Hotărârea nr. 175/2020

hotarirea 175 - 30 iulie 2020 - acceptare donatie teren strada Gib Mihaescu

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS                                 ȘR |-N ISO 14001 :Z015 223/M SR |S<Mr.0l)l:?l)lB 190/IIS SR ISO/II-C 27001:2»III 010/51

HOTĂRÂREA NR. 175 privind acceptarea donației unui imobil-teren

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 26658 din data de 22.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acceptarea donației imobilului - teren în suprafață de 200 m.p., cu numărul cadastral 40203, cu destinația de drum public și parcare, împuternicirea primarului municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică, iar cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donator;

Văzând raportul nr. 27428 din 27.07.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/31.08.2015 a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal "ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA", termenul de valabilitate al documentației aferentă acestuia fiind de 7 (șapte) ani de la data aprobării, iar potrivit reglementărilor stabilite prin acesta pe terenul în suprafață de 200 mp, situat în strada Gib Mihăescu, având numărul cadastral 40203 și înscris în Cartea Funciară nr.40203 este propusă amenajarea unui drum și a unei parcări;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu

—Vâlcea~sub~nr:19853/03706.2020 a Societății Florin Cioacă "VilaNoastră" SRL,~ care prin administrator Florin Cioacă, a formulatoferta de donație a terenului mai sus menționat, Municipiului Râmnicu Vâlcea;

_________în temeiul prevederilor art. 863 lit. c) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 291, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu-------------

modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin. (2) lit c), art.139, alin.(2) și art 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația imobilului - teren situat în strada Gib Mihăescu, în suprafață de 200 mp, cu numărul cadastral 40203, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă la prezenta hotărâre, cu destinația de drum public și parcare.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art.3. Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donator.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății Florin Cioacă "Vila Noastră" SRL.

J

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI


;50U ™ Intraviia»'


Nr. Cadastral

Suprafața măsurate

Adresa Imobilului

l/W

200 m.p.

Mun. Rm. Vaicea, str. Gib Mihaescu, punctul "Cantina Valceana - bloc F5", jud. Vaicea.

?îv. ’         "r

g/4

Cartea funciara nr.

UAT

Mun. Rm. Vaicea

400400A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Fara împrejmuireNR.PCT

59___

32___

33___

34

3J__

24


Mențiuni


^e^ședin


DAN ,

S. GHEORGHE_^J

;MCIT47-a_‘y<O                 ’

Gradul II .2?