Hotărârea nr. 181/2020

hotarirea 181 - 30 iulie 2020 - modificare anexe contract transport

ROMÂNIA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO «JOII 1-.2015 410/C SH l-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:20IU 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 181

privind modificarea Anexei nr.1 - Descrierea traseelor și Anexa nr.4 - Programul de Transport la Caietul de sarcini, respectiv Anexa nr.2 - Programul de Transport la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 27110 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 - Descrierea traseelor la Caietul de sarcini conform anexei nr.1 care înlocuiește Anexa nr.1 la Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/28.11.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/25.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 358/29.11.2019, precum și modificarea Anexei nr. 4- Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY- COLONIE la Caietul de sarcini, respectiv partea din Anexa nr. 2- Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY- COLONIE la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sensul modificării traseului, suplimentării lungimii traseului 1 cu 642 m, la retur și a programului de transport aferent, astfel: devierea semicurselor - RETUR/ Colonie - Shopping City Mall, după stația Dispecerat Nord, pe străzile Nicolae Titulescu- Matei Basarab- Mihai Viteazu- B-dul Nicolae Bălcescu;

Văzând raportul nr. 27454 din 27.07.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 3, pentru servicii publice șCcomerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea ^^^domeniuluipublic-șiprivaVagricultură;

Ținând seama de faptul că, în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.380/28.11.2018, a fost încheiat Contractul nr.49043/27.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, între Municipiul RâmnicuVâlcea și ETA S.A, iar unele din anexele Contractului-mai-sus menționat sunt Anexa nr. 1-

Descrierea traseelor și Anexa nr. 4- Programul de Transport la caietul de sarcini,

respectiv Anexa nr.2- Programul de Transport la Contractul nr.49043/27.12.2018;

Având în vedere că în urma intrării în vigoare a noilor reguli de circulație a autovehiculelor pe străzile Nicolae Titulescu și Topologului, începând cu data de 15 iulie 2020, în baza art. 23, lit. h) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49043/27.12.2018, cu adresa nr. 3057/21.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26638/21.07.2020, societatea ETA SA a solicitat modificarea în programul de transport;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin. (2) lit d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1- Descrierea traseelor la Caietul de sarcini conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care înlocuiește Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/28.11.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/25.04.2019 si Hotărârea Consiliului Local nr. 358/29.11.2019.

Art.2. Se modifică Anexa nr. 4 - Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY- COLONIE la Caietul de sarcini, respectiv partea din Anexa nr. 2- Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY- COLONIE la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sensul modificării traseului, suplimentării lungimii traseului 1 cu 642 m, la retur și a programului de transport aferent, astfel: devierea semicurselor - RETUR/ Colonie - Shopping City Mall, după stația Dispecerat Nord, pe străzile Nicolae Titulescu- Matei Basarab - Mihai Viteazu - B-dul Nicolae Bălcescu, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Societatea ETA SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiară;

  Societății ETA SA
Anexa nr. 1 - Descrierea traseelor

Linia I (indicativ Traseu 7) - PARC INDUSTRIAL - MUZEUL SATULUI

Tur^ Parc Industrial - Clinica Sofianu - lustinian Marina - Lidl- Annabella - Dispece?ăt^Pțe^^§\^®îoc S2 Tur - Bloc A9 Tur - Mihai Eminescu barieră -1 Mai Poliția Locală - Asirom G-ral MaghenT^^irecția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu (Elegant) - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - Bloc 33 Tur - Cetățuie - Interex - Someș (Vidra) - Muzeul Satului - Limita administrativă municipiu/Bujoreni

Retur. Limita administrativă municipiu/Bujoreni — Muzeul Satului — Someș (Vidra) - Calea lui Traian înainte de Pasarelă Nord (Petrom) - Interex - Calea lui Traian pe dreapta Biserica Cetățuie (Camera de Comerț) - Spitalul Județean de-Urgență - Calea lui Traian Intersecție cu Elena Doamna - Mircea cel Bătrân — Mall — 1 Mai Școala nr.4 — Bogdan Amaru — Barieră Ostroveni — Cina — Dispecerat Hermes — Annabella - Lidl - lustinian Marina - Balneomedcenter Sofianu - Parc Industrial*

