Hotărârea nr. 184/2020

hotarirea 184 - 30 iulie 2020 - aprobare PUD construire imobil,str. Alexandru Budisteanu nr.4,initiator Petrescu Radu Alexandru

ROMÂNIA

Județul Vâlcea municipiul râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS ■ SR.I-N ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/HS. SR IS0/1EC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.184

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu -"Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”,

Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.26794 din data de 22.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru;

Văzând Raportul nr.26796 din data de 22.07.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.23 din 25.05.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.91 din 30.06.2020 al Arhitectului Șef, și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.52/51763 din 13.01.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -.....întrunind 21 de-voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, cu respectarea următoarei condiții:

 • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de ____________ avizatori.=raGordurilelautilitățileexistenteînZQnă,sevorefectuape^Gheltuiala investitorului.

(2) Termenul de valabilitate al documentației aferente Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

______(3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

 • (5) Raportul informării și consultării publicului nr.24155 din 02.07.2020, întocmit de către Societatea ARHINET PLUS S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

  L.  REGISTRATURA-URBANISM


  Ramnicu ValceaPrivind informarea si consultarea publicului in etapa premergătoare avizării si aprobării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+2 CU GARAJE LA DEMISOL, Ramnicu Valcea, str. Alexandu Budisteanu nr. 4, jud. Valcea.

In conformitate cu articolul 57 din Legea 350/2001 a Urbanistului, republicata si completata, precum si prevederile Regulamnetului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local alMunicipiului Ramnicu Valcea prin HCLnr. 96 din 31.03.2011, elaborat in temeiul Ordinului Minitsrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 270/2010, Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+2 CU GARAJE LA DEMISOL, str. Alexandu Budisteanu nr. 4, jud. Valcea, a parcurs etapa de informare si consultare a publicului.

Denumire documentație: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+2 CU GARAJE LA DEMISOL

Ramnicu Valcea, str. Alexandru Budisteanu nr. 4, jud. Valcea

Certificat de urbanism:   nr. 52/57763 din 13.01.2020

Beneficiar:             PETRESCU RADU ALEXANDRU

Proiectant general:       S.C ARHINET PLUS SRL

Anunț public: in procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra documentației prin anunțuri repetate publicate in ziarul Mica publicitate Valceana, in ~          data de 10-11 - ZQZ16702.2020 (prin care publicul era invitat sa consulate documentația —

la sediul proiectantului si la sediul APM Valcea si sa transmită comentarii si sugestii in scris la sediul APM), aceste doua anunțuri au fost urmate si de anunțul final din data de 9-10 - 20-22.03.2020 in caredeciziaetapeideîncadrare-drrfproceduradereglementare conform HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.

-------Tot in procedura de publicitate au fost notificati in data de 17.01,2020 vecinii direct afectati, Ispas Gheorghe, Baiasu Gheorghe si Olteceanu Maria.

Notificarea s-a făcut prin corespondenta, cu confirmare de primire. Prin notificare s-au transmis piesele scrise si desenate ale proiectului de PUD. Nu s-au primit observatii din partea acestora.

A fost amplasat la adresa obiectivului Panou publicitar - anexa la Regulamentul Local de Publicitate.

In luna data de 31.01.2020 s-a depus si documentația pentru a fi publicata pe site-ul Primăriei, pentru informarea si consultatea publicului.

Toata documentația a fost supusa analizei Comisiei Tehnice de Urbanism, obtinandu-se avizul favorabil nr. 9 din 19.03.2020.

Documentația finala se depune spre aprobare la Primăria Municipiul Ramnicu Valcea odata cu prezentul Raport de informare si consultare public.

Se anexeaza toate documentele care au stat la baza corespondentei publicitare.