Hotărârea nr. 171/2020

hotarirea 171 - 30 iulie 2020 - rectificare buget la Caminul pentru Persoane Varstnice pentru anul 2020

ROMANIA

\KiNț£1' « n


Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


ChRPIHCAR! MRC OCS ȘR I.N ISO ""01:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 4500 1:20 1B 100/iiS SR ÎSO/IEC 27001:2018 019/Si ■

HOTĂRÂREA NR.171

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.245196 din data de 21.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.245276 din data de 21.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:

Luând în considerare faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 18.02.2020, a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, cu o valoare totală de 4.407.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, ulterior, prin rectificare bugetară, acesta fiind majorat cu suma de 8.300 lei, ajungând astfel la valoarea totală de 4.415.300 lei;

în temeiul prevederilor art. 19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.67, alin.(1) și art.68 din același act normativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;_______________________

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

hotărășteT

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 prin diminuarea acestuia cu suma de 115.000 lei, astfel: _ v                           5.00Q                                                         .     - ■■■ ।

CHELTUIELI-115.000 lei cheltuieli de personaL-

(2) Bugetul instituției Căminul pentru Persoane"Varstnice, rectificat conform alin.(1), ajunge la valoarea totală de 4.300.300 lei și este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • — —Direcției Economico - Financiare;

 • - Căminului pentru Persoane Vârstnice.  Județul: V/

  MUNICIPIU! Unitatea : C

  Cod fiscal :

  M_CE

  " R1 amin

  3704:

  X

  VALCEA ui pentn 5353

  E

  Pers

  ugeti

  oan

  Lll îl

  e \

  Aarsl

  tîtut

  nice

  oilor publice si activitatilor finanțate dis

  PE ANUL 2020

  b    1

  C         Mir

  ventii

  la HC

  eiaG

  / L

  Anexa

  p

  7      /\

  UȚAU

  7

  A o    jf

  ?   //

  1

  ANEXA Nr.___

  HOTĂRÂRE^

  CONSILIULUI LO

  Nr.       v din

  la

  i venituri proprii

  si sub

  numirea

  indic

  atoi

  ilo

  r

  Cod indic.

  Prevederi anuale

  Total an              Influente

  Trim. I

  din care Trim. II

  Trim

  1. lll

  - lei-Trim. IV

  VENITURI

  TOTAL VET

  4ITUR

  1 -{ 00.0E

  >+00.1

  5+0

  0.1

  7+4*

  5.10}

  000110

  4,300,300

  -115,000

  1,035,900

  1,132,700

  1,076,.

  200

  1,055,500

  1. VENITURI C

  JUREIT

  TE-{00.03

  +00.12

  00.02

  2,020,000

  0

  480,000

  500,000

  520

  ,000

  520,000

  C. VENITURI

  NEFIS

  CALE -{0 3

  .13+00

  14}

  00.12

  2,020,000

  0

  480,000

  500,000

  520

  000

  520,OOD

  C2. VANZARI

  33.10+34.10+C

  DE BU J5.104Î

  NURI SI S

  5.10+37.1

  ERVICI

  >}

  H

  00.14

  2,020,000

  0

  480,000

  500,000

  520

  000

  520,000

  Venituri din pre

  jstari de

  servicii si

  alte aci

  ivitat

  33.10

  2,020,000

  0

  480,000

  500,000

  520

  000

  520,OOD

  Contribuția de

  intreti i

  are a perse

  anelor

  asiste

  te

  33.10.13

  2,020,000

  0

  480,000

  500,000

  520

  000

  520,OOD

  IV. SUBVENT

  II-{00.

  18}

  00.17

  2,280,300

  -115,000

  555,900

  632,700

  556

  ,200

  535,50D

  SUBVENȚII Df {42.10+43.10}

  ELAAL

  TE NIVEL

  = ALE/

  \DM

  NIS

  TRA'

