Hotărârea nr. 177/2020

hotarirea 177 - 30 iulie 2020 - aprobarea listei actualizate a bunurilor concesionate Apavil

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 900 1:2015 410/C SREN ISO 14001:2015'223/M SR ISO 45001:2018 190/IIS SH ISO/ILC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.177

privind aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.27076 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind :

 • - radierea imobilului - "Teren aferent microhidrocentrală - baza de agrement Nord”, având suprafața de 404 m.p., numărul de inventar DP08612 și valoarea de inventar 14.200 lei, din Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA -anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008;

 • - aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 ;

 • - acordarea mandatului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului;

Văzând Raportul nr.27432 din data de 27.07.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă șLde canalizare al munioipM= Râmnicu Vâlcea către Societatea APAVIL S.A, precum și contractul de delegare a gestiunii


Luând în considerare faptul că prin hotărârea nr.116/29.04.2011, Consiliul Local a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioarerși a mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APĂ Vâlcea", să încheie și să semneze prin reprezentantul său legalrîn numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional la contractul de delegare; de asemenea, potrivit art.4 din hotărârea mai sus amintită, a fost aprobată lista bunurilor din domeniul public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate prin contractul de delegare către Societatea APAVIL SA, aceasta fiind modificată si comoletată prin acte adiționale succesive, in lista actualizată a bunurilor fiind inscns și imobilul "leren afere~ht microhidrocentrală - baza de agrement Nord”, având suprafața de 404 m.p., numărul de inventar DP08612 și valoarea de inventar 14.200 lei; ~

Ținând seama de faptul că terenul descris mai sus a fost concesionat societății APAVIL S.A., prin Hotărârea Consiliului Local nr.299/2013, pentru realizarea obiectivului de investiții Microhidrocentrală CH Râmnicu Vâlcea-ll-B Nord și văzând adresa nr.19677/14.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.25687/14.07.2020, prin care societatea a solicitat radierea terenului din lista bunurilor concesionate întrucât obiectivul de investiții susmenționat nu se va mai realiza;

Având în vedere faptul că, de la data încheierii ultimului act adițional la contractul de delegare, respectiv actul adițional nr.45/2015, lista bunurilor din domeniul public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate către societatea APAVIL S.A., a fost modificată ulterior prin hotărâri ale consiliului local, iar în urma verificărilor efectuate împreună cu reprezentanții societății au fost completate caracteristicile tehnice la unele rețele și au fost corectate unele coduri de clasificare, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

în temeiul prevederilor art.8, alin.(1) și alin.(3), lit. dA2) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c) și d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se radiază imobilul "Teren aferent microhidrocentrală - baza de agrement Nord”, având suprafața de 404 m.p., numărul de inventar DP08612 și valoarea de inventar 14.200 lei, din Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA -anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.

Art.2. Se aprobă Lista actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Consecință a prevederilor art. 1 și 2, se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:     ----- -----------

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

---------------—Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății APAVIL SA;


  INVENTARUL


  bunurilor care


  a părți


  domeniului public al Municipiului Rm. Vâlcea, aferente sistemului public de concesionate către APAVIL SA


  Nr Crt


  Nr. inventar


  Codul de clasificare


  Denumirea bunului


  Elemente de identificare


  72         3              4


  5                                                          6


  DP - Apavil - bunuri (construcții) (ct. 212.09.01.U002)

  1 10067       1.6 4            Clădire dispecerat energie termica PT18


  2DP01368   1 6

  3DP01369   1 6

  4DP01496    1 1

  5DP01500   1 6 3

  6DP01502   1 6 3

  7DP01503   1 6


  I nobil cu alte destinații corpul A sediul DEF

  I nobil cu alte destinații corpul B sediul DEF

  Clădire atelier apometre

  înprejmiure dm stâlpi beton și sârmă - sursa de apă

  înprejrmure plăci beton Uzina de Apă

  imobil cu alte destinații corpul A sediul Apavil


  Descr.: Clădire anexa la PT18 Sc = 84.5 mp

  Adresa: Rm Valcea

  Vecini: str. Regina Mana

  Tehmce:Sc=H5 mp

  Descr Acoperiș țiglă: fără sp. Utilizat de DEF șl SC APAVIL

  Adresa: Rm Vâlcea;Str .Carol l;Nr.:3-5

  Tehmce:Sc=125.5 mp

  Descr Zidărie cărăm ,+șarp.. acoperiș cu țiglă, fără sp

  Utilizat de DEF șl SC APAVIL SA

  Adresa Rm Vâlcea;Str :Carol l;Nr.:3-5

  Descr. Sc = 195.5 mp

  Adresa: Rm Valcea

  Vecini: str. Florilor

  Adresa' Rm. Vâlcea

  Adresa: Rm Vâlcea

  Tehnice Sc=115 mp

  Descr Acoperiș țiglă Sc=230 mp

  Adresa Rm Vâlcea:Str :Carol l;Nr.:3-5


  Pagina 1

  i

  'N

  A Ne

  CC

  A A

  Nr OT/ silii

  i *

  al

  me

  nt;

  a rec

  Âka

  ■^4

  'l

  iw

  ►aȘTC

  U L

  1 na liza re

  A dobt /dă foto

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  nu! îndirii rii în sinpâ

  7

  007

  974

  993

  977

  970

  973

  974

  'aloareii

  i ■ invent'ar [leij

  41,820.00

  925,289.00

  [|

  724,371.00

  55.680.60

  509.08

  552.06

  I 248 954.00


  12

  8DP01504

  9DP01507

  10

  11

  3

  1 6 4

  18 11

  DP01508

  DP01509

  1

  rr

  B<

  ODil Cu

  izm rete

  8 11

  8 11

  5

  alte destinații corpul B sediul Apavil

  nție II Rm.Vâlcea - Pod Olănești

  Rezervor 1X750mc Capela

  Rezervor 2X500 Uzina de Apă

  12

  DP01510

  1

  8 11

  Rezervor apă 2X5000mc Cetățuia

  13

  DP01511

  1

  8 11

  Rezervor apă 5000mc Petnșor

  14

  DP01512

  1

  8 11

  Rezervor apă 5000mc Petnșor

  15

  DP01513

  1

  8 11

  Rezervor apă Copăcelu 2X750mc

  16

  DP01514

  1

  8 11

  Rezervor apă Popa Șapcă

  17

  DP01515

  1

  8 12

  Baterie filtre Uzina de Apă

  18

  DP01516

  1

  8.12

  Decantor nr 2 Uzina de Apă

  19

  DP01517

  1

  8 12

  Decantor nr 3 Uzina de Apă

  20

  DP01519

  1

  8 12

  Stația de pompare Govora

  21

  DP01520

  1

  8 12

  Stație de pompare apă Râurem

  22

  DP01521

  i

  8 12

  Stație pompare ape uzate - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația de Epurare Râurem

  23

  DP01525

  1

  8 6

  Aducțiune apă Calea lui Traian I

  6

  7

  Tehnice:Sc=125.5 mp

  Descr.: Zidărie cărăm.+șarp., acoperiș cu țiglă Sc=25i mp

  Adresa Rm. Vâlcea:Str :Carol l;Nr.:3-5

  1S

  93

  228,4

  93

  07

  1977

  1,568,994

  00

  Adresa: Rm. Vâlcea

  Tehnice: Sconstrucții=182mp

  1981

  56,671

  63

  Adresa: Rm. Vâlcea;Str Aleea Castanilor

  Tehmce:S 46 mp

  1973

  493,226

  75

  Adresa Rm. Vâlcea

  Vecini: drumul Câmpului 17

  Tenmce:Sc=22i 8mp

  1973

  2 032,120

  23

  Adresa: Rm Vâlcea;Str.:Dealul Cetățuia

  Tehmce:Sc-țn=1675mp

  1989

  2 227,890

  42

  Adresa Rm Vălcea;Str Petrișor

  1974

  1 113,945

  21

  Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Petnșor

  Tehnice. Sct=167mp, Drac.=1800

  1961

  951,038

  12

  Adresa Rm Vâlcea;Str Ghioceilor

  TehmceSconstr =391 mp

  1920

  679

  26

  Adresa Rm Vâlcea;Str Popa Șapcă

  1973

  652,396

  00

  Adresa: Rm. Vâlcea

  Tehmce:S 518 mp

  15

  73

  419,326

  00

  Adresa: Rm. Vâlcea

  Vecini, drumul Câmpului nr 17

  Tehnice:S 513 mp

  1973

  419,326

  00

  Adresa: Rm. Vâlcea

  Vecini: drumul Câmpului nr 17

  Tehnice: Sc-ții=48,70mp

  1964

  5,494

  53

  Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Coloma Nuci

  Tehnice: Sc-ții=360mp

  1973

  933,326

  00

  Adresa Rm Vâlcea

  2007

  121.3

  64

  00

  Descr 49 mc Deton

  Adresa: Rm. Vâlcea

  Tehmce:Dn200 L=300, oțel

  1

  988

  221,718

  .00

  Adresa Rm Vâlcea

  Pagina 2

  DP01526

  DP01527

  DP01528

  DP01536

  DP01539

  DP01540

  DP01542

  DP01544

  DP01545

  DP01548

  DP01551

  DP01552

  DP01553

  DP01557

  DP01559

  DP01560

  DP01562


  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1.8.6

  1 8 6

  1 8 6

  1.8.6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6

  1 8 6


Aducțiune apăiCneia

Alimentare apă 6 puțuri Vlădești

Alimentare apa ansamblu Anton Pann

Alimentare apă Bl D11, L Centru

Alimentare apă Calea lui Traian - sud Bl. S34

Alimentare apă Danul lonescu

Alimentare apă G-ral Magheru III

Alimentare apă Mihai Bravu

Alimentare apă Muncipiul Rm. Vâlcea

Alimentare apă Ostroveni III

Alimentare apă Rm. Vâlcea

Alimentare apă Str Cerna

Alimentare apă Știrbei Vodă

Alimentare apă Zona Nord platformă industrială

Alimentare cu apă - locuințe ANL Ostroveni 6

Alimentare cu apă - Parc Industrial zona Baraj Sud -Stația de Epurare Râureni

Alimentare cu apă Copâceiu

Tehmce:Dnl000,800 L=6,7Km Ol+Prem

Descr.. Cheia

Adresa Rm. Vâlcea

Vecini Vlădești

Tehnice:Dn175 L=4l00ml Dn350 L=4l00ml, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn100 L=1500. oțel

Adresa Rm Vâlcea

TehmceDn 2" L=1OO. oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:DnlOO L=90, oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn100 L=480. fontă

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200 L=1400, oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn100 L=435, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn800 L=5,5Km, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200,400,100,80 L=1075,685,570,155 oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn400 L=8000,Dn200 L=1000,Dn100 L=400 Ot

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dnl00 L=300, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn100 L=4400, oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn2l9 L=1OOO ,oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:PEID80: Dn90mm L=336ml, țeavă Zn 1-1/2"L=120 ml; 2" L=140 ml;2-1/2" L=125 ml;3" L= 10 ml

Descr.. Câmme vane=4 Duc. din oeton monolit Dni50mm

Adresa: Rm. Vâlcea;Str :N. lorga

Tehnice:Conductă PE:Dn355x22,7 mm L=16 ml, Dn225x20.5 mm L=2770 ml, Dnl40x12.8 mm L=1450 ml; Descr Cămin vane monolit=l2 buc ; Hidrant subteran=22 Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavă D110 mm HDPE Pn6. L=1O8O ml.Țeavă D140 mm HDPE Pn6; L=1080 ml.

Adresa: Rm Vâlcea

1980

1969

Ț

1984

1989

1989

1989

1980

1961

1980

1981

1974

1976

1987

1973

2005

2007

2005


:-,732,f

07 42

6.8

29.96

13,5

84.00

47.1

60.00

44.1

50.00

100,4

73.00

413,7

5

.00

348,E

5

.00

i |21'2

02.00

379,1

2!

î.po

308,0

4.

5.26

75,C

3f

3.26

123,7

8’

T00

31,5

1:

’.OO

149,9

9

3.00

982,4

66.00


422,790 00


j

DP01563

DP01564

DP01565

DP01566

DP01571

DP01590

DP01591

DP01592

DP01593

DP01594

DP01595

DP01608

DP01609

DP01616

DP01617

DP01619

DP01621

DP01622


1 ;£ 6

1 8.6.

1 8.6

1 8 6

1 8 6

1 8.6

1 8 6

1 8 6

1 8 6

1 8 6

1 8 6

1 B 6

' 8 6

1 8 6

1 8 6

1 8 6

1.B 6

1 8 6


Alimentare cu apă Str Bâlciului, Copăceiu - Râurem

Alimentare cu apă Str Elena Doamna

Alimentare cu apă Str Ghioceilor - Copăceiu

Arteră alimentare apă

Branșament aptă Calea lui Traian

Branșament apă zona Zăvoi

Conductă adâncime Parc Zăvoi

Conductă alimentare apă Bl un zona Ostroveni

Conductă apă 11 Iunie

Conductă apă 11 Iunie

Conductă apă 30 Dec - Crăsnaru

Conductă apâ Cozia-Știrbei Vodă

Conductă apă Emil Avramescu

Conductă apâ Pietrari

Conductă apă platformă industrială Nord

Conductă apă Popa Șapcă

Conductă apă Râurem

Conductă apă rezervor Popa Șapcă

Tehmce:PE 200 L=2643 ml

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Bâlciuiui-Copăcelu-Râurem

Tehnice:Țeavă PEHD Pn6: Dn63 mm L=65 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:PVC: Dn110mm L=680ml

Adresa Rm Vâlcea. Copăcelu

Tehmce:Dnl50 L=2000, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn400 L=300, oțel

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200 L=1OO . oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice Dn 100 L=100 , oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Vecmi. Incinta parcului Zăvoi

Tehmce:Dn400 L=4000.Dn200 L=500,Dn100 L=500 oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dnl00 L=205 . oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn100 L=320 . Dn200 L=300 oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn150 L=205, oțel

Adresa' Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn175 L=3163, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tenmce:Dn2" L=1OO, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn350 L=293, fontă

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn600 L=30, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn350 L=161, fontă

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn600 L=12500, oțel+PREMO

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn50 L=320, oțel

Adresa: Rm vâlcea

Pagina 4

7

2004

2006

2005

1963

1971

1980

1967

1978

1911

1911

1929

19

06

1963

1948

1980

1900

1973

1^64


009.9E

52.

30

31,386.

30

66, r

8.

30

7,690.

98

2,263.

14

25,714.

30

1:

34.

36

69,435.

32

250.

38

393.

99

1

6.

42

3,938.

57

18

52.

18

1,649.

26

272,460.

I

DO

Ir

73

20,201

04

2

15

10


3               4

5

DP01626      1

3 6

Conductă apă z

iona 1 Mai

DP01627

8 6

Conductă apă

iona Centrală

DP01628

8 6

Conductă Pant

i

DP01629      1

8 6

Conductă refulc

are Str Popa Șapcă

DP01631

8 6

Deviere conduc

tă DN Rm Vâlcea

DP01633      1

8 6

Extindere rețea

apă Intr Pictor Constantin lliescu

DP01634

8 6

Extindere rețea

apă potabilă Drumul Gării

DP01635

.8 6

Extindere rețea apă potabilă Str. Lespezi

DP01636

8.6

Extindere rețele apă Intr Aurehan Predescu

DP01637

8.6

Extindere rețele apă Str Carpați

DP01638

8 6

Extindere rețele apă Str Salcâmilor

DP01639

8 6

Extindere rețele apă Str Someș

DP01640

8 6

Extindere rețele apă Str Topolog

DPO1641

8 6

Branșament alimentare apă Ostroveni

DP01643

8 6

Branșament apă potabilă - locuințe Copâceiu

DP01644

8 6

Branșamente individuale la rețeaua de apă existentă Cart. Goranu - Lespezi. Săliștea Nouă

Tehmce:Dn200 L=300, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Termice Dm50 L=5000, oțel

Adresa: Rm, Vâlcea

Tehmce:Dn350 L=6018, oțel

Adresa Rm Vâlcea

Termice Dn250 L=500. oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce:Dn600 L=20, oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Țeavă PVC Dn50 mm L=93 ml: Dn25 mm L=30

Descr Branșament mdividual=l Duc

Adresa: Rm Vâlcea

TehniceiȚeavă PEHD: Dn110 mm L=900 ml: Dn63 mm

L=131 ml; Dn25 mm L=786 ml.

Descr.' Cămin de vizitare=3 buc.; 82 branșamente individuale; contori apă Dn20 mm=82 buc.; hidranți Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD Dn90 mm L=350 ml

Descr.: Cămin vane=! buc.;cămin robinet aerisire=l buc.;

Hidrant suprateran Dn80=1 buc.;Tuboțel subtrav stradă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Lespezi, prop. part.

TehniceiȚeavă PEHD: DmiO mm L=175 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tenmce:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=420 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tenmce:Țeavă PEHD' DnllO mm L=275 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tennice:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=430 ml

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice Țeavă PEHD Dn110 mm L=470 ml

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn400 L=2X40. oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:PE80 Dn180X16.4mm. L=82ml

Descr: Cămine vane racord=2 buc .subtraversare CFl și

Adresa Rm. Vâlcea. Copăcelu

Tenmce:Țeavă D32X2 mm HDPE Pn6; L=4358 ml.Țeavă

D75X4.3 mm HDPE Pn6; L=335 ml.

Descr.: 360 branș. individuale, 2 cămine vane

Adresa Rm Vâlcea


7

1965

1964

1951

1964

1976

2007

2005

2007

2005

2005

2005

2005

2005

1978

2004

2005


3(

1

35.74

1,827.24

33,787.24

1,222 75

226,862 52

2,809 00

I

332,343 00


47,507 00


37,741:00

66,765.00

47,103.00


88,133.00


85.687J00

334,469 55

I

42,165 00


3

DP01645

3 6

5

Branșamente i

Cart Goranu -

ndividuale la rețeaua de apă existentă

Wiesbaden

DP01646

8 6

Branșamente i

Cartier Goranu

idividuaie la rețeaua de apă existentă - etapa a ll-a Straubmg

DP01647

8 6

Refacere rețea

alimentare cu apă Str. Col. Bădescu,

DP01648

8 6

Refacere rețea

alimentare cu apă Str Dobrogeana

DP01649

8 6

Rețea alimentare cu apă (conductă secundară și Branșamente) - Str Bâlciului

DP01650

1

8 6

Rețea apă Bl

2A, D10 și D11 Traian

DP01651

1

8 6

Rețea apă Calea lui Traian Sud Bl S16. S17. S20.

DP01652

1

8 6

Rețea apă Dn 600 distribuire

DP01653

1

8 6

Rețea apă PE-90 Petnșor

DP01654

1

8 6

Rețea apă potabilă Str. Posada

DP01655

1

8 6.

Rețea nouă de apă - Str Dan Basarab

DPO7656

1

8 6.

Rețea nouă de apă - Str Pinului

DP01657

1

8 6

Rețele alimentare apă Zona Zăvoi

DP01658

1

8 6

Rețele apă 11

lume Cozia

Tehmce:Țeavă D32X2 mm HDPE Pn6; L=245,63 ml;Țeavâ D75X4.3 mm HDPE Pn6. L=14i,6 ml

Descr. 18 branș. individuale

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD Pn6: Dn32x2 mm L=4500 ml;

Dn75x4,3mm L=2420 ml

Descr.: Cămin vane=4 buc., 350 branșamente individuale Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PE80: DnllO mm L=305 ml; Dn32 mm L=178 ml. Țeava OL Dn100 mm L=6 ml.

Descr.- Cămin de vane=l buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tenmce:Țeavă PEND Dn110 mm L=300 ml; Dn32 mm Descr/ Cămin de vizitare=2 buc . 32 branșamente

Adresa: Rm Vâlcea

Tenmce:Țeavă D75 mm HDPE Pn6, L=2050 ml

Descr 30 branșamente

Adresa. Rm. Vâlcea

Tenmce:DnlOO L=65 .oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200 L=12O, oțel

Adresa. Rm. Vâlcea

Tenmce:Dn600 L=15OOO. oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tennice:PE 90 mm. L=90 m

Adresa: Rm. Vâlcea;Str Zona Petnșor

Tenmce:Țeavă PE80 DnllO - L=470 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: str Posada, tronson intre ABA Olt si Vel Pitar Tehmce:Țeavă D25 mm HDPE Pn6; L=51 ml;Țeavă D40 mm HDPE Pn6; L=7 ml;Țeavă D75 mm HDPE Pn6; L=12O Descr.: 6 branșamente

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă D25 mm HDPE Pr>6; L=50 ml;Țeavă D40 mm HDPE Pn6; L=1O ml;Țeavă D63 mm HDPE Pn6;

Descr.: 6 branșamente

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn150 L=440. DnlOO L=480, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dnl00 L=2400, oțel

Adresa Rm Vâlcea


Pagina 6

2005


2006


2002

2001

2006

1988


1984

1973

2002

2006

2006

2006

1980


1985


66,34

3

.00

i 711,7

0

5

00

91,804

00

33,226

00

240,89

5

00

56,46

4

00

482,03

7

00

650,538 79

8,709

00

98,350.00

23,94

3

00

23,943

.00

90,E

58

2

.00

443,

i:

.00


3                 4

5

DP01659

6

Rețele apă Bl

11.13 Libertății

DP01661

8 6

Rețele apă Bl.

2. 4, 5. 9. 17 T Vladimirescu

DP01664

8 6

Rețele apă Bl

4 și 5 Tudor Vladimirescu

DP01665

8 6

Rețele apă Bl

66. 67. 68. 72. 73. 74 1 Mai Est

DP01666

8 6

Rețele apă Bl

A13.A14.A17 A18/1 Libertății

DP01669

8 6

Rețele apă Bl

A7 LibertățnF

DP01670

8 6

Rețele apă Bl.

D10, L Centr 2A

DP01671

8 6

Rețele apă Bl.

L Cozia

DP01672

8 6

Rețele apă Bl.

P1. P2. P3 Gara

DP01673

8 6

Rețele apă Bl.

S4. S5 Calea lui Traian-Sud

DP01674

8 6

Rețele apă Bl C1 Str G-rai Magheru

DP01677

8 6

Rețele apă Calea luiTraian Nord Bl 5. 7. 12, 24, 14A.

