Hotărârea nr. 183/2020

hotarirea 183 - 30 iulie 2020 - atribuire loc de veci

ROMANȘA

Județul vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


Sil ISO 45001:2018 190/HS


HOTĂRÂREA NR.183

privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în Cimitirul Cetățuia, domnului Cotea Constantin - persoană beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr.341/2004

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.26882 din data de 22.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci din Cimitirul Cetățuia, careul D, rândul XIII, figura 2, domnului Cotea Constantin, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, beneficiar al drepturilor conferite de Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare -Certificatul Seria LRT-C nr.00035, prin care i s-a conferit titlul de LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 - ”LUPTĂTOR RĂNIT”;

Văzând Raportul nr.27433 din data de 27.07.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.97/2018, a fost aprobat "Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea”, iar potrivit art.22 din Regulament, beneficiarii Certificatelor de "Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant", în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004, au dreptul la atribuirea în proprietate a unui loc de înhumare, în baza solicitării acestora adresată Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea; de asemenea, conform prevederilor art.8 din regulament, locurile de înhumare din cimitirele aparținând domeniului public al municipiului au următoăreTeTegimuri juridice: A. Public - putând fi concesionate, la cerere, în condițiile din regulament și B. Privat - fiind supuse regimului juridic de drept comun și putând filransmise prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte;—

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.50780/16.12.2019, completată cu adresa nr.17021/11.05.2020, prin care dl. Cotea Constantin a solicitat atribuirea îrrpropri etate a unui lor de veci fără plată, ca'beneficiat al drepturilor conferite de Legea nr.341/2004, atașând în acest sens certificatul prin care i q-a^oRfeFiMithi|-dp-l IIPTĂTQR PFNTRU VICTORIA REVQLUȚIEI_RQMĂNE=D^L DECEMBRIE 1989 - "LUPTĂTOR RĂNIT”;

în temeiul prevederilor art.5, alin.(1), litera i) din Legea nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completăTile ulterioare, ale art.35, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1412/2004, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.108 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci din Cimitirul Cetățuia, careul D, rândul XIII, figura 2, domnului Cotea Constantin, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, beneficiar al drepturilor conferite de Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare - Certificatul Seria LRT-C nr.00035, prin care i s-a conferit titlul de LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 - "LUPTĂTOR RĂNIT”.

Art.2. Deținătorul dreptului de proprietate a locului de veci, prevăzut la art.1, nu va mai putea beneficia de concesiunea unui alt loc de veci din cimitirele proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si societatea Piețe Prest S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății Piețe Prest S.A; J                       J                                                    1