Hotărârea nr. 191/2020

hotarirea 191 - 18 august 2020 - reorganizare Directia Evidenta a Persoanelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SK EN ISO 9001:201 ,r. 41 (l/C SR l-N ISO l4001:201.r> 223/M SH ISO 45001:20 IH 190/IIS SK ISO/IEC 27001:2010 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 191

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidentă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea 9                                              9

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 29659 din data de 12.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea;

Văzând raportul nr. 29657 din 12.08.2020 întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2005 s-a aprobat înființarea, organizarea și funcționarea Direcției de Evidență a Persoanelor, în subordinea Consiliului Local, serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, fără personalitate juridică, sub denumirea Direcția de Evidență a Persoanelor; ulterior, în funcție de dinamica activităților desfășurate, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare au suferit modificări, ultima modificare a statului de funcții fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.277/27.09.2019, iar a regulamentului prin Hotărârea nr.183 din 2018;

Ținând seama de faptul că, în prezent, numărul de posturi pentru Direcția de Evidență a Persoanelor este stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa nr.6027/28.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.16684/07.05.2020, Instituția Prefectului-Județul Vâlcea comunicând numărul maxim de posturi pentru anul 2020, respectiv 22 de posturi, număr redus de la 23; reducerea numărului de posturi este motivată de faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.95/30.04.2020 a fost înființat Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Budești, localitate ce era arondată SPCLEP Râmnicu Vâlcea, fapt ce impune stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea în sensul reducerii numărului de posturi din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor - Direcția de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea de la 14 posturi la 13 posturi, prin desființarea postului vacant - funcție publică de execuție - de inspector, clasa I, grad profesional superior;

Luând act de Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.3323006/01.07.2020 conexat cu nr. 3323294/22.07.2020;

în temeiul prevederilor art.2 și art.9, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.a) coroborat cu prevederile alin.(3), lit. c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă reorganizarea Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea.

 • (2) Consecință a prevederilor alin.(1) se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

 • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției de Evidentă a Persoanelor. J                                                                JONTRASEMNEAZĂ PENTRU llEGALITA SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea


Anexă la HCL nr


Structura Organizatorică a Serviciului Public - Direcția de Evidență a Persoanelor Rm. Vâlcea

Primar


Consiliul LocalNr. total de funcții publice

19

Din care: funcții de conducere funcții de execuție

3

16

Nr. total de funcții contractuale

3

Din care: funcții contractuale de conducere funcții contractuale de execuție

3

Total nr. de posturi

22Director Resurse UmaneCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA

Anexa nr. la HCL nr.


STAT DE FUNCȚII -


DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR RÂMNICU VALCEA

8

2

216983

Șef Birou

II

S

1

3

216988

INSPECTOR

I

Superior

S

1

4

216985

REFERENT

III

Asistent

M

1

5

216986

REFERENT

III

Superior

M

1

6

216987

INSPECTOR

I

Superior

S

1

7

216984

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

8

216989

INSPECTOR

I

Principal

S

1

9

216990

INSPECTOR

I

Asistent

S

1


181 , - ■

Nr.

crt.

Ga.’A.

WrS

' ? '■ .s’^1 a

-

®S®

POST

.

Sw®S

■ ■ .

STRUCTURA

' ■      ■ Sili

Ar?A ■; Sr u&S

V A?

taiiii

'

■•?.. ■      {J sT vyA7

iWBlSWB® IWi^WfiîSi

'

F

Fu"^pubhra _,

Clasa

Grad profesional

: ■, * . - ’■ :'•' ’' 2 ' ;8:88-8?S a il •.. O 1®Ș

SWW

•:. • '.-• ' ' ’■ ••■'

. ■■ '

Funcți

a contractuală lOKWillW '■ ■ ■•■■;.' ■

. ' . ■ .- ■ • •:>««•

. ’S

8

■ a ■ 2

-'-' cu -

’S 'ăăa.\ ' ■ ' S ■ :^5<'•?; •:^i^.' ’-5''- 8'-;' ’■ ■'.;<■•;■•'.'*: w-^>- ’■• '■■•'

s

-0

-?8-H/.>..::.-.'*',’’'';'

' O ■' 'O.     . .

-2

■c= O

wS3:eț-*''«

s &

2 0 ^Saro,^

că Îs • .

« S

dl

-T^ ■

-S

4>N - -€^.^8. oa,-r ’<\<Ț

.■ ’

'■T;i't:,/V:<? ■<■■'. ' ■'■

,' /A

•o-&>’ 1T«--.-

ic; . Z-

:’<- ■

<•>'.. ■-•.r.,t-;<:

.: ■ .-.

