Hotărârea nr. 173/2020

hotarirea 173 - 30 iulie 2020 - aprobare calendar Zile Imn

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR l-N ISO 9001:2015 410/C SH l-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/HS SR IS0/1IX 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 173

privind aprobarea evenimentelor festive dedicate Zilei Imnului Național 2020 și a bugetului estimat organizării acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 27138 din data de 24.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive dedicate "Zilei Imnului Național 2020”, ce se vor desfășura în perioada 25.07.- 29.07.2020, în Complexul Sportiv "Arenele Traian”, Parcul Mircea cel Bătrân și Parcul Zăvoi, precum și suportarea din bugetul local - Cap. 67 - "Cultură, recreere, religie” a sumei de 21.880 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentelor;

Văzând raportul nr.27139 din 24.07.2020 întocmit de Biroul Comunicare, Sport, Cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificărilelșî completările ulterioare;__________________

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE^

Art.1. (1) Se aprobă calendarul evenimentelor festive dedicate "Zilei -----------Imnului Națtunal2020’rce se vor desfășura în perioada 25.07.- 29.07.2020, în Complexul Sportiv “Arenele Traian”, Parcul Mircea cel Bătrân și Parcul Zăvoi, ------- conform anexei la prezenta hotărâre.                          -

(2) Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea condițiilor necesare organizării evenimentelor festive și artistice din cadrul Complexului Sportiv "Arenele Traian”, precum și pentru cele cultural-sportive desfășurate în Parcul Mircea cel Bătrân si Parcul Zăvoi.             ---------- - - -_______

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67 - "Cultură, recreere, religie” a sumei de 21.880 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentelor prevăzute în calendarul aprobat conform art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nlcolae STEpAN

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, ^ECRETAR GENERAL, / \t. Țurist Ion DIDOIU      /

  \ O®

  \           0/7

  • 4 ce a

  • s 11.

  Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020
  ANEXA Nr.             ,a

  HOTĂRÂREA


  CONSILIULUI LOCAL


ANEXA nr.l

Calendarul Evenimentelor dedicate Zilei Imnului Național 2020

25 iulie 2.020

ora 10.30, Parcul Mircea cel Bătrân - Deschiderea Târgului Meșterilor Populari din România

La deschiderea acestuia, Fanfara Județeană „C-tin Brâncoveanu"va susține microrecitalul aprobat anterior.

ora 19.30, Complex Sportiv "Arenele Traian" - Premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de Capacitate și Bacalaureat

ora 19.30, Complex Sportiv "Arenele Traian" - Concert "Paula Seling la Râmnicu Vâlcea" și Orchestra Simfonică a Filarmonicii "Ion Dumitrescu"

28 iulie 2020 ora 17.00, Complex Sportiv "Arenele I raian" - "Cupa Imnului" la street-ball

29 iulie 2020 ora 10.00, Complex Sportiv "Arenele I raian", Ședința Consiliului Local dedicată Zilei Imnului Național

 • • alocuțiunile oficialităților

 • • moment artistic susținut de Teatrul Municipal "Ariei"

 • • intonarea Imnului Național "Deșteaptă-te, românei", cu participarea Corului "Euphonia"

ora 18.00, Parcul Zăvoi “"Cupa Imnului" la patine cu role, trotinete, biciclete

ora 18.00, Complex Sportiv "Arenele Traian" - recital muzical Mara Saceanu

ora 18.10, Complex Sportiv "Arenele Traian" - recital muzical Asociația Culturală Vâlceană Ane Mary

ora 18.40, Complex Sportiv "Arenele Traian" - recital muzical Alexandra Popescu

ora 18.50, Complex Sportiv "Arenele Traian" -j^dtaLmuzIeaPaMevitorTjceM

-GtuteanuVProrRoberFPÎIșu va pregăti un mornen^pedaUmpmun^cuHVIîhai^îgăretTfiffl^u emisiunii "Românii âu Talent" și micuța soprană Miriam Ciuculescu


Președintei