Hotărârea nr. 190/2020

hotarirea 190 - 18 august 2020 - aprobare calendar folk

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR l-N ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14(101:2» 15 223/M SR ISO 45001:201» 190/HS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 190

privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului românesc, fenomen cultural al anilor 70 - ’80 și a bugetului estimat organizării acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 29448 din data de 11.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului românesc, fenomen cultural al anilor 70 - ’80, ce va avea loc în zilele de 29.08.2020, 30.08.2020 și 05.09.2020, împuternicirea primarului pentru negocierea condițiilor necesare organizării evenimentelor artistice ce se vor desfășura în cadrul Complexului Sportiv ”Arenele Traian”, precum și suportarea din bugetul local a sumei de 75.130 lei (TVA inclus) din Capitolul 67 - "Cultură, recreere și religie”;

Văzând raportul nr. 29449 din 11.08.2020 întocmit de Biroul Comunicare, Sport, Cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă programul desfășurării Zilelor dedicate Folkului românesc, fenomen cultural al anilor 70 - ’80, ce va avea loc în zilele de 29.08.2020, 30.08.2020 și 05.09.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea condițiilor necesare organizării evenimentelor artistice ce se vor desfășura în cadrul Complexului Sportiv "Arenele Traian”.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67 - "Cultură, recreere, religie” a sumei de 75.130 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentelor prevăzute în programul aprobat conform art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

  ANEXA nr.l la Raportul nr.


  11 1.08.2021


ANEXA Nr._______-,a

O HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOC/XL

Nr. crt

EVENIMENT

BUGET TOTAL

CAPITOLE BUGETARE

1.

“Greu de pensionat”

18.850 lei

 • - suma aferentă prestației muzicale (recital, artiști) -16.950 lei;

 • - sceno-tehnică, lumini, video-6.000 lei;

 • - cheltuieli ocazionate de promovarea spectacolului (afișe, bannere) - 500 lei;

 • - taxă UCMR-ADA - 700 lei;

 • - cazare - 1080 lei.

2.

„Folk de Colecție”

20.550 lei

 • - suma aferentă prestației muzicale (recital, artiști, transport) - 18.250 lei;

 • - sceno-tehnică, lumini, video-6.000 lei;

 • - cheltuieli ocazionate de promovarea spectacolului (afișe, bannere) - 500 lei;

 • - cheltuieli ocazionate de masă - 500 lei

 • - taxă UCMR-ADA - 850 lei;

 • - cazare -600 lei.

3.

“în amurg”

16.350 lei

 • - suma aferentă prestației muzicale (recital, artiști) -15.100 lei;

 • - sceno-tehnică, lumini, video-6.000 lei;

 • - cheltuieli ocazionate de promovarea spectacolului (afișe, bannere) - 500 lei;

 • - taxă UCMR-ADA - 600 lei;

 • - cazare - 1000 lei.

BUGET TOTAL -75.130 lei