Hotărârea nr. 186/2020

hotarirea 186 - 30 iulie 2020 - aprobare Raport evaluare activitate asistenti personali ianuarie-iunie 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SRl'N ISO 9001:20'15 410/C SRI-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/ÎIS ȘR ISO/IHC 27001 ;2018 019/S.I

HOTĂRÂREA NR.186

pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.4709 din data de 20.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020;

Văzând Raportul nr.4710 din data de 20.07.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.40, alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.29, alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.b, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială. J

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:


ANEXA Nr.

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAl/

Nr-2f£__

V^A ANE.XĂ


Raport privind evaluarea activității asistenților p^sdi ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - tui

în conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială (DAS) monitorizează activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, modul în care își îndeplinesc obligațiile contractuale, și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29 alin. 1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, acest raport este structurat după cum urmează:

  • a) Dinamica angajării asistenților personali

Precizăm că numărul de 1650 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu, aprobat prin HCL nr.329/31.10.2019, a fost suplimentat cu 50 de locuri (HCL 112/29.04.2020), urmare a creșterii numărului de persoane încadrate în grad de handicap "grav cu asistent personal” solicitante de indemnizație de însoțitor sau asistent personal.

La 30 iunie a.c. erau ocupate 1654 posturi, din care 186 asistenți personali (angajați cu contract individual de muncă) și 1468 beneficiari de indemnizație lunară de însoțitor.

în intervalul ianuarie.-iunie 2020 au fos_t angajați, urmare a cererilor depuse și opțiunilor exprimate în scris, potrivit Legii nr.448/2006 (art.42 al.5 și al.6), un nr.de 7 asistenți personali (în 6 cazuri realizându-se trecerea de la indemnizația de însoțitor urmare a agravării stării de sănătate a persoanelor aflate în îngrijire ce reclama prezența constantă a unui îngrijitor). Concomitent, s-a procedat la încetarea raporturilor contractuale pentru 3 asistenți personali, în toate cazurile fiind vorba de transfer la indemnizația de însoțitor.

La 30.06.2020 situația asistenților personali, pe categorii de beneficiari asistați (minori, adulți cu handicap grav) și grad de rudenie, se prezenta după cum urmează:

nr. asist.pers. angajați

pers.asistată minor

pers.asistată adult

asistenți personali

contract per.determinată

contract per. nedeterminată

membri ai familiei

terțe persoane

186

81

105

159

27

86

100

în ceea ce privește evoluția numărului beneficiarilor de indemnizație de însoțitor, precizăm că s-a înregistrat o ușoară creștere, de la 1444 pers. (31.12.2019) la 1468 pers., deși numărul dosarelor înregistrate și finalizate a fost cu mult mai mare (160 solicitări). Diferența este justificată prin „mișcările naturale” înregistrate în rândul beneficiarilor (respectiv decesul acestora) și schimbarea gradului de handicap sau a domiciliului.                         ___

De la 01 ianuarie 2020, prin Dispozițiile nr.3/09.01.2020 și nr.2/09.01.2020 emise de directorul

executiv al DAS, salaW-de-baza ale asistenților persnnalLaujwt-mffii^e^^

salariul de baza prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din dec.2019, iar cuantumul Jndemnizatiei-

- unaFe^ablllt la 1348 lel (echivalentul salariului net al asistentului personal gradația 0) Referitor la cheltuielile cu salarizarea asistentilor personali și achitarea indemnizațiilor lunare pentru sem I 2020

plățile au fost efectuate la zi, suma totală plătită, cumulată de la începutul anului pentru cele două

categorii fiind de 15.069.373 lei. Asistenților personali le-a fost acordată în continuare indemnizația de

hrană în sumă de 347 lei/lună, conform art.36 alin.6 din O

  • b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

"Potrivit prevederilor art. 144 din Legea ni'.OU/^UUuRSSBO’runcn, republicat și a prevederilor art.3 aHn.1 lit.c din Legea nr.448/2006, asistentul personal are dreptul la un concediu anual de pdihnă. Pe perioada^bsenței temporare a acestuia,^angajatorul are obligația legală (art.37 a!irL2 și alin.3 din Legea nr.448/2006) de a asigura persoanei asistate un înlocuitor al asistentului personal, iar dacă acest lucru nu este posibil, i se va acorda o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal (în prezent, 1348 lei), sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Astfel, în sem.l 2020, au solicitat efectuarea concediului de odihnă legal, conform programării anuale aprobată de directorul executiv al DAS, un număr de 58 asistenți personali (valoare totală indemnizații concediu - 77.397 lei). Toate cele 58 de persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Precizăm că, la nivelul municipiului Rm.Vâlcea nu există nicio unitate de asistență medico-socială de tip „respiro”, iar capacitatea Centrului de criză și respite care - Băbeni, aflat în subordinea DGASPC Vâlcea, este cu mult depășită (max. 20 locuri pt. întregul județ).

