Hotărârea nr. 170/2020

hotarirea 170 - 30 iulie 2020 - rectificare buget DADP pe anul 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTII'ICARI M RC-OCS     SKI-N ISO 9001:2015 410/C SH EN ISO 14001 :Z015 223/M SR ISO 4501)1:2011) 190/IIS SH ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 170

privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 244374 din data de 20.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, precum și raportul nr.244867 din 20.07.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei, ce a fost ulterior diminuat ajungând la valoarea totală de 43.434.400 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, prin virarea de credite bugetare în sumă de 75.000 lei, de la

CAP. 84 "Transporturi” la CAP. 74 "Protecția Mediului”.

Art. 2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 43.434.400 lei este prezentat în anexa la prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

-   3.312.800 lei-

- 11.580.000 lei -- 2.420.200 lei-- 26.121.400 lei -


CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

CAP. 74 "Protecția Mediului”;

CAP. 84 "Transporturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Nicolae STEJJAN Z

O

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist,onDID01^—

//

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020


Județul : VALCEA


Anexa


MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public Cod fiscal : 9509173


ANEXA Nr._________h

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr.              a in


BugetuS localPE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

50.02

43,434,400

0

12,383,200

10,776,800

10,770,200

9,504,200

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

Cultura, recreere si religie

67.02

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

0

377,200

393,000

444,000

361,000

Cheltuieli salariale in bani

67.02-10.01

1,494,000

0

369,000

384,000

387,000

354,000

Salarii de baza

67.02-10.01.01

1,201,000

0

295,000

307,000

305,000

294,000

Sporuri pentru condiții de munca

67.02-10.01.05

122,000

0

33,000

29,000

34,000

26,000

Alte sporuri

67.02-10.01.06

6,000

0

1,000

2,000

2,000

1,000

Indemnizații de hrana

67.02-10.01.17

125,000

0

31,000

34,000

34,000

26,000

Alte drepturi salariale in bani

67.02-10.01.30

40,000

0

9,000

12,000

12,000

7,000

Cheltuieli salariale in natura

67.02-10.02

48,000

0

0

0

48,000

0

Tichete de vacanta

67.02-10.02.06

48,000

0

0

0

48,000

0

Contribuții

67.02-10.03

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.02-10.03.07

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.02-20

1,737,600

0

531,000

402,600

539,000

265,000

Bunuri si servicii

67.02-20.01

1,427,600

-5,000

277,500

455,100

495,500

199,500

Furnituri de birou

67.02-20.01.01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie

67.02-20.01.02

20,000

0

5,000

10,000

5,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

67.02-20.01.03

300,000

0

70,000

75,000

80,000

75,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-

T rim. IV

Total an

Influente

Trim. I

Apa, canal si salubritate

67.02-20,01.04

300,000

0

30,000

70,000

150,000

50,00D

Carburanți si lubrifiant)

67.02-20.01.05

1,000

0

200

300

300

200

Piese de schimb

67.02-20.01.06

5,000

-5,000

1,000

2,000

-1,000

3,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.02-20.01.08

1,000

0

300

200

200

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.02-20.01.09

276,600

0

70,000

136,600

70,000

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.02-20.01.30

520,000

0

100,000

160,000

190,000

70,000

Reparatii curente

67.02-20.02

100,000

0

200,000

-100,000

0

0

Hrana

67.02-20.03

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,00D

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Medicamente si materiale sanitare