DP01680

8 6

Rețele apă Calea lui Traian Sud Bl S4, S7/I. S7/II,

DP01682

1 8 6

Rețele apă Cartier Libertății - etapa a-ill-a

DP01683

1 8 6

Rețele apă Danul lonescu

DP01689

1 8 6

Rețele apă platformă industrială Nord

DP01691

1 8 6

Rețele apă Pod Olănești - G-rai Magneru

DP01692

1 8 6

Rețele apă rezervor Cetățuia

DP01693

1 8 6

Rețele apă Stoinicem

TehniceDmOO L=18O, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn125 L=40. Dn100 L=120, oțel

Adresa Rm. Vâlcea

Tehnice Dn100 L=40, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice DnlOO L=4000. oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn200 L=200 ,Dn100 L=480. oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:DnlOO L=50, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn100 L=65. oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn150 L=70, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn100 L=240, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn100 L=50, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn150 L=20 ,Dn100 L=200, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn100 L=300, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:DnlOO L=40, oțel

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200 L=200,Dn150 L=80,Dn100 L=380. oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn80 L=560. oțel

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn600 L=80, oțel

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn200 L=125. oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn400 L=200, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn2" L=100,Dn1 1/2"L=300, oțel

Adresa Rm. Vâlcea

Pagina 7

7

1995

58.9

52 00

1995

29,593 00

1988

96.624 00

1995

15,319 00

1995

43,932 00

1995

62,966 00

1989

47,607 00

1983

12,067 00

1995

13,837 00

1995

5,7

11 00

1995

7,716 00

1983

1 055,052 00

1988

301,147.00

1993

261,091.00

1977

26,1

32.44

1981

1 090,680.00

1978

285,250.69

1

981

34,330.00

1

377

27,2

60.56

3

5

DP01699

8 6

Rețele apă Vil;

Bujorem

DP01706

8 6

Rețele de apă

ji cămine aferente Loc Sociale Ostr 5

DP01708

8.6

Rețele distribuție și alimentari cu apă - locuințe

DP01710

8 7

Canal Bl A53-Â54 Ostroveni

DP01711

8 7

Canal Calea lu

Traian Centru I

DP01712

8 7

Canal colector 13 Dec -Ostroveni-Olt

DP01713

8 7

Canal colector 22 Dec - B

CPL

DP01714

8 7

Canal colector 22 Dec -T Vladimirescu

DP01718

8 7

Canal colector Muncipiu Rm. Vâlcea

DP01719

8.7

Canal colector

Ostr. Bl A28/1. A37/2, A41/3, A36/1. A36

DP01720

8 7

Canal colector Ostroveni i

DP01721

8 7

Canal colector

Str Argeș.

Filipm. T Vladimirescu

DP01722

8 7

Canal colector

Str Cerna

DP01723

8 7

Canal colector

Str. Eroilor

DP01724

1.8.7

Canal colector Str. Magheru

DP01725

8 7

Canal colector Știrbei Vod

ă-11 lume-Cozia

DP01729

8 7

Canal menajer S1-S6 Norc

Tehnice DM 00 L=12O, oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:PE 90X5.Imm L=144 mlPE 180X10.2mm

Adresa: Rm. Vălcea;Str.:B0l-B05, C01-C06

Vecini: Locuințe Sociale - Ostr. 5

Tehmce:PE80: Dn180X16,4mm, L=518ml; Dn110X10mm, L=430ml;Dn90X8,2mm, L=1500ml; Dn25X1,6mm, Descr.: Cămine de sectorizare=5 Oue., hidranți suOt.

Adresa Rm Vâlcea. Copăcelu

Tehnice Dn500. L=200m. tub Oeton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn300. L=300m. tuO Deton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn400. L=1665m, tuO Oeton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200. L=l50m, tuO beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=8000m, tuO oeton

Adresa. Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn500,L=10000m.Dn600,L=2000m, TuO Oeton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn400,L=2500m,Dn200.L=2000m, tuO Oeton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn600.L=2000m.Dn300.L=5000m. tuO Oeton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn250. L=1000m, tuO Oeton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=240m, tuO Oeton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn400, L=201m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=388m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn350, L=804m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300. L=200m, tub beton

Adresa. Rm Vâlcea

1975


2004

2004

1989


1989

1962

1954

1960

1977

1981

1983

1961

1958

1956

1960

1943

1978


27,337.07

200.972.00

262,939:00

557,707.00

2 164,444.00

112,617.58

576.44

253.52

327,487 48

151,250 00

884,125 00

36,379192

301.60

336.80

635.52

8,921.73

48.231.79


72

3

4

5

125

DP01730

1 8 7

Canal mena

er Str Dacia. Luceafărului

126

DP01731

1 8 7

Canal mena

er Str Morilor. Antim Ivireanu

127

DP01732

1 8 7

Canal neme

iajer Ostroveni Bl A24/3. A26. A41/I

128

DP01733

1 8 7

Canal piuvia

Str Morilor

129

DP01738

1 8,7

Canalizare "Sediul Școala Română de Afaceri"

130

DP01739

1 8 7

Canalizare ansamblu locuințe Traian III

131

DP01740

1 8 7

Canalizare Anton Pann

132

DP01741

1 8 7

Canalizare ape uzate menajere- clădire Piața

Ostroveni (PT 3 Ostroveni)

133

DP01742

1 8 7

Canalizare Banu Mărăcine

134

DP01743

1 8 7

Canalizare Baza Producție Răureni

135

DP01744

1 8 7

Canalizare Bl 105 Bis Traian II

136

DP01745

1 8 7

Canalizare Bl 105 Traian

137

DP01746

1 8 7

Canalizare Bl 133 M. Basarab

138

DP01747

1 8 7

Canalizare Bl. 85 Bis Traian II

139

DP01748

1 8 7

Canalizare Bl. 91 Traian

140

DP01749

1 8 7

Canalizare E

Jl A Cozia

TenmceTub beton simplu Dn400 mm L=600 ml; Dn800mm L=340 ml Țeava oțel sudată L=35 ml Tub Descr Cămin vizitare=35 buc

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce Tub beton simplu Dn250 mm L=337 ml;

Dn300mm L=138 ml; Dn400mm L=444 ml; Dn500mm

Descr Cămin vizitare=39 buc

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=50m. tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub beton simplu: Dn200 mm L=317 ml. Tub PREMO: Dn400mm L=1075 ml; Dn500mm L=187 ml; Descr.: Cămin vizitare=3l buc.

Adresa Rm. Vâlcea

Tebnice:Tub beton Dn200 L=12 ml; Dn300 L=75 ml;

Adresa: Rm. Vălcea;Str..Aleea Pnbeanu Tehmce:Dn600, L=2000m, tub beton Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn 400. L=20m, tub beton

Adresa: Rm. vâlcea

Tehmce:Țeavă PVC: Dn300 mm L=15 ml

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice:Dn 400. L=750m. tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice.Dn=1000. L=1000m, tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tenmce:Dn250. L=20m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn250. L=50m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn250, L=60m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn250, L=25m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tetinice:Dn250, L=30m, tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300. L=200m. tub beton

Adresa. Rm. Vâlcea

Pagina 9

7

2007

161

£29.00

2007

578

995.00

1980

3,389

432.00

2007

515

362.00

2004

23 170.00

1993

460 007.00

1980

25,745.00

2007

8,

224.00

1977

120,

503.34

1982

532,

885.00

1989

8

329.00

1989

18,

041.00

1984

22,

491.00

1989

7

659.00

1984

8

794.00

1980

172

214.00

DP01750

4

1 8 7

5

Canalizare B

1 A18 Ostroveni

DP01751

1 8 7

Canalizare B

B Cozia

DP01752

1 8.7

Canalizare B

. D11 Calea lui Traian Centru

DP01753

1 8 7

Canalizare B

i Mihai Bravu-RAESA

DP01754

1 8 7

Canalizare C

alea lui Traian Sud

DP01755

1 8 7

Canalizare Colonie Govora

DP01757

1 8 7

Canalizare Danul lonescu

DP01758

1 8 7

Canalizare Densificare Ostroveni

DP01760

1 8 7

Canalizare G-ral Magheru

DP01761

1.8.7

Canalizare Gngore Preoteasa

DP01762

1 8 7

Canalizare menajeră - locuințe ANL Ostroveni 6

DP01763

1 8 7

Canalizare menajeră - locuințe Copâcelu

DP01764

1 8.7

Canalizare menajeră ansamblu Calea lui Traian Sud

DP01765

1 8 7

Canalizare menajeră Bl W Ostroveni

DP01766

1 8 7

Canalizare menajeră Calea iui Traian Sud i

DP01767

1.8.7

Canalizare menajeră Calea lui Traian Sud 2A

DP01768

1 8 7

Canalizare menajeră Calea lui Traian Sud 2B

DP01769

1 8 7

Canalizare menajeră Mihai Bravu

Tehmce:Dn300, L=200m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=175m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice: Dn300, L=50m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice Dn250. L=25m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice.Dn600. L=l500m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn200. L=l880m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=l00m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn1000, L=500m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn500,L=300.Dn300,L=1148m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce:0n300, L=l050m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce Tubuh din beton cu mufă: Dn200mm, L=l45,5ml;Dn300mm, L=42ml;

Descr Cămine vizitare=8 buc. dm tuburi de beton

Adresa Rm Vălcea;Str.:N. lorga

Tehnice:Tuburi PVC Dn160mm, L=1900ml;Dn250mm. L=1570ml; Dn400mm, L=1660ml; Dn500mm, L=275ml. Descr. Cămme=85 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea. Copăcelu

Tehmce:Dn600, L=1000m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn250, L=100m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tenmce:Dn400. L=375m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn400, L=250m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn400, L=250m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn400, L=l000m, tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Pagina 10

7

1987

369

969.00

1980

14'1

732.00

1989

55

761.00

1993

T

455.00

1984

507

078.00

1957

1 34.14

1989

166

1 20.00

1983

117

467.00

1980

777

667.00

1972

16

863.11

2005

65

3(51.00

2004

1.750

056.00

1990

299

759.00

1990

53

027.00

1988

1,164

785.00

1988

140

512.00

1989

89

310.00

1981

564

1 18.00

I

3

4

5

DP01770

1 8 7

Canalizare menajeră Ostroveni Bl A35/1. A35/2.

DP01771

1 8 7

Canalizare rtjienajerâ Ostroveni VI/3

DP01772

1 8 7

Canalizare menajeră și pluvială Bl A64 Ostroveni

DP01773

1 8 7

Canalizare Minai Bravu

DP01774

1 8 7

Canalizare Municipiu Rm. Vâlcea

DP01775

1 8 7

Canalizare Municipiu Rm Vâlcea

DP01776

1 8 7

Canalizare Ostroveni Bl G80

DP01777

1.8.7

Canalizare pluvială - locuințe ANL Ostroveni 6

DPO1778

1.8.7

Canalizare pluvială - locuințe Copăcelu

DP01779

1.8 7

Canalizare pluvială ansamblu Calea lui Traian Sud 2C

DP01780

1.8.7

Canalizare pluvială Bl. W Ostroveni

DP01781

1 8 7

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 1

DP01782

1 8 7

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 2A

DP01783

1 8 7

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 2B

DP01784

1 8 7

Canalizare pluvială Ostroveni Vl/3

DP01785

1 8 7

Canalizare pluvială Str. Lespezi

DP01786

1 8 7

Canalizare pluvială Str. Săliștea Nouă

Tennice:Dn600. L=900m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice Dn350, L=350m. tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce:Dn200, L=150m. tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn400. L=200m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tennice:Dnl500,L=7000,Dn500,L=2000,Dn250,L=1000

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn250,400.500.600;L=3000,8000,4000,5000m

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200. L=200m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Tubun din beton cu mufă: Dn250mm, L=343ml;Dn300mm, L=228ml;

Descr.: Cămine vizitare=l3 buc. din tuburi de beton

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:N. lorga

Tehnice:Tuburi PVC: Dn300mm, L=900ml;Dn400mm, L=660ml; Dn500mm, L=330ml. Tuburi Premo: D600mm, L=880ml; Dn800mm, L=550ml

Descr.: Cămine vizitare=67 buc.: guri de scurgere=90 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea. Copăcelu

Tenmce:Dn300, L=175m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce:Dn250, L=1OO, tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=375m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tenmce:Dn300, L=400m. tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=350m. tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tennice:Dn300, L=350, tub beton

Adresa; Rm. Vâlcea

Tenmce:Conducte ECOPAL:Dn400 mm L=2610 ml; Dm60 Descr. Cămin vizitare=62 buc.

Adresa Rm. Vâlcea

TenmceConducte ECOPAL:Dn400 mm L=738 ml; Dnl60

Descr.: Cămin vizitare=17 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Pagina 11

7

1981

65

3

I4.00

1987

28

5.3

0.00

1990

19

b

18.00

1967

5.6

54.91

1980

8,97

34.00

1976

2,38

5.9

33.30

1980

57

.

3

4.00

2005

20

2

55.00

2004

1,62

5.8(

14.00

1990

16'

3f

57.00

1990

4

>2.00

1988

34

9'

15.00

1988

57

1.8

)0.00

1989

16

3.7

38.00

1987

26

2

35.00

2007

1,15

2

71.00

2007

42

9

58.00


DP01787

DP01788

DP01789

DP01790

DP01791

DP01792

DP01793

DP01794

DP01795

DP01796

DP01797

DP01798

DP01799

DP01800

DP01802

DP01803

DP01806

DP01808

DP01809


4

5

1 8 7

Canalizare pluvială Zona Nord

1 8 7

Canalizare S

tr G-ral Praporgescu

1 8 7

Canalizare S

tr. Traian

1 8 7

Canalizare Ș

tirbei Vodă

1 8 7

Canalizare 1

raian - M Basarab

1 8 7

Canalizare T

raian II

1 8 7

Canalizare Traian III

1.8 7

Canalizare Traian lli

1 8 7

Canalizare Traian-M Basarab

1 8 7

Canalizare Vila Bujorem

1 8 7

Canalizare Zona 1 Mai Est

1 8.7

Canalizare Zona Calea lui Traian II

1 8 7

Canalizare Zona Nord

1 8 7

Canalizare Zona Nord

1 8 7

Canalizare zona Pod Olănești

1 8 7

Canalizare Zona Traian

1 8.7

Canalizare Zona Traian Bl. 24,17 Calea lui Traian

1 8 7

Colector menajer

1 8.7

Diverse rețe

e edilitare canal Bl S1. S6 nord


Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=lOOm. tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tetinice:Dn1800/1600 L=1100m. tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice Dn500. L=700m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn600, L=1100m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn300. L=800m. tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300. L=260m. tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=750m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Dn500. L=1500m. tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=300m, tuD Deton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=900m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn500, L=1000m, Tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn600, L=1700m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200, L=600m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn600, L=1600m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn350, L=180m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub beton Dn300 mm L=831 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn200, L=400m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Pagina 12

7

1970

296,858.08

1980

50,211.00

1968

1,730,902.16

1987

961,750.00

1972

341.409.42

1988

721,5 M.00

1989

157,539.00

1989

553,505.00

1984

570,106.00

1975

21,346.12

1977

722.485.86

1983

526,676.00

1979

878.828.49

1972

249.042.97

1978

1,148,920.00

1980

69,5'r5.00

1972

44,870.00

2005

178,1 ^2.00

1978

98,3 54 00

DP01810      1 8 7

DP01811      n 8 7


Extindere canalizare Rm Vâlcea

Extindere canalizare Rm Vâlcea - R V Băbeanu -

DP01812      1 8 7

DP01813

1 8 7

DP01814

1 8 7

DP01815

1 8 7

DP01816

1 8.7

DP01817

1 8 7

DP01818

1 8 7

DP01819

1 8 7

DP01821

1 8 7

DP01822

1 8 7

DP01823

1 8 7

DP01824

1 8 7

DP01825

1 8 7


Extindere rețea canalizare Intr.

Pictor Constantin lliescu


Extindere re.ele canalizare Intr Aurelian Predescu

Extindere rețele canalizare Str Carpați

Extindere re ele canalizare Str Salcâmilor

Extindere rețele canalizare Str. Someș

Extindere rețele canalizare Str. Topolog

DP01826      1.8 7


Racord canal 101 M. BasaraO

Racord canal 35 buc Buna Vestire, G.Enescu, Remus

Beiu. Popa Șapcă, Remus Bellu

Racord canal Colonie Govora

Racord canal Complex Traian

Racord canal menajer Ostrovem

Racord canalizare Nord

Racorduri șigun scurgere - Zona Centrală

Racorduri șigun scurgere - Zona Nord

6

7

Tehnice Dn600, L=l500m. tub beton

1978

84''

8f 9.00

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200. L=200m, tub beton

1978

95

87 9.00

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavă PVC: DnllO mm L=123 ml

2007

11

460.00

Descr. Cămin vizitare=l buc.: Racord individuali buc.

Adresa. Rm Vâlcea

Tenmce:Tub beton Dn250 mm L=155 ml

2005

33

391.00

Adresa Rm Vâlcea

Tennice:Tub beton Dn250 mm L=394 ml

2005

72

048.00

Adresa: Rm Vâlcea

TehmceTub beton Dn250 mm L=265 ml

2005

50

594.00

Adresa: Rm Vâlcea

Tenmce:Tub beton Dn250 mm L=435 ml

2005

97

926.00

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Tub beton: Dn500 mm L=320 ml: Dn400 mm

2005

627

684.00

L=325 ml: Dn300 mm L=365 ml; Dn200 mm L=98 ml

Descr. Cămin vizitare=9 buc.; Țeavă PEHD subtrav CF

Dn496,6 mm L=90 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn250, L=200m, tub beton

1983

106

046.00

Adresa: Rm Vâlcea

TehniceDn150. L=200m. tub beton

1955

2

3^9.18

Adresa. Rm Vâlcea

Tehmce:Dn125-200 L=356m, tub beton

1957

881.33

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn100, L=30m, tub beton

1974

22

776.00

Adresa: Rm Vâlcea

Tenmce:Dn200. L=300m, tub beton

1976

192

.321.00

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn250, L=l300m. tub beton

1974

144

.209 00

Adresa Rm Vâlcea

2006

8

.648.00

Descr Lucrări de investiții recepționate în 12 01 2006 pe

(La) Str Regina Mana. Str. M V Popescu. Parc Zăvoi,

Adresa: Rm Vâlcea

2006

22

,5 57.00

Descr.: Lucrări de investiții recepționate în 12.01.2006 pe

(La): Bl I4, PT40, Bl. S8, Bl. 95. Bl H3

Adresa: Rm Vâlcea

Pagina 13

3

4

5

DP01827

1 8 7

Racorduri și

guri scurgere - zona Ostrovem și Petnșor

DP01829

1 8 7

Rețea canali.

:are sală sport Sc nr 10

DP01830

1 8 7

Rețea canali;

:are sală sport Sc Tacne lonescu

DP01831

1 8 7

Rețea canalu

:are Str Elena Doamna

DPO1832

1 8 7

Rețele canal

11 Iunie Cozia

DP01833

1 8 7

Rețele canal

Bl L Cozia

DP01834

1.8 7

Rețele canal

menajer Zăvoi

DP01835

1 8 7

Rețele canalizare (menajeră și pluvială) - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația de Epurare Răuren

DP01836

1 8 7

Rețele canalizare Bl. 2A Nord-Traian

DP01837

1.8 7

Rețele canalizare Bl. N25, N26 Nord

DP01838

1 8 7

Rețele canalizare Calea lui Traian ll

DP01839

1 8.7

Rețele canalizare Calea lui Traian Nord

DP01840

1 8 7

Rețele canalizare Calea lui Traian Nord Bl 5. 7, 12,

DP01842

1 8 7

Rețele canalizare menajeră Bl 2. 4. 5. 9. 17 T

DP01843

1 8 7

Rețele canalizare menajeră Bl 21. 22. 26 Calea lui

Descr. Lucrări de investiții recepționate în 12 01 2006 pe (La): Piața Rușilor, Șc. Gen. A. Pann, Bl A64. Bl. A62, Bl. S2 (Ostroveni): Bl. P3 (Petrișor)

Adresa: Rm. Vâlcea

TehmcePVC Dn200mm L=12,5ml

Descr.: Cămine vizitare=1 buc

Adresa Rm Vâlcea;Str.:Luceafărului;Nr ,:7

TehmcePVC Dn200mm L=6,5ml

Descr Cămine vizitare=l buc.

Adresa Rm. Vâlcea;Str :Calea lui Traian;Nr :128

Tenmce Tub beton simplu Dn250 mm

Descr Cămin vizitare (0,8x0,8 m)=5 buc

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=2500m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn250. L=l50m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn400, L=22l3m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:MENAJERÂ: Tub beton simplu: Dn500 mm L=65 ml; Dn400mm L=100 ml; Dn300mm L=449 ml; Dn250 mm L=1248 ml.PLUVIALĂ: Tub beton simplu cu cep și buză: Dn300 mm L=1115 ml; Dn200mm L=950 ml; Tub PREMO:

Dn400 mm L=945 ml;Dn500 mm L=330 ml;Dn600 mm

Descr.: MENAJERĂ: Cămin vizitare=37 buc..Țeava OL Dn508x10,31 mm pt subtrav L=22 ml.PLUVIALĂ: Cămin Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn200, L=350m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=200m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=260m, tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300, L=200m, tub beton

Adresa. Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300, L=l750m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:0n400, L=50m. tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300. L=70m. tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Pagina 14


7

2006

13.

B29.00

2004

fi.

765.00

2004

4,

176.00

2006

43,

343.00

1985

1.650,

339.00

1983

32.

200 00

1980

117,

356.00

2007

1,790,'

1$ 1.00

1974

198,

331.00

1993

127,

109.00

1988

99

365.00

1983

99,

0$ 1 00

1983

581,

816.00

1995

ij

0? 3.00

1995

31

732.00


12

226

3

DP01844

4

8 7

5

Rețele canal

zare menajeră Bl

31A. 31B. 31 Calea lui

227

DP01845

8 7

Rețele canal

zare menajeră Bl

66. 67. 68. 7. 73. 74

228

DP01846

8 7

Rețele canal

zare menajeră Bl

Al3.decantor primar

A14. A16. A'

8/1

229

DP01847

8 7

Rețele canal

zare menajeră Bl.

A7 Libertății

230

DP01848

8 7

Rețele canal

zare menajeră Bl.

Ci Str G-ral Magheru

231

DP01849

8 7

Rețele canalizare menajeră Bl.

12. 13. Libertății

232

DP01850

1.8.7

Rețele canalizare menajeră Bl.

06. 07. 08 Autogara

233

DP01851

1 8.7

Rețele canalizare menajeră Bl.

Pi, P2. P3 Gară

234

DP01852

1 8.7

Rețele canalizare menajeră Bl.

S5 Calea lui Traian Sud

235

DP01853

1 8 7

Rețele canalizare menajeră de

la Bl R2 ia Bl R35

236

DP01854

1 8 7

Rețele canalizare menajeră Ostroveni Bl C19. C20

237

DP01855

1 8 7

Rețele canalizare Ostroveni Vi

238

DP01856

1 8 7

Rețele canalizare pluvială Bl 66. 67. 68. 72.7 3. 74 - 1

239

DP01857

1 8 7

Rețele canalizare și canal aferente Loc Sociale Ostr. 5

240

DP01859

1 8 7

Rețele canalizare Tudor Vladimirescu

241

DP01860

..8,7

Rețele canalizare Zona Traian

242

DP01861

1 8 7

Rețele extindere Bl A1 Zona Nord

Tehnice Dn300. L=30m. tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300 , L=60m. tub beton

Adresa Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300 . L=360m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300 . L=400m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn400 , L=50m, tub beton

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Dn300 , L=120m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Dn300 . L=200m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tennice:Dn300 , L=80m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300 . L=35m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300 , L=380m. tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Dn300 , L=250m, tub beton

Adresa: Rm Vâlcea

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn300 . L=60m. tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Canal bet. simplu Dn250 L=98 mITub bet. simplu Dn250 L=581 ml; Dn300 L=39 ml;Dn400 L=63 ml Tub PREMO Dn500 L=72 ml; Dn600 1=227 ml

Adresa: Rm Vâlcea;Str 801-B05. C01-C07

Vecmr Locuințe Sociale - Ostr 5 Tehnice:Dn500 . L=100m, tub beton Descr Rețea de canalizare menajera Adresa: Rm. Vâlcea

Vecmi: bd Tudor Vladimirescu

Tehnice:Dn300 . L=500m, tub beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Dn350 . L=500m, tub beton

Adresa; Rm. Vâlcea

7

1995

4' 5.00

1995

15,

D$0.00

1995

92.

