Hotărârea nr. 180/2020

hotarirea 180 - 30 iulie 2020 - modificare si completare HCL 10 din 2019 Deal Capela

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

-Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS __ SR l-N ISO 9001:2015 410/C SR l-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:20111 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2010 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 180

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 27094 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar

este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând și raportul nr. 27438 din 27.07.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că, documentația aferentă proiectului de hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea înaintat cu adresa comună înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9591/02.07.2019 și la Instituția P refectu lui s u b n r. 9444/02.07.20-19;—Ministerului—Dezvoltării—Regionale și Administrației Publice ne-a fost restituită de către Ministerul Apelor și Pădurilor cu__

adresa-nr-T2944/-1-9.09.2019, înregistra la Primăria municipiului Râmnicu lcea— sub nr. 38751/26.09.2019, în urma publicării în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 05 iulie 2019, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

-----Administrativ; -------------------------------------------------------------------

Ținând seama de faptul că documentația privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de

1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ - păduri parc, din proprietatea publică -a—statului-și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, -în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul realizării amenajărilor

specifice pădurii-parc Dealul Capela, a fost înaintată Ministerului Apelor și Pădurilor cu adresa nr. 39911/04.10.2019;

Având în vedere că printre observațiile la documentația transmisă spre avizare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au fost și cele referitoare la justificarea temeinică privind încetarea uzului sau interesului public național pentru bunurile respective și justificarea uzului sau interesului public local conform art. 292

—din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, altele cu referire la faptul că Hotărârea Consiliului Local nr.10/2019 trebuia întocmită cu respectarea prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, iar în conținutul acesteia este necesar să se identifice sursele de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc Dealul Capela: trasee promenadă, jogging, biciclete, puncte de belleview”; astfel, pentru a se putea justifica temeinic încetarea uzului și interesului public național pentru suprafețele de fond forestier în suprafață totală de 465 552 mp, au fost consultate documentele create de Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, existente în Arhivele Naționale- Serviciul Județean Vâlcea, rezultând din acestea că Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea era proprietara unei suprafața de 50,8820 ha denumită Dealul Capela, încă din anul 1912, fapt confirmat prin Procesul-Verbal nr. 20/03 august 1939 întocmit ca urmare a ordinului circular al Ministerului Inventarului Avuțiilor Publice nr. 85/13 înregistrat la nr. 7347/939 și schița anexă acestuia; în procesul -verbal întocmit la data de 4 iulie 1912 de către reprezentantul Casei Pădurilor, prin care s-a predat în "plină proprietate pentru utilitate publică, Primăriei Orașului Râmnicu Vâlcea, terenul numit Dealul Capela situat în raza orașului R-Vâlcea" se menționează că acest teren se cedează orașului Râmnicu Vâlcea, cu condițiunea de a-l amenaja ca parc al orașului și fără drept de exploatare; Se poate deci observa că uzul și utilitatea publică a Dealului Capela au fost declarate în urmă cu mai bine de 100 de ani, când acestuia i s-a stabilit destinația de parc al orașului, de-a lungul timpului, după ce în perioada interbelică dealul a fost amenajat din punct de vedere turistic, devenind loc preferat pentru plimbări la început, iar mai apoi chiar pentru distracții. Dealul Capela a fost și este oaza de verdeață a locuitorilor Râmnicului și nu numai, rolul recreativ al pădurii parc fiind din ce în ce mai solicitat și mai apreciat mai ales de către populația urbană care este supusă unui nivel de stres tot mai accentuat;

în temeiul prevederilor art. 292, alin. (1), (3), (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 220 din 27 iulie 2018, privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1084/2018 de aprobare a Normelor Metodologice-retentoare-la crîtenîle și modalitățile privind transmitrea unor suprafețe— de fond forestier din grupa I funcțională-vegetație forestieră cu funcții speciale de__

......-..- _prQtecțieT-din_domeniul public al statului și din administrarea Regiei naționale a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică ______________legislativă, pentru elaborarea aQtelQLnQf.mative,__r.ep.ublLC3.tă4._c.u modificările și____ completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(1), alin. (2) lit c), art.139, alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de^Urgență a Guvernului nr.57r/2019 privind Codur AdministrativT cu— -modificările și completările uIterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTEj

Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

  • I. Art.1. se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

  • ”Ar t.1. (1) Se aprobă cererea privind transmiterea cu titlu gratuit, a suprafeței de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4. a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) aferentă Dealului Capela, în suprafață măsurată de 465 552 mp, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

  • (2) Suprafața de fond forestier prevăzută la alin. (1) este identificată conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  • (3) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la alin. (1) îl reprezintă amenajarea Dealului Capela ca loc de recreere și de promenadă pentru locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea, prin realizarea amenajărilor specifice pădurilor-parc și permise de Codul Silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, respectiv: alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp, precum și împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.

  • (4) Sursa de finanțare a lucrărilor de amenajare care se vor realiza pe imobilul - teren prevăzut la alineatul (1) este bugetul Municipiului Râmnicu Vâlcea - surse proprii și/sau surse atrase, respectiv credite și/sau fonduri externe nerambursabile”.

  • II. Lit.c a art.2 se modifică în sensul corectării suprafeței și va avea următorul conținut:

  • ” c. să evidențieze suprafața totală preluată de 465 552 mp, în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

  • Art .2, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

^^^^rtr3—Prezenta hotărâre se comunică în copie:ANEXA Nr.


ale suprafeței de fond forestier care este solicitată pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului


Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor -Romsilva, în domeniul public al Mu: Vâlcea și se declară bun de interes public local


nicipiului Râ


Nr.

MFP


1363


Cod de clasificare


8 04 01


Denumirea bunului


Adresa


Elementele cadru de descriere tehnică/Carte Funciară/Nr. cadastral


Persoana j


care se imobi:


juridic; transn


Director Executiv,Fond Forestier


Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu

Vâlcea- Dealul Capela


Suprafața totală de fond forestier- 46,5552 ha, compusă din:


-Corp 1- 45,0675 ha/CF- 55387 /Nr.cadastral- 55387

- Corp 2- 0,0215 ha/CF- 55385

/Nr. cadastral- 55385

- Corp 3- 1,4662 ha/CF- 55818

/Nr.cadastral- 55818


Mircia G'Statul român, din administrarea Regiei


Naționale a


Romsilva CUI-1590F


Păi


20cea,


udețul


ersoana


juridică la


care se imobi


Transmite ul/CUI


unicipn Vâlcea


1 Râmnicu Județul


Vâlcha, în administrarea


onsiliu

CUI-25


ui Lopal


4081de ședință,Anexa 1.35


Plan de amplasament si delimitare a imobilului. SCHIȚA GENERALA CORPURI PĂDURE

Scara 1:5000Supate musuiaita ajmoMuiui(mp) | Adij^togm 465552| Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) [ Rarnnicu Valcea


loîararea nr.


202C


o Consiliului Local al Municipiului Rarnnicu
Nr.

Categorii» rio

A. Date referitoare la teren                  ~

parcela 1

folosința PD

Suprafața (mp)

^50^7^

Mențiuni

y.4 ■ 1 VLADlzS 11,                    qpq                ~------

’         »        i v/Ql ,

—Psdure-Corpl—

3 I

—-

PD

Total

215 14662

465552

__up-1 VLADESTI, U.A. 98%, Pădure - Corn?------~------

---------U-fl VLADES11. U-A. 98% Pădure - C^Ts---

Suprafața totala măsurată a imobilului = 465552 mp

Suprataia-din act - 465552 mp-------------