Hotărârea nr. 185/2020

hotarirea 185 - 30 iulie 2020 - aprobare Regulament privind functionarea sistemului de supraveghere video

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN.1S0 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2.015 223/M SRISO 45.001:2010 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.185

pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.26148 din data de 17.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.26149 din data de 17.07.2020, întocmit de Direcția Poliției Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că sistemul de supraveghere video a fost transmis în administrarea Poliției Comunitare, în prezent Direcția Poliției Locale, prin Hotărârea Consiliului Local nr.225/31.07.2009, la art.2 din hotărâre instituindu-se obligativitatea acesteia ca, pe toată perioada de administrare, să asigure integritatea și buna exploatare a sistemului transmis;

Luând în considerare necesitatea unei bune organizări privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video prin stabilirea unor reguli care să reglementeze dreptul de acces, implementarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securității persoanelor și bunuriloPr-pazei-și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor și a materialelor cu regirr^special care sunt utilizate în desfășurarea atribuțiilor specifice direcției, corelat cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor-cu caracter personal și privind-libera circulație a-acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):                         ________

In temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu” modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.a și d), coroborat cu alin.(7), lit.g), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Politiei Locale. 5                               5

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Poliției Locale.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

DIRECȚIA POLITIEI LOCALE

Nr.                 /


REGULAMENT PRIVIND FUNCȚIONAREA Șl EXPLOATAREÂ^SfâT

DE SUPRAVEGHERE VIDEO AMPLASAT
PE RAZA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

Cap. I. OBIECTUL REGULAMENTULUI

Sistemul de supraveghere video este compus dintr-o infrastructură de camere de supraveghere, rețele de date și de alimentare, servere și/sau alte echipamente de înregistrare și gestiune a datelor, inclusiv software-ul aferent și 2 incinte - centre de control prevăzute cu echipamente de vizualizare în direct a fluxului video captat de camere. Toate camerele funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor în care se asigură mentenanța sistemului (defecțiuni, garanții, etc).

Cap. II. SCOPUL REGULAMENTULUI

Acest regulament stabilește:

 • 2.1. Un set unitar de reguli care reglementează dreptul de acces în incinta centrului de comandă și a sălii tehnice, implementarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor și a materialelor cu regim special care sunt utilizate în desfășurarea atribuțiilor specific, respectând totodată obligațiile ce revin Direcției Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), precum și măsurile de securitate adoptate pentru protecția acestor date, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

 • 2.2. Responsabilitățile privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

GapHtt—BENEFIGIILESISTEMULUIDE-SUPRAVEGHERE

o Creșterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor și ieșirilor din acest perimetru;

o Eliminarea riscurilor cauzate de evenimente neprevăzute;

o Respectarea actelor, normativelor și legislației în vigoare pentru obiectivele cu risc;

o Documentarea activității infracționale și/sau contravenționale;

e Protejarea bunurilor-șt-valerilor;------------------------------------------------------------

o Descurajarea faptelor de natură contravențională/infracțională.

Cap. IV. CADRUL JURIDIC

Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR);

-------------------Legea_nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 actualizată privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale;

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2009 privind transmiterea în administrare a "Sistemului de supraveghere video”

PROCEDURA DE SISTEM PS - 26 Soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor

—        Cap. V. ACCESUL ÎN CENTRUL DE CQMANDĂ AL DISPECERATULUI

____Accesul în centrul dA comandă al dispeceratului este permis:

o primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

o personalului din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare și Intervenție care ______________deservește sistemul de supraveghere în baza legitimației de serviciu și cartelei electronice de acces - care a semnat ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, conform Anexei nr. 2 la prezentul FTi Ulii III lent.____ ~~             :zz=z---- ------

o personalului cu funcții de conducere (Director Executiv, Șef Serviciu Dispecerat, ______________Monitorizare șilrTfervenție^au înlocuitorul acestuia) din cadrul Direcției Poliției Localer care a semnat ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

o personalului tehnic al firmei care asigură mentenanța și garanția sistemului, în baza legitimației de serviciu și delegației de serviciu - însoțit de o persoană din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare și Intervenție.