493.00

1995

141.

159.00

1995

14,

421.00

1995

55.

544 00

1995

85

206.00

1995

22

337.00

1995

10

344.00

995

105

35.00

978

634

713.00

984

566

578.00

1995

4

221.00

2004

873

525.00

1988

3C

5C7.00

1972

382

315.00

1976

313

135.00


Pagina 15

72

3

4

5

243

DP01862

1 8 7

Subtraversare rețea canalizare Valea Bujorencu

244

DP01877

1 8.8

Extindere Ut ina de Apă batene filtre Rm Vâlcea

245

DP01878

1 8 8

Extindere Ut ina de Apă decantor 1 Rm Vâlcea

246

DP01879

1 8 8

Extindere Ut ina de Apă decantor 4 Rm Vâlcea

247

DP06023

1 8 6

branșamen apă grădiniță nr 3 Grai Praporgescu

248

DP06024

1 8 6

branșament apă str M Viteaza Centrul stomatologic

249

DP06030

1 8 7

Racord canalizare str Lucian Blaga nr 6

250

DP06032

1 8.6

Extindere rețea ahmantare cu apă și branșament alimentare cu apă Calea București nr. 155

251

DP06033

1.8.6

Branșamentialimentare cu apă și racord canalizare str.

Virgiliu nr. 1A

252

DP06034

1.8 6.

Branșamentialimentare cu apă str. Mircea Demetriade

253

DP06037

1 8 7

Racord canalizare str Dr Sabin nr 1A

Tehnice:Tub beton Dn300 mm L=57 ml

Adresa: Rm. Vâlcea

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice: S 522 mp

Adresa. Rm. Vâlcea

Vecini' drumul Câmpului 17

Tehmce S 518 mp

Adresa Rm Vâlcea

Vecini: drumul Câmpului 17

Tehnice:dn32 I2ml

Descr Remediere avane branșament apă țeavă polietilena

Adresa Grai Praporgescu

Vecini: grădiniță nr 3 Grai Prapotgescu

Tehmce:dn32 11 ml

Descr Remediere avarie branșament apă țeavă polietilenă

Adresa str M Viteazu

Vecini: Centrul stomatologic

Descr.: Racord canalizare

Adresa, str Lucian Biaga nr 6

Vecini: Racord canalizare

Adresa: Calea București nr. 155

Vecmi: Extindere rețea alimantare cu apă și branșament alimentare cu apă conf aut. Nr 643-644-26.05.2008

Adresa: str. Virgiliu nr. 1A

Vecini: Branșament alimentare cu apă și racord canalizare conf. Aut. Nr. 1265-1266-03.10.2008

Descr.: Branșament alimentare cu apă conf. aut

Adresa str Mircea Demetriade

Vecini: str Mircea Demetriade - Fețeanu Florin

Descr branșament canalizare conf aut nr 1340/16 10 2008

Adresa: str Dr Sabm nr 1A

Vecmi str Dr Sabin nr 1A - Turlea Cristian

I

7

2005

1980

1980

1980

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009


59,

539.00

682,

591.00

493,

202.00

49;i.

202.00

593.00

754.00

2

572.00

q

993.00

715.00

429 00

5'’2.00


72

3

4

5

254

DP06040

1 8 6

Extindere rețea apă și branșament str Danii lonescu

255

DP06041

1.8 6

Rețea apă si r Căzanești

256

DP06042

1 8 7

Rețea canal str N Incovescu

257

DP06043

1 8 6

Rețea apă str. Eftimeștilor

258

DP06045

1 8 6

Rețea apă str Cetățuia

259

DP06046

1.8 6

Rețea apă str Răurem

260

DP06047

1 8 6

Rețea apă str Rapsodiei

261

DP06050

, 1 8.6

Rețea apă Dl S33/1, S33/2. S33/3 CLT Sud

262

DP06051

1 8 6

Rețea apă str Colțestilor

263

DP06054

1.8 7

Rețea canallstr M BasaraD - Topoiog

264

DP06056

1 8 7

Rețea canallstr Gr Procopiu

265

DP06057

1 6 6

Rețea apă sțr George Enescu

266

DP06060

1 8 7

Rețea canal bloc A37/2 Ostrovem

267

DP06063

1 8 7

Rețea canalIPECO Ostrovem

Descr. Extindere rețea apă și branșament str. Danii lonescu cont aut nr 801/802/800/26.06.2008

Adresa str. Danii lonescu nr 85

Vecmr Extindere rețea apâ și branșament str Danii lonescu

Tehnice.dn110. dnl40, dn90, dn75, dn 63. dn40. dn25

Adresa str Căzanești

Vecmr Rețea apâ str. Căazanești, Săaveasca. Macilor.

Uteștilor. Cojocarilor. Socului, Gura Văii, Măceșului

Tehnice:dn160 240ml. dn250 220ml. dn200 4ml. dn315

Adresa: str N incovescu

Tehmce:dnl l0-1000ml, dn63-900ml, dn25-750ml

Descr.: Rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Eftimestilor

Tehnice dn75 l60ml, dn50 28ml. dn63 6ml, dn25 44ml

Adresa str Cetâțuia

Vecini: Rețea apă

Tehnice:dn1l0-2227ml, dn63-350ml, dn25-1068ml

Adresa str. Râureni

Tehmce:dn200 770ml. dn63 235mi

Adresa str Rapsodiei

Vecmr Rețea apâ

Tehnice:dnl40-90ml, dn110-100ml, dn63-30ml

Adresa: Calea lui Traian Sud

Vecmr bl S33/1. S33/2, S33/3

Tehnice dn110-310ml dn25-62ml

Tehmce:dn250 40ml, dn3l5 I68ml. dn 160 I38ml, dn 200

Adresa: str M Basarab - Topolog

Vecini: Rețea canal

Tehmce:dn160 30ml. dn315 191ml. dn 110 29ml, dn125

Adresa str Gr Procopiu

Vecmr Rețea canal

Tennice:dn110 SOmil, dn25 200ml, dn 40 6ml

Adresa str George Enescu

Vecmr Rețea apă

Tehmce:dn250 80ml

Adresa: bloc A37/2 Ostroveni

Vecmr Rețea canat

Tehmce:tub D800 1ml

Adresa PECO Ostroveni

Vecini: Rețea canal

Pagina 17

7

2009

1!1

167.00

2009

973

123.02

2009

186

192.00

2009

295

802.00

2009

25

724.00

2009

320

878.00

2009

394

510.00

2009

66

007.00

2009

69

358.00

2009

367

835.00

2009

245

2^7.00

2009

162

8&3.00

2009

54

319.00

2009

.482.00


72

3

l

268

DP06123

8 11

269

DP06125

8 13

270

DP06129

18 13

271

DP06309

8 12

272

DP06313

8 7

273

DP06314

1 8 7

274

DP06416

1 8 7

275

DP06611

1 8 6

276

DP06641

1 8 7

277

DP06768

1.8 6

278

DP06988

1 8 6

279

DP06989

1 8 7


rezervor‘SOOOmc alimentare apă Goranu

Cabină pompe pasaj str Dacia

Construcții pasaj Bogdan Amaru - Cabină pompe rigole

Grupuri pompare strada Dealul Malului

Canalizare strada Zambilelor

Canalizare s'trada George Enescu

Canalizare Strada Livezi

Rețe apă Cartier Fețeni

Rețea canalizare str Mircea Ehade

Rețea apă pjotabilă șl branșamente str. Cătănești

Rețea apă sțr Rapsodiei extindere

Rețea canallstr Gr Procopiu - extindere

Tehnice:5000mc

Descr: construc:ie beton (subteran)

Adresa: Goranu, str Fe;eni

Vecini: rezervor 5000mc alimentare ap[ Goranu

Adresa str Dacia

Vecini Cabină pompe pasaj str Dacia

Adresa str Bogdan Amaru

Vecini: Construcții pasaj Bogdan Amaru - Cabină pompe

Adresa Rm Vâlcea

Vecini, str Dealul Malului

Tebmce DN3l5-168ml, DN250-40ml, DN200-20ml, DN160-

Adresa: Rm Vâlcea

Vecmi str Zambilelor

Tehnice:DN250-430ml, DN160-172ml. DNH0-42ml

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: strada George Enescu

Tehmce:DN250-560ml, DN160-240 ml

Adresa. Rm Vâlcea

Vecini: strada Livezi

Adresa. Rm Vâlcea

Vecini: Cartier Fețeni

Tehnice:DN 250 - 410 ml, DN 160 - 200 ml

Descr.: Rețea canalizare

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str Mircea Eliade

Tehnice:tub PVC SN8 D250mm 180ml, D160mm 30ml, hidrant DN80mm 1buc

Descr.: Rețea apa potabila sl branșamente

Adresa: Rm Vâlcea

Vecmi: str. Catanesti

Tehmce:Dn 63 - 335 ml

Descr Rețea apă potabilă

Adresa Rm Vâlcea

Vecmi: str. Rapsodiei

Descr. Rețea canalizare

Adresa' Rm Vâlcea

Vecmi str Gngore Procopiu

2009

2007

2008

2011

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011


| 2,410 910.08

61,896.00

111,596.00

99,711.00

149 711.00

| 247 1 «0.00

1143.1Z 1.00

861,073.00

176,667.00

72 108.00

28,1(6.00


Pagina 18

3

4

5

DP06990

1 8 7

Rețea cr

na:

bloc A37/2 - extindere

DP06991

1 8 6

Rețea ap

>ă s

r Copăcelu - extindere

DP07129

DP07173

1 8 7

1 8 6

Rețea canali

Rețea apa s

zare str. Aurehan Sacerdoteanu rada Republicii

DP07187

1 8.6.

Rețea apa s

r. Apusului Eftimesti

DP07189

1 8 7

Rețea canal

Gngore Procopiu lancu Pop

DP07194

1.8 6

Alimentare Cu apă cartier Goranu (fără rezervor

DP08126

DP08127

1 8 6

1 8 7

REȚEA ALIMENTARE CU APA STR BUJORENCII Rețea canalizare BoOei - Bujorencu

DP08134

1 8 7

Rețea canalizare T Vladimirescu, Calea București. Cella Delavrancea

DP08135

1 8 7

Rețea canalizare menajera Dedeman

DP08136

1 8 6

Rețea alimentare cu apa Dedeman

Descr Rețea canalizare Adresa Rm Vâlcea Vecini str Ostrovem

Descr. Rețea apă potabilă

Adresa: Rm Vâlcea

Vecmr str Copacelu


Descr. Conf pv recepție finala 42690/11 12.2013

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Republicii

Tehnice:pv 15669/24,05,2011, adresa 393121/19,12,201.

PV recepție finala 40229/14.11.2012 cu adresa

Descr: Rețea apa potabila DN90mm 515ml, DN63mm 200ml, branșamente DN25mm Grup pompare 4mc/h Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Apusului - Eftimesti

Tehmce:PV 37837/06.12.2011. adresa 39321/19.12,2011

Descr : Rețea canalizare menajera

Adresa: Rm Valcea

Vecim: str Grigore Procopiu - lancu Pop

Tehnice:Lungime totală 22588 ml

Descr. Conductă apă potabilă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini cartier Goranu, străyile Izlazului, Lespezi, Săliștea Noua, Kalamata, Hogii, Angelescu, Rabacu, Hoțului, Delavrancea, Zăvoiem. Sora, DN7


2011


2011


2012

2012


2011


2011


2014


Descr.. Rețea canalizare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Str. Bujorencn

Tehmce:Dn300, L=i17mi

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: T Vladimirescu, Calea București. Cella

Adresa Rm Valcea

Vecini: Str Depozitelor nr. 6-6A

Adresa: Valcea

Vecini: Str Depozitelor nr 6 - 6A


2012

2012

2011

2012

2012


: ,651.00

27,161.00

1,550,060.00

1,006,808 00

93,967.00

226,852.00

4,24^. 7C8.00

17 741.00

273 2C7.00

90 5C0.00

75,599.00

129,5' 0.00


292

293

294

295

296

297

298

299


DP08137

DP08363

DP08364

DP08365

DP08366

DP08367

DP08368

DP08369


1 8 7

1 8 8

1 8 8

1.8.8.

1.8.8.

1.8.8

1 8 8

1 8 8


Rețea canalizare ape pluviale Dedeman

Camm intrare statia de epurare - ISPA

Bazin de retentie 1 statia de epurare - ISPA

Camm septic statia de epurare - ISPA

Clădirea grătarelor statia de epurare - ISPA

Separator nișip si grăsimi statia de epurare - ISPA

Canal măsurare debit intrare statie de epurare - ISPA

Bazm de aerare statia de epurare - ISPA

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Depozitelor 6 - 6A

Descr Cămin construcție Deversor cu arc Stavilar 500X500 Gratare manuale 1550X950 Senzor de nivel si alarmare Stavilar conducta mtare statie

Adresa Rm Valcea

Vecini stana de epurare

Tehmce:Pompe GRUNDFOS

Descr Bazin retentie nr.1 Bazin retentie nr 2 Pompa 1 Pompa 2 Pompa 3 Pompa 4 Macara Senzor de nivel si control oazm 1

Adresa Rm Valcea

Vecim: stana de epurare

Tehmce:Grundfos SEV.80.80.A.11 4.50D Grundfos

SEV.80 80.A.11 4.50D HAACON 207169 "FMU40-1RB1A2 (Sensor)RMA422-B11A22A (Transmitter)"

Descr Cămin construcție Pompe de fecale nr. 1 Pompe de fecale nr 2 Macara Senzor de nivel si comanda Gratar Adresa Rm Valcea

Vecini: Stana de epurare

Tehmce:KR-CF3-1000KR-CF3-l000SevarSevar"2 x FDU91-JG6AA (Sensor);FMU90-J11CA232AA1A (Transmitter)'"'2 x FDU91-JG6AA (Sensor);FMU90-J11CA232AA1A

Descr.: Gratar rar nr.1 Gratar rar nr.2Transportor cu banda 1 Transportor cu banda 2 Senzor de nivel diferențial gratar rar 1 Senzor de nivel diferențial gratar rar 2

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Tennice SFG II BPS 6.75mGRUNDFOS

SEV80 80 13A.4.501GRUNDFOS

SEV80 80 1 3A.4.502AERZEN GM 3 S/DN 50AERZEN GM 3 S/DN 51AERZEN GM 3 S/DN 52DASSLERHoneywell -Descr: Pod raclorPompa de nisip nr.1 de pe podPompa de nisip nr.i de pe podSuflanta nr.lSuflanta nr.2Suflanta nr 3Ventilator camera suflantelorSenzor de temperatura Adresa Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Tennice:FMU90-2lCA232AA1A 2 x FDU91-RG2AA QV313

Descr Canal Ventun - constructieSenzor nivel nr.1 Senzor Adresa: Rm Valcea

Vecini. Statia de epurare

Descr Bazin construcție, deversor 4buc. mixer 8buc, macara 2, stavilar 2, sist. Aerare 2buc, disp Măsurare 02 Adresa Rm Valcea

Vecim: Statia de epurare

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


154, >71.00

184,160.00

2,627,708.00

68,307.00

858,628.00


1,120,329.00


169,885.00


'0.840,706.00


12

300

3

DP08370

4

1

8 8

5

Statie suf

ant

; statia de epurare - ISPA

301

DP08371

1

8 8

Bazin sec

lime

ntare finala statia de epurare - ISPA

302

DP08372

1

8 8

Statie pompe

recirculare statia de epurare - ISPA

303

DP08375

8 8

Rezervor nămol statia de epurare - ISPA

304

DP08376

8 8

Statie supernatant statia de epurare - ISPA

305

DP08377

8 8

Statie deshidratare nămol statia de epurare - ISPA

306

307

DP08380

DP08381

6 4

8 8

Clădire ateliere statia de epurare - ISPA

Camm septic clădire administrativa statia de epurare

308

DP08383

8 8

Paturi uscare namor statia de epurare - ISPA

309

DP08386

I 3.7.2

Drumuri inte

ioare statia de epurare - ISPA

Descr Clădire statie, suflanta, senzor temperatura

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Stana de epurare

Descr.. Bazin sedimentare, pod raclor. stavilar manual, pompa spuma, macara pompe

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: Statia de epurare

Descr. Pompe recirculare 8buc, statie pompe, macara

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Tehnice:AMG.75.58.336 "FMU40-1 RB2A2;RMA422-

B11A22A" "CUM740-0A1ACUS65-E1A2A"

Descr.: Rezervor pentru nămol activ Mixer orizontal

Indicator de nivel si control Dispozitiv de măsurare solide in suspensie Rezervor nămol fermentat Mixer orizontal Macara

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Tehnice: SE 1.100.150.55.A.4.51D

SE1 100 1 50.55.A.4.51 D HAACON 207169 FMX167-

Descr Cămin statie supernatant Pompa 1 de supernatant

Pompa 2 de supernatant Macara pompe de supernatant

Adresa: Rm Valcea

Vecinr Statia de epurare

Tehnice:Transportor snec 3 Oue

Descr.: 4 pompe încărcare, 2 buc centrifuga

Adresa: Rm Valcea

Vecmi Statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr.. Cămin construcție Pompa 1 cămin menajer Pompa

2 cămin menajer

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr. Pat 1 dublu de uscare nămol

Pat 2 dublu de uscare nămol

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


,441,861.00

fi,513 926.00

931,855.00

245,628.00

240 312.00

I.00

649,783.72

48,093.00

2,383,139.00

1,546 6C7.00


DP08387

16 3 2

Imprejmu

re statia de epurare - ISPA

DP09188

1 6 4

Clădire administrativa stane de epurare

DP09331

113 2

Bazin aerare stana de epurare

DP09332

113 2

Bazm sedime ntare finala 1 statia de epurare

DP09333

113 2

Bazin sedimentare finala 2 statia de epurare

DP09334

113 2

Bazm anaerdb statia de epurare

DP09335

115 1

Platforma betonata clorura serica Statia de epurare

DP09336

1.1.3.2

Bazin tampon de nămol concentrat statia de epurare

DP09337

1 1 3.2

Hala concentrare mecanica si statie polimeri statia de

DP09338

1 1 3.2

Clădire cogenerare statia de epurare

DP09339

115 1

Platforma betonata si cămin gayometru 1 statia de

DP09340

115 1

Platforma betonata si cămin gayometru 2 statia de

DP09341

115 1

Platforma betonata facla statia de epurare

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare, construcție din coua corpuri de

Adresa Rm Valcea

Vecmr Statia de epurare

Adresa Rm Valcea

Vecini. Statia de epurare

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Vecini. Statia de epurare

Descr: Construcție beton

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Adresa: Rm valcea

Vecini: statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr: Construcție beton

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr. Construcție beton

Adresa. Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr.: Construcție beton

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare

7

2012

360,

3)1.00

1979

568,

502.72

2019

4.486,

504.99

2019

1.640.

392.65

2019

1.640.

392.66

2019

2.139,

' 7.02

2019

29/

317 64

2019

294,:

V 2.32

2019

294,:

3' 2.36

2019

209/

>64.70

2019

104.832.35

2019

104/

332 35

2019

342.26


4

5

DP09342

1.3.7.2.

Drumuri

si a

ei acces la spatiile tehnologice statia de

DP09445

1.1.3.2

Bazin ingros

ator gravitațional statia de epurare

DP09499

1.8.8.

Bazin de ret

entie nr. 2 ISPA

DP09575

DP09576

DP09577

DP09578

DP09667

DP09830

1.8.12.

1.8.12.

1.8.12.

1.8.12.

1.8.8.

2,2,10.

Cămin statie pompare SPAU 1

Cămin statie pompare SPAU 2

Cămin statie de pompare SPAU 3

Cămin statie pompare SPAU 4 Rezervor nomal fermentat

Vane - statia de tratare a apei

DP09831

DP09832

DP09833

DP09834

DP09835

1.6.4

1.6.4

1.6.4

1.6.4

1.8.14

Clădire vestiare, birouri, magazie statia de pompare Clădire statie de pompare - statia de pompare Popa Casa vane - statia de pompare Popa Șapca

Garaj - statia de pompare Popa Șapca

Magazie atelier - statia de tratare a apei

DP09836

1.6.4

Birou aprovizionare si magazie statia de tratare a apei

DP09837

1.8.13.

Distribuitor

statia de tratare a apei

DP09838

1.8.13.

Acces cămin vane statia de tratare a apei

DP09839

1.6.4

Clădire arhh

/a statia de tratare a apei

Adresa: Rm Valcea Vecini: Statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epuare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Dr Câmpului inincinta Uzinei de apa

Tehnice:100mp

Descr.: corp 01

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:S121mp

Descr.: corp C2 cu doua funcțiuni: o parte administrativa si o parte magazie

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:12mp

Descr.: Cămin semiingropat corp C8

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:5mp

Descr.: corp C9

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:110mp

Descr.: corp C10

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Pagina 23


7

2019

î

5

7

55.21

2019

14

7

1

56.17

2012

5,18

8

4

99.00

2019

34

6

9

37.03

2019

24

8

0

85.31

2019

15

2

68.61

2019

11

4

0

60.64

2012

24

5

6

28.00

1980

1.00

1980

1.00

1980

1.00

1980

1.00

1980

1.00

1973

26

5,

2

08.00

1973

32

0,

9

01.68

1973

3

1,

8

24.96

1973

1

3

2

60.40

1973

2‘

1

7

28.80


72

3

4

341

DP09840

1.5.12

342

DP09841

1.6.4

343

DP09842

1.6.5.

