Hotărârea nr. 19/2020

hotarirea 19 - 30 ianuarie 2020 - ajustare tarife practicate de PIETE PREST


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC-OCS SB KN ISO 9001'2019 -II0/C SR EN ISO I mo 1:20 : S 223/M


HOTĂRÂREA NR.19

privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul nr.2166 din data de 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi, precum și a tarifului pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, începând cu data de 01.01.2020;

Văzând Raportul nr.3118 din data de 27.01.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea nr.244 din 31.08.2010, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST SA, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, printre care și activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement, iar prin Hotărârea nr.47 din 28.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către aceeași societate, și a gestiunii următoarelor servicii: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea spațiilor verzi; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; montat și întreținere mobilier stradal, tarifele pentru aceste servicii fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2011, modificată prin Hotărârea nr.242/2011; ulterior, tarifele practicate de societatea PIEȚE PREST SA pentru activitatea de salubrizare stradală, pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, au fost ajustate periodic, ultima ajustare fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.437/27.12.2018, modificată prin hotărârea nr.11/31.01.2019, pentru tarifele practicate începând cu data de 01.01.2019;

Ținând seama de adresa nr.404/10.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.796/10.01.2020, prin care societatea PIEȚE PREST SA a solicitat autorității publice locale, în baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.2010, ajustarea (prin majorarea acestora) a tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, motivat de:

 • - creșterea cheltuielilor cu munca vie determinate de creșterea începând cu data de 01 ianuarie 2020, a salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, conform Hotărârii Guvernului nr.935/13.12.2019;

 • - modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor serviciilor comunitare de utilități publice prin Ordinul nr.504/22.10.2019;

 • - modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor la Depozitul Feteni prin Hotărârea Consiliului Local nr.364/29.11.2019

 • - modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor stradale la stația de sortare a operatorului New Recycling, notificată prin adresa nr.5537/17.12.2019;

în temeiul prevederilor art.9 alin.(1), lit.g) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, ale art.39, alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, și ale Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.2010;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. începând cu data de 01.01.2020, se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi, precum și a tarifului (manoperă) pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, după cum urmează:

 • a) tarifele de salubrizare stradală, așa cum sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 • b) tarifele pentru lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, așa cum sunt prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

 • c) tariful (manoperă) pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

 • Ar t.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea Piețe Prest S A.

 • Ar t.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - Județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății Piețe Prest S.A.Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020


PIEȚE PREST S.A


str. Emil Avramescu nr. 3

CUI: RO27289734,   J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708

ANEXA nr. 1 la HCL nr./0M/

CENTRALIZATOR TARIFE SALUBRITATE 2020


Nr.

Crt.