  IEI PUBLICE-

  00.18

  2,280,300

  -115,000

  555,900

  632,700

  556

  ,200

  535,50D

  Subvenții de a

  alte ad

  ministratii

  43.10

  2,280,300

  -115,000

  555,900

  632,700

  556

  ,200

  535,50D

  Subvenții pent

  ■u instil

  jtii publice

  43.10.09

  2,280,300

  -115,000

  555,900

  632,700

  556

  ,200

  535,50D

  TOTAL CHI

  ELTUI

  ELI

  50.10

  4,300,300

  -115,000

  1,035

  .,900

  1,132,700

  1,076,

  200

  1,055,500

  CHELTUIEI

  _l CAF

  >ITOL 6i

  .10

  Asigurări si asi

  stenta

  sociala

  68.10

  4,300,300

  -115,000

  1,035,900

  1,132,700

  1,076

  ,200

  1,055,500

  CHELTUIELI C

  ÎUREN"

  rE

  68.10-01

  4,304,400

  -110,900

  1,035,900

  1,132,700

  1,080

  ,300

  1,055,500

  TITLUL I CHE

  LTUI^L

  .1 DE per;

  5ONAL

  68.10-10

  2,668,900

  -115,000

  659,900

  704,400

  666

  ,200

  638,400

  Cheltuieli salar

  iale in

  ani

  68.10-10.01

  2,552,300

  -115,000

  645,400

  688,900

  593

  ,800

  624,200

  Pagina 1 din 3

  • '

  c

  numirea

  indic

  ator

  ilo

  r

  Cod indic.

  Prevederi anuale

  Total an              Influente

  Trim. I

  din care Trim. II

  Trârr

  1. III

  - lei-

  Trim. IV

  Salarii de baza

  68.10-10.01.01

  1,736,800

  115,000

  441,400

  454,800

  370

  ,300

  470,309

  Sporuri pentru

  oondi

  de muncc

  68.10-10.01.05

  340,500

  0

  86,000

  93,600

  95

  ,000

  65,909

  Alte sporuri

  68.10-10.01.06

  296,200

  0

  77,000

  80,700

  83

  ,000

  55,509

  Indemnizații de

  deleț

  re

  68.10-10.01.13

  200

  0

  0

  200

  0

  0

  Indemnizații de

  iran

  68.10-10.01.17

  143,600

  0

  36,000

  39,600

  40

  ,500

  27,509

  Alte drepturi sa

  ariale

  n bani

  68.10-10.01.30

  35,000

  0

  5,000

  20,000

  5

  ,000

  5,009

  Cheltuieli salar

  ale in

  atu na

  68.10-10.02

  56,600

  0

  0

  0

  56

  ,600

  9

  Tichete de v^c.

  anta

  68.10-10.02.06

  56,600

  0

  0

  0

  56

  ,600

  D

  Contribuții

  68.10-10.03

  60,000

  0

  14,500

  15,500

  15

  ,800

  14,209

  Contribuția asie

  jurate

  e pentru ni

  unea

  68.10-10.03.07

  60,000

  0

  14,500

  15,500

  15

  ,800

  14,209

  TITLUL II BUfs

  IURIS

  SERVICI

  68.10-20

  1,635,500

  4,100

  376,000

  428,300

  414

  ,100

  417,109

  Bunuri si servit

  :ii

  68.10-20.01

  825,100

  0

  186,000

  198,000

  214

  ,000

  227,109

  Furnituri de bir

  ou

  68.10-20.01.01

  2,000

  0

  0

  2,000

  0

  O

  Materiale pentt

  u cur:

  enie

  68.10-20.01.02

  20,000

  0

  0

  7,000

  ,000

  6,009

  încălzit, ilumin;

