Hotărârea nr. 188/2020

hotarirea 188 - 18 august 2020 - rectificare buget local si lista investitii 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SH EN ISO 9001:2015 410/C SH EN ISO 14001:2015 223/M SH ISO 45001:2010 190/IIS SH ISO/IEC 271)01:201» l> 19/SI

HOTĂRÂREA NR. 188

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 251017 din data de 13.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020;

Văzând Raportul nr.251018 din data de 13.08.2020, întocmit de Direcția Economico - Financiară, completarea la raport nr. 30278 din 18.08.2020, precum și avizele comisiilor specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, din care excedent an 2019 - 1.598.000 lei; ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 11.039.000,00 lei, prin rectificări ajungând la valoarea totală de 244.155.500 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local pentru anul 2020, în plus cu suma de 18.300 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.173.800 lei.

Art.2. Se rectifică anexa nr. 3 - Situație privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2020, în plus cu suma de 170.300 lei, aceasta ajungând la o valoare totală rectificată de 10.300.300 lei.

Art.3. Se rectifică Anexa nr.6 "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, prin modificări în structură, aceasta rămânând la valoarea de 32.234.600 lei.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 18.300 lei și o valoare totală rectificată de 244.173.800 lei, din care 242.575.800 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019.

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" , suplimentată cu suma de 18.300 lei si o valoare totală rectificată de 244.173.800 lei.

Anexa nr.3 - Situație privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2020 'suplimentată cu suma de 170.300 lei si o valoare totală rectificată de 10.300.300 lei.

Anexa nr. 6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - modificată în structură, rămânând la valoarea de 32.234.600 lei.

Art.5. Anexele nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                                 J J                                       ’

PREȘEDINTE DE JEEIHțĂJ;<\CONTRASEMNEAZĂ PENTRl^LEGALITATE,

Nicolae STEEIĂN


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 august 2020

MUNICIPIUL RM VALCEA                                                    Anexa nr. 1

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                  HCL nr.Zo.î

SITUAȚIA                         /$

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE aW;2^

’i.'.--- ......

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

244,173,800.00

76,174,200.00

61,025,800.00

57,948,800.00

49,025,000.00

A

VENITURI CURENTE

242,575,800.00

74,576,200.00

61,025,800.00

57,948,800.00

49,025,000.00

1. VENITURI PROPRII

194,570,200.00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,762,000.00

42,076,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

.           0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Dividende societăți comerciale

300208

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

19

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

20

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

21

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

z4

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

25

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

27

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

28

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

29

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

31

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

20,054,600.00

1,728,000.00

11,020,800.00

6,480,800.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

11,781,200.00

1,228,000.00

7,710,800.00

2,317,400.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

1,207,000.00

100,000.00

540,000.00

567,000.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

782,700.00

0.00

480,000.00

302,700.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

- sume alocate pt. Carantină CJ

430241

15,800.00

0.00

15,800.00

0.00

0.00

2

Sume primite de la UE

8,273,400.00

500,000.00

3,310,000.00

4,163,400.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

8,143,000.00

500,000.00

3,310,000.00

4,033,000.00

300,000.00

- sume primite de la FSE

480202

130,400.00

0.00

0.00

130,400.00

0.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

VICEPRIMAR,             DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV. FINANCIAR

Ninel Eusebiu VETELăANU              Narcisa COITOS            Ana-MariaA/LASNITĂ


SECRETAR GENERĂL, Ion DIDOIU /

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

244,173,800

76,174,200

61,025,800

57,948,800

49,025,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

208,816,700

67,801,200

49,553,500

49,839,700

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

189,036,100

62,163,300

44,766,800

44,441,800

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP. 54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP. 66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP. 67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP. 68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

’ 1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP. 84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