Denumire tarif

UM

TARIF PROPUS

fara TVA

Cu TVA

1

TI

maturat manual trotuare si carosabil

1000 mp

35.40

42.12

2

T7

intretinere curățenie stradala

1000 mp

11.77

14.01

3

T8

curatat manual la limita bordurii

ml

6.92

8.24

4

TIO

golit coșuri de gunoi

buc

2.93

3.49

5

T26

dezinfectat si spalat coșuri de gunoi

buc

7.40

8.81

6

T27

curatat si spart gheata

mp

5.45

6.48

7

T12

incarcat manual deșeuri stradale

to

49.92

59.41

i

T14

incaract manual zapada

mc

8.25

9.82

9

T16

curata manual zapada afanata 1-30 cm

mp

0.47

0.56

10

T17

curatat manual zapada afanata peste 30 cm

mp

0.62

0.73

11

T18

curatat manual zapada bătătorită 1 - 30 cm

mp

0.73

0.87

12

T19

curatat manual zapada bătătorită peste 30 cm

mp

1.18

1.40

13

T20

imprastiat manual antiderapant

1000 mp

81.10

96.51

14

T2

maturat mecanizat cu autospeciala la limita bordurii

1000 mp

26.53

31.57

15

T3

maturat mecanic cai pietonale

1000 mp

48.12

57.27

16

T4

spalat mecanic cu autostropitoarea

1000 mp

14.65

17.43

17

T6

stropit cai publice

1000 mp

10.81

12.86

18

T5

spalat cai publice cu furtunul montat la cisterna

1000 mp

144.25

171.66

19

Tll

TRANSPORT, SELECTARE SI DEPOZITARE DEȘEURI

tona

477.22

567.89

20

T13

incarcat mecanizat deșeuri stradale

to

12.80

15.23

21

T15

incarcat mecanizat zapada

mc

12.36

14.71

22

T21

imprastiat semimecanizat antiderapant din remorca tractor

1000 mp

50.26

59.81

23

T22

curatat mecanizat zapada + imprastiat antiderapant

1000 mp

72.98

86.85

n4

T23

curatat zapada mecanizat - carosabil

1000 mp

13.62

16.20

S

T24

combatere polei mecanizat cu autospeciala

1000 mp

47.41

56.42

z6

T25

curatat zapada mecanizat - cai pietonale

1000 mp

19.96

23.76

27

T9

Curatat de aluviuni a rigolelor si transport

ml

68.73

81.79

28

T28

Tarif verificare traseu pentru prevenirea formarii poleiului pe timp de iarna

KM

7.77

9.25

29

T29

Tarif incarcat mecanic antiderapant in remorca/bena pentru alimentare depozite fixe pe raza municipiului

ORA

98.36

117.05

30

T30

Tarif transport material antiderapant la depozite fixe pe raza municipiului cu auto

KM

4.30

5.12

31

T31

Tarif descărcat manual antiderapant din remorca/bena pentru alimentare depozite fixe pe raza municipiului

MC

257.25

306.13

COMISIE:

POPESCU ADRIANA - DIRECTOR GENERAL - președinte POPESCU GHEORGHE - SEF SERVICIU SAL^ȘRITATE -STEFLEACORINA-INGINER -membru


VANCEA CORINA - INGINER - membru


PIEȚE PREST S.A


Str. Emil Avrămescu, nr. 3,CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010 Telefon; 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

