Hotărârea nr. 189/2020

hotarirea 189 - 18 august 2020 - aprobare Deviz actualizat pentru gradinita cu program prelungit Ostroveni

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2(115 410/C SR EN ISO 14(101:21)15 223/M SR ISO 450(11:20111 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20111 D19/SI

HOTĂRÂREA NR. 189

aprobarea Devizului General Actualizat pentru “Grădinița cu program prelungit Ostroveni”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 29662 din data de 12.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General Actualizat aferent obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit Ostroveni”, la valoarea totală de 4.989.380,22 lei cu TVA față de 4.840.560,00 lei cu TVA, respectiv 4.210.206,19 lei fără TVA față de 4.085.027,98 lei fără TVA din care C+M la valoarea de 4.447.630,87 lei cu TVA față de 4.299.557,23 lei cu TVA, respectiv 3.737.504,93 lei fără TVA față de 3.613.073,30 lei fără TVA;

Văzând raportul nr. 29663 din 12.08.2020 întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit Ostroveni”, la valoarea totală de 4.989.380,22 lei cu TVA față de 4.840.560,00 lei cu TVA, respectiv 4.210.206,19 lei fără TVA față de 4.085.027,98 lei fără TVA din care C+M la valoarea de 4.447.630,87 lei cu TVA față de 4.299.557,23 lei cu TVA, respectiv 3.737.504,93 lei fără TVA față de 3.613.073,30 lei fără TVA.

  • (2) Defalcarea Devizului General Actualizat aferent obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit Ostroveni” pe alocațiile bugetare este următoarea: - Devizul General Actualizat Cheltuieli Neeligibile PNDL (Buget Local) la valoarea de 1.527.324,97 lei cu TVA față de 1.378.504,75 lei cu TVA, respectiv 1.299.558,92 lei fără TVA față de 1.174.380,71 lei fără TVA;

  • - Devizul General Actualizat Cheltuieli Eligibile PNDL (Buget de Stat) la valoarea de 3.462.055,25 lei cu TVA, respectiv 2.910.647,27 lei fără TVA.

  • (3) Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit Ostroveni”, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexele la prezenta hotărâre.

  • Art .2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

  • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului - județul Vâlcea; - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                          J J                                  J

    PREȘEDINTE DE Nicolae STE


^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 11EGALITA

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020

Beneficiar: UAT Municipiu Ramnicu Valcea

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile necesare realizării investiției Grădiniță cu program prelungit Ostroveni


Nr.

crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare (fără TVA )

TVA

Valoare (inel. TVA)

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

500149,95

95028,49

595178,44

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

55626,02

10568,94

66194,96

1.4

Cheltuieli pentru relocare/ protecția utilităților

74876,71

14226,57

89103,28

Total Capitolul 1

630652,68

119824,01

750476,69

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

122853,22

23342,11

146195,33

Tota

Capitolul 2

122853,22

23342,11

146195,33

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

0,00

0,00

0,00

3.1.1.Studii teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.Alte studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizatii

2417,10

76,36

2493,46

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

500,00

0,00

500,00

3.5

Proiectare

52850,00

0,00

52850,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.Studiu Fezabilitate/DALI

35000,00

0,00

35000,00

3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

5000,00

0,00

5000,00

3.5.5.Verificare proiecte

8850,00

0,00

8850,00

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

4000,00

0,00

4000,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

31500,00

0,00

31500,00

3.8.1,Asistenta din partea proiectantului

500,00

0,00

500,00

3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor

500,00

0,00

500,00

3.8.1.2.pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.