344

DP09843

1.8.15

345

DP09844

1.8.15

346

DP09845

1.6.4


5

Clădire statie clorinare statia de tratare a apei

Clădire principala statia de tratare a apei

Clădire centrala termica statia de tratare a apei

Clădire atelier statia de tratare a apei

Statie de reglare măsurare gaze statia de tratare a

Cabina poarta statia de tratare a apei

Tehnice:48mp

Descr.: corp C11

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Str Drumul Câmpului 17

Tehnice:1205mp

Descr.: Corp C12 din care funcție administrativa etajul I din

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:87mp

Descr.: corp C13

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:21mp

Descr.: orp C14

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:5mp

Descr.: Corp C15

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17

Tehnice:10mp

Descr.: corp C16

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Drumul Câmpului 17


1973

1973

1973

1973

1973

1973


Total: DP - Apavil - bunuri (construcții)

Pagina 24

127,299.84

3,195,756.66

230,730.96

55,693.68

•13,260.40

26,520.80

163,360,220.40

DP - Apavil - bunuri(echipamente) (ct. 213.01.00.U002)

347

DP01887

2 1 17.1 1 1

Electropompa submersibilă - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația c e Epurare Răurem

348

DPO1891

2 1 21 4

Stație biogaz 250 Z/An statia de epurare r

349

DP01898

2 1 24 4

Stație de pompare apă Răurem (instalații și utilaje)

350

DP01901

2.1 24 4

Utilaje și

nstaiații pt. alim cu apă la Uzina de Apă

351

DP01904

2 1 24 4 2

Pod raclor al decantorului II

352

DP01905

2 1 24 4 2

Pod raclor al decantorului III

353

354

DP06126

DP06127

8 13

17 13

Instalații apă|canal pasaj Dacia instalații eieddtnce pasaj Dacia

355

DP06130

1 8 13

Instalații apăicanai pasaj Bogdan Amaru

356

DP06131

2 117 111

Utilaje cu mcjntaj - pompă epuism Pasaj Bogdan Amaru

357

DP06132

17 13

instalații electrice pasaj Bogdan Amaru

358

DP08378

2.1 16 3 1

Statie transformare statia de epurare - ISPA

359

DP08379

2 1 16.5

Panouri distribuție stana de epurare - ISPA

Adresa Rm Vâlcea Adresa Rm Vâlcea Adresa: Rm. Vâlcea Adresa Rm Vâlcea

Adresa: Rm. Vâlcea

Adresa: Rm Vâlcea

Adresa str Dacia

Vecini: Instalații elecdtnce pasaj Dacia

Adresa: j Bogdan Amaru

Vecini Instalații apă canal pasaj Bogdan Amaru

Adresa: Pasaj Bogdan Amaru

Vecini: Utilaje cu montaj - pompă epuism. Pasaj Bogdan

Adresa: Bogdan Amaru

Vecini: Instalații electrice pasaj Bogdan Amaru Tehmce:Tririal 20 / 0,4 kV; 1600 kVA Trihal 20 / 0.4 KV. 1600 kVA DASSLER

Descr Transformator 1 Transformator 2 Ventilator camera transformatoarelor

Adresa Rm Valcea

Vecini: statia de epurare

Descr 23 panouri distribuție

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

2007

1983

1973

1973

1973

1973

2007

2007

2008

2008

2008

2012

2012


164

.05

3.44

8

.77

9.86

7

05

6.35

486

23

6.69

19

6.47

19

6.47

52

06

3.29

36

.00

0.68

560

.07

2.75

6

48

1.62

71

29

7.99

367

81

0.00

I3'39'

,7£

0.00


12

360

3

DP08382

4

2 2 6

2

I

5

Echipamente laborator statia oe epurare - ISPA

361

DP08384

2 117 3 1

Ventilator joa >a tensiune stafia de epurare - ISPA

362

DP08385

3 3 4

Centrala incendiu statia de epurare - ISPA

363

DP08814

2 2.1

1 3

Apometru apa rece W3 sc 1

364

DP08815

2.2.1

1.3

Apometru apa rece W3 sc. 2

365

DP08816

2 2 1

1 3

Apometru apa rece W3 sc 3

366

DP08817

2 2 1

1 3

Apometru apa rece W4 sc 1

367

DP08818

2.2 1

1 3

Apometru apă rece W4 sc. 2

368

DP08819

2 2 1

1 3

Apometru apa rece W5 sc 1

369

DP08820

2 2 1

1 3

Apometru apa rece W5 sc 2

370

DP09343

2 2 1

1 3

Deditmetru uitrasomc Siitrans statia de epurare

Tehnice Mixer de laborator ORI-Dispergiergerat Incubator termostatat KB 115 Incubator termostatat KB 115 Echipament de distilare a apei EuRo 10 Mixer de laborator Descr. Numărător colonii de bacterii BZG 30 pH-metru InoLab pH 730 Oxigenometru portabil Oxi 3210 Set lOxigenometru portabil Oxi 3210 Set 1 Microscop binocular Adresa Rm Valcea

Vecini Stana de epurare

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare

Descr ESER IQ Control C Adresa Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr Apometru apa rece dn63 Adresa. Rm Valcea

Vecini: bloc W3 sc 1 str Nicolae lorga

Descr.; Apometru apa rece dn63 Adresa. Rm Valcea

Vecini: bloc W3 sc. 2 str Nicolae lorga

Descr.: Apometru apa rece dn63 Adresa: Rm Valcea

Vecini: bloc W3 sc. 3 str Nicolae lorga

Descr.: Apometru apa rece dn63 Adresa: Rm Valcea

Vecini: bloc W4 sc.1 str Nicolae lorga

Descr Apometru apa rece dn63 Adresa: Rm Valcea

Vecini: bloc W4 sc 2 str Nicolae lorga

Descr. Apometru apa rece dn63 Adresa Rm Valcea

Vecini bloc W5 sc. 1 str Nicolae lorga

Descr Apometru apa rece dn63 Adresa Rm Valcea

Vecini: bloc W5 sc 2 str Nicolae lorga

Descr: tip Sistrans FUS DN 1000 Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Pagina 26

2012

2012

2012

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2019627,234.00

3,155.00

15,773.00

1,1'4.80

'1,1'4.80

1,114.80

1,114.80

1,114.80

1,1'4.80

1,1'4.80

175,166 52


72

3

4

5

371

DP09344

2 2 113

Debitmetru ultrasomc Siltrans statia de epurare

372

DP09345

2 2 113

Debitmetru u trasomc Siltrans statia de epurare Dn 800

373

DP09346

2 1 16.6

Sistem de ae-are difuzon cu membrana si bule statia

374

DP09347

2 1.17 5a

Mixer sutime sibil lent statia de epurare SR4430 Flygt

375

DP09348

2 1 17 5a

Mixer subme sibil lent statia de epurare SR4430 Flygt

376

DP09349

2 1 17 5a

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt

377

DP09350

2 117 5

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt

378

DP09351

2 3 6 1

Macara mixer David 300 statia de epurare

379

DP09352

2 3.6 1

Macara mixer David 300 statia de epurare

380

DP09353

2 3.6 1

Macara mixer David 300 statia de epurare

381

DP09354

2 3 6 1

Macara mixer David 300 statia de epurare

382

DP09355

2 16 11

Suflanta aerzen statia de epurare

383

DP09356

2 5

instalație Hidromecanica st accesorii bazin aerare statia

384

DP09357

2 1 24 4 2

Pod raclor nn 1 bazin sedimentare statia de epurare

385

DP09358

2 1 24 4.2

Pod raclor nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

386

DP09359

2 1.17 1 1.1

Pompa spuma nr 1 bazin sedimentare statia de epurare

Descr tip Sistrans FUS DN 1000 Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

Descr tip Sistrans FUS DN 1000

Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare


Descr. tip SR 4430 FLYGT

Adresa: Rm Valcea

Descr tip SR 4430 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr tip SR 4430 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr tip SR 4430 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Adresa. Rm Valcea

Descr. tip DAVID300 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Adresa: Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Adresa Rm Valcea


2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019


Pagina 27


175,166.52


79,607.96


341.323.90

36.18d.44


36.185)44


36,185.44


36,185

3,6|18

3,618

3,6'18 l

3,618


.44

55

55

55

55


434,225

72,370

366,920

366,920

18,816


20

86

29

29

43


3

4

5

DP09360

2

1 17 1

l 1       Pompa s|

)um

a nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

DP09361

2

1 17 1

1       Pompa in

exc

es NP3102 nr 1 bazin sedimentare statia

DP09362

2

1 17 1

I 1       Pompa m

exc

es NP3102 nr 2 bazin sedimentare statia

DP09363

2

1 17 1

1       Pompa rt

circ

ulare nămol nr 1 bazm sedimentare statia

DP09364

2

.1 17 1

l 1        Pompa recirc

ulare nămol nr 2 bazm sedimentare statia

DP09365

2

3 6 1

Macara pomf

ie spună David bazm sedimentare statia

DP09366

2

3 6 1

Macara pompe in exces bazm sedimentare statia de

DP09367

3 6 1

Macara pompe recircuiare Pazm sedimentare statia de

DP09368

c

2 113

Debitmetru ultrasomc Strâns bazin sedimentare statia

DP09369

5

Instalație hidromecanica si accesorii bazin sedimentare

statia de epurare

DP09370

.1 17 5j

Agitator vertical nr 1 bazin anaerob statia de epurare

DP09371

1.1 17 5c

Agitator vertical nr 2 bazin anaerob statia de epurare

DP09372

:.i 17 5=

Agitator vertical nr 3 bazin anaerob statia de epurare

DP09373

' 1 17 5c

Agitator vertical nr 4 bazin anaerob statia ce epurare

DP09374

1 17 5c

Agitator vertical nr 5 bazm anaerob statia de epurare

DP09375

1 17 5c

Agitator vertipal nr 6 bazin anaerob statia de epurare

Adresa: Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr tip PROMAC 250KG

Adresa: Rm Valcea

Descr tip PROMAC 1000KG

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea


Adresa. Rm Valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa: Rm valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa: Rm Valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa Rm Valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa Rm Valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa: Rm Valcea

Descr Tip VPS53 FLUIDMIX

Adresa: Rm Valcea


2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019


18

31 5.43

36

1

35.44

36

185.44

57

89^.69

57

896.69

3

618.55

3

618.55

4

342.26

50

659.61

103

172.11

57

8'

96.69

57

895.69


57 895.69

57

895.69

57

896.69

57

896.69


3

4

5

DP09376

2 1 17 5a

Mixer surr

ers

Pil nr 1 bazin anaerob statia de epurare

DP09377

2 1 17 5a

Mixer sun

iers

Pil nr 2 Pazm anaeroP statia de epurare

DP09378

2.1 17.5a

Mixer surr

ters

Pil nr 3 pazm anaeroP statia de epurare

DP09380

2 3 6 1

Macara rr

ixer

David 150 Pazm anaeroP statia de

DP09381

2 5

Instalație

hidr

^mecanica si accesorii bazm anaerob

DP09382

2 1 17 4/

<         Rezervor

stoc

.are ciorura ferica statia de epurare

DP09383

2 1 17 2

instalația pomapare/dozare ciorura ferica statia ae

DP09384

2 1 17 2

Instalație de preparare si dozare polielectrolit statia de

DP09385

2 1 17 1

1 1       Pompa ahmentaremgrosator statia de epurare

DP09386

2 117 1

1.1       Pompa alimentare mgrosator nr 2 statia de epurare

DP09387

M 17.1

1 1       Pompa alimentare mgrosator nr 3 statia de epurare

DP09388

2 2 113

Debitmetru u

trasunete nr 1 statia de epurare

DP09389

>2 11:

Deditmetru ultrasunete nr 2 statia de epurare

DP09390

2 5

Instalație hidromecanica (țevi si armaturi) statia de

DP09391

2 117 2

Ingrosator tambur nr 1 statia de epurare

DP09392

2 1.17.2

mgrosator tampru nr 2 statia de epurare

DP09393

2 117 5

3          Mixer submersibil nămol concentrat statia de epurare

DP09394

2 3 6 1

Macara mixer David 150 statia de epurare

DP09395

2 117 1

1.1       Pompa alimentare fermentatoare nr 1 statia de epurare

DP09396

2 117 1

1 1       Pompa alimentare fermentatoare nr 2 statia de epurare

DP09397

2.1 17 1

1.1       Pompa alimentare fermentatoare nr 3 statia de epurare

Descr MIXER tip4620FLYGT

Adresa: Rm Valcea

Descr MIXER tip4620FLYGT

Adresa Rm Valcea

Descr. MIXER tip4620FLYGT

Adresa: Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Adresa Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Descr Rezervor AL S-BG ASTRO

Adresa Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Descr DN100 SIEMENS

Adresa: Rm Valcea

Descr DN100 SIEMENS

Adresa: Rm Valcea

Adresa Rm Valcea

Descr tip DAVID300 FLYGT

Pagina 29

7

2019

49

212.19

2019

49

212.19

2019

49 212.19

2019

3,

518.55

2019

14,

353.32

2019

152,

353.55

2019

144,741.73

2019

361,

354.33

2019

108,556.30

2019

108,556.30

2019

108,

556.30

2019

8,

05.53

2019

8,

105.53

2019

68,

298.41

2019

173 690.07

2019

173 69I0.07

2019

49

212.19

2019

618.55

2019

108

5C6 30

2019

। 108

5J6.30

2019

108,

5Î6.30

12

3

4

424

DP09398

2 2 11'

425

DP09399

2 2.1 1

426

DP09400

2 1 24 4

2

427

DP09401

2 117 5

a

428

DP09402

2 117 1

1

429

DP09403

2 117 1

1

430

DP09404

2 3 6 1

431

DP09405

2 1 16 6

432

DP09406

2.1 16 6

433

DP09407

2 116 6

434

DP09408

2.1 16 6

435

DP09409

2 1 24 7

436

DP09410

2 1 24 7

437

DP09411

2 2 11

3

438

DP09412

2 2 11

3

439

DP09413

2.1 17

a

440

DP09414

2.1 17

a

441

DP09415

2 1 24 7

442

DP09416

2 1 24

443

DP09417

2.1 17

.1

444

DP09418

2 117 1

1

445

DP09419

2 117'

1

446

DP09420

2 117 1

1

447

DP09421

115 1

448

DP09422

115 1

449

DP09423

2 117 6

450

DP09424

2 116 1

2

451

DP09425

2 116 1

.2

452

DP09426

2 1 17 3


Debitmetru ultrasunete DN100 nr 5 statia de epurare

Debitmetru ultrasunete DN100 nr 6 statia de epurare

Pod raclojr pentru concentrator gravitațional statia de Mixer submersibil statia de epurare

Pompa nămol premgrosat statia de epurare

Pompa nămol îngroșat statia oe epurare Macara rpixer David 320 statia de epurare

Schimbător căldură nr 1 fermentator nr 1 statia de Schimbător căldură nr 2 fermentator nr 1 statia de Schimbător căldură nr 1 fermentator nr 2 statia de Schimbător căldură nr 2 fermentator nr 2 statia de Cupola fermentator nr 1 si instalațiile conexe statia de Cupola fermentator nr 2 si instalațiile conexe statia de Debitmetru bjogaz nr 1 statia de epurare Debitmetru biogaz nr 2 statia de epurare

Mixer fermentator EAR 11 nr 1 statia de epurare

Mixer fermentator EAR 11 nr 2 statia de epurare

Gazometru 840 mc 20mbari nr 1 statia de epurare

Gazometru 840 mc 20mbari nr 2 statia de epurare

Pompa reciroulare nămol sist. încălzire nr. 1 Fermentator i statia de epurare

Pompa reciroulare nămol sist. încălzire nr 2

Fermentator p statia de epurare

Pompa reciroulare nămol sist. încălzire nr 1

Fermentator 2 statia de epurare

Pompa recirqulare nămol sist. încălzire nr 2

Fermentator 2 statia de epurare

Platforma acoperita depozit nămol 1 statia de epurare

Platforma acoperita depozit nămol 2 statia de epurare

Instalație filtrare si desulfurare biologica

Grup cogenerare GTK nr 1

Grup cogenerare GTK nr 2

Centrala termica GKS nr 1

7

2019

8

,1

35.53

2019

a

,1

35.53

2019

723

,7(

38.65

2019

49

.2

2.19

2019

17

,3'

59.01

2019

17

,3l

59.01

2019

3

,6

8.55

2019

21

.7

1.25

2019

21

,7

1.25

2019

21

.7

1.25

2019

21

,7

1.25

2019

145

,2(

35.39

2019

145

,2(

35.39

2019

14

,4“

4.17

2019

14

4‘

4.17

2019

144

74

1.73

2019

144

7‘

1.73

2019

1,932

38

2.11

2019

1,932

38

>2.11

2019

17

38

9.01

2019

17

38

9.01

2019

17

38

19.01

2019

17

.38

59.01

2019

667

,6

(3.98

2019

667

,6

33.97

2019

40 5

.2

Î1.33

2019

50 5

T

I8.64

2019

50 5

,1

I8.64

2019

31

,4

31.80

Descr DN100 SIEMENS

Descr DN 100 SIEMENS

Descr MIXER SUBMERSIBIL FLYGT

Descr tip DAVID320 FLYGT

Descr TIP EAR 11 ECOPLANTS

Descr TIP EAR 11 ECOPLANTS


Pagina 30


12

3

4

5

453

DP09427

2 117 3

Centrala term

ica GKS nr 2

454

DP09428

2 1 17 3

instalație bioc

az

455

DP09429

^262

Multiparameti

u digital HQ40d

456

DP09430

2 2 6 2

Senzor optic

oentru oxigen dizolvat

457

DP09431

2 2.6 2

Respirom’etru

BOD Track II nr 1

458

DP09432

2 2 6 2

Respiromptru

BOD Track II nr 2

459

DP09433

2 2 6 2

Respirom’etru

BOD Track II nr 3

460

DP09434

2 2 6 2

Respirometru

BOD Track II nr 4

461

DP09435

2 2 6 2

Incubator cu <

rontrol termostatic TC 255S

462

DP09436

2 2 6 2

Spectofotome

tru AA500

463

DP094 37

2 2 6 2

Sistem digest

ie - speedwave

464

DP09438

2.2 6 2

instalație pen

tru apa ultrapura

465

DP09439

2 2 6 2

Sistem filtrare mim pompa de laborator

466

DP09440

2 2 6 2

Balanța anali

ica AS 220

467

DP09441

2 2 6 2

Baie eictrica de nisip BS 3920

468

DP09442

2 2 6 2

Nisa chimica

activa standard

469

DP09443

2 2 6 2

Aparat de determinare concentrație biogaz 5000

470

DP09454

1 8 13

Deversor cu arc

471

DP09496

1 8 13

Stavilar 500x500

472

DP09497

1 8 13

Gratare mandale 1550x950

473

DP09498

1 8 13

Stavilar conducta intrare statie

474

DP09500

2.1 17.'

.1.1        Pompa 1 bazin de retentie

475

DP09501

2 117'

1 1       Pompa 2 bazin de retentie

476

DP09502

2 117 1

1 1        Pompa 3 bazin de retentie

477

DP09503

2 117 1

1 1       Pompa 4 bazin de retentie

478

DP09504

2 3 6 1

Macara bazm de retentie ISPA statia de epurare

479

DP09505

2.2.62

Senzor de control si nivel bazin 1

480

DP09506

2 2 6 2

Senzor de control si nivel bazm 2

Adresa Rm Valcea

Vecini: Amplasat la MFDP08363

Adresa Rm Valcea

Vecini: Amplasat la MFDP08363

Adresa: Rm Valcea

Vecini Amplasat la MFDP08363

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: Amplasat la MFDP08363


Descr haacon 205996

Vecini 8364

Vecini 8364


2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


318 431.80


123 030.47

6 079.15

5 055.96

5 065.96

5 06 5.96

5 065.96


4 848.85

8 1C5.53

167 972.78

9 46 0 58

6 513.38

10 566.15

7,816.05

6 4^ 1.01

10 855.63

47 321.72

129 3C1.00

32 73I8.00

56 188.00

91,334.00

208,285.00

208,285.00

208,285.00

208,285.00

12,226.00

2

587.00

2,

587.00


481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514


DP09507

4

2 2 6 2

5

ntroi si nivel bazin 3

Senzor de co

DP09508

2 117 1

1 1       Pompe de fe

:aie nr 1

DP09509

2 117 1

i 1       Pompe de fe

taie nr 2

DP09510

DP09511

DP09512

2 3 6 1

2 2 6 2

2 1 24

Macara Jazir

Senzor de m Gratar mânu

de retentie statia de epurare

iei si comanda

ii

DP09513

2 1 24

Gratar rar nr

1

DP09514

2 1 24

Gratar rar nr

2

DP09515

2 1 24 '

Transportor

:u banda 1

DP09516

2 1 24

Transportor cu banda 2

DP09517

DP09518

DP09519

2 2 6 2

2.2 6 2

2 1.24

Senzor de m^el diferențial gratar rar 1

Senzor de nivel diferențial gratar rar 2 Stavilar nr. 1 gratare rare

DP09520

2 1 24

Stavilar nr 2

gratare rare

DP09521

2 1 24

Gratar fin nr

1

DP09522

2.1 24

7             Gratar fin nr.

2

DP09523

2 1 24

Transportor cu snec

DP09524

2.1.24

7           Presa spălător de sortări

DP09525

DP09526

DP09527

2.2.6 2

2 2 6 2

2.1.24

Senzor de nijvel diferențial gratar fin 1

Senzor de nijvel diferențial gratar fin 2

7             Stavilar nr. 1 gratare fine

DP09528

2 1 24

7            Stavilar nr 2

gratare fine

DP09529

DP09530

2 1 24

2 1 17

7           Pod rulant

3           Ventilator statia de epurare

DP09531

DP09532

2 2.6.2

2 1 24

Senzor de temperatura

7           Panouri distribuție camera electrica

OPO9533

2 1 17

3           Ventilator camera electrica statia de epurare

DP09534

2 1 24

3.1          Centrala incendiu statia de epurare

DP09535

DP09536

2 1 24 4 2         Pod raclor

2.1 17 1.1 1        Pompa de nisip nr 1 de pe pod

DP09537

2 117

1 1       Pompa de ni

sip nr 2 de pe pod

DP09538

2 117

1 1        Suflanta nr

DP09539

2 1 17

1 1         Suflanta nr

DP09540

2 1 17

1 1         Suflanta nr.


Vecini: 8364

Vecini 8365

Descr haacon 207169


Descr 4-560 M45


2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


Pagina 32

2,587.00

67,039.00

67,040.00

5,683.00

i8,1 34.00

3.891.00

677,777.00

677,777.00

69,731.00

519,731.00

9,4p4.00

9,464.00

6

1,515.00

6

1,5(15.00

669,154.00

669,1 54.00

60,4^0.00

10

1,737.00

9,464.00

9,464.00

62,3 35.00

62,335.00

360.8h.00

9,4p4.00

2,366.00

2,046,570.00

3.155.00

1

5,772.00

649,132.00

1

2,422.00

1

2,4)22.00

71.553.00

71,553.00

7

1,553.00


DP09541

DP09542

17 1 1

17 1 1

DP09543

17 1 1

DP09544

2 6 2

DP09545

3 6 1

DP09546

I 24 7

DP09547

I 24 7

DP09548

1 24 7

DP09549

24 7

DP09550

2

1 24 7

DP09551

2

2 6 2

DP09552

2

2 6 2

DP09553

2

2.6 2

DP09554

2.