ANEXA nr.2 ia h/Ll&ÎuJ


CENTRALIZATOR

TARIFE ÎNTREȚINERE SPATII VERZI 2020


DEVIZ

DENUMIRE ACTIVITATE

UM

TARIF IAN 2020

OBS

fara TVA

cu TVA

SV-1

ASTERNERE PAMINT VEGETAL

MP

2.94

3.50

VM

SV-2

COSIRE MANUALA A GAZONULUI

100 MP

17.21

20.48

SV-3

COSIRE MECANICA A GAZONULUI

100 MP

51.98

61.86

SV-4

TĂIERI CORECȚIE ARBORI CU H< 7 M

BUC

21.53

25.62

VU

SV-5

TĂIERI CORECȚIE ARBORI CU H>7 M

BUC

32.10

38.20

VU

SV-6

INCARCAT SI TRANSPORTAT MASA VEGETALA SI MAT. LEMNOS

TO

426.73

507.81

SV-7

TĂIERI FORMARE COROANE PRIN TĂIERI SUCCESIVE

BUC

111.76

132.99

VU

SV-8

DEGAJARE TEREN DE FRUNZE , CRENGI STRINGERE IN GRĂMEZI

100 MP

102.87

122.42

SV-9

MOBILIZARE MANUALA TEREN

MP

8.68

10.33

SV-10

PLIVIRE BURUIENI IN PELUZE

100 MP

53.55

63.73

SV-12

SCOATERE CIOATE ARBORI

BUC

80.84

96.20

SV-13

DEFRIȘARE TEREN FARA SCOTERE RĂDĂCINILOR

100 MP

135.72

161.51

SV-14

DOBORIRE ARBORI MECANIZAT CU Dn > 50 CM

BUC

214.17

254.86

VU

SV-15

SAPAT GROPI

MC

58.28

69.35

SV-16

SEMANAT GAZON

100 MP

101.18

120.40

VM

SV-17

UDARE SUPRAFEȚE CU FURTUNUL DE LA HIDRANT

100 MP

22.06

26.25

SV-18

UDARE SUPRAFEȚE CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

100 MP

104.78

124.69

SV-19

TUNDERE GARD VIU CU H> 1.2 M

MP

2.89

3.44

SV-20

ASTERNERE GAZON RULOU

MP

8.25

9.82

VM

SV-22

TUNDERE GARD VIU CU H< 1.2 M

MP

1.75

2.08

SV-23

TĂIERI CORECȚIE TRANDAFIRI

BUC

1.42

1.69

SV-24

PLANTAT PLANTE FLORALE CU H<15 CM

100 BUC

53.57

63.75

VM

SV-25

PLANTAT FLORI IN JADIN1 ERE SI VASE DECORATIVE

100 BUC

80.93

96.31

VM

SV-26

PLANTAT GARD VIU BUCSUS PE UN RIND

ML

6.23

7.41

VM

SV-27

PLANTAT GARD VIU ARBUȘTI CONIFER! PE UN RIND

ML

9.46

11.26

VM

SV-28

PLANTAT GARD VIU ARBUȘTI FOIOSI PE UN RIND

ML

12.35

14.70

VM

SV-29

PLANTAT PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

BUC

16.60

19.75

VM

SV-30

TRANSPLANTĂRI DE ARBORI CU BALOT DE PAMANT

BUC

31.71

37.74

VM

SV-31

PLANTAT TRANDAFIRI SI ARBUȘTI CU GHIMPI FARA BALOT

BUC

10.93

13.01

VM

SV-32

PLANTAT ARBUȘTI FARA BALOT

BUC

7.57

9.01

VM

SV-33

EXTRAGERE ARBUȘTI CU GHIMPI FARA BALOT

BUC

8.26

9.82

SV-34

EXTRAGERE ARBUȘTI FARA BALOT

BUC

7.20

8.56

SV-35

EXTRAGERE MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI FARA BALOT

BUC

8.68

10.33

SV-36

EXTRAGERE MANUALA A TUFELOR DE ARBUȘTI SI

RASINOASE CU H<2 M CU BALOT( CU PLASA)

BUC

59.28

70.55

SV-37

EXTRAGERE MANUALA A TUFELOR DE ARBUȘTI SI

RASINOASE CU H<2 M CU BALOTf CU PINZA DE SAC)

BUC

61.37

73.03

SV-38

PLANTARE PUIETI ARBORI CU GROAPA INCLUSA

BUC

68.78

81.85

VM

SV-39

SCOATEREA MANUALA A PLANTELOR FLORALE DIN TEREN

100 BUC

31.75

37.78

SV-40

GOLIREA COȘURILOR DE GUNOI

BUC

3.63

4.32

SV-41

ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII DE PE CONIFERE GARDURII VII SI TUFE