19,70/ 22,60* km lungime cursă

42 stații tur/retur

Linia II (indicativ traseul 1) - SHOPPING CITY - COLONIE

Tur: Shopping City - Autogară Traian - Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență -Mihai Viteazu - Mihai Viteazu Cămine Traian - Școala Nr. 5 - Gară - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Calea lui Traian Intersecție cu Dobrogeanu Gherea - Liceu G-ral Magheru - Calea lui Traian - Sofianu - Troianu - Calea lui Traian ITA -Pasarelă Râureni Paradis - Transformator Râureni - Toyota - Școala Râureni nr. 11 - Calea lui Traian Pârâul Sărat - Conservil - Oxigen - Pasarelă Oltchim - Buridava - Stupărei - Str. Nuci - Uzina G* - Cap linie Colonie

Retur: Cap linie Colonie - Uzina G* - Str. Nuci - Stupărei - Buridava - Pasarela Oltchim - Oxigen -Conservil — Calea lui Traian Pârâul Sărat - Școală Râureni nr. 11 — Toyota — Transformator Râureni — Pasarelă Râureni Paradis - Calea lui Traian ITA - Liceul G-ral Magheru - Dobrogeanu Gherea -1 Mai Poliția Locală - Asirom G-ral Magheru - Gară - Școala nr.5 - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 yMîhăi Viteazu"^ Matei Basarab - Spitalul Județean deJJrgentă (LiceuLEorestier) - Str.RepMcîi^Ble^ R24 - Dis pecerat Nord - Autogara I raian - Sala Polivalentă - Shopping City

30,02 / 45,14* km lungime-GUFfră

(ur. Dispecerat Hermes - Bloc S2 Tur - Bloc A9 Tur - Mihai Eminescu barieră - 1 Mai Poliția Locală -Asirom G-ral Magheru - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu (Elegant) - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - Str.Republicii Bloc R 24 - Strada Decebal DSP - Lespezi Goranu - Energomontaj - Straubing Goranu - Straubing -Intersecție Kalamata - Pod CFR - Islazului - Sticlărie - Cap linie Sticlărie - Lespezi - Walnut

Retur: Walnut - Lespezi - Cap linie Sticlărie - Sticlărie - Islazului - Pod CFR - Intersecția Kalamata -Straubing - Straubing Goranu (Euromedia) - Energomontaj - Lespezi Goranu- Pompieri- Spitalul Județean de Urgență - Calea lui Traian Intersecție cu Elena Doamna - Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Bogdan Amaru - Barieră Ostroveni - Cina - Dispecerat Hermes

26,90 km lungime cursă

45 stații tur/retur

Linia lila (indicativ traseul 6 A) - DISPECERAT HERMES - WALNUT (POD GORANU)

Tur: Dispecerat Hermes - Bloc S2 Tur - Bloc A9 Tur - Mihai Eminescu barieră - Cina - Catedrala Ostroveni - Kaufland - Prelungire Bd Tineretului - Pensiunea Relax - Straubing Goranu - Straubing -Intersecție Kalamata - Pod CFR - Islazului - Sticlărie - Cap linie Sticlărie - Lespezi - Walnut

Retur: Walnut - Lespezi - Cap linie Sticlărie - Sticlărie - Islazului - Pod CFR - Intersecția Kalamata -Straubing - Straubing Goranu (Euromedia) - Pensiune Relax- Prelungire Bd Tineretului - Kaufland -Cina - I C. Bratianu - Bloc S2 - Dispecerat Hermes

15,55 km lungime cursa

34 stații tur-retur

Linia lllb (indicativ traseul 6 V) - WALNUT - UZINA MECANICĂ

Tur : Walnut - Lespezi - Cap linie Sticlărie - Sticlărie - Islazului - Pod CFR - Intersecția Kalamata -Straubing - Straubing Goranu (Euromedia) - Energomontaj - Lespezi Goranu - Pompieri - Spitalul Județean de Urgență - Calea lui Traian Intersecție cu Elena Doamna - Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Calea lui Traian Intersecție cu Dobrogeanu Gherea - Liceul G-ral Magheru - Peco Troianu 1 - Baza de Utilaje - Toamnei 2 - Cetății - Valea Răii - Gura Ocniței - Bâlciului - Abator - Pesticide -PVC 1 - PVC 2 - Oltchim - CET 1 - CET 2 - Vilmar - Uzina Mecanică

Retur: Uzina Mecanică - Vilmar - CET 2 - CET 1 - Oltchim - PVC2 - PVC 1 - Pesticide - Abator - Bâlciului Gwa-Ocniței—Valea-R-ăii—Cetății— Toamnei 1 - Ba-z-a de Utilaje - Peco Troianu 2 - LiceuFG-ral

