Hotărârea nr. 187/2020

hotarirea 187 - 30 iulie 2020 - modificare stat de functii Caminul pentru Persoane Varstnice

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul local


Sl< EN ISO 9001:2015 410/C- SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2011) 190/HS SR ISO/iEC Z7001.20î8 0i9/Si

HOTĂRÂREA NR.187

privind modificarea statului de funcții al

Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01 august 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.906 din data de 14.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea, începând cu data de 01.08.2020, a statului de funcții al acestei instituții;

Văzând, de asemenea, și Raportul nr.907 din data de 14.07.2020, întocmit de Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/2017 s-a aprobat înființarea serviciului social “Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Valcea”, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare și statul de funcții ale acestui serviciu social, statul de funcții fiind modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.328/31.10.2019, iar Regulamentul de Organizare si Funcționare prin Hotărârea nr.89/31.03.2020;

Având în vedere faptul că la data de 07.07.2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost organizat examenul de promovare a personalului contractual din cadrul instituției care a îndeplinit condițiile de promovare în grade profesionale imediat superioare, examen finalizat conform Raportului final nr.895/13.07.2020;

în temeiul prevederilor art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41 - Titlul II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual _____din sectorul, bugetar plătit din fonduri puhlice din -Hot.ărârea -Guvernultii nr 288/2011 și ale" art.554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administratiw cu modificările șt completările ulterioare;                                                          —

în baza ai LI 29, allh.(2), ht.a) coroborat cu alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;___

___întrunind 21 do votuii “puntiu", 0 voturi “împotrivă'1 și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE^

Art.l. începând cu data de 01.08.2020. se modifică statul de funcții al minului pentm----

Persoane Vârstnice RâTnnicu Vâlcea prin transformarea unui post, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Compartiment

Funcția actuala >

Funcția în care a promovat

Nr.posturi

1.

Compartiment Socio-Medical

Asistent medical debutant

Asistent medical

1 ______

Art.2. Modificarea prevăzută la art.1 se regăsește în anexa nr.1 - Stat de Funcții Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

  CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE RAMNICU VALCEA CUI 37043353


  STAT DE FUNCȚII CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE RAMNICU VALCEA 01 AUGUST 2020  NR. CR

  T

  STRUCTURA

  Funcția contractuala

  Treapta profesionala/ qrad

  Nivelul studiilor

  OBSEF

  iVATl

  de conducere

  de execuție

  1

  director

  II

  S

  2

  contabil sef

  II

  S

  COMPARTI

  MENT FINANCIAR-CONTABILITATE

  3

  inspector de specialitate

  II

  s

  4

  referent

  IA

  M

  I

  COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

  5

  magaziner

  M

  6

  administrator

  I

  M

  7

  îngrijitor

  8

  îngrijitor

  9

  îngrijitor

  10

  îngrijitor

  11

  îngrijitor

  12

  îngrijitor

  13

  muncitor calificat

  I

  I

  14

  muncitor calificat

  I

  15

  muncitor calificat

  II

  16

  muncitor calificat

  II

  17

  șofer

  M


  COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL

  18

  medic

  primar

  S

  19

  asistent medical

  PL

  I II

  20

  asistent medical

  PL

  21

  asistent medical

  PL

  22

  asistent medical

  PL

  23

  asistent medical

  PL

  24

  asistent medical

  PL

  25

  asistent medical

  principal

  PL

  26

  asistent medical

  principal

  PL

  27

  infirmier

  G

  28

  infirmier

  G

  29

  infirmier

  G

  30

  infirmier

  G

  31

  infirmier

  G

  32

  infirmier

  G

  I

  33

  infirmier

  G

  I"

  34

  infirmier

  G

  35

  infirmier

  G

  36

  infirmier

  G

  37

  infirmier

  G

  38

  infirmier

  G

  39

  infirmier

  G

  40

  infirmier

  G

  41

  infirmier

  G

  42

  infirmier

  G

  43

  infirmier

  G

  44

  infirmier

  G

  45

  kinetoterapeut

  debutant

  S

  46

  instructor de ergoterapie

  M