® ; ';:;                . .

a i ■T?*i-SiTfe>bsz xaws-aaaas

asaaaîSu^a

■ ■# E

0

.; : ■

.....<

■ a^aaa

■; , ; •■'

, !

O-"'    -

■ . <■

’• -.. '■• ; ’•> ' . ■

? 0.;O? ' '■'

;;âa. a       ■.;.. 7

Total fcTÎCții

■ ‘ aar;::Ț'.T.SS-'

. < ' .. ■ ■

■■

șla ■;■■

î K'v ' aa 'a£' a

de conducere

^wtiwMwi

Mf              ,x

nivelul de salalizare ptr. conducere" (gradul)

«fesSM

asia

i asaHOa?

■ ' ■■■■'■ e -

3

.■

u ; -u „■ Oa^

8®#B®S1S

de execuție de execuție

■MfMBSS

W-aiV -'-4

0

2

3

■;•&vXâviSî

'      ' e

>’ j1 *•         % 0 '’■-            •, -

-C T .<£

-5 -s '

■■’ A '■>■

9

Ă/Y . io

11

!?S®Să?ț%7?g

12

13

14

15

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR                                                22

1

216982

Director Executiv

II

S

1

BIROUL STARE CIVILA

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

14

10

216991

Șef Serviciu

II

S

1

11

216992

INSPECTOR

I

Superior

S

1

12

216800

INSPECTOR

I

Superior

s

1

13

216994

INSPECTOR

I

Principal

s

1

A .

.    ■ a

Nr. crt.

■ ■

AțyA

ID

POST

' . '

STRUCTURA

sawsssw ■           "A.-'- A.

.. ...-■■.

•' '    :    . A'A.T

PUBUCA

.              ■ '• ■ ■                 . ■           - A ? ■■ ■ ■

■■■ ' <: '■, /; .

®   >, 1 Tn ' '     ~ ~ —LIZ~X a -A ,.    ,« .

SfetffiAAs

BK

WS»«

-V-i *«;!'';,/!j-,‘4/?j ’ •A.~'.-,|;.'' A "'A^w^fy^f/Avr^s;

A

.. . -

Funcția contractuală

.■           -■ ' Ș ? a :■■■ ., { ;'-:--A: ■•

treaptă profesională ". .. .                    ' -'■ ' '■ A.

.rizare pentru funcțiile de ducere(gradul)

rA'gg T A® gA'ÂA •■■ '

'Ă/y'Z'î^

- M

<£> ■ ">

.

t. :■ -' -

A ' ' .

:  AA® Ah®

• T—’

■S"

o

-■.. • ■■

Total funcții

aa® ;'®             B W

.-. .. ■ ■

runcpa puuuva

WOsBfgOlBOffOgg

? A.

. -

?O;'f jvtw^/4*

<Z‘T*.

■ .

<w \

"V Kri®L\>

ISSM^S^’iîRWW d o®

BSSiMsl

ISfeSOB

§■ 1 ■£

..

a

U&72' - A

s

>

" ■ : ' ■ f/.  '4.

- u

îî*'4?;’• ■■■'&&L .

??           A

;• ^7A</AvXyirB»'':‘ •'>

•Ji Ji 0 ă 11

q 1

AuA\A ; J <

Țț§g.j:

Cu

Z-.- r’că

'■ ■■: u

A-Sî

• ■ - ■

■ - A- A

- Bw

’ț/A aA-a;

Si A.          ••                 e

■ jaossss»®

IgSWMt OBaaW® uAg®A>AV®AvA

funcțiile de conducere

nost®

ifsOSa KS

1

A...

® / ;

-c ■ e o

£

? ■•• ' Au..

de execuție / A A AA ■

AY-i' 'kș Ah ■ .■ s; r~.       -i.;:; iV?

.•.;:<?v.;Z5’■ '    C3 -- -

■?

? o

’JVî\»'h£

.SA» A

S o 4> •o :.

"o >

Ta

' ■ ■ ■ YU-Y'h, ■®:. ■ ■

SA A-AA

Z%-5^;€’’       '.'' .a; Vv; ?'

' . ■ '

; . ': '

A

?iA;AîȘ<.A^A,®U

0

A ’g® ArttAA    W

: 2 ...•:

’•>«; ,.

A® A" UAW UAgAAu®

4

5

6

7 gMHNWlK

§

9

- A:-/ A      .

