Hotărârea nr. 174/2020

hotarirea 174 - 30 iulie 2020 - acord participare Scoala 10 la Proiectul - Partinti aproape de copii

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 1 1001:2(115 223/M SR ISO 45001:20 111 190/IIS SR IS0/1EC 27001:201(1 019/SI   ,

HOTĂRÂREA NR.174

privind participarea Școlii Gimnaziale Nr.10 Râmnicu Vâlcea la Proiectul ”PAC - Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.27137 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea participării Școlii Gimnaziale nr.10 la Proiectul ”PAC - Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 30.395,07 lei, în situația acceptării la finanțare a acestui proiect;

Văzând Raportul nr.27143 din data de 24.07.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr.802/22.06.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.22563/23.06.2020, prin care conducerea Școlii Gimnaziale Nr.10 a solicitat acordul de a participa în calitate de partener într-un proiect din cadrul "Programului pilot de stimulare a participării la educația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, aferent Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției ce revine unității de învățământ la proiect, respectiv suma de 30.395,07 lei;________________________________________________________ ____

Luând în considerare faptuTca; în cadrul Programului Operațional Capital Uman? Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10.i^= —Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în________

educație și formare, a fost lansat în data de 25.02.2020, apelul de proiecte POCU/784/6/23 Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/Operațiune compozită 0^6.2, OS 6.3, teTmenul irmită de depunere a cel el iluî-de-finanțare fiindJ 25Â)672020hastfel,în scopul depunerii cererii de finanțare, a fost încheiat între Asociația "Excelentă în educație si formare continuă”, având calitatea de lider > > > >

parteneriat/Partener 1, Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Economice și Incluziunii Sociale Vâlcea, având calitatea de membru 2/Partener 2 și Școala Gimnazială nr. 10, având calitatea de membru 3/Partener 3, Acordul de parteneriat având ca obiect stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția financiară proprie, precum și responsabilitățile privind implementarea activităților aferente proiectului;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.313/25.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice "Programului pilot de stimulare a participării la educația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”;

în baza art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.e), art.139, alin.(3) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Școlii Gimnaziale nr.10 la Proiectul ”PAC -Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 30.395,07 lei, în situația acceptării la finanțare a acestui proiect.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Scolii Gimnaziale Nr.10.

1