ML

3.81

4.53

SV-42

VARUIRE TULPINI ARBORI

BUC

5.48

6.52

VM

SV-43

VOPSIRE MANUALA BORDURI

MP

12.22

14.54

VM

SV-44

ADMINISTRARE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE COMPLEXE

TO

1,687.03

2,007.57

VM

SV-45

TUNDEREA IN FORME A ESENȚELOR FOIOASE

MP

1.21

1.44

SV-46

TUNDERE BORDURI, CHENARE DE BUCSUSI

MP

3.03

3.60

SV-48

COMBATERE BOLI SI DĂUNĂTORI IN PLANTATII-

MANUAL PRIN STROPIRE

100 BUC

355.37

422.89

VM

SV-49

COMBATERE BOLI SI DĂUNĂTORI LA FLORI- MANUAL CU PRAF

10 MP

4.20

5.00

VM

SV-50

COMBATERE BOLI SI DĂUNĂTORI LA FLORI- MANUAL CU SOLUȚIE

10 MP

3.55

4.22

VM

SV-51

COMBATERE BOLI SI DĂUNĂTORI LA ARBUȘTI SI TRANDAFIRI

100 BUC

35.54

42.29

VM

SV-52

COMBATERE BOLI SI DĂUNĂTORI LA ARBORI

100 BUC

41.77

49.71

VM

SV-53

EXTRAGERE PAMINT PENTRU AMENAJARI SPATII

VERZI - TEREN TARE FARA TRANSPORT

MC

58.21

69.27

SV-54

EXTRAGERE PAMINT PENTRU AMENAJARI SPATII

VERZI - TEREN MIJLOCIU FARA TRANSPORT

MC

20.74

24.69

SV-55

MATURAT ALEI DALATE SI ASFALTATE SI LOCURI DE JOACA

100 MP

11.09

13.19

SV-56

CURATA MANUAL ZAPADA DE PE ALEI DALATE SI ASFALTATE CU GROSIME PINA LA 15 CM

100 MP

48.08

57.21

SV-57

DEGAJARE TEREN DE CORPURI STRĂINE

100 MP

149.61

178.04

SV-58

ÎMPRĂȘTIAT MANUAL MATERIAL ANTIDERAPANT

100 MP

19.10

22.73

VM

SV-59

ÎNGROPAT PE TIMP DE IARNA TRANDAFIRI

BUC

3.47

4.13

SV-60

DEZGROPAT TULPINA TRANDAFIRI SI ÎMPRĂȘTIAT PAMINTUL

BUC

3.81

4.53

SV-61

TUNDERE GARD VIU IN REPAUS VEGETATIV- MANUAL

MP

10.16

12.09

SV-62

VOPSIRE CIOATE

BUC

3.99

4.75

VM

SV-63

CONFECȚIONARE TUTORI

BUC

1.44

1.71

VM

SV-64

SPARGERE GHEATA CU GOSIMEA DE LA 1-5 CM

MP

4.66

5.54

SV-65

SPARGERE GHEATA CU GOSIMEA DE LA 5-10 CM

MP

7.41

8.82

SV-66

DOBORIRE ARBORI MECANIZAT CU Dn < 50 CM

BUC

142.27

169.30

VU

SV-67

TAIERE SUCCESIVA ARBORI Dn 11-30 CM

BUC

383.90

456.84

VU

SV-68

TAIERE SUCCESIVA ARBORI Dn 31-60 CM

BUC

628.70

748.15

VU

SV-69

TAIERE SUCCESIVA ARBORI Dn 61-100 CM

BUC

960.42

1,142.90

VU

SV-70

LUCRĂRI NEPREVĂZUTE SPATII VERZI (MANOPERA)

ORA

20.99

24.98

VM

SV-71

CURATAT LOCURI DE JOACA

MP

1.69

2.02

SV-72

ÎNTREȚINERE SISTEME DE IRIGAȚII ( MANOPERA)

100 MP

4.23

5.04

MAȘINI SI UTILAJE

1

MOTOCOMPRESOR

ORA

54.97

65.41

2

GENERATOR CURENT

ORA

46.82

55.72

3

TRACTOR + REMORCA

ORA

98.2

116.86

4

AUTOUTILITARA 3,5 to

KM

4.91

5.84

5

NACELA - DEPLASARE

km

3.56

4.24

6

NACELA - lucru la inaltime

ora

90.19

107.33

7

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL - ÎNCĂRCARE

ORA

96.92

115.33

8

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL - DEPLASARE

KM

6.45

7.68

Nota 1, - Calcularea tarifelor supuse aprobării s-a făcut avand la baza „ Indicatoarele pentru norme de deviz pentru lucrări" elaborat de Ministerul Transporturilor si Institutul de proiectare Cai ferate ediția 1981 actualizata 1989, retipărit de MATRIX ROM -1997 cu acordul elaboratorului.

