Inspector

I

Principal

s

1

300

Inspector

I

Principal

s

1

301

Inspector

I

Asistent

s

1

302

Consilier juridic

I

Superior

s

1

303

Inspector

I

Asistent

s

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘT PAZĂ OBIECTIVE_________________________ 10

304

Șef serviciu

II

S

1

305

referent

IA

M

1

306

referent

I

M

1

307

referent

II

M

I

308

referent

II

M

1

309

referent

II

M

1

310

referent

II

M

1

311

Șofer

M

1

312

Șofer

M

1

313

Șofer

M

1

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ PROCESE VERBALE, REGISTRATURĂ ȘI GESTIUNE                            5

314

Inspector

I

Principal

S

1

315

Consilier

I

Asistent

S

1

316

Inspector

I

Debutant

S

1

317

Polițist local

in

Superior

M

1

318

Polițist local

iu

Superior

M

1

SERVICIUL DISPECERAT, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE_______________________________________19

319

Șef serviciu

n

S

1

320

Polițist local

I

Principal

S

1

321

Polițist local

in

Superior

M

1

322

Polițist local

ni

Superior

M

1

323

Polițist local

III

Principal

M

1

324

Polițist local

ni

Superior

M

1

325

Polițist local

I

Principal

S

1

326

Polițist local

III

Superior

M

1

327

Polițist local

III

Superior

M

1

328

Polițist local

III

Superior

M

1

329

Polițist local

m

Superior

M

1

330

Polițist local

iii

Superior

M

1

331

Polițist local

iii

Superior

M

1

332

Polițist local

i

Superior

S

1

333

Polițist local

in

Superior

M

1

334

Polițist local

UI

Superior

M

1

335

Polițist local

ni

Superior

M

1

336

Polițist local

in

Superior

M

1

337

Polițist local

in

Principal

M

1

SERVICIUL FLUIDIZARE TRAFIC ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ

.17

338

Șef serviciu

ii

S

1

339

Polițist local

I

Principal

S

1

340

Polițist local

I

Principal

s

1

341

Polițist local

I

Principal

s

1

342

Polițist local

I

Superior

s

1

343

Polițist local

III

Superior

M

1

344

Polițist local

III

Superior

M

1

345

Polițist local

III

Superior

M

1

346

Polițist local

in

Superior

M

1

347

Polițist local

ITT

Superior

M

1

348

Polițist local

in

Superior

M

1

349

Polițist local

i

Superior

S

1

350

Polițist local

in

Superior

M

1

351

Polițist local

ni

Superior

M

1

352

Polițist local

ni

Superior

M

1

353

Polițist local

ni

Superior

M

1

354

Polițist local

i

Asistent

S

1

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

15

355

Șef serviciu

II

s

1

356

Polițist local

ni

Superior

M

1

357

Polițist local

m

Superior

M

1

358

Polițist local

III

Superior

M

1

359

Polițist local

III

Superior

M

1

360

Polițist local

I

Superior

S

1

361

Polițist local

III

Superior

M

1

362

Polițist local

III

Superior

M

1

363

Polițist local

III

Superior

M

1

364

Polițist local

III

Superior

M

1

365

Polițist local

III

Superior

M

1

366

Polițist local

III

Superior

M

1

367

Polițist local

III

Superior

M

1

368

Polițist local

III

Superior

M

1

369

Polițist local

m

Superior

M

1

SERVICIUL ORDINE PUBLICA

370

Șef serviciu

ii

S

1

371

Polițist local

III

Superior

M

1

372

Polițist local

m

Superior

M

1

373

Polițist local

ni

Superior

M

1

374

Polițist local

III

Superior

M

1

375

Polițist local

III

Superior

M

1

376

Polițist local

III

Superior

M

1

377

Polițist local

III

Superior

M

1

378

Polițist local

m

Superior

M

1

379

Polițist local

ni

Superior

M

1

380

Polițist local

ni

Superior

M

1

381

Polițist local

in

Superior

M

1

382

Polițist local

in

Superior

M

1

383

Polițist local

ni

Superior

M

1

384

Polițist local

UI

Superior

M

1

385

Polițist local

iii

Superior

M

1

386

Polițist local

ni

Superior

M

1

387

Polițist local

iii

Superior

M

l

388

Polițist local

UI

Superior

M

1

389

Polițist local

IU

Superior

M

1

390

Polițist local

in

Superior

M

1

391

Polițist local

UI

Superior

M

1

392

Polițist local

în

Superior

M

I

393

Polițist local

i

Superior

S

I

394

Polițist local

in

Superior

M

1

CREȘE

176

116

405

șef serviciu

S

1

asistent medical nutriție și dietetică debutant

s

1

inedic primar

s

2

medic specialist

s

1

asistent med. principal-șef

PL

8

asistent med. principal

S

1

asistent med. principal

PL

26

asistent medical

PL

6

asistent medical debutant

PL

2

educator puericultor

M

5

educator puericultor

PL

2

educator puericultor

principal

PL

1

infirmier

G

23

îngrijitor

G

29

520

bucătar

G

t

ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE

60

521

medic primar

S

8

medic dentist primar

S

1

medic specialist

S

2

medic dentist specialist

S

3

medic dentist

S

4

asistent med. principal

PL

34

asistent medical

PL

3

asistent medical debutant

PL

3

asistent medical principal comunitar

PL

1

580

mediator sanitar

M

1

35


395

Polițist local

III

Superior

M

1

396

Polițist local

I

Asistent

S

1

397

Polițist local

I

Superior

S

1

398

Polițist local

III

Superior

M

1

399

Polițist local

III

Superior

M

1

400

Polițist local

III

Superior

M

I

401

Polițist local

în

Superior

M

1

402

Polițist local

in

Superior

M

1

403

Polițist local

in

Superior

M

1

404

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL CREȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE


NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE

345

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

39

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

306

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE

54

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

52

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

176

NR. TOTAL FUNCȚII

580

din care în aparatul de specialitate al primarului

404DIRECȚIA RESURSE UMANE.


Ioana BORLEANU