Hotărârea nr. 172/2020

hotarirea 172 - 30 iulie 2020 - rectificare buget Filarmonica pe anul 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


S!>. EN ISO 9001:21)15 410/C Slt EN ISO 14001:201!» 223/M SR ISO 45OOV2O1R | Qll/HS SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 172

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 245420 din data de 22.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020, precum și raportul nr.245421 din 22.07.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020, la valoarea totală de 6.024.000 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 95.000 lei, astfel:

  • - la partea de venituri - 95.000 lei, subvenții instituții publice;

  • - la partea de cheltuieli - 95.000 lei, Titlul I "Cheltuieli de personal”.

==---ATt=2^BugetuldeveniturinropriișisubvențiiaHnstituțieiFilarmonica3=Loa

Dumitrescu” pentru anul 2020, rectificat conform art.1, în sumă de 5.929.000 /e/ este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.—

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Filarmonica Ion Dumitrescu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Filarmonicii ”lon Dumitrescu”.

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020

Județul: Vfi

ILCEZ

Anexa

ANEXA Nr.

la^

"'X * V

MUNICIPIUL

Unitatea : F

Cod fiscal:

RNI larme 753 s:

i/ALCEA mica "Io J26

n Dui

Tlitl(

5SC

:u"

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LQO^X

Nr.              din

la HC

3RIIVL cia G

:l.....................

AR

UTAU

^7

Bl

jgeti

ji ir

ÎS

titu

iilor publice si activitatilor finanțate din venituri proprii

PE ANUL 2020

-      * I -ra

xP/v

si subventi

Mțr

-—

VENITURI

numirea

indic

ator

ilo

r

Cod indic.          Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim.

din care

I           Trim. II

Trim

- lei-

. III           Trim. IV

TOTAL VEh

IITU1

1 -{00.0 2

>+00.1

5+0

0.1

7+4!

5.10}       000110                5,929,000      -95,000       1,453

,50(

)       1,491,500

1,490,!

500       1,488,500

1. VENITURI C

URENf

PE-{00.03

+00.12

00.02                          120,000

0             3

9,50

0

10,000

30

000             40,500

C. VENITURI

NEFI3

CALE-{00

.13+00

14}

00.12                          120,000

0             3

9,500

10,000

30

000             40,500

C2. VANZARI

33.10+34.10+3

DE BU

5.10+3

NURI SI SI

S. 10+37.1

ERVICI }

l-{

00.14                          120,000

0             3

9,500

10,000

30

000             40.50D

Venituri din pre

stări <l<

servicii si

alte act

ivitat

33.10                            6,000

0

0

2,000

2

000              2,000

Venituri din ser artistice si spor

bari si tive

spectacole

școlare

, mai

lifet

stări c

ulturale,       33.10.19                             3,000

0

0

1,000

1

000               1,000

Alte venituri dir

presia

ri de servit

ii si alte

acti\

/ita

i

33.10.50                          3,000

0

0

1,000

1

000               1,000

Diverse venitur

il

36.10                          109,500

0             35,000

8,000

28

000             38.50D

Alte venituri

36.10.50                       109,500

0             35,000

8,000

28,000             38,500

Transferuri voii

jntare a

Ițele deca

subver

itiile

37.10                            4,500

0

4,500

0

|f 0                       0

Donatii si spon

soriza i

37.10.01                           4,500

0

4,500

0

0                   0

IV. SUBVENT

Hoc

18}

00.17                         5,809,000       -95,000           1,419,000          1,481,500

1,460

500           1,448,000

SUBVENȚII DE {42.10+43.10}

E LA AL

TE NIVEL

E ALE/

\DMI

NIS

TRAI

IEI PUBLICE- 00.18                        5,809,000       -95,000          1,419,000          1,481,500

1,460

500          1,448,000

Subvenții de la

alte ad

ministratii

43.10                         5,809,000       -95,000           1,419,000          1,481,500

1,460

,500          1,448,000

Subvenții pentr

u institi

tii publice

43.10.09                      5,809,000       -95,000           1,419,000          1,481,500

1,460

,500           1,448,000

TOTAL CHE

ELTUI

ELI

50.10                   5,929,000      -95,000        -1,453

,50!

3       1,491,500

1,490,

500       1,488,500

Pagina 1 din

3

1

11IH

numirea

indic

atori

or

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an              Influente

Trim.

