Hotărârea nr. 176/2020

hotarirea 176 - 30 iulie 2020 - dare in administrare spatiu catre Biblioteca Judeteana

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA


M U NIICIPIUL“RÂMNTCtTVÂUCEA


www.primariavl.ro


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN ISO 901)1:21)15 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:20111 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 176

privind darea în administrarea Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul" Vâlcea, a spațiului în suprafață construită de 102,28 mp, situat în incinta imobilului -construcție "Cămin Cultural Goranu"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.26921 din data de 23.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul" Vâlcea a spațiului în suprafață construită de 102,28 mp, situat în incinta imobilului - construcție "Cămin Cultural Goranu" (număr de inventar DP01240) din strada Goranu nr. 30A, prin protocol de predare-primire;

Văzând raportul nr. 27429 din 27.07.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 43/30.03.2004, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea a spațiului în suprafață de 66,80 mp situat în incinta imobilului - construcție "Cămin Cultural Goranu", pe o perioadă de 5 ani, iar ulterior, prin Hotărârile Consiliului Local nr.142/31.05.2012 și nr.207/31.05.2017, perioada de folosință gratuită a fost prelungită;

Luând în considerare adresa nr. 1894/14.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.25761/15.07.2020, prin care Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea, instituție publică de cultură din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean. Vâlcea,.a solicitat prelungirea duratei de folosință a spațiului pentru o perioadă de 3 ani;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 297 lit. a), art.300 și ale art.1 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 868 din Legea 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;            -         ............... ___________________________~

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3Ț Iit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Qrdonânța-de Urgență-a-Guvernuluinr. 57/2019" privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂ R ĂȘTE :

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul" Vâlcea a spațiului în suprafață construită de 102,28 mp, situat în incinta imobilului - construcție "Cămin Cultural Goranu" (număr de inventar DP01240) din strada Goranu nr. 30A, având valoarea de inventar 128.921,10 lei - identificat ca C2+C4 în planul de amplasament și delimitare -anexă la prezenta hotărâre, pentru funcționarea filialei Goranu, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

Art.2. Darea în administrare a spațiului descris la art.1 se face prin protocol de predare-primire, în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local către titularul dreptului de administrare.

Art.3. Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea are următoarele obligații:

 • a. să utilizeze spațiul doar în scopul pentru care a fost transmis, respectiv pentru funcționarea filialei Goranu;

 • b. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; pentru orice investiție făcută în această perioadă, Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea va solicita acordul Primăriei;

 • c. după încheierea perioadei de dare în administrare, investițiile făcute de Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea vor fi preluate în domeniul public al municipiului, fără pretenția de despăgubire;

 • d. să asigure exploatarea și conservarea spațiului, ca un bun proprietar, și să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcționări a acestuia, inclusiv contravaloarea serviciilor de utilități publice aferente spațiului dat în administrare;

 • e. să obțină toate avizele și acordurile necesare pentru -funcționare;

 • f. să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea —imobilului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;

_____________________________g să obțină toate avizele necesare pentru lucrările de îmbunătățire si menținere a caracteristicilor tehnice ale

____                             spațiului transmis în administrare;

-                           h. =$3—I Al—CnhsilinliIi=i-i ii^l^rapoarte—plivii id—

activitatea desfășurată, precum și prognoze și strategii pentnrperioada următoare^—

 • i. să permită accesul reprezentanților Consiliului Local/autorității publice locale pentru efectuarea controlului asupra spațiului transmis în administrare și a modului de utilizare a acestuia;

 • j. spațiul dat în administrare nu poate fi transmis, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • k. să informeze Consiliul Local/autoritatea publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • I. la încetarea din orice cauză a dării în administrare, să restituie spațiul gratuit și liber de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate.

 • Art.4. Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea poate folosi și dispune de spațiul transmis în administrare, în condițiile stabilite de lege și hotărârea consiliului local prin care se constituie dreptul de administrare.

 • Art.5. Nerespectarea obligațiilor de la art.3 duce la încetarea dreptului de administrare a spațiului descris la art. 1.

 • Art.6. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis de consiliul local, în condițiile legii, dacă interesul public o impune.

 • Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

 • Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea.

J

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


(intravilan)

SCARA 1:500


JUDEȚUL VALCEA

Teritoriul adm.: Municipiul Rm. Valceo Cod SIRUTA: 38167473

Adresa imobilului: Str. Goranu, nr. 34,


Numele proprietarului:

MUNICIPIUL RM. VALCEA

Adresa: Str. G-ral Praporgescu, nr. 14

Municipiul Rm. Valcea, Județul Valcea