Nota 2 . - Pentru operațiile la care norma de deviz nu cuprinde si utilizarea unui utilaj, s-a creat o norma locala cu preluarea manoperei de la norma de baza si adaugarea utilajului.

Nota 3. - valoare material (V.M.), valoarea materialului utilizat in aplicarea tarifului va fi după caz:

 • > valoarea reieșita din calculatia de preț pentru arbori, arbuști si flori (Analiza de preț) a plantelor rezultate din producția proprie sau producția rasad a PIEȚE PREST S.A., aprobata sau din valoarea de achiziție a plantelor conform prevederilor legale.

> Valoarea materialelor utilizate in realizarea operațiilor conform consum deviz insotite de factura de achiziție.

 • - valoare utilaj (V.U.) - va include :

 • ° fie cheltuiala cu închirierea unor utilaje specifice ( gen macara de mare tonaj) pentru lucru la înălțime, inclusiv echipele de alpinisti autorizati in activitati de lucru la inaltime, după caz;

 • 0 fie cheltuiala cu utilajul propriu ( ex. autoutilitara nacela ), calculat conform foilor de parcurs emise si confirmate la care se aplica tarifele din Tabel - MAȘINI SI UTILAJE.

Nota 4. - Cotele de închidere de deviz aplicate la calcularea tarifelor:

Cheltuieli indirecte = 10%

Profit = 3%

Nota 5. - Pentru lucrările complexe se vor intocm, devize situație de lucrări si/sau devize oferta, după caz, la care se vor aplica valorile pentru manopera fara contribuții si cote de închidere, iar cele de utilaj si/sau transport fara cote de închidere, La acestea se va adauga valoarea de material rezultata la prețul de achiziție la momentul intocmirii devizului.

Cotele de închidere deviz aplicabile vor fi cele de la Nota 4. Contribuțiile aplicabile manoperei vor fi cele din prevederile legale aplicabile.

Nota 6. - Pentru activitatea de intretinere a grupului social din parcul Zăvoi se va intocmi un deviz lunar de decontare a cheltuielilor cu personalul ce deservește activitatea precum si a cheltuielilor materiale aferente menținerii curățeniei si igienei grupului social.

Nota 7 - Valoarea consumului de apa utilizata la udarea suprafețelor spatiilor verzi unde sunt prevăzute sisteme de irigatii automatizate se va deconta conform facturii emisa de furnizorul de apa.

COMISIE:

POPESCU ADRIANA - DIRECTOR GENERAL - președinte

VILCAN NICOLAE - SEF SECTOR SPATII VERZI - membru

STEFLEA CORINA - INGINER - membru

VANCEA CORINA - INGINER - membru

POPESCU GHEORGHE - SEF SERVICIU SALUBRITATE - membru

Secretar general,


NOTA(2)


Tariful se aplica lucrărilor de reparatii si/sau mentenanta a sistemelor si instalațiilor aflate in administrare sau concesiune si care au prevăzută decontarea lucrărilor de către beneficiar, respectiv Primăria Municipiului Ramnicu Valcea prin Hotarari ale Consiliului Local. Decontarea se va face pe baza de situatii de lucrări la care se vor adauga cheltuielile materiale, cheltuielile cu utilajele folosite si cheltuielile de transport. Situațiile de lucrări vor fi insotite de documente justificative legal întocmite (facturi, bonuri de consum, foi de parcurs, etc )


COMISIE:

POPESCU ADRIANA - DIRECTOR GENERAL - președinte

VILCAN NICOLAE - SEF SECTOR SPATII VERZI - membru

STEFLEACORINA-INGINER - membru

VANCEA CORINA - INGINER - membru

POPESCU GHEORGHE - SEF SERVICIU SALUBRITATE - membru

Președinte de ședință.

Secretar generat