Hotărârea nr. 18/2020

hotarirea 18 - 30 ianuarie 2020 - acord participare Scoala Spiru Haret la Proiectul Educatia - A doua șansă

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9(h) 1:2015 410/C SR EN ISO 140(>l:2015 223,'M SR0HSAS18001 2008 190/HS SH ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.18

privind participarea Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul "Educația - A doua șansă", precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul nr.2735 din data de 23.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea participării Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul "Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 20.951,28 lei;

Văzând Raportul nr.3499 din data de 29.01.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr.3701/09.12.2019, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.49966/11.12.2019, prin care conducerea Liceului Tehnologic "Căpitan Nicolae Pleșoianu” a solicitat acordul ca Școala Gimnazială "Spiru Haret”, structură a acestui liceu, să participe în calitate de partener întru-un proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției ce revine unității de învățământ la proiect, respectiv suma de 20.951,28 lei ;

Luând în considerare faptul că, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informate pentru reintegrarea în educație și formare, a fost lansat în data de 28.06.2019, apelul de proiecte POCU/665/6/23/23/Operațiune compozită OS 6.4,6.6, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare fiind 30.01.2020; astfel, în scopul depunerii cererii de finanțare, a fost încheiat între Asociația excelentă în educație si formare continuă, având calitatea de lider și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, în calitate de parteneri, Acordul de parteneriat având ca obiect stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția financiară proprie, precum și responsabilitățile privind implementarea activităților aferente proiectului;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.1203/27.06.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice, Măsuri de educație de tip a doua șansă, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.e), art.139, alin.(3) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Școlii Gimnaziale "Spiru Haret” la Proiectul "Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 20.951,28 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Economico-Financiară.

5                                                                                                               J                                    î

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • • Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • • Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • • Școlii Gimnaziale "Spiru Haret”.