114,522,500

39,871,100

27,049,200

24,510,100

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

15,771,500

4,500,500

3,977,400

3,268,600

4,025,000

- aparat propriu

6,232,000

1,816,500

1,938,900

1,320,600

1,156,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

8,469,500

2,033,000

1,727,500

1,894,000

2,815,000

- plăți an precedent

-243,000

0

-243,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

130,000

0

80,000

50,000

0

- cheltuieli alegeri

130,000

0

80,000

50,000

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,169,000

967,000

831,500

638,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,149,000

967,000

831,500

638,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,593,700

382,400

1,607,900

451,300

152,100

- Politia Locala

484,000

120,000

120,000

112,000

132,000

- cheltuieli carantină

1,902,700

248,000

1,352,000

302,700

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

207,000

14,400

135,900

36,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,409,000

2,657,000

1,918,000

612,000

1,222,000

- aparat propriu

423,700

0

206,000

-207,300

425,000

- reparatii curente scoli

4,438,000

2,000,000

1,472,000

419,000

547,000

- internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

- cheltuieli materiale scoli

481,300

57,000

0

424,300

0

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,556,700

4,642,100

1,778,600

3,346,000

2,790,000

- aparat propriu

626,000

650,000

-74,000

-200,000

250,000

- TVA concesiune

124,700

274,700

0

-150,000

0

- DADP

1,737,600

531,000

402,600

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Piete Prest SA

8,330,000

2,850,000

1,400,000

2,480,000

1,600,000

- culte religioase

527,000

25,000

0

477,000

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

300,000

50,000

200,000

650,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,274,900

2,361,400

2,547,500

2,073,000

2,293,000

- aparat propriu

203,000

25,000

100,000

78,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

826,800

198,000

237,800

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,344,800

2,246,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,574,000

1,175,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare întracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fond IID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,723,900

3,686,000

1,674,200

2,696,700

1,667,000

-DADP

1,781,000

386,000

431,300

596,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,370,000

3,040,000

940,000

1,461,000

929,000

- compensare preț energie

6,210,000

3,000,000

900,000

1,421,000

889,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,191,400

13,027,000

8,737,100

7,488,300

6,939,000

-DADP

23,089,000

5,983,000

6,063,700

5,800,300

5,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,443,000

100,000

0

- întreținere pasaj+parca re-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

19,780,600

5,637,900

4,786,700

5,397,900

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,809,000

1,419,000

1,481,500

1,460,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,139,300

2,920,000

1,769,500

2,409,800

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,111,300

386900

632700

556200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|I1

16,261,900

8,016,300

3,406,400

4,438,200

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,700,500

1,066,500

1,014,000

-380000

0

2

Autoritati executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

47,000

10,000

25,000

12,000

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,101,200

1,235,700

-223,700

89,200

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

3,180,650

1,497,650

290,000

993,000

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,668,700

1,449,500

568,000

651,200

0

7

Cultura, recreere si reiigie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

605,800

267,000

127,400

211,400

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publicațFEN)

CAP. 70

5,220,150

1,924,150

1,096,000

2,200,000

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

361,600

199,000

120,600

42,000

0

13

Transporturi

CAP. 84

378,000

141,500

138,100

98,400

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

110,700

14,700

84,000

12,000

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

7,406,100

503,000

4,221,300

1,403,100

1,278,700

1

Finanțare PNDL

CAP.65

2,272,700

500,000

500,000

1,272,700

0

2

Proiect FSE - Școala Gimnazială Colonie

CAP.65

130,400

0

0

130,400

0

3

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

3,721,300

0

1,278,700

4

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Mirci0/3U^SITUAȚIE                    \\o>

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2020

Nr. crt

REPARTIZAT

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

10,300,300

2,767,000

2,523,000

3,165,300

1,845,000

din care:

TOTAL CAP. 65

10,300,300

2,767,000

2,523,000

3,165,300

1,845,000

-sursa buget de stat

9,559,000

2,600,000

2,473,000

2,741,000

1,745,000

-sursa buget local

481,300

57,000

0

424,300

0

-sursa buget stat - internate

44,000

0

0

44,000

0

-sursa buget local - internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

1

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER

555,000

176,000

139,000

146,000

94,000

-sursa buget de stat

505,000

137,000

130,000

146,000

92,000

-sursa buget local

8,000

8,000

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

42,000

31,000

9,000

0

2,000

2

COLEGIUL ECONOMIC

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget de stat

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

3

COLEGIUL ENERGETIC

549,000

153,000

135,000

141,000

120,000

-sursa buget de stat

487,000

132,000

125,000

141,000

89,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

62,000

21,000

10,000

0

31,000

4

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget de stat

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

5

COLEGIUL "MIRCEA CEL BATRAN"