2 6 2

DP09555

2

1 24 7

DP09556

2

1 24 7

DP09557

2

1.24.7

DP09558

2

1 24 7

DP09559

2

1 17 5a

DP09560

2

1 17 5a

DP09561

2

1 17 5a

DP09562

2

1 17 5a

DP09564

2

1 17 5a

DP09565

2

1 17 5a

DP09566

2

1 17 5a

DP09567

2

1.17.5a

DP09568

2

1 21 4

DP09569

2

1 17.1 1

DP09570

2

1 17.1.1

DP09571

2

117 11:


instalație


de âerare


Pompa nr 1 de nisip din canal

Pompa nr. 2 de nisip din canal

Senzor de nivel si comanda

Macara de pc mpe de nisip statia de epurare

Spălător de nisip

Stavilar nlr 1 separator de nisip si grăsimi intrare

Stavilar nr. 2 separator ce nisip si grăsimi intrare

Deversonnr. 2 separator de nisip si grăsimi ieșire

Deversorinr 1 separator de nisip si grăsimi ieșire

Senzor de nivel camera de grăsimi nr 1

Senzor de nivel camera de grăsimi nr 2

Aparat prelevare probe automat statia de epurare

Senzor de nivel nr 1

Deversor basculant nr 1 lima 1

Deversor Basculant nr 2 lima 1

Deversor basculant nr. 1 lima 2

Deversor basculant nr. 2 lima 2

Mixer orizontal nr 1 statia de epurare

Mixer orizontal nr. 2 statia de epurare

Mixer orizontal nr. 3 statia de epurare

Mixer onzonțai nr 4 statia de epurare

Mixer onzonțai 5 statia de epurare

Mixer orizontal 6 statia de epurare

Mixer orizontal 7 statia de epurare

Mixer orizontal 8 statia de epurare

Fermentator'nr 2 statia de epurare

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 1

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 2

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 3

Descr.: haacon 207169


Descr ENDRESS * HAUSER RPS20 ABG2A2A


Descr AFG 60.260 43

Descr. AFG 60.260.43

Descr AFG 60.260.43

Descr AFG 60.260.43

Descr AFG 60.260.43

Descr AFG 60 260 43

Descr. AFG 60.260.43

Descr.: AFG 60.260.43


2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2019

2019

2019

2019


114,'

19 00

12.422 00

12,422 00

9,464 00

5,521 00

155,858 00

60,726 00

60,726 00

15,773 00

15,773 00

9,464 00

9,464 00

23,659 00

9,464 00

49,659 00

49,659 00

49.659,00

49,659100

134,388 00

134,388 00

134,388 00

134,388 00

134,387 00

134,388 00

134.388.00

134,386.00

410,9

16.04

108,5

56.30

108,5

56.30

108,5

56.30


545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580


DP09572

DP09573 DP09579 DP09580 DP09581 DP09582 DP09583

DP09584

DP09585 DP09586 DP09587 DP09588 DP09589 DP09590

DP09591 DP09592 DP09593 DP09594 DP09595 DP09596 DP09597 DP09598 DP09599 DP09601

DP09602 DP09603 DP09604 DPO96O5 DP09606 DP09607

DP09608 DP09609 DP09610 DP09611 DP09612 DP09614


2 2 113

 • 2 2 113

2 1 17 1 1.2

 • 2.1 17 112

2 117 112

2 116 4 1

2 117 112

2 117 112

2 117 112

2 1 16 4 1

2 1 17 1 1.2

2 1 17 1 12

2 1 17 1 1.2

2 3.6 1

2 1 24 7

2 1 24 7

2 1 24 7

2.1.24.7

2 1 24 7

 • 2 1 24 7

2 1.24.7

 • 2.1 24 7

2.1 24 7

2 1 24 7

2 1 24 7

2 1 24 7

2 1 24 7

2 1 24 7

2 1 24.7

2 1 17 3

2 117 3

2 3 6 8

2 1 24 4 2

2 1 24 4 2

2.1 24 4 2

2.1 24.4.b


Debitmetru ui

Debitmetru ui


răsunete DN 100 nr 3


^răsunete DnlOO nr 4

Pompa apa uzata 1 SPAU 1


Pompa apa uzata 2 SPAU 1

Pompa apa uzata 3 SPAU 1

Compresor KESER SPAU 1

Pompa apa uzata 1 SPAU 2


Pompa apa u


Pompa apa u


izata 2 SPAU 2

izata 3 SPAU 2


Compresor KĂESER SPAU 2

Pompa apa uzata 1 SPAU 3


Pompa apa uzata 2 SPAU 3

Pompa apa uzata 1 SPAU 4

Macara lima 2 statia de epurare


Sistem de aerare lima 1

Sistem de aerare lima 2

Stavilar lima 1

Stavilar lima 2

Dispozitiv 1 măsurare oxigen dizolvat linia 1

Dispozitiv 2 măsurare oxigen dizolvat lima 1

Dispozitiv 1 măsurare oxigen dizolvat lima 2

Dispozitiv 2 măsurare oxigen dizolvat lima 2


Dispozitiv măsurare solide in suspensie Dispozitiv măsurare solide m suspensie Suflanta 1 nr 977505

Suflanta 2 nr 977612

Suflanta 3 nr 977218

Suflanta 4 nr 977221

Suflanta 5 nr 977224

Ventilator 1 Suflante statia de epurare

Ventilator 2 suflante statia de epurare Pod rulant încăpere suflante

Pod racior 1

Pod racior 2

Pod racior 3

Pod racior 4


lima 1

hma 2


Descr ■ HAACON 205996


2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


8,1

06.53

8.1

05.53

460,848|.52

460,848.52

460.848.52

s.h

99.00

329,0

46.00

329,046.00

329,046.00

5.1

99-00

302,52$.07

302,525.07

228,1

15.58

9,464|.00

768,7

14.00

768,714.00

18.1

39.00

18,139.00

7,88^.00

7,885.00

7,886.00

7,886.00

7,886.00

7,88^.00

278,854.00

278,854.00

278,85^.00

278.855.00

278.855.00

67,824.00

67.824.00

157,732.00

620,1

31.00

620,1

3 .00

620,1

3'1.00

620 1

3 1.00


12

3

4

581

OP09615

2 1 24 1

582

DP09616

2.1 24 1

583

DP09617

2 1 24

584

DP09618

2 1 24

585

DP09619

2.1.17

.1.1

586

DP09620

2 117'

1 1

587

DP09621

2 2 6 2

588

DP09622

2 1 17

1 1

589

DP09623

2 1 17

1 1

590

DP09624

2 3 6 1

591

DP09625

2 3 6 1

592

DP09626

2 2 6 2

593

DP09627

2 1 21

594

DP09628

2 117

1 1

595

DP09629

2 1 17

1 1

596

DP09630

2 117

1.1

597

DP09631

2.1 17

1.1 1

598

DP09633

2 1 17.

1.1

599

DP09634

2 1 17

1 1

600

DP09635

2.3 6 1

601

DP09636

2 3 6 1

602

DP09639

2 3 6 1

603

DP09640

2 1 17

1 1

604

DP09641

2 1 17

1.1.1

605

DP09642

2 3 6 1

606

DP09643

2 2 6 2

607

DP09644

2 2 6 2

608

DP09645

2 2 1.1

3

609

DP09646

2 2 11

3

610

DP09647

2.1 17.

1.1

611

DP09648

2 1 17

I 1 1

612

DP09649

2.2.62

613

DP09650

2 2 6 2

614

DP09651

2 1 24


Staviiar mani Staviiar mani Staviiar mani Staviiar mani Pompa de sp Pompa de sp Senzor de m\ Pompa de sp


al bazin 1

al bazin 2

al bazin 3

al bazin 4

urna 1 lima 1

urna 2 lima 1

el Si comanda lima 1

urna 1 lima 2 stana de epurare

Pompa de


urna 2 lima 2 stana de epurare

>e spuma linia 1 stana de epurare

Macara pompe spuma lima 2 stana de epurare

Senzor de mvei si comanda lima 2

Fermentator ii bazine anaeiobe

Pompa 1 recirculare namorl lima 1

Pompa 2 recirculare namorl linia 1

Pompa 1 recirculare namorl linia 2

Pompa 2 recirculare namorl linia 2

Pompa 1 nămol m exces linia 1

Pompa 2 nămol m exces lima 1

Macara pompe recirculare 1 statia de epurare

Macara pompe recirculare 2 statia de epurare

Macara pompe de nămol in exces lima 1 stana de

Pompa 1 nămol m exces lima 2

Pompa 2 nămol in exces lima 2

Macara pompe de nămol in exces lima 2 statia de

Senzor de myel si control pompe nămol lima 1

Senzor de myei si control pompe nămol lima 2

Debitmetru nțiasurare nămol de retur linia 1

Debitmetru njiasurare nămol de retur lima 2

Pompa tubulăra 1

Pompa tubulhra 2

Indicator de nivel si control

Indicator de nivel si alrmare

Staviiar ieșire 1

7

2012

1$

9

7

28.00

2012

9

7

28.00

2012

199

7

29.00

2012

199

7

28.00

2012

Ir

7

16.00

2012

19

7

16.00

2012

9

4

64.00

2012

ir

7

16.00

2012

i

9

7

16.00

2012

9

4

64.00

2012

9

4

64.00

2012

9

4

64.00

2019

40

1.

5

23.07

2012

306,

9

46.00

2012

306,

9

17.00

2012

306,

9

46.00

2012

306,

9

47.00

2012

29.

3

92.00

2012

29,

3

92.00

2012

39.

4

33.00

2012

39.

4

33.00

2012

1

5,

7

73.00

2012

2®,

3

91.00

2012

29,

3

91.00

2012

1

5,

7

73.00

2012

9,

4

64.00

2012

9.

4

64.00

2012

59,

1

49.00

2012

si

1

50.00

2012

65

3

13.00

2012

65

3

13.00

2012

9

4

64.00

2012

9

4

64.00

2012

5

4

89.00

Descr SEV 65.80 22 A.2.50D

Descr SEV 65 80.22.A 2 50D

Descr HAACON 207169

Descr HAACON 207169


Pagina 35


12

3

4

615

DP09652

2.1.24

7

616

DP09653

2.1.24

7

617

DP09654

2.2.62

618

DP09655

2.2.6.2

619

DP09656

2.2.1.1

.3

620

DP09657

2.3.6.1

621

DP096589

2.3.6.1

622

DP09661

2.1.17

5a

623

DP09662

2.1.24

4

624

DP09663

2.2.10

625

DP09664

2.1.17

5a

626

DP09665

2.3.6.1

627

DP09668

2.1.17

1.1.1

628

DP09669

2.1.17

1.1.1

629

DP09670

2.3.6.1

630

DP09671

2.2.10

631

DP09672

1.8.6.

632

DP09673

2.1.17.1.1.1

633

DP09675

2.1.17

1.1.1

634

DP09676

2.1.17

1.1.1

635

DP09677

2.1.17

5

636

DP09678

2.1.17

5

637

DP09679

2.2.1.1

.3

638

DP09680

2.2.1.1

■3

639

DP09681

2.1.24

7

640

DP09682

2.1.24

7

641

DP09683

2.1.24

7

642

DP09684

2.1.24

7

643

DP09685

2.1.17

1.1.1

644

DP09686

2.2.1.1

.3

645

DP09687

2.2.1.1

.3

646

DP09688

2.1.17

1.1.1

647

DP09689

2.1.17

1.1.1

Stavilar ieșire 2

Stavilar ieșire 3

I

Aparat automat de prelevare probe

Senzor alarmare inundare

Debitmetru măsurare apa epurata

Macara pompe apa de proces statia de epurare

Macara linia 1 statia de epurare

Mixer orizontal statia de epurare

Indicator de: nivel si control

Dispozitiv de măsurare solide in suspensie

Mixer orizontal statia de epurare

Macara statia de epurare

Pompa 1 supematant

Pompa 2 supematant

Macara Pompe supematant statia de epurare

Indicator de nivel si nămol

Instalație alimentare cu apa

Pompa 1 incarnare nămol

Pompa 3 incarnare nămol

Pompa 4 incarnare nămol

Centrifuga de nămol 1

Centrifuga nămol 21

Debitemetru măsurare nămol centrifuga 1

Debitemetru măsurare nămol centrifuga 2

Transportor cu snec 1

Transportor cu snec 2

Transportor cu snec 3

Statie polimeri

Pompa 1 doza polimeri

Debitemetru dozare polimeri linia 1

Debitemetru dozare polimeri linia 2

Pompa 2 dozare polimeri

Pompa alimentare polimeri concentrat

Descr.: HAACON 207169

Descr.: HAACON 205996

Descr.: AMG 75.58..336

Descr.: AMG 40.52.326

Descr.: GRUNDFOS

Descr.: HAACON 207169


Pagina 36

2012 2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


3!

5,489.00

35,489.00

2:

5,659.00

5,464.00

177,346.00

5,465.00

5,464.00

5,334.00 r

9,464.00

7,886.00

12C

5,221.00

9,465.00

11:

1,327.00

113

,328.00

c

,521.00

C

,464.00

C

.464.00

12C

,190.00

12C

,190.00

12C

,190.00

1,763

,353.00

1,763

,354.00

a

,505.00

2C

,505.00

73,216.00

56

,883.00

>,883.00

173

>,870.00

3,913.00

3,312.00

3,^12.00

3,913.00

>,839.00


3

4

5

DP09690

2

3 6 8

Pod rulant stt

tie deshidratare

DP09691

2

3.6.6 1

încărcător fro

itai JCB statia de epurare

DP09692

2

1 17 3

Centrala tern

ica pe gaz 1

DP09693

2

.1 17.3

Centrala tern

ica pe gaz 2

DP09694

2

1 17 3

Centrala ielef

urnea

DP09695

2

1 24 3

Centrala ince

idiu statia de epurare

DP09696

2

.1 24 3

Centrala siste

m efracție statia de epurare

DP09697

2

117 3

Statie de lucr

;SCADA 1

DP09698

2

1 17 3

Statie de lucr

j SCADA 2

DP09699

2

1 17 3

Statie de lucr

j TlBS

DP09700

2

1 17 1

1       Pompa 1 dan

m menajer

DP09701

2

1 17 1

1      Pompa 2 can

nn menajer

DP09702

2.6 2

Senzor de nit

el si alarmare

DP09704

2

2 6 2

Senzor de ter

nperatura camera suflante statia de

DP09705

2

1 17 3

Ventilator camera suflantelor statia de epurare

DP09706

2

2 4.1

Aparat masu

are temperatura

DP09707

2 6 2

Senzor de te

nperatura

DP09708

’ 2 6 2

Senzor de te

nperatura

DP09709

.1.17 3

Ventilator car

nera deshidratare statia de epurare

DP09710

>116 3

1         Transformate

,2

DP09711

117 3

Ventilator catțnera transformatoarelor statia de epurare

DP09712

:.2.6 2

Senzor nivel

2

P09674

1.1.17.1

1 1       Pompa 2 încărcare nămol

Descr HONEYWELL

Descr DASSLER

Descr.: DASSLER

Descr DASSLER

Total : DP - Apavil - bunuri(echipariente)


Pagina 37

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


157

73

>.00

810,

993.00

67,

592.00

67,

593.00

19,

716.00

19

716.00

11,

830.00

307

892.00

307

893.00

31,

547.00

19

716.00

19

71'

'.00

2

367.00

2

366.00

788.00

2.

366.00

2,

366.00

2,

366.00

2,

363.00

367,

812.00

2,

366.00

9,

464.00

120,

190.00

),979,

30(

).21


3

4

5

Apavil - rete

DOP06650

ie (ct

8 6

. 212.09.01.

Rețea de

JO

apă

02)

str Argintari

DP04846

1 8 6

Alimentar

? CU

apă Str Alexandru l Cuza

DP04847

1 8 6

Alimentar

e cu

apă Str Avram lancu

DP04848

1 8 6

Extindere

rețea apă Str Copăcelu

DP04849

1 8.6

Extindere reț

;a apă Str. Morilor

DP04850

1 8 6

Extindere reț

;a apă și înlocuire branșamente apă Str

DP04851

1 8 6

înlocuire

branșamente apă Str Pâtrașcu Vodă

DP04852

1 8 6

înlocuire rețe

a apă potabilă Str. Alexandru Papiu

DP04853

1.8 6

înlocuire rețe

a apă poiaDilâ Str. Banu Mărăcine

DP04854

1 8 6

înlocuire rețeă apă potabilă Str. Constantin Dălban

DP04855

1 8 6

înlocuire rețe

a apă potabilă Str Doamna Stanca

Tehnice:Dn75,L753m.Dn90,L40m,grup

pompare(1A*1 R)SV1606F55T.Q20mc/s.H57m.P5.5KW

Descr Rețea apă

Adresa- Rm.Vâlcea

Vecini Str Argintari

Tehnice Țeavă Dn110 mm L=305 ml;Dn32 mm L=178 ml (pt branșamente)

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavă: Dn110 mm L=200 ml;Dn32 mm L=25 ml (pt. branșamente)

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă : Dn140 mm L=1000 ml; Dn110 mm

L=1000 ml; Dn90 mm L=1546 ml

Descr: conductă apă potabilă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: str Copăcelu

Tehmce:Țeavă PEHD: Dn160 mm L=316 ml; Dn25x2,3 Descr 19 branșamente; hidranți de incendiu Dn65 mm = 4 Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=111 ml; Dn63 mm

L=20 ml; Dn50 mm L=50 ml; Dn40 mm L=38 ml; Dn32 mm

L=15 ml; Dn25 mm L=167 ml. Țeavă PP Dn25 mm L=10ml

Descr.: Hidranți de incendiu Dn80 mm = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce.Țeavă PE: Dn32 mm L=6 ml; Dn25 mm L=38 ml

Descr 5 branșamente

Adresa Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD Dn110 mm L=155 ml. Dn90 mm

L=4 ml. Dn25x2,3 mm L=60 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa. Rm. Vâlcea

Tennice.Țeavă PEHD: Dni60 mm i_=60 ml, Dni40 mm L=645 ml;Dn63 mm L=20 ml; Dn25x2.3 mm L=250 ml

Adresa. Rm. Vâlcea

TehniceȚeavă PEHD Dn110 mm L=183 ml; Dn90 mm 1=4 ml; Dn25x2,3 mm L=70 ml

Descr.: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice Țeavă PEHD: DnUO mm L=40 ml; Dn90 mm L=4 ml, Dn25x2,3 mm L=24 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm Vâlcea

2011

2001

2001

2006

2006

2005

2005

2007

2006

2006

2006


141

242.00

19.

154.00

166,

3( 7 00

397,

1(4.00

114,

022.00

45.

249.00

0I&3.00

52,

391.00

260

078.00

42

379.00

13

512.00


12

682

3

DP04856

4

1 8 6

5

înlocuire

ețe

a apă potabilă Str ion Răureanu

683

DP04857

1 8 6

înlocuire

rețe

a apă potabilă Str. lomță Oteteleșanu

684

DP04858

1 8 6

înlocuire

rețe

a apă potabilă Str. Mareșal Prezan

685

DP04859

1 8.6

înlocuire

rețe

a apă potabilă Str Neagoe Basarab

686

DP04860

1 8.6

înlocuire

rețe

a apă potabilă Str Nicoiae lancovescu

687

DP04861

1 8 6

înlocuire Irețeia apă potabilă Str. Placajului

688

DP04862

1 8 6

înlocuire

rețe

a apă potabilă Str Virgihu

689

DP04863

1 8 6

înlocuireirețea apă Str Cecilia Cuțescu Stork

690

DP04864

1 8 6

înlocuire irețe

a apă Str. Doamna Despina

691

DP04865

1 8 6

înlocuire irețe

a apă Str. Duiliu Zamfirescu

692

DP04866

1 8 6

înlocuire

rețe

a apă Str Ferdmand

Tenmce:Țeavâ PEHD: Dn110 mm L=125 ml; Dn90 mm

L=4 ml, Dn25x2,3 mm L=65 ml

DescrHidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=135 ml; Dn90 mm L=3,5 ml;Dn50 mm L=27 ml; Dn25x2,3 mm L=102 ml Descr.: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD: Dnl10 mm L=122 ml; Dn90 mm L=6 ml; Dn25x2,3 mm L=72 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavâ PEHD: Dn110 mm L=115 ml; Dn90 mm L=6 ml, Dn25x2,3 mm L=84 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa. Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=250 ml; Dn90 mm L=6 ml; Dn63 mm L=10 ml; Dn25x2,3 mm L=255 ml Descr.: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 2 buc.

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD Dnno mm L=88 ml; Dn90 mm L=4 ml; Dn25x2,3 mm L=48 ml

Descr: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=106,5 ml; Dn90 mm

L=4 ml; Dn25x2,3 mm L=60 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavâ PEHD: Dn63 mm L=72 ml; Dn32 mm L=1 ml; Dn25 mm l_=62 ml

Descr.: Cămin vane = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavâ PEHD: Dn110 mm L=40 ml; Dn75 mm L=70 ml;Dn25x2,3 mm L=49 ml

Descr.: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.; hidranți de incendiu DMOO mm = 1 buc

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce Țeavă PEHD. Dn110 mm L=103 ml; Dn90 mm

L=6 ml; Dn25x2.3 mm L=66 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavâ: Dnl60 mm L=708 ml; Dn63 mm L=52 ml; Dn50 mm L=74,5 ml; Dn40 mm L=144,5 ml; Dn32 mm L=96.5 ml; Dn25 mm L=135,5 ml

Adresa: Rm Vâlcea

2006

2006

2006

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2006


32,892.00

44/37.00

35,' 77.00

47,852.00

88,319.00

24 682.00

30 ^38.00

19/11.00

42,: 18.00

28,155.00

300,' 58.00


12

3               4

5

693

DP04867      1

8 6

înlocuire rețe;

apă Str lancu Jianu

694

DP04868      1

6

înlocuire rețea apă Str Mitropolit Filaret

695

DP04869      1

8 6

înlocuire rețe;

apă Str Nicu Filipescu

696

DP04870

8 6

înlocuire lețea apă Str Preda Buzescu

697

DP04871

8 6

înlocuire rețea apă Str St. Calimc

698

DP04872

8.6

înlocuire rețea apă Str. Topolog

699

DP04873

8.6

înlocuire rețea apă Str. Vasile Aiecsandn

700

DP04874

8 6

Refacereibranșamente apă blocurile P3. P4, N9 - Nora

701

DP04875

8 6

Refacerei rețele alimentare cu apă blocurile P3. P4, N9

702

DP04876

8 7

Extindere rețea canalizare Str Morilor

703

DP04877

8 7

înlocuire rețea canalizare Str Sf Calmic

704

DP04878

.8 7

Reabilitare rețea canalizare pluvială Str Știrbei Vodă,

Tehmce:Țeavă PEHD: Dnno mm L=135 ml; Dn90 mm

L=6 ml; Dn25x2.3 mm 1=90 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice Țeava PEHD Dn110 mm L=90 ml, Dn90 mm L=6 ml; Dn25x2,3 mm L=66 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=117 ml; Dn90 mm

L=6 ml; Dn25x2,3 mm L=84 ml

Descr. Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.

Adresa: Rm Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=102 ml; Dn90 mm

L=6 ml; Dn25x2,3 mm L=84 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=340 ml; Dn63 mm

L=10 ml; Dn25x2,3 mm L=200 ml

Descr: 25 branșamente; hidranți de incendiu Dn65 mm = 3 buc.; conton apă Dn20 = 25 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavă PEHD: Dn110 mm L=606 ml; Dn90 mm

L=18 ml; Dn25 mm L=90 ml

Descr.: Hidranți de incendiu Dn65 mm = 3 buc

Adresa: Rm. Vâlcea

Tehnice:Țeavâ PEHD: Dn110 mm L=115 ml; Dn90 mm

L=4 ml; Dn25x2,3 mm L=50 ml

Descr Hidranți de incendiu Dn65 mm = 1 buc

Adresa Rm. Vâlcea

Adresa Rm Vâlcea

Tehnice:Țeavă: Dnl10 mm L=100 ml

Adresa. Rm. Vâlcea

TehmceTub PAFS: Dn250 mm L=248 ml Țeava PVC

Dn160 mm L=102 ml

Descr. 12 racorduri; cămine de vizitare= 6 buc

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce:Tub PAFS: Dn300 mm L=324 ml

Descr. Cămine de vizitare= 9 buc.