~Firma care asigură mentenanta si garanția sistemului va completa un formular „ANEXA NR.___ LA CONTRACTUL Nr.         I ______________ CLAUZĂ

STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE”, conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament;

o persoanelor care au calitatea de polițist judiciar, procuror sau magistrat în baza legitimației de serviciu- însoțite de o persoana din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare si Intervenție;

o cadrelor Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea și altor persoane din cadrul unor instituții care sunt desemnate de conducătorii acestor instituții să facă parte din colectivul de coordonare a unor acțiuni comune, în cazul unor adunări publice sau manifestații cultural-sportive de amploare, ce se desfășoară pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sau pentru îndeplinirea altor atribuții de serviciu pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice la adunări publice cu grad mediu/ridicat/caracter complex, însoțite de o persoană din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare și Intervenție.

Accesul se realizează exclusiv în interes de serviciu și se va consemna într-un registru de acces existent la centrul de comandă.

Datele stocate sunt proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea și sunt administrate strict în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și cu prezentul Regulament, iar administrarea și accesul la aceste date este reglementat de către Primar.

Cap. VI. UTILIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemul de supraveghere video este utilizat pentru:

o prevenirea distrugerii bunurilor din patrimoniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea;

o identificarea autorilor faptelor de natură contravențională și/sau infracțională săvârșite pe raza municipiului și a altor dovezi în susținerea acestora;

o supravegherea unor evenimente în desfășurare care prezintă interes pentru instituțiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională.

Cap. VII.-ZQNELE SUPRAVEGHEATE Șl DURATA DE STOCARE

Componentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate în totalitate pe raza administrativă a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Se supraveghează și se stochează datele potrivit normelor legale, coroborat cu specificațiile tehnice ale echipamentelor, iar în cazul producerii unui eveniment semnalat de persoane/instituții abilitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant ----poate depăși limitele normale -rrrfmcțte-de-ttmpul necesar investigării-acestuia. După ------------ comunicarea imaginilor către instituțiile care le solicită, acestea vor fi șterse.

Se supraveghează, în principal:

© căile rutiere ce constituie intrările/ieșirile în/din municipiului Râmnicu Vâlcea;

~©    intersecții și străzi cu trafic intens?-

o unitățile de învățământ publice (inclusiv sălile de sport), parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, zonele comerciale și de agrement, parcurile, piețele, cimitirele, precum și alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local.                ____

Amplasarea camerelor a fost atent revizuită astfel încât să nu prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale sau interesele persoanelor vizate.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că înregistrările sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

în cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic. Dacă durata de stocare depășește termenul prevăzut prin prezentul Regulament, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare de către operatorii dispeceri și va fi gestionat de administratorul sistemului. (Șeful de serviciu al serviciului Dispecerat, Monitorizare și Intervenție).

Cap, Vili. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SUPRAVEGHERII VIDEO

Bcopul supravegherii prin mijloace video

Persoanele menționate la capitolul V utilizează sistemul de supraveghere video potrivit scopurilor descrise la capitolul II din prezentul Regulament.

Nu este permis accesul neautorizat la sistemul de supraveghere video.

Cap. IX. PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE Șl SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Pentru a spori gradul de protecție al vieții private au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

o limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

o mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află

Jn spatii^ecurizate, protejate prin măsuri de securitate fizică si logică;_________

— a fiecareutilizatorcudrept de acces trebuie să fi semnat ANGAJAMENTUL DF—      —

CONFIDENȚIALITATE privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

e dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza principiului necesității de a cunoașterdoar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

o primarul are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al

-------------utilizatorilor, conform procedurii generale de acces la bazele de date, cu respectarea-------------- cadrului legislativ și principiului necesității de a cunoaște.

Cap. X. ACCESUL LA DATELE PERSONALE Și DEZVĂLUIREA ACESTORA

 • 10.1 Drepturi de acces

Persoanele menționate la capitolul V au dreptul:__

° să vizioneze înregistrarea materialului filmat; vizionarea imaginilor înregistrate se va face doar în cazuri justificate, la solicitarea scrisă a instituțiilor prevăzute la capitolul 5 (ordonanță, adresă, etc.), prevăzute expres de lege precum și în caz de incident de securitate, de către persoanele special desemnate;

D să vizioneze înregistrarea materialului filmat; vizionarea imaginilor înregistrate se va face la solicitarea agentului constatator - polițist local din cadrul direcției cu acceptul Directorului Executiv și/sau al Șefului de Serviciu Dispecerat, Monitorizare și Intervenție,

D să vizioneze în condiții de securitate care să nu permită accesul altor persoane spre vizionare.