  • c) Informații privind numărul de asistenți personali instruiti

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 38 lit.a) din actul normativ menționat mai sus, asistentul personal-are-obligația-,să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator”. Ultimă sesiune de instruire specifică a asistenților personali din cadrul DAS (177 pers.) s-a desfășurat în luna decembrie 2019, pentru noii angajați asigurându-se servicii de informare, consiliere și suport, adecvate problemelor semnalate, prin intermediul personalului de specialitate.

  • d) Numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Potrivit art.40 alin.2 din lege, serviciul public de asistență socială are obligația de a efectua vizite periodice de monitorizare a activității asistenților personali, în scopul asigurării respectării drepturilor și interesului superior al persoanei cu dizabilități.

în perioada la care ne raportăm, inspectori din cadrul Serviciului Asistență Socială au asigurat monitorizarea lunară a asistenților personali angajați, constatându-se faptul că au fost aduse la îndeplinire sarcinile de serviciu și nu au fost înregistrate plângeri din partea bolnavilor/aparținătorilor privitor la calitatea serviciilor sau posibile situații de neglijare/abandon a persoanei bolnave. Din luna ianuarie. a.c. a fost demarată, o. campanie, de. verificare a beneficiarilor de indemnizație, lunară aflați în evidența DAS, fiind încheiate 86 anchete de reevaluare socio-medicală. De asemenea, s-a realizat evaluarea socială a asistenților personali în vederea angajării-7cazuri, cât și a solicitanților de indemnizație lunară-160 cazuri. Semnalăm faptul că această activitate a avut un caracter restrâns dat fiind contextul epidemiologie declanșat de infecția cu SARS-CoV 2 și instituirea, la nivelul întregii țări, a stărilor de urgență și de alertă care au impus, printre alte măsuri, și restricții de deplasare, interacțiune socială, în scopul protejării drepturilor la viață, integritate fizică și ocrotirea sănătății. Această stare de fapt a fost însă compensată prin intensificarea legăturilor cu asistenții personali, telefonic, electronic.

Concomitent, ținând cont de cerințele ORD 1985/2016, responsabilii de caz de prevenire din cadrul DAS au întocmit pentru copiii cu dizabilități aflați în familie rapoarte de vizită și de monitorizare-267cazuri.

De asemenea, în conformitate cu prevederile HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată prin HG nr. 463/2005, în cursul lunii iunie 2020 au fost supervizate 183 rapoarte semestriale de activitate, întocmite de asistenții personali (ceilalți 3 fiind recent angajați).

în perioada la care facem referire, nu au fost înregistrate reclamații, sesizări din partea bolnavilor/aparținătorilor, cu referire la modul în care sunt îngrijiți de către asistenții personali.

Pe parcursul activității desfășurate am încercat să consiliem familia persoanei bolnave, asistentul personal, cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (centre aflate în cadrul DGASPC-Băbeni, Rm.Vâlcea; ONG-uri de profil cu care DAS a încheiat parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații): servicii tip respiro (DGASPC-Băbeni).

Alte forme de~spri|in acordate de către autorități persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora pentru depășirea unor situații de risc social, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Servicii suport oferite

Beneficiari

_

sem.l 2020

1

Card-legitimație pt. locuri gratuite de parcare

142

2

Scutire de la plata rovinietei

172

3

Anchete sociale pt. (re)încadrare în grad de handicap

1027

4

Anchete sociale pt. obținerea certificatului de orientare școlară/profesională

22

5

Anchete sociale de reevaluare pers, instituționalizate/evaluare în vederea instituționalizării

211

6

Suport financiar de urgență pt. acoperirea parțială a costurilor unor investigații medicale de specialitate/tratamente (sumă totală - 4.500 lei)

2

7

Servicii informare/consiliere (medie zilnică)

40

8

Transport local gratuit (titluri de călătorie)

495*

47 cazuri noi

^în cursul semestrului I 2020 s-a reușit achitarea integrală a facturilor emise de operatorul local de transport urban, SC ETA SA, în sumă totală de 303.800 lei (lunar, cca.1000 de persoane au fost eligibile pt.a beneficia de gratuitate la transportul local, dar s-au eliberat, în medie, doar 495 abonamente, urmare a măsurilor implementate pt. limitarea efectelor pandemiei cu COVID-19)

în concluzie, apreciem că în primul semestru al anului 2020 serviciile sociale asigurate persoanelor cu handicap grav din municipiu au corespuns standardelor de calitate din domeniu, în pofida deficitului de personal din cadrul DAS, nefiind înregistrate cazuri de neglijare/abuz a persoanelor cu dizabilități asistate, sau de încălcare a drepturilor acestora.


Director executiv DAS Rm.Vâlcea: Virginia FULGESCU

Șef Serv. Asistență Socială: Camelia EFTIMIE <