Adresa: Rm Vâlcea

Tehmce Tub PAFS Dn250 mm L=11O ml

Descr Cămine vane= 2 buc.

Adresa Rm Vâlcea

2006


2006

2006


2006


2005


2006

2006


2000

2000

2006


2005


2006


39Ț14.00

28.902.00

36,068.00

32,8 5.00

100,0 1.30

IO3,467.bo

29,097.00

4,138.00

6,207.00

100,532.00

200,484.00

65,502.00


12

3

4

5

705

DP04879

1 8 7

Reabilitare rețea canalizare Str. Duiliu Zamfirescu

706

DP04880

1 8 7

Reabilitare rețea canalizare Str. Placajului

707

DP04881

1.8 7

Reabilitare rețea canalizare Str. Preda Buzescu

708

DP04882

1 8 7

Reabilitare rețea canalizare Str Vasiie Aiecsandn

709

DP04883

1 8 7

Reabilitare rețea canalizare Str Virgihu

710

DP04884

1.8 7

Refacere cartalizare menajeră Str Maior Georgescu

711

DP06010

1 8.6

Rețea apă potabila bl A4, A5. A6 PT42 aleea crinilor, aleea primăverii si calea lui traian

712

DP06011

1 8 6

ReȚea apă pbtabilă zona Nord bl. H6. H5. E2. El, H7,

713

DP06012

1 8 6

Rețea apa potabilă strada Lespezi

714

DP06015

1 8 6

Rețeta apă str Liviu Rebreanu

715

DP06016

1 8 6

înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str lacob

716

DP06017

1 8 6

înlocuire rețea apă potabilă și branșamente Bl 22

Tehmce:Tub PAFS: Dn250 mm L=145 ml. Tub PVC: Descr.. Cămine vane= 3 buc.; guri de scurgere = 2 buc. Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub PAFS: Dn250 mm L=80 ml. Tub PVC: Dn160 Descr.. Cămine vane= 2 buc.; guri de scurgere = 5 buc. Adresa: Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub PAFS: Dn250 mm L=66 ml. Tub PVC: Dn160 Descr Cămine vane= 4 buc., guri de scurgere = 4 buc. Adresa Rm Vâlcea

Tehnice.Tub PAFS. Dn250 mm L=1O8 ml. Tub PVC

Descr Cămine vane= 3 buc.; guri de scurgere - 5 buc.

Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub PAFS Dn250 mm L=99 ml. Tub PVC Dnl60 Descr: Cămine vane= 2 buc., guri de scurgere = 6 buc Adresa Rm. Vâlcea

Tehmce:Tub PAFS: Dn250 mm L=63 ml Tub PVC Dnext.160 mm L=132 ml

Descr.: Cămine vane= 6 buc., guri de scurgere = 2 buc. Adresa Rm Vâlcea

Adresa, al. Crinilor, al. Primăverii, calea lui traian

Descr. rețea apă potabilă

Adresa Rm Valcea zona NORD

Vecini, bl. H6, H5, E2. El. H7, S5, S4

Descr.: Rețea apă potabilă strada Lespezi

Adresa: str Lespezi

Vecini: Rețea apă potabilă strada Lespezi

Tehnice:dn1 i0-490ml, dn25-204ml

Descr.: Rețeta apă str. Liviu Rebreanu

Adresa: str. Liviu Rebreanu

Vecini: Rețeta apă str. Liviu Rebreanu

Descr. înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str

Adresa str. lacob Simian

Vecini: înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str

Descr înlocuire rețea apă potabilă și branșamente Bl 22

Adresa Bl 22 Calea lui Traian

Vecini: Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente Bl 22

7

2006

2006

2006

2006

2006

2005

2009

2009

2009

2009

2009

2009


52,812.00

30,919.00

35,923.00

43,597.00

40,^74.00

62,643.00

133/97.00

131,129.00

95 $79.00

171,740.00

35/49.00

25,(72.00


Pagina 41

12

717

718

3               4

DP06018      1

DP06019      1

5

8 6

Rețea apă Stoiiceni Buridava

8 6

Rețea apa po.abilă Piața Nord aleea Primăverii

719

DP06020

8 7

Rețea canalizare str Timiș

720

DP06021

8 7

Rețea canalizare str Cloșca

721

DP06022

.8.6

Intervențtie r^țea apă potabilă și branșamente str

722

DP06039

.8 6

Extindere rețea alimentare cu apă și branșament alimentare cu apă str Ostrovem

723

DP06059

1.3 6

j

Rețea apă bloc M V Popescu

724

DP06124

3 6

Extindere rețea apă potabilă Cîrstescu Florin

725

DP06133

8 6

Alimentare cu apă bd Dem Rădulescu

726

OP06134

1.3.7

Canalizare menajeră Dd Dem Rădulescu

727

DP06135

3 7

Canalizare pluvială bd Dem Rădulescu

728

DP06150

1.36

Conductă de legătură între rezervor Cetățuia șl rezervor

Tehnice:D32x2mm L1100ml, D63x5mm L-300ml,

Descr Rețea apă Stolicem Bundava

Adresa: Stolmceni str. Bundava

Vecini: Rețea apă Stoliceni Buridava

Tehnice dn140-37ml. dn110-25ml. dn90-236ml. dn75-55ml. dn63-72ml, dn50-30ml, dn32-61ml. dn25-l5ml Descr.: Rețea apă potabilă Piața Nord aleea Primăverii Adresa: Piața Nord aleea Primăverii

Vecini: Rețea apă potabilă Piața Nord aleea Primăverii

Descr.: Rețea canalizare str. Timiș

Adresa str Timiș

Vecini: Rețea canalizare str. Timiș

Descr Rețea canalizare str Cloșca

Adresa, str. Cloșca

Vecini: Rețea canalizare str. Cloșca

Tenmce:dn25 8ml, dn32 8ml, dn25 8ml, dn32 6ml, dn32 14ml. dn25 10ml. dn32 8ml.

Descr.: țeava polietilenă

Adresa: str Zefirului

Vecini: nr.5, 8 10 12 14 16

Adresa, str Ostroveni nr 106

Vecini: Extindere rețea alimentare cu apă și branșament alimentare cu apă str Ostroveni conf aut nr 260-10.03 2009.

Tehmce:dn110-100ml dn40-20ml

Adresa str.M V Popescu

Adresa str N. Lupu, nr. 4

Vecini: Extindere rețea apă potabilă Cîrstescu Florin

Adresa: bd. Dem Rădulescu

Adresa: bd. Dem Rădulescu

Vecini: Canalizare menajeră bd. Dem Rădulescu

Adresa, bd Dem Rădulescu

Vecini: Canalizare pluvială bd. Dem Rădulescu

Pagina 42

T

2009

788/82.00

2009

115,662.00

2009

88,488.00

2009

108,485. 00

2009

4,552.00

2009

>63,588.30

2009

133,512.81

2009

5,899.00

2009

.368,977.00

2009

>,317,275 00

2009

.,218,772 00

1990

63

4 00


72

3

4

5

729

DP06157

1 8 6

Rețes apă

bl.

I8. I9. 110. H2. S8. G105, H3. E3

730

DP06159

1.8 6

Rețea ap;

str

Sergiu Purice PT43

731

DP06160

1 8 6

Rețea apa

str

Drumul Gării

732

DP06161

1 8 6

Rețea ap;

str

Fețem

733

DP06162

1 8 6

Rețea apă str

Mihai Eminescu

734

DP06163

1 8 6

Rețea apă str

Ciocăneștilor

735

DP06164

1 8.7

Rețea canahz

are str Lacului

736

DP06165

1 8 7

Racord canal

zare bloc 1 Oltchim

737

DP06166

1 8.6

Rețea apă bl

N25 N26 mtr Violetelor

738

DP06175

1 8.7

Rețea canaliz

are Petnșor

739

DP06176

1 8 6

Rețea apă po

tabilă Aleea Sergiu Purice bloc 35 -37

740

DP06603

1 8 6

Rețea suplim

entară apă potabilă Al Mioriței

741

DP06604

1 8.6

Extindere rețea apă potabilă str T Coman

742

DP06605

1 8 6

Rețea apă C<

jlonia Nuci


Tehnice:dn180-65ml, dn125-205ml, dn90-165ml, dnl10-185ml, dn63-40ml

Adresa: str. Republicii

Vecini bl. I8. I9, 110, H2. S8. G105. H3, E3

Tehnice.dn110-160ml, dn50-50ml. dn25-60ml

Adresa: str. Sergiu Purice

Vecmi: bl.37. 35

Tehnice dm l0-900ml, dn25-60ml

Adresa: str Drumul Gării

Tehnice:dn200-3l0ml. dnl80-l933ml. dm i0-1800ml,

Descr Rețea apa potabila

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Fețem

Tennice:dnll0-381rnl, dn75-12,5ml, dn25-2l5ml

Adresa: str. Mihai Eminescu

Tenmce:dnl 10-360ml, dn25-25ml

Adresa: str. Ciocăneștilor

Tehmce:dn250-600ml, dn160-60ml, dn 110-75ml

Descr dn250-600ml, dnl60-60ml. dn 110-75ml

Adresa: str. Lacului

Tehnice:dn250-25ml

Tehnice:dn280-l00ml, dn225-55ml. dn140-285ml, dnl60-170ml, dn110-l40ml, dn90-70ml, dn63-260ml

Adresa: mtr. Violetelor

Vecini: bl N25 N26


Tehnice: D75mm-26ml, D63mm-65ml, D50mm-12ml.

Dl40mm-3ml. D25mm-8ml

Descr Țeava PEHD

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Aleea Mioriței

Tehmce:D110mm-300ml. D25mm-l00ml

Descr Țeava PEHD

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str. Teodor Coman

Tehmce:DN 110-5860ml,grup pompe Grundfos Q 151/s H

Descr.. Rețea apa

Adresa: Rm Vâlcea

Vecmi: Colonia Nuci


2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2011

2011

2011


219/42.00


76.413.00

130.501.00


1,55

5.8

52.00

12

2.C

29.00

6

3,7

63.00

24

8

87.00

1

32t

8

3,7

12.00

86.00


12

3

4

I

5

743

DP06621

1 8 3

Captare apă din răul Olănești

744

DP06622

1 8 7

Rețea caralizpre strada lazului

745

DP06623

1 8 7

Rețe canaliza'e strada Cnșuiui

746

DP06624

1 8 7

Rețea canalizare strada Bicaz

747

DP06625

1 8 7

Rețea canahz

are strada Crângului

748

DP06626

1 8 6

Alimentare ci

apă intrarea Sălciei

749

DP06627

1 8 7

Rețea pluvială Calea lui Traian

750

DP06644

1 8 6

Rețea apă strada Aranghel

751

DP06645

1 8 6

Rețea apă stțada Ioana Radu

752

DP06646

1 8.6

Rețea de apă

str Șrrauding

753

DP06647

1 8 6

Rețea apă st

Eugen Ciorăscu

Adresa Rm Vâlcea

Vecini str Albinei, în punctul La punte

Tehmce:DN250-163ml, DN160-100ml

Descr Conductă PVC

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str lazului

Tehmce:DN 250-1 OOml. DN 160-100ML

Descr Conductă PVC

Adresa Rm Vâlcea

Vecini: str Coșului

Tehnice:DN250-170ml. DN160-110ml

Descr Conductă PVC

Adresa Rm Vâlcea

Vecini: strada Bicaz

Tehmce:DN250-95ml, DN160-70ml

Descr.: Conductă PVC

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: strada Crângului

Tehmce:PN 10 atm, DN 110 mm, L 80ml

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Intrarea Sălciei

Tehmce:DN3l5 - 100ml, DN250-220ml. DN200-4ml,

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian

TehmceDN110 pn 10-1380ml, DN110 pn 16-220ml, DN110 pnl2.5-320ml, DN90-16ml, DN63-250ml, DN63-Descr Rețea apa

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str. Aranghel

Tehmce:DN 110-500ml, DN90-2ml, grup pompare 2 pompe

Descr.: Rețea apa

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str Ioana Radu

TenniceiDn 110 L 725m

Descr Rețea de apa

Adresa Rm. Vâlcea

Vecini: str. Ștraubing

Tehmce Dn 110 L 293m

Descr Rețea apă

Adresa. Rm.Vâlcea

Vecini: Str Eugen Ciorăscu

2011

2010

2010

2010

2010

2011

2010

2011

2011

2011

2011


Pagina 44

1.7(

4

4

0

<

83.00

92.00

:

4

c

49.00

4

1

C

42.00

0

33.00

6

1

51.00

17

6

2

43.00

54

7

c

42.00

9

9

c

13.00

14

9

18.00

8$

)8

07.00


12

3

4

754

DP06648

1

8 6

755

DP06649

1

8 6

756

DP06651

1

8 6

757

DP06652

8 6

758

DP06653

8 6

759

DP06654

8.6

760

DP06655

8 7

761

DP06656

8.7

762

DP06657

8 7

763

DP07065

8 6

764

DP07179

8 6


Rețea ape


str Zambilelor


Rețea de apă str Inătești

Rețea apă bl ’1 P2.N2.N3.N4,N5.Aleea Doinei

Rețea de

Rețea de apă] str.Cetățuia - Dealul Malului

Reța de apă ^tr. Morilor

Rețea de canalizare menajeră zona Buda-Poenan

Rețea canalizare strada Argintari

Rețea canalizare strada inătești

Rețea apă Buda Poienan închidere inel cu conducta din strada ȘTIRBEI VODĂ

Rețea apa str lustiman Marina

Tehmce:Dn 110, L 859m, Q 20mc/s,H 57m,P 5 5KW grup pompare SV 1606F55T

Descr Rețea apă

Adresa Rm Vâlcea

Vecmi: Str.Zambilelor

TehniceDnl 10. L412m,Dn75.L470m.Dn40.L2lm

Descr Rețea de apă

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Inatești

TehmceDnl 10.L315m.Dn.63,L198m,Dn50,L247m

Descr Rețea apă

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Bl P1 .P2.N2.N3.N4.N5.Aleea Doinei

Tehmce:Dnl 10.L315m.Dn90.L22m.Dn50.L391m.Dn63.L15

Descr. Rețea apă

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Str.Republicii

Tehmce:Dn 90,L400m

Descr Reța apă

Adresa Rm Vâlcea

Vecini: Str.Cetățuia - Dealul Malului

Tehnice: Dn160, L1000m,Dn110.L225m

Descr.: Rețea apă

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini Str.Monlorț de la Str.Annilor, str.Poenan spre Tehnice:Dn315,Ll200m,Dn250.L5683m,grup pompare 1 ape uzate (1A+1R),Q40mc/s.H11m,P2.4kw,

Descr Rețea canalizare menajeră

Adresa Rm.Vâlcea

Vecini: Buda-Poenan

Tehmce:DN250-648ml, DN125-251ml

Descr.: Rețea canalizare

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str Argintari

Tehmce:DN 250- 642ml. DN 200-20ml, DN 125-230ml

Descr : Rețea canalizare

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: str Inătești

Descr.: Rețea apă potabilă

Adresa Rm Vâlcea

Vecini str Buda


2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012


99 43 '.00


106 02 > 00


119 74 5.00


145,834.00


94,530.00


270 680.00


3,448 35H.00


155,37 3.00


195,364.00


2.260,912.00


305 7C4.73


12

765

3

DP08186

.8 6

5

Bransame

nte

rețea apa potabila

str Știrbei Vodă ISPA

766

DP08187

8 6

Bransame

nte

rețea apa potabila

str Danii lonescu

767

DP08188

o 6

Bransame

nte

rețea apa potabila

str V Olanescu ISPA

768

DP08189

8 6

Bransame

>nte

rețea apa potabila

str Radu de la Afumati

769

DP08190

8 6

Branșamente

rețea apa potabila str.Dr Suciu ISPA

770

DP08191

186

Branșamente

rețea apa potabila str.Petre

771

DP08192

8 6

Branșamente

rețea apa potabila str Bogdan Amaru ISPA

772

DP08193

8 6

Extindere ret

ea apa potabila str

Dealul Malului ISPA

773

DP08194

8 6

Extindere ret

ea apa potabila str.

Drumul Garn ISPA

774

DP08195

1 8.6

Extindere ret

ea apa potabila str

Posada 1SPA

775

DP08196

1 8 6

Extindere rețea apa potabila str.

Raureni ISPA

Tehnice:68 buc

Descr Branșamente rețea apa potabila

Adresa Rm Valcea

Vecini str. Știrbei Vodă

Tehmce:29 buc

Descr. Branșamente rețea apa potabila str Danii lonescu

Adresa Rm Valcea

Vecini str Danii lonescu

Tehmce:7 buc

Descr Branșamente rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecmi str V Olanescu

Tehnice ? buc

Descr Branșamente rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str.Radu de la Afumati

Tehnice:l4 buc

Descr: Branșamente rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str.Dr Suciu

Tehnice:? buc

Descr Branșamente rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str.Petre Constantinescu

Tehmce:5 buc

Descr Branșamente rețea apa potabila

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Petre Constantinescu

Tehmce:Dn 160 L=1365,05 ml, 74 branșamente

Descr. Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Dealul Malului

Tehmce:Dn 110, L=343,3 ml, 9 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini str Drumul Gării

Tehmce:Dnl10 - 1154,4 ml. Dn 160 - 35,22 ml. Dn 200 -

349.8 ml. 9 branșamente

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str Posada

Tehmce.Dn 200, L= 2607,12 ml, 100 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Raureni

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


212.294.00 !

92,852.00

21,502.00

24,435.00

45,790.00

26.242.00

14.66' .00

852,056.00

192.129.00

702,832.00

2.030,944.00


12

776

3

DP08197

1

1 8 6

5

Extindere

rete

a apa potabila str Stolmceni ISPA

777

DP08198

1 8 6

Extindere

rete

a apa potabila str Antim Ivireanul ISPA

778

DP08199

1 8 6

Extindere

rete

a apa potabila Calea lui Traian Nord ISPA

779

DP08200

1 8 6

Extindere

rete

a apa potabila rezervor Copaceiu ISPA

780

DP08201

1 8 6

Extindere rete

a apa potabila rezervor Petnsor ISPA

781

DP08202

1 8 6

Extindere rețea apa potabila DN 67 - str Bâlciului ISPA

782

DP08203

1 8 6

Extindere rețea apa potabila DN 67 - str. Depozitelor

783

DP08204

1 8 6

Extindere rete

>a apa potabila str Dr Oltului

784

DP08205

1 8 6

Extindere reti

;a apa potabila str Prundului

785

DP08206

1 8 6

Extindere reti

;a apa potabila str Teodor Coman ISPA

786

DP08207

1 8 6

Extindere reti

;a apa potabila str Aurehan Sacerdoteanu

Terinice:Dn 200. L=1543,82 ml. 50 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Stolmceni

Tehmce:Dn 63, L=30,33 ml. 76 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Antim Ivireanul

Tenmce:Dn 50 - 59,75 ml, Dn 63 - 114,04 ml, 48

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini Calea lui Traian Nord

TehniceDn 315 - 6.94 ml. Dn 400 - 38.92 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecim: str Copacelu

Tehmce:Dn 500 - 89,26 ml. Dn 630 - 34.25 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Petnsor

Tehnice:Dn 200, L=679,93 ml

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: DN 67 - str Bâlciului

Tetinice:Dn 160, L=412,41 ml

Descr. Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: DN 67 - str. Depozitelor

Tehmce:Dn 110, L=486,67 ml

Descr. Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Dr. Oltului

Tehmce:Dn 110, L=370,82 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Prundului

Tehmce:Dn 110. L=82.69 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecmi: str. Teodor Coman

Tehnice Dn 160. L=2564.99 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecmi str Aurelian Sacerdoteanu

Pagina 47

7

2012

1,087

766.00

2012

253

370.00

2012

227

354.00

2012

93

305.00

2012

292

169.00

2012

28 i

665.00

2012

262

826.00

2012

276

2)3.00

2012

211

014.00

2012

48

314.00

2012

1,026

704.00

DP08208

DP08209

DP08210

DP08211

DP08212

DP08213

DP08214

DP08215

DP08216

DP08217

DP08218

DP08219


4

1 8 6

1 8 6

 • 1 8 6

 • 2 2 8

2 2 1 1.3

 • 1 8 12

 • 2 2 8

' 8 6

8 6

8 6

8 6

8 6


5

Extindere fetea apa potabila str Toamnei ISPA

Extindere rețea apa potabila str Brândușelor ISPA

Extindereirete a apa potabila str Berzei ISPA

Vane reducere a presiunii ISPA

Debitmetre ISPA

Statia de pompare Livezi ISPA

Puncte de reglare a presiunii

Subtraversarea Oltului rețea apa potabila

Rețea apa pdtabila str Bicaz - reabilitare ISPA

Rețea apa potabila Calea lui Traian spre Petnsor -

Rețea apa potabila str Catanesti - reabilitare ISPA

Rețea apa potabila str Ciocanestilor - reabilitare ISPA

Termice Dn 110, L=607,2 ml, 22 branșamente Descr. Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini, str. Toamnei

Tehmce:Dn110. L=110.06 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Brândușelor

Tehnice:Dn110. L=262,43 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Berzei

Adresa: Rm Valcea

Adresa: Rm Valcea

Descr. Statie pomparea apa potabila

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Livezi

Adresa Rm Valcea

Tehmce:Dn400, L=3O1 ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecmi: Rețea apa subtraversare râul Olt

Tehnice:Dn 110, L=172.12 ml. 12 branșamente

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Bicaz

Tenmce:Dn630. L=948.83 ml

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini: Calea lui Traian spre Petriso Tenmce:Dn250, L=592,18ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini, str. Catanesti

Tehnice DnllO. L=388,23ml

Descr. Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str. Ciocanestilor


2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


322 82 T00

47 838.00

106 40:5.00

199,023.00

568 823.00

292 960.00

734 833.00

,270 620.00

144 968.00

I.840 552.00

718,28^.00

253,501.00


3              4

DP08220      1 8 6


DP08221      1 8 6


Rețea apaî potabila str


Rețea apa poiabila str


Cloșca - reapilitare ISPA


Copacelu - reabilitare ISPA


DP08222      1 8 6

Rețea apa potabila str

Cnsan - reabilitare ISPA

DP08223      1 8 6


Rețea apa potabila str Depozitelor - reabilitare ISPA


DP08224      1 8.6


Rețea apa potabila str. George Cosbuc - reabilitare ISPA


DP08225      1 8.6


Rețea apa po:abiia str Gruoceilor - reabilitare ISPA


DP08226      1 8 6


Rețea apa potabila str Henri Coanda - reabilitare ISPA


DP08227      1 8.6


Rețea apa pojtabila str Hona - reabilitare ISPA


DP08228      1 8 6


Rețea apa potabila str lazului - reabilitare ISPA


DP08229      1 8 6


Rețea apa potabila str Inatesti - reabilitare ISPA


DP08230      1.8 6


Rețea apa pojtabila str Libertății - reabilitare ISPA


6

7

Tehnice DnH0, L=120,17ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Cloșca