814,000

243,000

203,000

192,000

176,000

-sursa buget de stat

725,000

203,000

193,000

192,000

137,000

-sursa buget local

15,000

15,000

0

0

0

-sursa buget de stat-internate

26,000

0

0

26,000

0

-sursa buget local - internate

48,000

25,000

10,000

-26,000

39,000

6

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget de stat

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

7

LICEUL "ANTIM MREANUL"

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget de stat

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

8

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

237,000

64,000

61,000

69,000

43,000

-sursa buget de stat

237,000

64,000

61,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

9

LICEUL "FERDINANDT

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget de stat

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

10

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

366,000

119,000

97,000

85,000

65,000

-sursa buget de stat

338,000

96,000

92,000

85,000

65,000

-sursa buget local

17,000

17,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

11,000

0

0

11,000

0

-sursa buget local - internate

0

6,000

5,000

-11,000

0

11

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

440,000

124,000

105,000

118,000

93,000

-sursa buget de stat

407,000

110,000

105,000

118,000

74,000

-sursa buget local

5,000

5,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

7,000

0

0

7,000

0

-sursa buget local - internate

21,000

9,000

0

-7,000

19,000

12

SEMINARUL TEOLOGIC

260,000

77,000

72,000

63,000

48,000

-sursa buget de stat

217,000

59,000

56,000

63,000

39,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

-sursa buget stat- internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

43,000

18,000

16,000

0

9,000

13

ȘCOALA * TAKE IONESCU"

497,000

130,000

123,000

150,000

94,000

-sursa buget de stat

497,000

130,000

123,000

150,000

94,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

14

ȘCOALA " LGH. DUCA"

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget de stat

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

15

ȘCOALA Nr.4

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget de stat

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

16

ȘCOALA Nr. 5

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget de stat

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

17

ȘCOALA COLONIE

219,000

52,000

50,000

82,000

35,000

-sursa buget de stat

193,000

52,000

50,000

56,000

35,000

-sursa buget local

26,000

0

0

26,000

0

18

ȘCOALA "ANTON PANN"

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

-sursa buget de stat

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 10

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget de stat

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

20

ȘCOALA Nr. 13

517,200

108,000

103,000

234,200

72,000

-sursa buget de stat

399,000

108,000

103,000

116,000

72,000

-sursa buget local

118,200

0

0

118,200

0

21

Grădiniță cu PP Cozia

119,000

27,000

23,000

52,000

17,000

-sursa buget de stat

91,000

25,000

23,000

26,000

17,000

-sursa buget local _________________

28,000

2,000

0

26,000

0

22

Grădiniță cu PP Nord 1

134,000

41,000

38,000

35,000

20,000

-sursa buget de stat

128,000

39,000

38,000

31,000

20,000

-sursa buget local

6,000

2,000

0

4,000

0

23

Grădiniță cu PP Nord 2

274,000

35,000

31,000

185,000

23,000

-sursa buget de stat

122,000

33,000

31,000

35,000

23,000

-sursa buget local

152,000

2,000

0

150,000

0

24

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

152,000

42,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget de stat

150,000

40,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

25

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

169,000

45,000

40,000

55,000

29,000

-sursa buget de stat

157,000

43,000

40,000

45,000

29,000

-sursa buget local

12,000

2,000

0

10,000

0

26

Grădiniță cu PP Traian

179,100

27,000

24,000

112,100

16,000

-sursa buget de stat

87,000

25,000

24,000

22,000

16,000

-sursa buget local

92,100

2,000

0

90,100

0

VICEPRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV,ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-M^iaJ/^NIȚĂVICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VEȚ^LEANU


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOȘ
Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUV Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe ncramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