-7 f\

10

' 11

12

13

14

15

14

216995

INSPECTOR

I

Superior

S

1

15

216996

INSPECTOR

I

Superior

s

1

16

216997

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

17

216998

INSPECTOR

I

Superior

s

1

18

216999

INSPECTOR

I

Superior

s

1

19

394087

INSPECTOR

I

Principal

s

1

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

21

REFERENT

IA

M

1

22

REFERENT

II

M

1

NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE din care

19

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

3

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

16

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE din care

3

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

3

NR. TOTAL FUNCȚII

22


Page 2MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR RÂMNICU VÂLCEA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Râmnicu Vâlcea, se organizează în subordinea consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor este constituit în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001.

 • (2) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Râmnicu Vâlcea a fost constituit fără personalitate juridică, cu denumirea Direcția de Evidență a Persoanelor - Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 31.01.2005.

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor și stare civilă în sistem de ghișeu unic.

(2)Activitatea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art. 4 - Activitatea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea.

Art. 5 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate, precum și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic,

 • (2) în vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D.

 • (2) Organigrama Direcției de evidență a persoanelor, Statul de funcții al Direcției de evidență a persoanelor și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de evidență vor fi obligatoriu anexe la H.C.L.

Art 7 - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are atribuții pe linie de: a) - evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;

 • b) - stare civilă;

 • c) - eliberare a pașapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;

 • d) - informatică;

 • e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă și relații publice.

Art 8 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor exercită atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

 • (2) în vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

 • (3) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc între șef și personalul subordonat acestuia.

Art 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor este organizat la nivel de direcție și are în componență următoarele structuri

 • - Serviciul Evidența Persoanelor;

 • - Biroul Stare Civilă.

 • (2) La nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează prin intermediul directorului. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, directorul poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din municipiul Râmnicu Vâlcea în care funcționează serviciul.

 • (2) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din comunele arondate acestui serviciu respectiv, Orș. Ocnele Mari, com. Bujoreni, corn. Dăești, com. Dănicei, com. Golești,com. Milcoiu, com. Nicolae Bălcescu, com. Runcu, com. Stoilești, , la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

 • (3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date.

Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este asigurată de Directorul Executiv.

 • (2) Șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art 12 - (1) Șeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu șefii (comandanții) unităților din Ministerul Afacerilor Interne, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

 • (2) în aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor emite dispoziții obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

 • (3) în condițiile legii și reglementărilor specifice, șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor poate delega unele atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art. 13 - (1) Șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor răspunde în fața consiliului local de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața șefului serviciului.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) întocmește, ține evidența și eliberează certificatele/extraselor multilingve de stare civilă;

 • b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • c) întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

 • d) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

 • e) constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

 • f) actualizează Registrul National de Evidență a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

4

 • g) utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • h) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

 • i) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • j) primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător, pașapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

 • k) primește de la structurile competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanților;

 • 1) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • m) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

n) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea I

ATRIBUȚII PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 - în domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

 • b) primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

 • c) primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

 • d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare, înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate și preluate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • f) răspunde de corectitudinea datelor preluate din comunicările autorităților sau instituțiilor prevăzute de lege și înscrise în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • g) desfășoară activități de primire, examinare și rezolvarea petițiilor cetățenilor;

 • h) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni, cu respectarea prevederilor legale;

 • i) efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

 • j) identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • k) colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

 • 1) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 • m) soluționează cererile formațiunilor operative din S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N,, privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice, cu respectarea prevederilor legale;

n) în colaborare cu structurile M.A.I. sau poliția locală desfășoară activități specifice pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege;

 • o) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 • p) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • q) întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial, semestrial (analiza petițiilor și audiențelor) și anual în cadrul serviciului;

 • r) completează la cererea persoanelor fizice sau a instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale Formularul E401;

 • s) asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • t) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • u) organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;

 • v) asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • w) sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

 • x) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • y) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

z) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea II

ATRIBUȚII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 - Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate/extrase multilingve doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • b) înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • c) eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 • d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • e) trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru nascuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • f) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • g) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • h) întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

 • i) dispune măsurile necesare păstrării registrelor, certificatelor, și extraselor multilingve de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • k) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

 • 1) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

 • m) primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

 • n) primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • o) primește cererile de transcriere a certificatelor, extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.CJ.E.P. în coordonarea cărora se află;

 • p) primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.CJ.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

 • q) primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.CJ.E.P.;

 • r) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.CJ.E.P.;

 • s) transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 • t) înaintează S.P.CJ.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