2012

Tehmce:Dn110 L=1007,46ml. Dn200 L=315,76ml, Dn315

Descr. Conducta PEHD

2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Copacelu

Tehnice Dn 110 L=311,96 ml. 9 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini str Cnsan

2012

Tehnice.Dn 110 L=103,01ml, Dnl60 L=4i3.04ml. Dn250

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecmi str Depozitelor

2012

Tehmce Dn1l0 L=380.78 ml Descr Conducta PEHD

2012

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str. George Cosbuc Tehmce:Dn400 L=35l,39ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str Ghioceilor

2012

Tehmce:Dn200 L=404,49ml, Dn250 L=286ml, 13

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecmi str. Henri Coanda

2012

Tehmce:Dn110 L=90,51ml, 7 branșamente

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Horia

2012

Tehmce:Dn110 L=162,57ml 14 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str lazului

2012

Tehmce:Dnl60 L=6l0.51ml, 85 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecmi str inatesti

2012

Tehmce:Dn110 L=450,21ml, 26 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa- Rm Valcea

Vecmi: str Libertății

2012

Pagina 49

11,230.00


12

3

4

5

810

DP08231

1.8 6

Rețea apa! potabila str Livezi - reabilitare iSPA

811

DP08232

1 8 6

Rețea apa potabila str Mircea Eliaae - reabilitare ISPA

812

DP08233

1 8 6

Rețea apa potabila str N Titulescu - reabilitare ISPA

813

DP08234

1 8 6

Rețea apa potabila str Petnsor - reabilitare ISPA

814

DP08235

1 8 6

Rețea apa potabila str Plopilor - reabilitare ISPA

815

DP08236

1 8 6

Rețea apa potabila str Regina Mana - reabilitare ISPA

816

DP08237

1 8.6

Rețea apa po .abila str George Smescu - reabilitare

817

DP08238

1 8 6

Rețea apa potabila str. lonescu Cheianu - reabilitare

818

DP08239

1 8 6

Rețea apa potabila bl. S1. N10. N11 str. Henri Coanda. Matei Basarab - reabilitare ISPA

819

DP08240

1 8 6

Rețea apa potabila str Matache Temelie - reabilitare

820

DP08241

1 8 6

Rețea apa potabila bl N12. N13 str. Henri Coanda. M

Basarab reabilitare ISPA

Tehmce:DnliO L=380.36ml, 17 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Livezi

Tehmce:Dn 110 L=414,98ml, 45 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini, str Mircea Eliade

Tehnice:Dn400 L=210,33ml

Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str N. Titulescu

Tehnice:Dn110 L=207,43ml, Dn160 L=85,8 ml, 28

Descr: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini, str. Petrisor

Tehmce:Dn110 L=117,99 ml, 10 branșamente

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Plopilor

Tehnice:Dn200 L=620.4ml, 17 branșamente

Descr.: Conducta PEHD

Adresa' Rm Valcea

Vecini: str. Regina Mana

Tehmce:Dn75 L=20 ml, 7 branșamente

Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini str G Sinescu

Tehnice:Dn110 L=l66,15ml

Descr Condcuta PEHD

Adresa Rm Valcea

Vecini: str lonescu Cheianu

Tehmce:DnllO L=151,5 ml Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini bl. S1. N10, N11 str Henri Coanda, Matei Basarab Tehmce:Dn75 L=89,34ml, 6 branșamente Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecmi: str. M. Temelie

Tehmce:Dn 75, L=16,5 ml Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: I. N12, N13 str. Henri Coanda, M. Basarab

Pagina 50

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


23

3.

1 38 00

402,

0

36.00

1,67

1,

6

54.30

29

1.

4

77.00

90,

4

99.00

419,

7

34.00

36,

3

ro.oo

94,

7

57.00

86.

3

46.00

534

7

53.60

9

6

23.00


12

3

4

5

821

DP08242

1 8 6

Rețea apa

potabila

intre bl N12. N13 - reabilitare

822

DP08243

1 8 6

Rețea apa

potabila

intre bl. N14. 135 - reabilitare

823

DP08244

1 8 6

Rețea apa

potabila

str Matei Basarab - reabilitare

824

DP08245

1 8 6

Rețea apa potabila str Matei Basarab legătură cu N Titulescu - reabilitare ISPA

825

DP08246

1 8 6

Rețea apa potabila

bl CPL1.2.3.4., T1. T2 -

826

DP08247

1 86

Rețea apa

potabila

str Mihai Viteazul - reabilitare ISPA

827

DP08248

1 8 6

Rețea apa

potabila

întrebi 106.107 - reabilitare ISPA

828

DP08249

1 8.6

Rețea apa potabila

intre bl. 106.107,108.109 -

829

DP08250

1 8 6

Rețea apa potabila

intre bl 105. 105bis - reabilitare

830

DP08251

1 8 6

Rețea apa potabila

intre bl. 109, 110 - reabilitare

831

DP08252

1.8 6

Rețea apa potabila

mtre bl 105. 108 - reabilitare

Tehnice:Dn110 L=146,5ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecinr bl N12, N13 Tehnice:Dn75 L=89ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini bl N14, 135 Tehnice Dn 110 L=4l9ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini str. M. Basarab Tehnice:Dm60 L=165,5ml Descr Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Matei Basarab legătură cu N Titulescu Tehmce:Dn110 L=178ml Descr.: Conducta PEHD Adresa' Rm Valcea Vecini: str M Viteazul

Tehnice:Dn200 L=517,5 ml. 26 branșamente Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: str. M. Viteazul Tehnice:Dn1l0 L=31ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl. 106,107 Tehnice:Dnl 10 L=83ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini bl. 106.107,108,109 Tehmce:Dn75 L=17ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini, bl 105, l05b,s Tehmce:Dn110 L=55ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini: bl. 109-110 Tehmce:Dnl10 L=52ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl 105-108

Pagina 51

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


I

,3

34.00

39

,1

4.00

177

,4(

34.00

76

0

7.00

103

9‘

r6.00

409

51

5.00

29

77

3.00

46

31

8.00

11

82

8.00

30

5-s

0.00

29

56

5.00


72

3

4

5

832

DP08253

1 8 6

Rețea apa po abila intre bl 103. 108. 109 - reabilitare

833

DP08254

1 8 6

Rețea apa potabila mire bl 102. 103 - reabilitare

834

DP08255

1 8 6

Rețea apa poiabila bl 104. str N Titulescu -

835

DP08256

1 8.6

Rețea apa potabila str Dr Hacman - reabilitare ISPA

836

DP08257

1 8.6

Rețea apa potabila str Dr Hacman bl 103,104 -

837

DP08258

1.8.6

Rețea apa pptapila str Dr Hacman - reaDilitare ISPA

838

DP08259

1 8 6

Rețea apa potabila str Dr. Hacman bl 80,79.86 -

839

DP08260

1 8.6

Rețea apa potabila intre bl 14A - 14B - reabilitare

840

DP08261

1 8 6

Rețea apa potabila intre bl. 14A - 96 - reabilitare ISPA

841

DP08262

1 8 6

Rețea apa pctabila intre bl 14A - PT36 - reabilitare

842

DP08263

1 8 6

Rețea apa potabila str Buna Vestire intersecție Marasesti - reabilitare ISPA

TeliniceDnlIO L=53ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Vaicea Vecini dl 103.108,109 TehmceDl 10, L=27ml Descr: Conducta PEHD Adresa: Rm Vaicea Vecini: bl 102.103 Tennice:Dn110. L=99,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Vaicea Vecini: str N. Titulescu Tehnice:Dn110. L=82ml Descr. Conducta PEHD Adresa Rm Vaicea Vecini: str. Dr. Hacman Tenmce:Dn200, L=159,5ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Vaicea Vecini: str. Dr. Hacman bl. 103,104 Tehnice:D200 L=291,5ml, Dn250 L=240,5ml Descr. Conducta PEHD Adresa: Rm Vaicea Vecini: str. Dr. Hacman Tetinice:Dn110 L=228,5ml Descr. Conducta PEHD Adresa Rm Vaicea Vecini: str. Dr. Hacman bl 80,79.86 Tehmce:Dn75 L=22ml Descr.. Conducta PEHD Adresa. Rm Vaicea Vecini: bl. 14A - 14B Tehmce:Dn200 L=67,5ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Vaicea Vecini, bl. 14A - 96 Tehmce Dn200 L=42.5ml Descr. Conducta PEHD Adresa Rm Vaicea Vecini: bl 14A - PT36 Tehnice:Dn110 L=202ml Descr. Conducta PEHD

Adresa Rm Vaicea

Vecini: str. Buna Vestire intersecție Marasesti

Pagina 52

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

201229.'29.00

1i7.501.00

57.758.00

47,<131.00

92/87.00

439/ 59.00

129,388.00

12/ 16.00

41/ 02.00

27,'78.00

117,182.00


72

843

3

DP08264

4

■ 8 6

5

Rețea ape

po'

abila intre bl.95,94 - reabilitare ISPA

844

DP08265

8 6

Rețea apt

po

abila intre bl 93,94 - reabilitare ISPA

845

DP08266

I 8 6

Rețea apa

po

abila intre bl 93,90 - reabilitare ISPA

846

DP08267

I.8 6

Rețea apa

po

abila intre bl.25.26 - reabilitare ISPA

847

DP08268

1 8 6

Rețea apa potaOiia intre bl 19,26 - reabilitare iSPA

848

DP08269

1 8 6

Rețea apa po

tabila intre oi 92,9bis - reabilitare iSPA

849

DP08270

1 8 6

Rețea apa po

abila Aleea Cocorilor - reabilitare ISPA

850

DP08271

1.8 6

Rețea apa po

tabila str Ionel Geanta, bl. 100.99 -

851

DP08272

1 8.6

Rețea apa potabila str Buna Vestire - reabilitare ISPA

852

DP08273

1 8 6

Rețea apa po

tabila str Oituz - reabilitare ISPA

853

DP08274

1 8 6

Rețea apa po

tabila intre imobilele 5.4.77 - reabilitare

Tehmce:Dn75, L=41,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecmi. 01.95,94 Tehmce:Dn75. L=43ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecmi: bl 93,94 Tehnice Dn75, L=40ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecmi: bl.93,90 Tehnice:DnllO. L=26ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini bl 25.26 Tehnice Dnl 10 L=68ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecmi. bl.19,26 Tennice:Dm 10 L=i0i,5mi Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl.92.9bis Tehmce:Dn110 L=93ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: Aleea Cocorilor Tehmce:Dn110 L=35ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Ionel Geanta, bl. 100,99 Tehmce:Dn110 L=193ml Descr • Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Buna Vestire

TehmceDnl 10 L138ml, Dn75 L=89ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini: str Oituz

Tehnice D75 L=54,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini: imobilele 5,4,77

Pagina 53

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


443.00

26

276.00

24.

610.00

14,

437 00

38,

219.00

58

86 9 00

I

149.00

19;

435.00

112,

184.00

135.

344.00

I 28

586.00


12

3

4

I ।

5

854

DP08275

1 8 6

Rețea apa po'abila str Nicolae Epure - reabilitare ISPA

855

DP08276

1,8 6

Rețea apa potabila Intrarea Mureș - reabilitare ISPA

856

DP08277

1 8 6

Rețea apa potabila str Unirii - reabilitare ISPA

857

DP08278

1 8 6

Rețea apa poiabila intre bl T1.T2 - reabilitare ISPA

858

DP08279

1 8.6.

Rețea apa po abila intre bl 80,81,82 - reabilitare ISPA

859

DP08280

1 8 6

Rețea apa poțabila intre bl 80,77 - reabilitare ISPA

860

DP08281

1.8 6

Rețea apa potabila intre bl 80.77.100 - reabilitare

861

DP08282

1.8.6.

Rețea apa potabila intre bl. 80.79.100,78 - reabilitare

862

DP08283

1 8 6

Rețea apa poabila intre bl 78 - reabilitare ISPA

863

DP08284

1 8 6

Rețea apa potabila intre bl G2.G117.78 - reabilitare

864

DP08285

1 8 6

Rețea apa potabila Aleea Privighetorii - reabilitare ISPA

Tehmce:Dn110 L=172ml Descr Conducta PEHD Adresa' Rm Valcea Vecini; str. Nicoiae Epure Tehnice:Dn75 L=86ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: intrarea Mureș Tehmce:Dn75 L=91ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: Str. Unirii Tenmce.DnllO L=i30,5ml Descr. Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: str. M. Viteazul Tehnice:Dn110 L=55 ml Descr.. Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini: bl. 80,81,82 TehniceDM 10 L=31,5mi Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecmi bl 80,77 Tehnice:Dnl 10 L=63ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl 77,80,100 Tehmce:DnH0 L=44ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl 78,80.78,100 Tehnice:Dn110 L=44ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini bl 78 Tehmce:Dn200 L=84ml Descr. Conducta PEHD Adresa. Rm Valcea Vecini bl G2.G117.78 Tehmce:Dn110 L=216,5ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: Aleea Privighetorii

Pagina 54

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


102,322.00


52,333.00


52,929.00


74,862.00


33,£ 09.00


,491.00


37,9151.00


53.484.00


24,432.00


47.103 00


125,233.00


3

4

5

DP08286

1 8 6

Rețea apa po

abila str Marasesti ■ reabilitare ISPA

DP08287

1 8 6

Rețea apa po

abila str Gngore Procopiu - reabilitare

DP08288

1 8 6

Rețea apă po

abila mtre bl 120-118 - reabilitare ISPA

DP08289

1 8 6

Rețea apa po

abila mtre bl 128,29.30.31.119.120 -

DP08290

1 8 6

Rețea apa potabila intre bl 119.117 - reabilitare ISPA

DP08291

1.8 6

Rețea apa potabila mtre bl. 119,31,29,98,122 -

DP08292

1 8.6

Rețea apa potabila intre bl. 98,122 - reabilitare ISPA

DP08293

1 8 6

Rețea apa potabila intre Aleea Ionel Geanta -

DP08294

1 8 6

Rețea apa potabila intre bl 113,114 - reabilitare ISPA

DP08295

1 8 6

Rețea apa potabila mtre bl 116,100.99 - reabilitare

DP08296

1 8 6

Rețea apa potabila mtre bl 8.24.Ai - reabilitare ISPA

Tehnice Dn250 L=550,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecmt str Marasesti Tehnice Dn250. L=798ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini str. Grigore Procopiu Tehnice Dm 10 L=24.5ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: bl 120,118 Tehmce:Dn110 L=l77,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini: bl. 128.29,30,31,119,120

Tehmce Dn110 L=50ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini, bl. 119,117 Tehmce:Dn110 L=88ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: bl. 119,31,29,98,122 Tehmce:Dn110 L=28ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: bl. 98,122 Tehmce:Dn110 L=169,5ml Descr. Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini: Aleea Ionel Geanta Tehnice:Dn110 L=24ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: bl 113.114 Tehmce:Dn110 L=120,5ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini: bl 100.116.99 Tehnice:Dn280 L=84.5ml Descr. Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini, bl 8.24.A1

Pagina 55

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


5|

(

63.00

(.

32.00

Ir

i

04.00

101

6

51.00

27

7

64.00

si,

2

63.00

18,

0

56.00

96,

5

17.00

15.

8

35.00

74,

4

35.00

I I

8

01.00


3

4

5

DP08297

186

Rețea apa po

abila mtre bl. 6.8,24,23 - reabilitare

DP08298

1 8 6

Rețea apa po

abila legătură PT36 - reabilitare ISPA

DP08299

1 8 6

Rețea apă po

abila mire bl 21,22.23,25 - reabilitare

DP08300

1 8 6

Rețea apa po

abila mtre bl 81.82.83 - reabilitare ISPA

DP08301

1 8 6

Rețea apa po

abila str lancu Pop - reabilitare ISPA

DP08302

1 8 6

Rețea apa pot

Tituiescu - rea

abila str lancu Pop legătură cu N biiitare ISPA

DP08303

1,8.6.

Rețea apa po

abila mtre bl.4,64,G3.61 - reabilitare ISPA

DP08304

1 8 6

Rețea apa po

Procopiu - rea

abila intre bl.61.60 legătură cu str Gr biiitare ISPA

DP08305

1 8 6

Rețea apa po

abila mtre bl.60 - reabilitare ISPA

DP08306

1 8 6

Rețea apa po

abila aleea Ciocârliei - reabilitare ISPA

DP08307

1.8 6

,Rețea apa po

labila intre bl.4-3 - reabilitare ISPA

Tehnice Dn 110 L=l82ml Descr Conducta PEHD Adresa. Rm Valcea Vecini: PI. 6.8,23,24 Tehnice.Dnl60 L=14ml Descr. Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: legătură PT36 Tehmce:Dnno L=171,5 Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini Ol. 21.22.23,25 Tehmce Dnno L=95,5ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: Ol. 81,82,83 Tehmce:Dn1lO L=199,5ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: str lancu Pop Tehmce:Dn200 L=l06.5mi Descr Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea Vecini' str lancu Pop Tehmce:DnH0 L=83,5ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea Vecini: 01.4,64,G3,61 Tehnice DnllO L=86ml Descr. Conducta PEHD

Adresa Rm Valcea Vecini: str Gr Procopiu Tehnice DnllO L=25ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: str. Gr. Procopiu Tehnice.DnllO L=153ml Descr conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: aleea Ciocârliei Tehmce:Dnl 10 L=134,5ml Descr.. Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: Ol.3-4

Pagina 56

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

20127,774.00


72

3

4

5

887

DP08308

1 8 6

i

Rețea apa po

abila aleea RanOunelelor - reabilitare

888

DP08309

1 8 6

Rețea apa po

I

abila intre bl 16-17, imobilei bis-2A -

889

DP08310

1 8 6

Rețea apa po

abila bl. 17 legătură str. Gr. Procopiu -

890

DP08311

1 8 6

Rețea apa po

labila bl 2-2A - reabilitare ISPA

891

DP08312

1 8 6

Rețea apa po

tabila bl 1-2 - reabilitare ISPA

892

DP08313

1 8 6

Rețea apa po

tabila bl.l - reabilitare ISPA

893

DP08314

1 8.6

Rețea apa po

tabila bi.4-2 - reabilitare ISPA

894

DP08315

1 8 6

Rețea apa po

tabila bl 13 bd. N Balcescu - reabilitare

895

DP08316

1 8 6

Rețea apa pc

tabila intre bl 78.79.85bis - reabilitare

896

897

DP08319

DP08320

2 1 22

1 8 7

5 3        SCADA alime

Rețea canam

ntare cu apa - ISPA

are str Catanesti - extindere ISPA

Tehnice Dn125 L=1l2ml, Dn110 L=93ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini aleea Randuneieior

Tehnice Dnl25 L=88ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini 01.16-17. imobilei bis-2A Tehmce:Dn125 L=103ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea

Vecini bl. 17 legătură str. Gr Procopiu Tenmce Dnl 10 L=63ml Descr Conducta PEHD Adresa Rm Valcea

Vecini: bl 2-2A

Tehmce:Dn110 L=42ml Descr. Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl. 1-2 Tehnice:Dn110 L=76ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl.l

Tehmce:Dn110 L=160ml Descr.: Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bl.2-4

Tehmce:Dn75 L=34ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini: bd. N. Balcescu Tehmce:Dn110 L=62ml Descr Conducta PEHD Adresa: Rm Valcea Vecini bl 78,79.85bis

Tehmce:Dn315 L=17,1ml, Dn400 L=599,0lml Descr Conducta PVC Adresa Rm Valcea Vecini, str. Catanesti

7

2012

7

8,968.00

2012

T

B.B64.00

2012

T

9,332.00

2012

3

5. >12.00

2012

n

3. 552.00

2012

rr

1,830.00

2012

rr

3,534.00

2012

).760.00

2012

TI

/ 27.00

2012

4,47^

1.289.00

2012

59:

3,031.00


3

DP08321

4

1 8 7

5

Rețea canalizare str. Depozitelor - extindere iSPA

DP08322

1 8 7

Rețea canalizare str Kalamata - extindere ISPA

DP08323

1 8 7

Rețea canalizare str StrauOmg - extindere iSPA

DP08324

1 8 7

Rețea canalizare str Cella Delavrancea - extindere ISPA

DP08325

1 8 7

Rețea canalizare str Goranu - extindere ISPA

DP08326

1 8 7

Rețea canalizare str WiesDaden - extindere ISPA

DP08327

1 8 7

Rețea canalizare str Zavoieni - extindere ISPA

DP08328

1 8 7

Rețea canalizare Calea lui Traian-RepuDIicn -

DP08329

1 8 7

Rețea canalizare Calea lui Traian secțiunea 1+2 -

DP08330

1 8 7

Rețea canalizare str Câmpului - extindere ISPA

DP08331

1.8 7

Rețea canalizare str. Toamnei - extindere ISPA

Tehmce:Dn600 L=806,52ml

Descr Conducta GRP

Adresa Rm Valcea

Vecini str. Depozitelor

Tenmce Dn315 L=236,02ml

Descr Conducta PVC

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Kalamata

Tehmce:Dn315 L=1243,1ml

Descr Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Straubing

Tehnice Dn315 L=856,25ml

Descr: Conducta PVC

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str. Cella Delavrancea

Tehnice Dn315 L=980.22ml

Descr. Conducta PVC

Adresa Rm Valcea

Vecini: Str Goranu

Tenmce:Dn315 L=l89.48ml

Descr.. Conducta PVC

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Wiesbaden

Tehnice:Dn3l 5 L=245,l1ml

Descr Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Zavoiem

Tehnice. Dn600 L=l57,16mi

Descr Conducta GRP

Adresa: Rm Valcea

Vecini Calea lui Traian-Republicii

Tehmce:Dn400 L=247,73ml

Descr Conducta PVC

Adresa Rm Valcea

Vecini: Calea lui Traian

Tehnice:Dn400 L=360,75ml. Dn500 L=101.22ml. Dn600

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Câmpului

Tehnice:D315 L=304,09ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Toamnei


7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


3,06: ,347.00


25C.995.00


1,977,984.00


979 974.00


1,^02 628.00


298,460.00


353,147.00


635.571.00


278.346.00


945/16.00


211,390.00


3

4

DP08332

1.8.7.

DP08333

1.8.13

DP08334

1.8.7.

DP08335

1.8.13

DP08336

1.8.13

DP08337

1.8.7.

DP08338

1.8.7.

DP08339

1.8.7.

DP08340

1.8.7.

DP08341

1.8.7.

DP08342

1.8.7.