 • 10.2 Instructaj privind protecția datelor cu caracter personal

Tot personalul cu drepturi de acces beneficiază de instruire inițială înainte de prima accesare/utilizare a sistemului în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Această politică va fi integrată în programul de instruire și îndrumare, pentru toți utilizatorii cu drept de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video.

Șeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare și Intervenție, sau înlocuitorul acestuia, după caz, se va asigura că întregul personal din subordine, implicat în operarea sistemului de supraveghere video, este instruit și informat cu privire la toate aspectele funcționale, operaționale și administrative ale acestei activități.

 • 10.3 Măsuri de păstrare a confidențialității

După instructaj, fiecare participant semnează un ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 10.4 . Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind pe de o parte necesitatea comunicării și, pe de altă parte, compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

în aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu Protecția Datelor Personale desemnat la nivelul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului (Șeful de serviciu al serviciului Dispecerat^ Monitorizare și Intervenție) într-un Registru de evidență a cazurilor de dezvăluire.

 • 10.5 . Modalitatea de acces

Pentru a avea acces la imaginile stocate de sistemul de supraveghere video al municipiului Râmnicu Vâlcea, instituțiile prevăzute la capitolul V vor întocmi o adresă prin care vor indica data/perioada și intervalul orar, precum și zona de interes. Direcția Poliției Locale va analiza cererea și în termenul înscris în adresă, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare, urmând să procedeze la predarea acestora în condiții de

Prin excepție, cadrele Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea vor putea avea acces la imaqinile~stocâte de sistemul de supraveghere video al municipiului într-iJn termen mai mic de 10 zile lucrătoare pentru cazuri care impun măsuri urgente de analiză a unor fapte de natură infracțională/contravențională și identificare a posibililor infractori.

 • 10.6 . Drepturile Persoanei Vizate

Direcția Poliției Locale garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginior filmate, vor respecta Procedura de acces la date cu caracter personal.

 • 10.6.1. Informarea persoanelor vizate

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin intermediul unui marcaj adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată.

Marcajul are ca scop atât semnalizarea existenței camerelor de supraveghere, cât și comunicarea de informații esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video, scopul prelucrării și indică Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video.

De asemenea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea primariavl@primariavl.ro, la secțiunea INFO Publice/Protecția datelor este publicată o INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 10.6.2. Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și. în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: a) scopurile și temeiul juridic al prelucrării;

 • b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

 • c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

 • d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

 • e) existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată;

____________f) dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și datele de ___________________contact ale autorității de supraveghere;

g) comunicarea datelor cu caracter personal care-suht_îrrcurs-de prelucrare “șTă —                orieărei informații disponibile cu privire la originea datelor.

Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video va fi transmisă prin e-mail primariavl@primariavl.ro, responsabilului cu protecția datelor (DPO) din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.Cererea de acces, intervenție sau -opoziție formulată de~persoana vtzată~se------

rezolvă în termen de 30 de zile (modelul formularului este disponibil în format fizic la

___sediul___Primăriei- municipiului Râmnicu Vâlcea cât și electronic pe prîmariavl@primaria~vrf6 accesând secțiunea^/A/FO Publice/Protecția datelor).

Dacă termenul de 30 de zile nu poate fi respectat, solicitantul va fi informat cu privire la motivele care stau la baza amânării și i se va comunica procedura care va fi urmată pentru soluționarea cererii.

Dreptul de acces al persoanei vizate este limitat parțial sau total pentru:

 • a) evitarea obstrucționării cercetărilor, anchetelor sau procedurilor oficiale sau juridice;

 • b) a nu prejudicia prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea pedepselor;

 • c) protejarea securității publice;

 • d) protejarea securității naționale;

 • e) protejarea drepturilor și libertăților celorlalți.