I

Trim. II

Trân

1. III

Trim. IV

CHELTUIEl

1 cl

>ITOL 67

.10

Cultura, recrae

re si re

igie

67.10

5,929,000

-95,000

1,458,500

1,491,500

1,49C

1,500

1,488,50D

CHELTUIELI

DURffihl

TE

67.10-01

5,989,000

-95,000

1,485,900

1,524,100

1,49C

1,500

1,488,500

TITLUL 1 CHE

LTUlâ

I DE PEF 5

ÎONAL

67.10-10

4,899,000

-95,000

1,199,200

1,242,900

1,23$

1,700

1,217,200

Cheltuieli sa ar

iale i||

>ani

67.10-10.01

4,626,200

-95,000

1,154,200

1,197,400

1,102

.,300

1,172,300

Salarii de baza

67.10-10.01.01

4,385,400

-95,000

1,101,400

1,126,600

1,0^1

,600

1,125,800

Alte sporuri

67.10-10.01.06

18,700

0

5,300

5,200

c

,100

3,100

Indemnizații de

delețgjî

tre

67.10-10.01.13

1,000

0

500

500

0

0

Indemnizații de

hrarja

67.10-10.01.17

154,600

0

40,000

45,600

45

,600

23,400

Alte drepturi sî

darialfe

n bani

67.10-10.01.30

66,500

0

7,000

19,500

2C

,000

20,000

Cheltuieli sa at

iale iip i

latura

67.10-10.02

92,000

0

0

0

92

,000

D

Tichete de vac

anta

67.10-10.02.06

92,000

0

0

0

92

,000

0

Contribuții

67.10-10.03

180,800

0

45,000

45,500

45

,400

44,900

Contribuții de

ssigura

i sociale c

î stat

67.10-10.03.01

74,500

0

19,000

18,500

18

,500

18,500

Contribuția asi

guratra

e pentru r

unea

67.10-10.03.07

106,300

0

26,000

27,000

26

,900

26,400

TITLUL 11 BUI

MURI |S

SERVICII

67.10-20

1,053,000

0

276,700

274,200

240

,800

261,300

Bunuri si servi

oii

67.10-20.01

168,200

0

43,400

50,000

39

,800

35,000

Furnituri de bit

ou

67.10-20.01.01

4,000

0

500

1,000

1

,500

1,000

Materiale pent

ru cura

enie

67.10-20.01.02

3,000

0

500

1,000

1

,500

0

încălzit, ilum n

at si fu

a motrica

67.10-20.01.03

48,400

0

18,400

8,000

6

,000

16,000

Apa, canal s

salubri t

te

67.10-20.01.04

8,000

0

2,000

2,000

2

,000

2,000

Posta, telecon

mnicat

radio, tv.

interne

67.10-20.01.08

11,000

0

3,000

3,000

,000

2,000

Materiale si pr

estari

servicii c

j carac

ter func

:tional

67.10-20.01.09

21,800

0

2,000

8,000

11

,800

0

Alte bunuri si î

>ervici

entru intre

tinere s

>i fu net

onare

67.10-20.01.30

72,000

0

17,000

27,000

14

1,000

14,000

Reparatii cure

ite

67.10-20.02

500

0

500

0

0

0

Bunuri de natu

ra obie

telor de ir

ventar

67.10-20.05

27,800

0

19,500

8,300

0

0

Uniforme si ec

hiparne

nt

67.10-20.05.01

500

0

500

0

0

0

Alte obiecte de

inver

ar

67.10-20.05.30

27,300

0

19,000

8,300

0

0

Deplasări, det;

asari, ti

ansferari

67.10-20.06

6,000

0

1,500

2,000

,000

1,500

Deplasări inter

ne, dețt

asari, trans

ferari

67.10-20.06.01

6,000

0

1,500

2,000

,000

1,500

Cârti, publicati

si mat

eriale doct

mentar

e

67.10-20.11

500

0

1,000

-500

0

0

Alte cheltuieli

67.10-20.30

850,000

0

210,800

214,400

20C

),000

224,800

Alte cheltuieli

:u bunb

ri si servici

i

67.10-20.30.30

850,000

0

210,800

214,400

20C

1,000

224,800

TITLUL X ALT

E CHE

_TUI ELI

67.10-59

37,000

0

10,000

7,000

1(

),000

10,000

Pagina

2 din 3

TITLUL XVIInumirea indiicatorilor


melor cu handicap neincadrate


si recuperate in


anuf curent


Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trai


m. III


- lei-Trim. IV


ECTUA1E IN ANII PI UL CURE NT


'RECI


EDE


: \1TI SI


67.10-59.40

67.10-84

6ZÎ0-85


37,000

-60,000

-60,000


’^io.odo ^27?400 "-27,400


7,000

-32,600

-32,600


10,000


10,000

D “o


si recuperate in


si recu


iperat^ in


anul anul


curent

curent (SF)


sctacole s i concerte


PRIMAR, LEANl67.10-85.01

67.10-85.01.01

67.10.03

67.10.03.04


-60,000

-60,000 5^929,000

5,929,000


0

' 0 -95^000 ^000


-27,400

-27,400

1,458,500

1,458,500


-32,600

-32,600 1,491,500 1,491,500”


1,490,500 î,490,500


0

”o

1,488,50D 1,488,500


DIRECTOR EXECUTIV.


Narcisa COLȚOSSef


Serv.Financiar-Contabilitate.


Ana-Maria


IITA


PREȘEDINTE ȘEDINȚA.


SECRETAR GENERAL.


Ion DIDOIU


Pagina 3 din 3


Buget


Președinte de