Hotărârea nr. 182/2020

hotarirea 182 - 30 iulie 2020 - stabilire modalitate gestiune activitati delegate catre Piete Prest

Consiliul LocalCERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR liN ISO 90(11:2015 410/C SR l-N ISO 14001:2015 223/M   Sl< ISO45001:2<> 1H 1 «JO/HS SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 182

privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 27142 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind realizarea în gestiune directă de către societatea Piețe Prest SA, societate comercială cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Văzând și raportul nr. 27455 din 27.07.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.244 din 31.08.2010, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea Piețe Prest SA, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, iar prin Hotărârea nr.47 din 28.02.2011, a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către operatorul Piețe Prest SA, și a gestiunii următoarelor servicii: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publtceșrmenținereaîn-funcțiune a acestora pe timp de polei sau înghețractivități caro -----

fac parte din Serviciul public de salubrizare, așa cum sunt acestea definite de Legea nr.

__101/2006 acualizată, a serviciului public de salubrizare, fiind încheiat Contractul de — delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.2010, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea Piețe Prest, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii, cu acordul Consiliului Local, perioadă ce a fost prelungita până la data de 19.U9.2020;

Luând în considerare că perioada Contractului nr. 28077/20.09.2010 de _______delegare-a-gestiunii-unor servicii publice publice de administrare a domeniuluinublic------ și privat de interes local din Municipiul Râmnicu Vâlcea expiră începând cu data de 19.09.2020, fiind necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea realizării în— — gestiune directă de către operatorul Piețe Prest SA, societate comercială cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, precum și aprobarea documentației de atribuire;

Ținând seama de faptul că în baza art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a “Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu adresa nr. 16469/06.05.2020, a fost înaintată documentația pentru solicitarea emiterii avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea și realizarea în gestiune directă a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, prin intermediul operatorului Piețe Prest SA, societate comercială cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art. 22 alin.(3), art. 28 alin.(2) și art. 52 alin.(2) din Legea 51/2006, republicată, a Serviciilor de utilități publice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art.13 alin.(1) litera b) și art.14 alin.(1), (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, a Serviciului public de salubrizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (2) lit. d), alin.(7), lit.n) art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea în gestiune directă, de către societatea PIEȚE PREST SA a următoarelor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv:

  • a) măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice;

  • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare— din Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv Anexele 1-2 la acesta, în forma prezentată în Anexa l la prezenta hotărâre.

-------   - Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, pentru serviciul public de salubrizare stradală, inclusiv Anexele 2-9 la acesta (Anexa 1 este Regulamentul serviciului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 278/28.12.2015, modificat și completat prin Hotărârea ------------Consiliului Local nr. 413/17.12.2018), în forma prezentată în Anexa II la prezenta-------- hotărâre.

Art.4. Se aprobă Contractul de delegare prin gestiune directă pentru serviciul

—public de salubnzare stradală mclusiv Anexele 5-9 la contrăcȚ ÎFforma prezentata m

Anexa III la prezenta botărâre............................................... ........,

-------------------ArESr-Gu-dueerea-4aîndeplinireaprezenteihotărâriseîncredieazăDireia--------

Dezvoltare Locală și Societatea Piețe Prest SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie: _______-___InștitutjeiKrefectuluj-județul Vâlcea;


Primarului municipiului

——Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății Piețe Prest SA. »                         J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Z^^jiiTIRASE

Nicolae STEUĂN // * / z^T WM

L 1                                         1 L19-

Cinează pentru legalitate, /

SECRETAR GENERAL,      /

Jljurist Ion DIDOIU          /

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020