Prezentul Regulament va fi adus la cunoștință tuturor persoanelor vizate, prin amplasarea de pictograme sub fiecare cameră video montată, de asemenea, va fi afișat pe site-ul instituției spre informarea tuturor persoanelor interesate.


Direcția Poliției Locale Director Executiv, NICU Monica Malvina


Direcția Administrație, Juridic, Contencios

Director, CAMN Petre


INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea dvs. și alte informații ce permit identificarea dvs. - date aparținând angajaților, clienților/potențialilor clienți, petenților, invitărilor, vizitatorilor, contravenienților și oricăror altor persoane care intră în sediul principal al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea sau/și în sediul secundar al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str. General Magheru nr. 25, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

 • a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau

 • b) chiar dacă nu conțin imaginea persoanei filmate, ci alte informații de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

în vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege și desfășurării activității curente (ca interese legitime) și obligațiilor legale ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea dar și aplicării prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar), Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

______ScopuLprelucrării datelor cu caracter personal constă în: monitorizarea/securitatea persoanelor.—spațiilor- și/sau bunurilor private, preveniraa și r.nmhaferpa -infracținnilnr; îndeplinirea obligațiilor legale, realizarea intereselor legitime.

Informațiile înregistrate sunFdestinate utilizării de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea,


temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg, prin suprascriere ciclică.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. La intrarea sub incidența razei camerelor de luat vederi există indicatoare de avertizare în acest sens. Trecerea de aceste indicatoare înseamnă drept de prelucrare implicită, fără echivoc.

Conform legislației specifice interne și comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului de protecția datelor din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: simona,chifor@primariavl.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Municipiul Râmnicu Vâlcea str. General Praporgescu nr.14, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cod poștal 240595.

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente și de a introduce o cale de atac judiciar.

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a) ____________________________________________________, născut(ă) la

data de ____/____I__în localitatea , fiul (fiica) lui

--Și al , CNP

11—/__!__1____I__/, cu domiciliul în localitatea

------------------------------------------------------> str. nr., bl. ------• sc- > aP- ■ jud. , cod poșta!  telefon

> angajat al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Direcției

Poliției                        Locale,                        Serviciul/Biroul/Compartimentul

----------------------------------------------------------------------- în conformitate cu art.

28 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și consimt să păstrez confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuez în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date.

Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.

Mențiuni:

a) dacă angajamentul aste depus prin reprezentant legal/împuternicit/mandatar, se vor menționa mai jos datele de identificare ale acestuia și se va anexa dovada calității de reprezentant legal/procura/mandatul de împuternicire/reprezentare, după caz, în original la prezenta.

Numele și prenumele      , cu domiciliul în

localitatea                                , str.                              .     ■                       ——

, bl., sc., ap., jud. , cod poștal____________telefon

■ CNP                           / / / /,              —

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul angajament sunt reale și corecte.

Semnătura

CLAUZĂ STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE LA CONTRACTUL Nr. /

Părțile:

Și

Art 1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2 Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 cât și măsurile de punere în aplicare ale acestuia menționate în Legea 190/2018, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care pieiuciează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

o capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

o informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim Hp 79 nrp și în razul Prpqfafnri iii ii ni.i mai târziu rip 94 nrp rlp la mnmantiil în carp n astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;

o îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016 si a măsurilor de punere în aplicare acestuia metionate în Legea 190/2018.

Art. 3 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au ii iCi iciâi, âCeSiâ iiiiiu uâZâ icyâiâ â pi eluCi'ăi'ii. Oi'iCc pi'cluCrârâ SupliiîîcHiârâ Săli in âîi SCOp fâCâ obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Hărțile vor lua toate masurile tenmce și in special organizatorice necesare, in ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

o vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

o vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

o se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor âu aCCcS iTuiîîâi !â dâtcîS iâ Căfâ âu dfcpt de âCCCS Și Că dâidc Cu Câi âCiCr perSOi'iâ! i*iu put fi Citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

®~$"e_vor“asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate-fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să~~ verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracterpersonalprin mijloace de transmitere a datelor;

a vnr anini ira că pnt verifica ni Qtahili dacă și rin către cină nu fonf înfrnrluna mnrlificafa sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

o se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;

------• se voi asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;

o se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

BENEFICIAR----PRESTATOR