-Maglieiu - Dobrogeanu Gkerea~-1 Mai Polițîa Ldcală - Asirom G-ral Maghenr^—Direcția Finanțelor

Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu (Flegant) - Spitalul---

Județean de Urgentă (Liceul Forestier) - Str.Decebal DSP - Lespezi Gnrami - Energomontaj, Straubing ---r

Goranu - Straubing - Intersecție Kalamata - Pod CFR - Islazului - Sticlărie - Cap linie Sticlărie - Lespezi -

Walnut

47,9 km lungime cursa

Tur. Dispecerat Hermes - Bloc S2 Tur - Bloc A9 Tur - Mihai Eminescu barieră - 1 Mai Poliția Locală -Asirom G-ral Magheru - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Mihai Viteazu - Matei Basarab -Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - str. Republicii Bloc R24 - Strada Decebal DSP - Lespezi Goranu - Energomontaj - Straubing Goranu - Intersecție Fețeni - Pieptea - str. Islazului - str. Fețeni Intersecție cu Săliștea Nouă - str. Fețeni - Școală Fețeni - Valea Sâmnicel

Retur: Valea Sâmnicel - Școală Fețeni - str. Fețeni - str. Fețeni Intersecție cu Săliștea Nouă - str. Islazului - Pieptea - Intersecție Fețeni - Straubing Goranu (Euromedia) - Energomontaj - Lespezi Goranu

Pompieri - Spitalul Județean de Urgență - Mihai Viteazu - Mihai Viteazu Cămine Traian - Poșta Traian 2- Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Bogdan Amaru - Barieră Ostroveni - Cina - Dispecerat Hermes

31,20 km lungime cursă

45 stații tur-retur

Linia V (indicativ traseul 10) - SHOPPING CITY - BRIARIS

Tur: Shopping City - Autogara Traian - Sala Polivalentă - Poștă Traian 2 - Mircea cel Bătrân -Biblioteca Județeană - Școala nr.5 - Pensiune Relax — Târg Goranu - str. Goranu - str. Fântânii - str. Hogii - Cap linie Calea București (Briaris)

Retur: Cap Linie Calea București (Briaris) - str. Hogii - str. Fântânii - str. Goranu - Târg Goranu -Pensiune Relax - Școala nr.5 - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Sala Polivalentă - Autogara Traian - Shopping City

13,30 km lungime cursă

25 stații tur-retur

Linia VI (indicativ traseul 12) - GARĂ - VILMAR

Tur: Gara - Prelungire Bd Tineretului - Kaufland - Dispecerat Hermes - Bloc S2 Tur - Bloc A9 Tur -Mihai Eminescu barieră - 1 Mai Poliția Locală - 1 Mai Școala nr.4 - Intersecție Calea lui Traian cu Dobrogeana - Liceul G-ral Magheru - Calea lui Traian Sofianu - Troianu - Calea lui Traian ITA -Pasarelă Râureni Paradis - Transformator Râureni - Toyota - Decala Râureni nr.11 - Calea lui Traian Pârâul Sărat - Conservil - Oxigen - Pasarelă Oltchim - USG - Oltchim - CET 1 - CET 2 - Vilmar

Retur : Vilmar - CET 2 - CET 1 - Oltchim - USG - Pasarelă Oltchim - Oxigen - Conservil - Calea lui —Xraian-PârâuLSăr-aL—Șeoală-Rîureni-nr-.-1-1—Toyota - Transformator Râureni - Pasarelă Râureni-Paradis

~ Calea—lun4Taian^TA Liceul G-ral Magheru ^Dohrogeantj Gherea~^RogdănWnăru - Bărtera= Ostroveni - Cina - Catedrala Ostroveni - Kaufland - Prelungire Bd Tineretului - Gara ________

34,50 kn i lungime cursă

Linia VII (indicativ traseul 11) - DISPECERAT HEREMES - UZINA MECANICĂ (COPĂCELU)

Tur: Dispecerat Hermes - Annabella - Lidl - lustinian Marina - Clinica Sofianu - Parc Industrial -Ambient - str.Ștrandului Conphis - Calea lui Traian ITA - Baza de Utilaje - Toamnei 2 - Cetății - Valea Răii - Gura Ocniței - Bâlciului - Abator - Pesticide - PVC 1 - PVC 2 - Oltchim - CET 1 -CET 2 -Vilmar- Uzina Mecanică