 • u) sesizează imediat S.P.CJ.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • v) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • w) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

 • x) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.CJ.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor, extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

 • y) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a morții unei persoane.;

z) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; aa) primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza

8

căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

ab) confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin HG. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

ae) comunică la structura de evidența persoanelor, din cadrul s.p.c.l.e.p. competent, pentru înregistrarea, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ -teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ -teritoriale de la domiciliul soților care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

af) colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

ag) colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

ah) transmite, lunar, la S.P.C. J.E.P. situația indicatorilor specifici;

ai) transmite, trimestrial, la S.P.C.J.E.P. analiza situației privind punerea în legalitate pe linie de stare civilăși de evidența persoanelor a asistaților și minorilor instituționalizați în unitățile sanitare și de protecție socială;

aj) întocmește, trimestrial, Anexa nr.4, referitoare la numărul persoanelor care au solicitat transcrierea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă în registrele de stare civilă române ca urmare a (re)donândirii cetățeniei române;

ak) întocmește semestrial situația privind decesele neoperabile, respectiv decesele cetțenilor străini decedați în România;

al) desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor; am) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

an) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

ao) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

ap) execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

aq) colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

ar) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

as) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative.

aș) primește cererile privind înregistrarea tardivă a nașterii sau a nașterii produse în străinătate și neînregistrată la autoritățile străine sau înregistrată cu date nereale și întocmește referatul cu verificările prevăzut de legislația în domeniul;

at) întocmește documentația necesară avizării cererii de înregistrare tardivă a nașterii de către serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor și întocmește actul de naștere în baza avizului și aprobării primarului;

aț) preiau cererile de eliberare a certificatului de atestare a domiciliului și a cetățeniei persoanelor fizice precum și documentele corespunzătoare și le înaintează la D.E.P.A.B.D.

au) îndeplinește atribuțiile stabilite prin Metodologia comună privind procedura de colectare, actualizare, consultare și ștergere a datelor în/din R.P.I.D.

Secțiunea III

ATRIBUȚII PE LINIE DE ELIBERARE A PAȘAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE ȘI A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE

A VEHICULELOR

Art. 17 - Pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) primește cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanților și soluționează, în sistem de ghișeu unic, precum și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetățenii care domiciliază în raza de competență;

 • b) trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cererile și documentele necesare în vederea producerii pașapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;

 • c) preia de la serviciile publice comunitare competente pașapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanți;

 • d) înmânează pașapoartele simple electronice, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, persoanelor fizice care au solicitat eliberarea acestora;

 • e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise de cetățeni în formularele utilizate pentru eliberarea pașapoartelor, permiselor de conducere auto și certificatelor de înmatriculare;

 • f) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • g) îndeplinește și alte atribuții pe linia eliberării documentelor în sistem de ghișeu unic, reglementate prin acte normative.

Secțiunea IV

ATRIBUȚII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 18 - Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • b) actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite și extrage din R.N.E.P. situații statistice pe linie de evidență a persoanelor, utilizând aplicațiile informatice puse la dispoziție de D.E.P.A.B.D.;

 • c) preia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

 • d) preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

 • e) operează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • f) clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • g) operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • h) desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 • i) execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • j) evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

 • k) participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii B.J.A.B.D.E.P.;

 • 1) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

 • m) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • n) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

o) îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea V

ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Art. 19 - în domeniul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale: a) primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 • b) verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

 • c) organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • d) asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;

 • e) repartizează și expediază corespondența după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 • f) asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • g) organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 • h) centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • i) transmite serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, sintezele și analizele întocmite;

 • j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art 20 - (1) Atribuțiile șefului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și ale personalului cu funcții de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

 • (2) în raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, fișele posturilor până la funcția de șef de birou, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea șefului serviciului.

 • (3) Fișa postului șefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului local fișa postului se aprobă de șeful ierarhic superior, (secretar sau primar după caz).

 • (4) Pe baza extraselor din prezentul regulament șeful serviciului public comunitar întocmește fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură, pe care le aprobă primarul localității.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat conform prevederilor legale.

Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-1 privesc.

Art. 23 Prezentul regulament se va difuza sub semnătură și va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariații din structura pe care o conduc.

Art. 24 Prezentul Regulament se completează și se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări legislative, noi activități sau competențe date în sarcina administrației publice locale sau reorganizarea unor activități sau compartimente prin hotărâri de consiliu local.

Art. 25 Prezentul Regulament de Organizare și funcționare se publică pe pagina de internet a municipiului Rm Vâlcea.