Hotărârea nr. 178/2020

hotarirea 178 - 30 iulie 2020 - clarificare regim juridic teren situat pe strada Decebal (ANNABELLA)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.178

privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 mp, situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359, și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.25167 din data de 10.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 mp, situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359, și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia;

Văzând Raportul nr.25646 din data de 14.07.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de solicitarea adresată încă din anul 2018 societății Annabella SRL pentru punerea la dispoziție a unei suprafețe de cca. 400 m.p. în zona serelor Ostroveni, în vederea amenajării unui loc de joacă, și văzând adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.43719/20.11.2018, prin care societatea și-a exprimat acordul pentru realizarea acestui proiect, cu precizarea că, în schimbul suprafeței pusă la dispoziție pentru amenajarea locului de joaca, solicită terenul din strada Decebal și terenul din zona Spitalului nr.2 pe care sunt construite magazine tip Market;

Având în vedere faptul că terenul din strada Decebal nr.5, în suprafață de 278 m.p., înscris în cartea funciară nr.55359, aparține domeniului public al municipiului și face obiectul Contractului de Asociere în Participațiune nr.10231/23.05.2002 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea Annabella SRL, prin care s-a convenit construcția pe acest teren de către societatea mai sus amintită, a unui magazin tip "Market", cu obligația organizării în cadrul magazinului a unui raion specializat pentru comerțul cu produse agro-alimentare de bază de~tip~llEconomatll;~construcția a fost realizată de către societate în baza Autorizației~de construirenL289Z9606/23.05.2002;___________________________________________________________

Luând în considerare faptul că schimbul de terenuri nu s-a finalizat până la apariția Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 care nu mai cuprinde prevederi exprese privind posibilitatea efectuării schimburilor de imobile și ca urmare a adresei nr.25006 din data de 09.07.2020, prin care societatea susamintită precizează faptul că, în situația în care nu este     —

posibilă efectuarea schimbului de imobile, aceasta dorește achiziționarea terenului în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5;

  • - .....-..... — - - Ținând seamac totodată, și de punGtul de^ vedere al Direcției de Asistență Socială=GU — .

privire la eficiența activității de comercializare de produse alimentare și nealimentare de bază prin raionul economat aparținând societății Annabella S.R.L., solicitat în vederea stabiltrir destinației imobilului - teren în suprafață de 278 mp, situat în strada Decebal nr.5, pe care este realizată construcția "Magazin tip Market", proprietatea societății susmenționate; văzând și faptul că pe terenul respectiv este amplasată o construcție realizată în baza Autorizației de construire nr.289/9606 din data de 23.05.2002, emisă de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, aflată în proprietatea unei societăți comerciale și în care se desfășoară activități de comerț, iar la această dată pe acest teren nu se mai află canalul termic, acesta fiind relocat pe un alt traseu, terenu ț, deci, nem a if i i nd d e uz ș i de i nteres p u b I ic Io ca I ;

în temeiul prevederilor art.361, alin.(2), art.363, alin.(2) și art.364 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu prevederile alin.(6), lit.b), art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul publicai municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul privat al acestuia a terenului în suprafață de 278 mp, situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359, pe care este realizată construcția "Magazin tip Market", proprietatea societății Annabella SRL, în baza Contractului de asociere în participațiune nr.10231/23.05.2002 și a Autorizației de construire nr.289/9606/23.05.2002.

Art.2. (1) Se aprobă demararea procedurilor de vânzare a imobilului teren descris la art. 1, prin întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească prețul de vânzare.

  • (2) Vânzarea terenului descris la art. 1 și raportul de evaluare privind stabilirea prețului de vânzare al acestuia vor fi supuse Consiliului Local, spre aprobare, într-o ședință ulterioară.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicolae STELÎAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020