Retur: (plecări dîrTUzina Mecaniză)~ Uzina Mecanică - Vilmar - CET 2 - CET 1 - Oltchim - PVC 2 - PVC 1 - Pesticide - Abator - Bâlciului - Gura OcniDei - Valea Răii - CetăUii = Toamnei 1 - Baza de Utilaje - Calea lui Traian - Sofianu -Troianu - Calea lui Traian ITA - str. Ștrandului Conphis - Ambient -Parc Industrial - Clinica Sofianu - lustinian Marina - Lidl - Annabella - Dispecerat Hermes

29,50 km lungime cursă

49 stații tur-retur

Linia VIII (indicativ traseul 8) - DISPECERAT NORD - PESTICIDE

Tur : Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență - Mihai Viteazu - Mihai Viteazu Cămine Traian - Poștă Traian 2 - Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Calea lui Traian Intersecție cu Dobrogeanu Gherea - Liceul G-ral Magheru - Peco Troianu 1 - Baza de Utilaje -Toamnei 2 - Cetății - Valea Răii - Gura Ocniței - Școală Copăcelu - Copăcelu 1 - Copăcelu 2 - Școală Căzănești - Transformator Căzănești - Str. Căzănești Intersecție Vilmar - Vilmar - CET 2 - CET 1 -OLTCHIM - PVC2 - PVC 1- Pesticide*

Retur : Pesticide*- PVC1 - PVC2 - OLTCHIM - CET 1 - CET 2 - Vilmar - Str. Căzănești Intersecție Vilmar - Transformator Căzănești - Scoală Căzănești - Copăcelu 2 - Copăcelu 1 - Școală Copăcelu -Gura Ocniței - Valea Răii - Cetății - Toamnei 1 - Baza de Utilaje - Peco Troianu 2 - Liceul G-ral Magheru - Dobrogeanu Gherea -1 Mai Poliția Locală - Asirom G-ral Magheru - Gară** - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Mihai Viteazu - Matei Basarab - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - Str. Republicii Bloc R24 - Dispecerat Nord

30,16/ 35,90*/ 37,5** km lungime cursă

8E - Semicursă elevi, circulă staDia Gară, CL: Str. Căzănești Intersecție Vilmar

8S - circulă pe strada Bâlciului, strada Uzinei, până la Ciech Soda (32.0 km lungime cursă): Tur: Bâlciului - Abator - Pesticide - PVC 1 - PVC 2 - Oltchim - CET 1 - CET 2 - Vilmar - Ciech Soda Retur: Ciech Soda - Vilmar - CET 2 - CET 1 - Oltchim - PVC2 - PVC 1 - Pesticide - Abator - Bâlciului

GO-stațiitumretur-

Linia IX (indicativ traseul B) - DISPECERAT NORD - BUDA

Tur: Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență - Intersecție Calea lui Traian cu Elena Doamna - Mircea cel Bătrân - Mall - 1 Mai Intersecție cu G. Enescu - Hotel Maria - Aleea

Olănești — str.Plopilor - str. Morilor Locuințe ANL (Izvorului) - Liliacului - Poeniței - Intersecție Morilor cu


p lnochentie - Geniștiîor - StăncHuloscu - Buda-4

Duda 2 - (Jăp^


linie Buda

Retur. Cap linie Buda - Buda 2 - Buda 1 - Stănciulescu - GeniOtilor - Episcop Inochentie - Arinilor -Prundului - Intersecție Morilor cu Poenari - Poeniței - Liliacului - str. Morilor Locuințe ANL (Izvorului) -str. Plopilor - Aleea Olănești - Hotel Maria - 1 Mai Școala nr.4 - 1 Mai Poliția Locală - Asirom G-ral Magheru - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Poșta Traian 1 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu (Elegant) - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - str. Republicii Bloc R24 -Dispecerat Nord

18,2U RrrFIungime cursă

47 stații tur-retur

Linia X (indicativ traseul 3) - DISPECERAT NORD - LIMITA ADMINISTRATIVĂ MUNICIPIU / VLĂDEȘTI

Tur: Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență - Mihai Viteazu - Mihai Viteazu Cămine 1 raian - Școala nr.5 - Gară - Direcția Finațelor Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Mircea cel Bătrân - Zăvoi - Service - Școală nr.3 - str. Știrbei Vodă Unitatea Militară - str. Știrbei Vodă Unitatea Militară 1 - Aranghel - Buda - Limita administrativă municipiu/Vlădești