  at si fc

  a motrica

  68.10-20.01.03

  254,000

  0

  80,000

  83,000

  33

  ,000

  58,009

  Apa, canal si s

  alubri

  te

  68.10-20.01.04

  70,000

  0

  14,000

  24,000

  16

  ,000

  16,000

  Carburanți si II

  ibrifia

  68.10-20.01.05

  1,000

  0

  0

  1,000

  0

  9

  Posta, telecorr

  unica

  radio, tv,

  nternel

  68.10-20.01.08

  2,000

  0

  1,000

  0

  ,000

  9

  Materiale si pra

  astari

  e servicii ci

  carac

  erfu

  icti

  onal

  68.10-20.01.09

  16,000

  0

  0

  5,000

  6,000

  5,009

  Alte bunuri s s

  ervici

  sentru intra

  tinere s

  i func

  :tior

  tare

  68.10-20.01.30

  460,100

  0

  91,000

  76,000

  151

  ,000

  142,109

  Reparatii curer

  ite

  68.10-20.02

  10,400

  0

  11,000

  -600

  0

  9

  Hrana

  68.10-20.03

  636,300

  0

  166,000

  162,300

  154

  ,000

  154,009

  Hrana pentru c

  ameni

  68.10-20.03.01

  636,300

  0

  166,000

  162,300

  154

  ,000

  154,000

  Medicamente

  si mat

  iale sanite

  •e

  68.10-20.04

  89,100

  4,100

  12,000

  31,000

  25,100

  21,000

  Medicamente

  68.10-20.04.01

  50,000

  0

  8,000

  17,000

  12,000

  13,000

  Materiale sanit

  are

  68.10-20.04.02

  23,100

  4,100

  2,000

  9,000

  8

  ,100

  4,009

  Dezinfectant!

  68.10-20.04.04

  16,000

  0

  2,000

  5,000

  5

  ,000

  4,009

  Bunuri de natu

  ra obii

  otelor de ir

  i/entar

  68.10-20.05

  61,000

  0

  0

  31,000

  15

  ,000

  15,000

  Uniforme si ec

  hipam

  It

  68.10-20.05.01

  1,000

  0

  0

  1,000

  0

  9

  Alte obiecte de

  inver

  ar

  68.10-20.05.30

  60,000

  0

  0

  30,000

  15

  ,000

  15,000

  Deplasări, dets

  isari, t

  ansferari

  68.10-20.06

  2,000

  0

  0

  1,000

  ,000

  0

  Deplasări inter

  ne, de

  asari, trans

  ferari

  68.10-20.06.01

  2,000

  0

  0

  1,000

  ,000

  9

  Cârti, publicati

  si ms

  ariale doci

  mentar

  *

  68.10-20.11

  600

  0

  1,000

  -400

  0

  9

  Protecția munc

  :ii

  68.10-20.14

  10,000

  0

  0

  5,000

  5,000

  0

  Alte cheltuieli

  68.10-20.30

  1,000

  0

  0

  1,000

  0

  0

  Pagina

  2 din 3

  1

  0

  nU

  uimirea

  indic

  ator

  ilo

  r

  Cod indic.

  Prevederi anuale

  Total an              Influente

  Trim. I

  din care

  Trim. II

  Trim

  - lei-

  I III           Trim. IV

  Alte cheltuieli c

  u bunWp

  si servicii

  68.10-20.30.30

  1,000             0

  0

  1,000

  0                    D

  TITLUL XVII fi RECUPERATE

  .ATI fflF

  NAN.

  ECTUATIE

  JLCUREH

  IN AN

  T

  PRE

  ece

  EDEM

  ■| SI

  68.10-84

  -4,100        -4,100

  0

  0

  -*

  100                   0

  Plati efectuate

  n anii

  recedenti s

  i recup

  erate

  in

  anule

  irent

  68.10-85

  -4,100         -4,100

  0

  0

  -4

  100                  0

  Plati efectuate

  n aniilp

  recedenti s

  i recup

  erate

  in

  anuîc

  irent

  68.10-85.01

  -4,100        -4,100

  0

  0

  -4

  100                  D

  Plati efectuate funcționare

  ' an'IK

  recedenti s

  i recup

  erate

  in

  an uf <:

  irent-

  68.10-85.01.01

  -4,100        -4,100

  0

  0

  -4

  100                  D

  Asistenta accrc

  ata per

  soanelor i i

  varsta

  68.10.04

  4,300,300      -115,000

  1,035,900

  1,132,700

  1,076

  200          1.055.50D

  VICEI

  PRIMI

  *R,

  DIRECTOR EXECUTIV,

  Sef Serv.Financiar-Contabilitate, B

  uget

  Nim

  [i

  al Eusel

  iu VE

  ȚEL.

  EZ

  kNU

  Narcisa COLȚOS

  Ana-Maria VLASNITA

  i

  \

  -------

  PRE

  SE

  •DIN'

  FE ȘEDINȚA,

  SECRETAR GENERAL

  -J

  Ion DIDOIU,

  Preș

  Se

  (■

  crefar/?enerai /

  r

  Pagina 3 din 3