5

Rețea canalizare str. Copacelu - extindere ISPA

Bazin reten^e str. Carol I - extindere ISPA

Rețea canalizare str. Fetenei - extindere ISPA

Statie pompare Goranu + conducta sub presiune pe sub râul Olt - extindere ISPA

Camera compensare debit Ostroveni ISPA

Reatea canalizare str. Zefirului - reabilitare ISPA

Reatea canalizare str. Dr. Hacman - reabilitare ISPA

Reatea canalizare str. Ionel Geanta - reabilitare ISPA

Reatea canalizare str. lancu Pop - reabilitare ISPA

Reatea canalizare str. Capitan Negoescu - reabilitare

Reatea canalizare str. Col. Badescu - reabilitare ISPA

Tehnice:Dn315 L=1229,85ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Copacelu

Descr.: Bazin retentie

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Carol I

Tehnice:Dn 315, L=1190,3 ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm valcea

Vecini: str. Feteni

Tehnice:Dn160, L=333 ml

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Goranu

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Ostroveni

Tehnice:Dn315, L=155,68ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Zefirului

Tehnice:DN400 - 58,32ml, DN500 -161,45ml, DN600-

375,98ml, DN800-299,49ml

Descr.: Conducta PVC+GRP

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Dr. Hacman

Tehnice:DN400, L=144,83ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Ionel Geanta

Tehnice:DN315-28,46ml, DN500-204,8ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. lancu Pop

Tehnice:DN315-106,14ml, DN500-101,18ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Capitan Negoescu

Tehnice:DN400 - 230,4ml

Descr.: Conducta PVC

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Col. Badescu

Pagina 59

7

2012

1,6(

,

562.00

2012

54,

110.00

2012

1,2:

’2.

r51.00

2012

1,1(

)4,

313.00

2012

2012

2

58

12

>80.00

543.00

2012

3,1

2

30.00

2012

1€

7

,(

385.00

2012

2C

7

1

341.00

2012

2

30

r57.00

2012

3

52

567.00

12

3

4

5

920

DP08343

1

8 7

Reatea canal

zare str

Minai Viteazul - reabilitare ISPA

921

DP08344

1

8 7

Rețea canahz

are str

Regina Mana - reabilitare ISPA

922

DP08345

1

8 7

Rețea canaliz

are str

M V Popescu - reabilitare ISPA

923

DP08346

8 7

Rețea canahz

are str.

Matacne Temelie - reabilitare ISPA

924

DP08347

8 7

Rețea canahz

are str

Bogdan Amaru - reabilitare ISPA

925

DP08348

8 7

Rețea canahz CF - reabilitat

are str e ISPA

Minai Eminescu * subtraversare

926

DP08349

8.7

Rețea canahz

are str

Gib Minaescu - reabilitare ISPA

927

DP08350

8 7

Rețea canahz

are str

Carol l - reabilitare ISPA

928

DP08351

8 7

Rețea canahz

are str

Tineretului - reabilitare ISPA

929

DP08352

8 7

Rețea canahz

are str

V Olanescu - reabilitare ISPA

Tehnice: Dn500-149,08ml, DN600-57,89ml

Descr Conducta PVC+GRP Dn500-149,08ml. DN600-Adresa. Rm Valcea Vecini: str Mihai Viteazul

Tehnice: DN600-131,21 ml Descr Conducta GRP Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Regina Maria

Tehnice:DN500-149,13ml. DN600-146.11ml Descr. Conducta PVC+GRP Adresa: Rm Valcea

Vecini str M V Popescu Tehnice DN500-198,56ml Descr Conducta PVC Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str. Matache Temelie

Tehnice: DN500-87.97mi Descr Conducta PVC Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Bogdan Amaru

Tehnice: DN500-34,96ml, DN800-129,66ml Descr. Conducta PVC+GRP

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str. Mihai Eminescu

Tehmce:DN400-137,65ml. DN500-347.93ml, DN800-Descr Conducta PVC+GRP Adresa: Rm Valcea Vecini: str. GiO Mihaescu

Tehmce:DN500-3l,58ml, DN600-223,23ml, DN800-307.47ml, DN1000-392,53ml, DN1200-157,45ml Descr Conducta PVC+GRP Adresa. Rm Valcea Vecini: str. Carol I

Tehmce:DN1400-23,85ml, DN1600-33,31ml, DN2200-Descr.: Conducta GRP Adresa. Rm Valcea

Vecini: str Tineretului

Tehmce: DN400-98,02ml Descr Conducta PVC Adresa: Rm Valcea Vecini str V Olanescu

7

2012

308

74

2.00

2012

385

62

I.00

2012

550

95

1.00

2012

221

01

3.00

2012

93

30

1.00

2012

499

39

1.00

2012

892

55

1.00

2012

ii,840

51

3.00

2012

!,261

1

3

3.00

2012

62

1

5

5.00


12

3

4

5

930

DP08353

1.8.7

Rețea canalizare str. Ostroveni - reabilitare ISPA

931

DP08354

1.8.13.              Bazin de retentie str. Tineretului - reabilitare ISPA

932

DP08355

1.8.13.             Camera deversare str. N Titulescu - reabilitare ISPA

933

DP08356

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Stolniceni - extindere ISPA

934

DP08357

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Ostroveni I - reabilitare ISPA

935

DP08358

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Ostroveni II - reabilitare ISPA

936

DP08359

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Ostroveni III - reabilitare

937

DP08360

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Ostroveni IV - reabilitare

938

DP08361

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Ostroveni VI - reabilitare

939

DP08362

1.8.6

Rețele alimentare cu apa Calea lui Traian - reabilitare

940

DP08373

1.8.8

Statie precipitare fosfor statia de epurare - ISPA

Tehnice:DN1400-11,65ml

Descr.: Conducta GRP

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Ostroveni

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Tineretului

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. N. Titulescu

Tehnice:L = 2570 ml, 47 branșamente, 11 hidranti

Descr.: Conducta PEHD

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Stolniceni

Tehnice:L=3677ml, 104 branșamente

Descr.: Conducta PEHD, DN200, DN110, DN140, DN280

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Pandurilor, al. Bradului, Teilor, Trandafirilor, Stejarului, str. M. Eminescu

Tehnice:L = 2471 ml, 94 branșamente

Descr.: Conducta PEHD DN110, DN200, DN280

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. M. Eminescu, str. IC Bratianu, al. Gladiolelor,

Narciselor, Garoafelor, bd. Tineretului

Tehnice:L = 532 ml, 13 branșamente, 3 hidranti

Descr.: Conducta PEHD DN110 -140

Adresa: Rm Valcea

Vecini: bd. Tineretului

Tehnice:L = 899ml, 34 branșamente, 6 hidranti

Descr.: Conducta PEHD DN110-160

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Luceafărului

Tehnice:L = 778ml, 41 branșamente, 5 hidranti

Descr.: Conducta PEHD DN 110 -140 -160

Adresa: Rm Valcea

Vecini: bd. Tineretului, bd. Pandurilor. Emil Ciorascu

Tehnice:L = 2482 + 330 ml

Descr.: Conducta PEHD DN 200 - 400

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Calea lui Traian

Tehnice:ARTECH

Descr.: statie dozare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Statia de epurare

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012


101,496.00

56,619.00

35,379.00

1,129,658.00

1,94(M 15.00

1,427^,844.00

288!,640.00

509,395.00

479k232.00

3,257,840.00

497,401.00


12

3

4

941

DP08388

1 8 6

942

DP08389

1 8 7

943

DP08390

1 8.6

944

DP08411

1 8 7

945

DP08412

1 8 7

946

DP08413

1 8 7

947

DP08507

1 8 7

948

DP08721

1 8 6

94 9

DP0B722

1.8.7

950

DP08770

1.8.7


Sistem alimen are cu apa statia de epurare - ISPA


Rețea canalizare str Surdei Vodă


Rețea de apa îtrada Zorilor


Rețea canalizare menajera str Ctm Daioan


Extindere rețea canalizare menajera str. Cetatii


Racord canalizare str Cetatii


Rețea canalizare str Zorilor


Rețea alimentare apa Piața Centrala


Rețea canalizare menajera si pluviala Piața Centrala


Rețea canalizare pluviala str Eleodor Constantinescu


Adresa Rm Valcea

Vecini Statia de epurare

Tehmce:Conducta PEHD

Descr.. PV terminarea lucrărilor 38381/08 12.2009 cu adresa 43302/10.12.2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Știrbei Vodă

Tenmce:Dn25. 100. 160. L=900ml

Descr Rețea apa potabila PV recepție finala 40225/14 11.2012 cu adresa 44774/20 12 2012

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Zorilor

Descr Conducta PVC

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Ctm Dalban

TehmceD 250mm, PVC SN8, L=255m

Descr Conducta canalizare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Cetatii

Tennice:DE i60mm, PV SN8, L=7m

Descr.: Racord canalizare PV

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Cetatii

Descr Rețea canalizare menajera DN250mm si SN

I25mm. lungime totala 800ml

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str Zorilor

Descr Rețea alimentare apa Piața Centrala DN lOOmm racordata la retaua de apa str Regina Maria

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Emil Avramescu

Descr Rețea canalizare menajera si pluviala Piața

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Emila Avramescu

Tehnice: L=380m

Descr. Conducta colectare apa pluviala

Adresa: Rm. Valcea

Vecini str. Eleodor Constantinescu


2012

2009

2012

2012

2012

2013

2014

2016

2016

2016


322. 386.00


5,469,474.00


111, I45.00


156,847.00


13.: 96,00


4,$65.00


150,323.00


79,730.60


271


,982.73


313,191.16


Pagina 62

72

3

4

5

951

DP08775

8 7

Rețea canaliza

e menajera str ion Creanga

952

DP08811

1 8 7

Rețea canaliza

■e menajera blocuri ANL Ostroveni 5

953

DP08812

1 8 7

Rețea canaliza

■e pluviala blocuri ANL Ostroveni 5

954

DP08813

1 8 6

Rețea alimenta

re cu apa blocuri ANL Ostroveni 5

955

DP08841

1 8 7

Racord la rete< Rompetrol Cal

iua de canalizare Stana de Carburanți ;a lui Traian Sud

956

DP08847

1 8 7

Rețea canaliza

re pluviala str. Ion Creanga

957

DP09101

1 8 6

Alimentare cu

apa spațiu verde aferent străzii C-tm

958

DP09242

1 8 7

Rețea canaliza

re menajera str Senilul Troianu -

959

DP09302

1 8 7

Canalizare me

najera bd Dem Radulescu spre DN67

960

DP09303

1 8 7

Canalizare piu

viaia bd Dem Radulescu spre DN67

Tehnice.L=905 m, PVC Dn 250, cămine vizitare 24buc, cămine spaiare 2 buc

Descr Rețea canalizare menajera L=905 m, PVC Dn 250. camme vizitare 24buc, cămine spaiare 2 buc

Adresa Rm Valcea

Vecini: str. Ion Creanga

Descr Rețea canalizare menajera

Adresa Rm Valcea

Vecinr. blocuri ANL Ostrovem 5

Descr.: Rețea canalizare pluviala

Adresa Rm Valcea

Vecini: blocuri ANL W3 W4 W5 Ostroveni 5

Descr Rețea apa rece

Adresa Rm Valcea

Vecini: blocuri ANL Ostroveni 5

Descr Branșament la rețeaua de canalizare de la Statia de Carburanți Rompetrol tub pvc dn250-l6.5ml. Adresa: Rm Valcea

Vecini: Calea lui Traian Sud nr. 61A

Tehnice:L= 683,45 m , PVC dn 315, L=54m PVC dn 300.

17 cămine vizitare, 1 buc cămin spaiare

Descr.: Rețea canalizare pluviala L= 683,45 m , PVC dn

315. L=54m PVC dn 300. 17 cămine vizitare. 1 buc cămin

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str. Ion Creanga

Descr : conducta 3/8 L-150ml

Adresa Rm Valcea

Vecmi str C-tm Brancoveanu

Descr Conducta PVC SN8 Dn 250mm, L=l67m

Aaresa Rm Valcea

Vecmi: str. Schitul Troianu nr. 7

Tehmce:L=1705m

Descr Conducta PVC SN8 D315'9 2mm, 1 statie de pompare. 30 camme canalizare menajera, L=1705m Adresa Rm Valcea

Vecmi bd Dem Radulescu spre DN67

Tehmce L=l800m

Descr. Conducta PVC si HOBAS, L=1800m

Adresa Rm Valcea

Vecmi: bd Dem Radulescu spre DN67


2016

2017

2017

2017

2017

2016

2018

2019

2014

2014


453,7 30.67


95,633.31


55,534.74


74,940.54


29,0'0.00


480,754.68


4.45 0.60


24,4(0.70


844.7^7 12


11.496.955.09


12

961

3

DP09305

4

8 6

5

Alimentare leu ^pa bd Dem Radulescu spre DN67

962

DP09455

8 6

Rețea distribuție apa potabila str Digului

963

DP09456

8 6

Rețea distribuție apa potabila str Energiei

964

DP09457

8 6

Rețea distribuție apa potabila str Macane

965

DP09458

1.8.6

Rețea distribuție apa potabila str Ion Creanga

966

DP09459

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Lacului

967

DP09460

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Veteranilor

968

DP09461

1 8 6

Rețea distribuie apa potabila str Emanoil Florescu

969

DP09462

1 8.6

Rețea distribuție apa potabila str. Crizantemei

970

DP09463

8 6

Rețea distribuție apa potabila str Căminului

Tehmce:L=l812m

Descr: Conducta alimentare cu apa PE80 D160, 8 cămine vane, 13 hidranti DnlOOmm, L=1812m

Adresa: Rm Valcea

Vecini: bd Dem Radulescu spre DN67

Descr: Rețea De 110mm 807 m, 24 branșamente, 3 vane secționare Dnl10mm, 1 vana Dn 50mm. 9 hidrant!

Adresa Rm Valcea

Vecini str Digului

Descr Rețea De 110mm 219m, 13 branșamente. 1 vana

Pnl6, 2 hidranti

Adresa Rm Valcea

Vecini str Energiei

Descr: Rețea apa De nOmm 199 m. 7 branșamente, 1 hidrant. 2 vane Dn 100mm

Adresa Rm Valcea

Vecini str intrarea Macane

Descr.: Rețea De 110mm 903 m. 32 branșamente, 1 camm

golire, 4 hidranti, 3 vane

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Ion Creanga

Descr Rețea De 110mm I82m, 1 vana, 2 hidranti

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Lacului

Descr.: Rețea De 110mm I11m, 6 branșamente, 1 hidrant,

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Veteranilor

Descr Rețea DelIOmm l70m, 5 branșamente, 1 hidrant. 2

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Emanoil Florescu

Descr.: Rețea De110mm l74m, 12 branșamente, 1 hidrant.

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: Intrarea Crizantemei

Descr: Rețea De110mm 387m. 35 branșamente, 2 vane, 3

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Căminului

7

2014

363,

637.32

2019

I

554,

9 36.53

2019

198,

o: >8.95

2019

62,

667.85

2019

632

316.32

2019

36

181.54

2019

46,

043.62

2019

52,

325.95

2019

161.

639.73

2019

213

193.02

72

3

4

5

971

DP09464

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str ion Filote

972

DP09465

1 8 6

Rețea distnbutie apa potabila str Octavian Goga

973

DP09466

1 8 6

Rețea distnbutie apa potabila str Nicolae Enache

974

DP09467

1 8 6

Rețea distributiv apa potabila str Corneiiu Coposu

975

DP09468

1 8 6

Rețea distributiv apa potabila str Romulus Popescu

976

DP09469

1 8.6

Rețea distributiv apa potabila str. Calea lui Traian

977

DP09470

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Gib Mibaescu

978

DP09471

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Bogdan Amaru

979

DP09472

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Lucian Blaga

980

DP09473

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Nicolae lorga

981

DP09474

1 8 6

Rețea distribuție apa potabila str Marin Sorescu

6

7

2019

44,

763.27

Descr Rețea DeliOmm i40m. 5 branșamente. 2 vane

Adresa Rm Valcea

Vecmi str Ion Fiiote

2019

207,

531.65

Descr.- Rețea DeliOmm 443 m, 30 branșamente, 3

Adresa Rm Valcea

Vecini, str Octavian Goga

2019

294,

5 32.83

Descr Rețea De l10mm I284m. 10 branșamente. 11

Adresa Rm Valcea

Vecini Stra Nicolae Enache

2019

7:.

528.99

Descr Rețea DeliOmm 246m, 8 branșamente. 1 hidrant. 1

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Cornelia Coposu

2019

85,

759.69

Descr. Rețea DeliOmm 30im, 7 branșamente, 3 hidranti,

Adresa: Rm Valcea

Vecini. Str Romulus Popescu

2019

2,858,'

tf 8.27

Descr.: Rețea De400mm 3l4lm 28 hidranti, 9 camere vane. 2 cămine de golire.

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Calea lui Traian

2019

316

134.15

Descr: Rețea Dn400mm 350 m, 3 hidranti, 1 cămin golire, 1 camera vane.

Adresa: Rm Valcea

Vecini str Gib Mihaescu

2019

286

347.45

Descr Rețea De400mm 300 m. 3 hidranti . 1 camera vane

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Bogdan Amaro

2019

128

3S8.39

Descr Rețea Dn 250mm 174 m. 2 hidranti. 2 camere de

Adresa. Rm Valcea

Vecmi: str Lucian Blaga

2019

584

236.78

Descr Rețea Dn 250mm 972m. 5 hidranti. 3 camere de

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: Str Nicolae lorga

2019

41 £

130.14

Descr Rețea Dn250mm 670m, 4 hidranti. 4 camere de vane

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Marin Sorescu

Pagina 65

12

3

1

5

982

DP09475

I 8 6

Rețea distribuție apa potabila str. i L Caragiale

983

DP09476

l 8 6

Rețea distribuție apa potabila str. Marin Preda

984

DP09477

l 8 6

Rețea distribuție apa potabila str. Nichita Stanescu

985

DP09478

I 8 7

Rețea canalizare str. Raurem

986

DP09479

1 8 7

Rețea canalizare str. Stolniceni

987

DP09480

1 8 7

Rețea canalizare str Mircea Buciu

988

DP09481

1 8 7

Rețea canalizare str Dimitrie Draglucescu

989

DP09482

1 8 7

Rețea canalizare str. Eugen Ciorascu

990

DP09483

1 8 7

Rețea canalizare str. Str Ion Pilote

991

DP09484

1.8.7

Rețea canaliza're str. Ostroveni

992

DP09485

1 8 7

Rețea canalizare str. Prundului

Descr Rețea Dn 250mm 479m, 3 hidranti. 4 camere

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str I L Caragiale

Descr.: Rețea Dn2 50mm 170m, 1 camera de vane

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str marin preda

Descr Rețea 250mm 406.5m, 2 hidranti

Adresa: Rm Valcea

Vecmi: str Nichita Stanescu

Descr.: Rețea Dn250mm 3788+506m, Dn315mm 838m+346m, Dn400mm 4m. 182+89 racorduri

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Raureni

Descr Rețea dn250mm 5082+1604m.

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str Stolnicem

Descr: Dn250mm 322m

Adresa Rm Valcea

Vecinr str Mircea Buciu

Descr.: Dn250mm 101m

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Dimitrie Draghicescu

Descr.: Dn 250mm 568 5 m

Adresa Rm Valcea

Vecinr str Eugen Ciorascu

Descr Dn 250mm 143m

Adresa Rm Valcea

Vecini: str ion Pilote

Descr.: Dn250mm l304+55m

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Ostroveni

Descr.: Dn 250mm 406m

Adresa: Rm Valcea

Vecinr str Prundului

7

2019

305,:

5:6.07

2019

101

55 0.71

2019

231

7S0.75

2019

5,056

57 7.44

2019

5,827,'

81.29

2019

185,e

>95.10

2019

53.1

>05.00

2019

465/

158.56

2019

51/

161.69

2019

1,187

204.25

2019

425

328.75

72

3

7

5

993

DP09486

8 7

Rețea canalizare str Octavian Goga

994

DP09488

8 7

Rețea canalizare str. Teodor Coman

995

DP09489

Rețea canaliza'e str Nicolae Enacbe

996

DP09490

■ 8 7

Rețea canalizare str Cornohu Coposu

997

DP09491

■ B7

Rețea canalizare str Romulus Popescu

998

DP09492

• .8.7.

Conducta refulare apa uzata SPAU 1

999

DP09493

' 87

Conducta reful are apa uzata SPAU 2

1000

DP09494

1 8 7

Conducta refulare apa uzata SPAU 3

1001

DP09495

■ 8 7

Conducta refulare apa uzata SPAU 4

1002

DP09659

1 8 6

Reabiltare conducta de aductiune apa potabila faleza

Olanesti N Baicescu T Vladimirescu S Independen

1003

DP09660

1 8 6

Rețea apa potabila str Mircea Buciu

!

Descr. Dn 250 mm 322m

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Octavian Goga

Descr.: Dn 250mm 79m

Adresa: Rm Valcea

Vecinr str Teodor Coman

Descr . Dn 250mm 406m

Adresa Rm Valcea

Vecini: str Nicoiae Enache

Descr Dn 250mm 498m

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Cornelia Coposu

Descr.: Dn 250mm 379m

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Romulus Popescu

Descr.: Conducta PEID 225mm 668.5 m cămin beton 3 buc

Adresa: Rm Valcea

Descr Conducta PEID 225m L2097ml, cămine beton 4

Adresa: Rm Valcea

Descr.: Conducta PEID 200mm I869m cămine beton 4buc subtraversare 30ml

Adresa Rm Valcea

Descr.. Conducta PEID l60mm 1521.3m cămine beton 3

Adresa' Rm Valcea

Descr Dn 600-800 L 4940m.

Adresa: Rm Valcea

Vecini: aleza Olanesti N Balcescu T Vladimirescu S

Independen, Inatesti. Zorilor

Descr L 387m

Adresa. Rm Valcea

Vecini: str mircea Buciu

7

2019

31;

774.12

2019

44

604.83

2019

132

24 7.76

2019

211

235.57

2019

156

96T03

2019

175

0

32.44

2019

503

62 .19

2019

460

3!

32.44

2019

303,

99^.04

2019

£.269.

913.97

2019

216

865.48


12


1004


DP09848


Reabilitarea rețea cu apa str Minai Eminescu


Descr L137m+423ml, DE400mm, PE 100, Hidranti 5buc, camera vane 1 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str M Eminescu


2019


383


,85 3.23


1005


DP09849


Reabilitare alimentare cu apa str Tineretului


Descr : L450.5m, DE400mm+DE600mm, PE100, Hidranti 5 buc. Cămine de golire 2 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Tineretului


2019


475,88 3.68


1006


DP09850


Reabilitare alinentare cu apa str. Luceafărului


Descr.: L375.33m, DE400mm, PElOOmm, Hidranti 2 buc,

Cămin de golire 1 buc, Camera de vane 2 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Luceafărului


Total : DP - Apavil


reteii


2019


15

330,64 2.30


136,284.51

DP - Apavil - terenuri (ct. 211.01.00.U002)


1007


DP05042


Teren aferent Stație Pe Tratare a Apei Cetățuia - Uzina


1008


DP05043


Teren aferent Stație Epurare


Tennice:Stot=24892mp

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Drumul Câmpului 17

Vecini: N-SC Fravil,S-Dr. Camp.E-CF,V-De7A+Pr.Pt

Tennice:S=81530 mp

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.Nistor Dumitrescu 23

Vecini: N-drum de acces Obogeanu, str N Dumitrescu, E

Municipiul Rm. Vâlcea, S răul Olt


1973


1990


Total : DP - Apavil - terenuri


i,972,62'3.00


>.265.151.00


237,783.00

TOTAL GENERAL : =

374,7

14,088

12 L<

eipreș|dinte d