Retur: Limita administrativă municipiuA/lădești - Buda - Aranghel - str. Știrbei Vodă Unitatea Militară 1 -Școala nr.3 - Splaiul Independenței - Biblioteca Județeană - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 -Poșta Traian 2 - Intersecția Calea lui Traian cu Danii lonescu(Elegant) - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) -Str.Republicii Bloc R 24 - Dispecerat Nord

20,10/24,90 km lungime cursă

31 stații tur-retur

Linia XI (indicativ traseul 5) - DISPECERAT NORD - METNEF

Tur: Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență - Calea lui Traian Intersecție cu Elena Doamna - Poșta Traian - Sala Polivalentă - Autogara Traian - Shopping City - Maternitate -Prelungire Bd Tineretului - Kaufland - Dispecerat Hermes - Nicolae lorga nr.1 - Nicolae lorga nr.21 -Nicolae lorga nr.3 - Lucian Blaga nr.6 - Ostroveni Sat - ZOO - str. Ostroveni Locuințe Sociale - Baza de Agrement - Lac Ostroveni - Ambient - str.Ștrandului Conphis - Dedeman - Fabrica de Ață - Garaj -Intersecția Cătăneștilor - Metnef

Retur-<HVletrref ^Intersecția Gătăneștilor— Garaj - Fabrica de Ață - Dedeman - StrȘtrăndUluFCbnpbis - _Z _ Ambient — Lac Ostroveni - Baza de Agrement - StrrOstToveni Locuînț^Sociale - ZOO - Ostroveni Sat -str. Lucia n._Blaqa-nr.6-^- str. -Nicolae lorga nr.3 - str._Nicolae lorga nr l4 -Șc.naia-Cimnazială nmF3^-Oaledfala-Ostrnveni^Kaufland^Rrelungire-Bd-Tineretuluî- -HVIaternttate—-ShbpptngACity^mATitog a ra— Traian - Sala Polivalentă - Poșta Traian 2 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu(Elegant) -Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - str. Republicii Bloc R24 - Dispecerat Nord 27,60 km lungime cursă

Tur: Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență —Mihai Viteazu - Cămine Traian -Școala nr.5 - Gară - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Poștă Traian 2 - Mircea cel Bătrân -Mall - 1 Mai Școala nr.4 - Calea lui Traian Intersecție cu Dobrogeana Gherea - Liceul G-ral Magheru -Calea lui Traian -Sofianu-Troianu - Calea lui Traian ITA - Dedeman - Fabrica de Ață - Garaj -__Intersecția Cătăneștilor - Metnef_______________

Retur : Metnef - Intersecția Cătăneștilor - Garaj - Fabrica de Ață - Calea lui Traian ITA - Liceul G-ral Magheru - Dobrogeanu Gherea -1 Mai Poliția Locală - Asirom G-ral Magheru - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul nr.2 - Mihai Viteazu - Matei Basarab - Spitalul Județean de Urgență (Liceul Forestier) - str. Republicii Bloc R24 - Dispecerat Nord

20,7 km lungime cursa

38 statii

Linia XIII (indicativ traseul 13) - DISPECERAT NORD - CLINICA SOFIANU

Tur: Dispecerat Nord - Liceul Sanitar - Spitalul Județean de Urgență - Calea lui Traian Intersecție cu Elena Doamna - Poșta Traian - Școala nr. 5 - Prelungire Bd Tineretului - Kaufland - Dispecerat Hermes -Annabella - Lidl - lustinian Marina - Clinica Sofianu

Retur : Clinica Sofianu - lustinian Marina - Lidl - Annabella - Catedrala Ostroveni - Kaufland -Prelungire Bd Tineretului -Școala nr. 5 - Direcția Finanțelor Publice - Spitalul Județean nr. 2 -Poștă Traian 2 - Calea lui Traian Intersecție cu Danii lonescu(Elegant)- Spitalul Județean de Urgență -Str. Republicii Bloc R24 - Dispecerat Nord

15,10 km lungime cursă

28 statii tur-retur J

ANEXA Nr. 2 .....