32,234,600

18,000,000

0

500,000

6,461,900

7,272,700

A

LUCRĂRI

29,447,400

18,000,000

0

500,000

3,674,700

7,272,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

2,787,200

0

0

0

2,787,200

0

Cap. 51.02. Autoritari publice

3,490,500

1,790,000

0

0

1,700,500

0

A

LUCRĂRI

2,713,000

1,790,000

0

0

923,000

0

1

Amenajare instalații de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

1,890,000

1,790,000

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

528,000

0

0

0

528,000

0

4

Spațiu birouri administrativ

271,000

0

0

0

271,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

777,500

0

0

0

777,500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

5

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

0

6

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

0

B2. Dotări independente

63,500

0

0

0

63,500

0

7

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

8

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12,000

0

9

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21,500

0

10

Mașina de numărat bancnote D.E.F. - 2buc

20,000

0

0

0

20,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt dc proiectare pt elab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

11

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

12

Spațiu birouri administrativ

17,000

0

0

0

17,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

47,000

0

0

0

47,000

0

A

LUCRĂRI

47,000

0

0

0

47,000

0

13

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

47,000

0

0

0

47,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. dc proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

8,199,900

4,826,000

0

418,000

683,200

2372,700

A

LUCRĂRI

7,906,900

4,826,000

0

418,000

390,200

2,272,700

14

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

616,800

0

0

206,000

0

410,800

15

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

16

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

2,102,300

864,000

0

157,000

56,000

1,025,300

17

Construcție sala de sport Liceul Antim Iweanu - utilități si sistematizare

436,000

336,000

0

0

100,000

0

18

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

19

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cei Batran

1,276,000

1,226,000

0

0

50,000

0

20

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,409300

2,400,000

0

0

9,200

0

22

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

23

Lucrări conexe "Grădiniță cu program prelungit Ostroveni”

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

293,000

0

0

0

293,000

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

74,000

0

0

0

74,000

0

24

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

24,000

0

0

0

24,000

0

25

Dotări Grădiniță Ostroveni;

18,212

0

0

0

18,212

0

Mașina gătit

9,221

0

0

0

9,221

0

Hota mașina gătit

5,567

0

0

0

5,567

0

Mașina spalat rufe

3,424

0

0

0

3,424

0

26

Dotări Grădiniță nr. 6 Ostroveni:

14,788

0

0

0

14,788

0

Mașina galii

9,221

0

0

0

9,221

0

Hota mașina gătit

5,567

0

0

0

5,567

0

27

Software pentru management si gestiune Săli de Sport

17,000

0

0

0

17,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cbelt de proiectare pt elab. SPF si SF

219,000

0

0

0

219,000

0

28

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

29

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

92,000

0

0

0

92,000

0

30

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

40,000

0

0

0

40,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02.- Sanatate

0

0

0

0

0

0

x

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

AL'I E CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF _

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

8,955,700

6,287,000

0

0

2,668,700

0

A

LUCRĂRI

8371,100

6387,000

0

0

2,084,100

0

31

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

32

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

7,475,100

6,287,000

0

0

1,188,100

0

33

Amenajare si modernizare locuri de joaca

894,000

0

0

0

894,000

0

34

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

584,600

0

0

0

584,600

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

424,600

0

0

0

424,600

0

35

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

36

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

8,400

0

0

0

8,400

0

37

Tigru Siberian - 2buc

34,000

0

0

0

34,000

0

38

Echipament pentru curatare suprafețe - S.C.M.