0,00

0,00

0,00

3.8.2.Asistenta din partea dirigintilor de șantier

31000,00

0,00

31000,00

Tota

Capitolul 3

87267,10

76,36

87343,46

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

2881138,66

547416,35

3428555,01

4.2

Montaj utilaje, echipamentele tehnologice si funcționale

44217,02

8401,23

52618,25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

143463,40

27258,05

170721,45

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

Capitolul 4

3068819,08

583075,63

3651894,71

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

91718,35

17426,49

109144,84

5.1.1. Lucrări de construcții

58643,35

11142,24

69785,59

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

33075,00

6284,25

39359,25

5.2

Comisioane,cote,taxe,cost credit

22425,02

0,00

22425,02

5.2.1.Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.Cota aferenta ISC 0,5%

18687,52

0,00

18687,52

5.2.3.Cota aferenta ISC 0,1%

3737,50

0,00

3737,50

5,2,4, Cota aferenta Casei Sociale a Constr -CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

169518,85

32208,58

201727,43

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Tota

Capitolul 5

283662,22

49635,07

333297,29

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

16951,89

3220,86

20172,75

Tota

Capitolul 6

16951,89

3220,86

20172,75

TOTAL GENERAL

4210206,19

779174,03

4989380,22

Din care C+M (1.2 + 1.3 + +1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

3737504,93

710125,94

4447630,87

Beneficiar: UAT Municipiu Ramnicu Valcea

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT cheltuieli neeligibile PNDL (Buget Local) "Grădiniță cu program prelungit Ostroveni"

ANEXA               la

MWzd

!O

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inftu^V; TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

500149,95

95028,49

595178,44

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

55626,02

10568,94

66194,96

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

74876,71

14226,57

89103,28

TOTAL CAPITOLUL 1

630652,68

119824,01

750476,69

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2417,10

76,36

2493,46

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii

500,00

0,00

500,00

3.5.

Proiectare

44350,00

0,00

44350,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

35000,00

0,00

35000,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2000,00

0,00

2000,00

3.5.5.

Verificare proiect

7350,00

0,00

7350,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00
3.8.

Asistență tehnică

31500,00

0,00

31500,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

500,00

0,00

500,00

pe perioada de execuție a lucrărilor

500,00

0,00

500,00

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

31000,00

0,00

31000,00

TOTAL CAPITOLUL 3

78767,10

76,36

78843,46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții si instalatii

242810,42

46133,9798

288944,40

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

44217,02

8401,23

52618,25

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2497,59

474,54

2972,13

TOTAL CAPITOLUL 4

289525,03

55009,76

344534,79

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

91718,35

17426,49

109144,84

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

58643,35

11142,24

69785,59

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

33075,00

6284,25

39359,25

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22425,02

0,00

22425,02

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC 0,5%

18687,52

0,00

18687,52

5.2.3

Cota aferentă ISC 0,1%

3737,50

0,00

3737,50

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

169518,85

32208,58

201727,43

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

283662,22

49635,07

333297,29

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,10

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,20

Probe tehnologice și teste

16951,89

3220,86

20172^ț\

TOTAL CAPITOLUL 6

16951,89

3220,86

20172^75 *

TOTAL cheltuieli neeligibile k BUGET LOCAL

nivel de PNDL

1299558,92

227766,05

Ir v

*

1527324,97

Beneficiar: UAT Municipiu Ramnicu Valcea


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT cheltuieli eligibile PNDL (Buget de Stat) Grădiniță cu program prelungit Ostroveni


ANEXANr.       _

/cons'uUi


/Zf;


0'3

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

V ' \            »

Vajoare-(inclusiv TVA*)'

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

122853,22

23342,11

146195,33

TOTAL CAPITOLUL 2

122853,22

23342,11

146195,33

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor (DTAC)

3000,00

0,00

3000,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1500,00

0,00

1500,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

4000,00

0,00

4000,00

TOTAL CAPITOLUL 3

8500,00

0,00

8500,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,10

Construcții și instalații

2638328,24

501282,37

3139610,61

4,20

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

4,30

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

140965,81

26783,50

167749,31

4,40

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

4,50

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,60

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2779294,05

528065,87

3307359,92

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,10

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5,30

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

0,00

0,00

0,00

TOTAL cheltuieli eligibile la nivel de PNDL BUGET DE STAT

2910647,27

551407,98

3462055,25