HOTĂRÂREA

<:y;>iyii.îa!.!;:iiocAL-_

Anexa nr. 4 - Programul de Transporți

ce a X.73II

Linia II (indicativ l raseu 1) SHOPPING CITY - COLONIE

745.47 Km/zi lucrătoare


..;p ; W;c             Lința^

SB- -

T         Km Plantați ; ■ .

yy:'. -P-WȚ;

Linia II

38.02 / 45,14 Km/cursă

Total Km planificați

321.25 Km/zi de weekend și sărbători legale

Program normal - pe tot parcursul anului Program de vară (vacanță) - conform anexă 4.2.1

Program de noapte - nu se asigură

Program la evenimente speciale - nu se asigură

LINIA NR

Stații/ Tur/Retur/ Lungimea

T raseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR Zilele 1-5. luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 2 autobuze

5.00-10.00

10.00-12.00

12.00-18.00

18.00-20.00

20.00-21.00

Prima

Ultima

Tur:

---

Linia nr.

1 ShoppingCity-----------

2. Autogara Traian

86 - 108

60

60

60

60

60

5.55

21.00

TjF-

61 stații

38.02 km /

45.14 km

ngime

cursa

4TL1ceul Sanitar

 • 5. Spitalul județean de Urgenta

 • 6. Mihai Viteazu

 • 7. Mihai Viteazu Cămine Traian

 • 8. Școala nr.S

 • 9. Gara

 • 10. Direcția Finanțelor Publice

 • 11. Spitalul nr. 2

 • 12. Posta Traian 2

 • 13. Mircea cel Batran

 • 14. Mall

 • 15. 1 Mai școala nr 4

 • 16. Calea lui Traian intersecție cu Str. Dobrogeanu Gherea

 • 17. Liceu G rai Magheru

 • 18. Calea lui Traian-Sofianu-Troianu

 • 19. Calea lui Traian ITA

 • 20. Pasarela Raureni Paradis

 • 21. Transformator Raureni

 • 22. Toyota

 • 23. Școala Raureni nr. 11

 • 24. Calea lui Traian Parau! Sarat

 • 25. Conservil

 • 26. Oxigen

 • 27. Pasarela Oltchim

 • 28. Buridava

 • 29. Stuparei

 • 30. Str. Nuci

 • 31 . Uzina G

 • 32. Cap linie Colonie

Retur:

 • 33. Cap linie Colonie

 • 34. Uzina G

 • 35. Str. Nuci

 • 36. Stuparei

 • 37. Buridava

 • 38. Pasarela Oltchim

 • 39. Oxigen

 • 40. Conservil

 • 41. Calea lui Traian Parau! Sarat

 • 42. Școala Raureni nr. 11

 • 43. Toyota

 • 44. Transformator Raureni

 • 45. Pasarela Raureni Paradis

46..Calea..lui Traian ITA--------

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 6-7 2 autobuze

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

Prima

Ultima

90

120

140

160

6.00

19.15

47. liceul G-ral Magheru---------

__

- --

 • 48. Dobrogeanu Gherea

 • 49. 1 Mai Politia locala______

SO: Aslrom u-raf Magheru

----------

52.Școala nr.5

 • 53. Direcția Finanțelor Publice

 • 54. Spitalul nr 2

—----

55,MihaiViteazu

56. Matei Basarab

57.Spitalul Județean de Urgentai liceul

Forestier)

—-

59. Dispecerat Nord

—----

-

 • 61. Autogaia Tiaian

 • 62. Shopping City

Anexa 4.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 4.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în

Ora    de

atingere a

Ora de

succed expedierile

plecare

punctului de

“întoarcere"

sosire

1

5:55

06:45

2

6:00’

6:50

7:40

3

-

6:50

7:40

4

-

7 05

7:55

5

7:05

8:10

9:00

6

8:10

9:00

9:50

7

9:00

10.00

10:50

8

10:00

11:00

11:50

9

11:00

12:00

12:50

10

12:00N

-

13:50

11

12:00

13:15

14:05

12

13:10

14:10

15:00

13

14:10

15:05’

15:55

14

14:10N

-

15:55

15

15:00

16:05

16:55

16

16:20

17:15

17:55

17

17:10

18:10

19:00

18

18:10

19:10

20:00

19

19:15

20:10

21:00

20

20:10

21:00

21:50

*) - trece pe la Uzina G N - nu se executa in vacanta

Ordinea în care se

Ora

Ora de atingere a

Ora de

punctului

succed expedierile

plecare

de

“întoarcere"

sosire

1

-

6:00

6:50

2

6:10

7:00

7:50

3

7:30

8:15

9:05

4

9:00

10:00

10:50

5

11:00

12:00

12:50

6

13:10

14:15

15:05

7

15:30

16:20

17:10

8

18:15

19:15

20:05