15,000

0

0

0

15,000

0

39

Jaguar - Ibuc

33,400

0

0

0

33,400

0

40

Macac - 5buc

32,800

0

0

0

32,800

0

41

Babuin - 5 buc

32,800

0

0

0

32,800

0

42

Tamarin negro - 2 buc

5,400

0

0

0

5,400

0

43

lama Glama - 2 buc

12,600

0

0

0

12,600

0

44

Alpaca -1 buc

7,000

0

0

0

7,000

0

45

Suprafața de joc cu kit de marcaj (omologat EHF CL) - S.C.M. Rm. Valcea

119,000

0

0

0

119,000

0

46

Pompa apa uzata in statie pompare ape pluviale - Parc Zăvoi

41,000

0

0

0

41,000

0

47

Sistem de baschet mobil - 2buc

41,100

0

0

0

41,100

0

48

Sistem de baschet fix - 2buc

30,100

0

0

0

30,100

0

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8,000

0

49

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

0

0

8,000

0

B4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152,000

0

50

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02-Asigurări,asist-sociala

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

A

LUCRĂRI

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

51

Dezvoltare locala in comunitari margmalizate, componenta 1 — Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

52

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

53

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

5,005,000

0

0

0

5,000

5,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuxnte^erv.sî dezv.publica

3,913,800

3308,000

0

0

605,800

0

A

LUCRĂRI

3,406,400

3308,000

0

0

98,400

0

54

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

55

Construcții spatii pentru închiriat, Calea lui Traian nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

56

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

820,000

808,000

0

0

12,000

0

57

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

58

Sediu administrativ

2,549,000

2,500,000

0

0

49,000

0

59

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefănescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5,000

0

60

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

2,400

0

0

0

2,400

0

61

înlocuire conducta apa sarata pentru alimentare Baza de Agrement Ostriveni -modificare racord

8,000

0

0

0

8,000

62

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

507,400

0

0

0

507,400

0

Bl.Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

113. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. ChelL de proiectare pL elab. SPF si SF

307,400

0

0

0

507,400

0

63

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

64

Sediu administrativ

120,000

0

0

0

120,000

0

65

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

66

Construcții spatii pentru Închiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

67

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

168,400

0

0

0

168,400

0

68

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

69

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

0

70

PUZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

0

71

PUZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

72

PUZ Zona Boromir

8,000

0

0

0

8,000

0

73

Lucrări conexe aferente proiectului "Reabilitare iluminat public in mun.Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizării subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații"

13,000

0

0

0

13,000

0

74

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr, T.Stefanescu, str. Posada

35,000

0

0

0

35,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap, 74,02. protecția Mediului

361,600

0

0

0

361,600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

361,600

0

0

0

361,600

0

Bl.Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

321,600

0

0

0

321,600

0

75

Puncte de colectare deșeuri menajere

161,600

0

0

0

161,600

0

76

Containere deșeuri reciclabîie

160,000

0

0

0

160,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

40,000

0

0

0

40,000

0

77

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

40,000

0

0

0

40,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

2,167,000

1,789,000

0

0

378,000

0

A

LUCRĂRI

1,903,900

1,789,000

0

0

114,900

0

78

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

79

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

80

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Ia bd. Nicolae Balccscu

908,900

891,000

0

0

17,900

0

81

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Ia str. Mihai Eminescu

916,500

898,000

0

0

18,500

0

8~2

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Ia str. Drumul Gării

12,000

0

0

0

12,000

0

83

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice ia str. Copacelu

5,000

0

0

0

5,000

0

84

Lucrări conexe pentru racordarea stafiilor de reincarcare vehicule electrice

50,000

0

0

0

50,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

263,100

0

0

0

263,100

0

Bl.Achizîtiî de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213,100

0

85

Mașina de carotat cu suport si carete diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

86

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

0

_87_

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19,000

0

88

Mașina de taiat beton/asfâlt

8,000

0

0

0

8,000

0

89

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

50,000

0

0

0

50,000

0

90

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru închirierea bicicletelor_______

10,000

0

0

0

10,000

0

91

Amenajare trecere la^pivef4jnic CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

40,000

0

0

0

40,000

0

\\ \ \ps. Majorare capital

0

,/ 0

0

0

0

0
Primar      V\ \\                                   Director Econonuc

Mircia Gutau     \ \ J \   \                                   Narcisa Colțos /

Președinte ședința J j' a O N) Ă ,Aj \                               r \ /

/ * " \ \<O        - y.’-r^/

Director Investitii-Achizitii Publice

Corina Toma

Secretar general

Ion Didoiu

<de ȘetJinîOiy->

--‘J /