67.02-20.04

2,000

0

500

500

500

500

Medicamente

67.02-20.04.01

1,000

0

250

250

250

250

Materiale sanitare

67.02-20.04.02

1,000

0

250

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.02-20.05

52,000

-3,000

9,000

9,000

12,000

22,000

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01

30,000

0

5,000

5,000

5,000

15,000

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30

22,000

-3,000

4,000

4,000

7,000

7,000

Protecția muncii

67.02-20.14

20,000

8,000

3,000

3,000

11,000

3,000

Alte cheltuieli

67.02-20.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.02-20.30.30

6,000

0

1,000

5,000

0

D

Servicii recreative si sportive

67.02.05

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

agrement

CHELTUIELI CAPITOL 70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

11,580,000

0

4,233,000

2,598,000

2,247,000

2,502,000

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

11,580,000

0

4,233,000

2,598,000

2,247,000

2,502,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000

0

921,000

946,000

1,057,000

911.00D

Cheltuieli saiariale in bani

70.02-10.01

3,648,000

0

900,000

925,000

930,000

893,00D

Salarii de baza

70.02-10.01.01

3,118,000

0

766,000

782,000

790,000

780,000

Sporuri pentru condiții de munca

70.02-10.01.05

244,000

0

62,000

64,000

63,000

55,000

Alte sporuri

70.02-10.01.06

8,000

0

1,000

3,000

2,000

2,000

Indemnizații de delegare

70.02-10.01.13

1,000

0

1,000

0

0

0

indemnizații de hrana

70.02-10.01.17

241,000

0

61,000

64,000

63,000

53,000

Alte drepturi salariale in bani

70.02-10.01.30

36,000

0

9,000

12,000

12,000

3,000

Cheltuieli salariale in natura

70.02-10.02

105,000

0

0

0

105,000

0

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06

105,000

0

0

0

105,000

0

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Trim. 1

Contribuții

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

70.02-20

7,681,000

0

3,296,000

1,636,000

1,174,000

1,575,000

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,166,000

-59,000

1,825,000

1,853,000

1,220,000

1,268,000

Furnituri de birou

70.02-20.01.01

37,000

5,000

7,000

9,000

12,000

9,000

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

7,000

3,000

1,000

1,000

4,000

1,000

încălzit, iluminat si forța motrica

70.02-20.01.03

3,735,000

0

1,280,000

1,125,000

565,000

765,00D

Apa, canal si salubritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si lubrifianti

70.02-20.01.05

933,000

-67,000

180,000

200,000

283,000

270,00D

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

468,000

0

104,000

255,000

104,000

5,000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.02-20.01.30

680,000

0

190,000

195,000

165,000

130,00D

Reparatii curente

70.02-20.02

1,250,000

44,000

1,400,000

-280,000

-120,000

250,000

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animale

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplasări, detasari, transferări

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

70.02-20.14

47,000

15,000

8,000

8,000

23,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viata

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,00D

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,00D

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,470,000

0

2,767,000

1,151,000

522,000

1,030,00D

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

6,110,000

0

1,466,000

1,447,000

1,725,000

1,472,000

comunale

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Trim. I

CHELTUIELI CAPITOL 74.02

Protecția mediului

74.02

2,420,200

75,000

522,000

573,300

833,700

491,200

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

2,420,200

75,000

522,000

573,300

833,700

491,200

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

74.02-10

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,200

Cheltuieli salariale in bani

74.02-10.01

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122,200

Salarii de baza

74.02-10.01.01

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

Sporuri pentru condiții de munca

74.02-10.01.05

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

Alte sporuri

74.02-10.01.06

2,700

0

500

1,000

1,000

200

Indemnizații de hrana

74.02-10.01.17

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

Alte drepturi salariale in bani

74.02-10.01.30

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

Cheltuieli salariale in natura

74.02-10.02

18,000

0

0

0

18,000

0

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

18,000

0

0

0

18,000

0

Contribuții

74.02-10.03

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

74.02-10.03.07

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.02-20

1,856,000

75,000

386,000

431,300

671,700

367,000

Bunuri si servicii

74.02-20.01

760,000

85,000

181,000

168,300

259,700

151,00D

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

1,000

0

500

0

500

0

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

1,000

0

500

300

200

0

încălzit, iluminat si forța motrica

74.02-20.01.03

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

Apa, canal si salubritate

74.02-20.01.04

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,oca

Carburanți si lubrifianti

74.02-20.01.05

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Piese de schimb

74.02-20.01.06

44,000

0

18,000

8,000

9,000

9,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

100,000

30,000

15,000

15,000

50,000

20,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

74.02-20.01.30

455,000

55,000

100,000

100,000

155,000

100,000

Reparatii curente

74.02-20.02

16,000

-15,000

1,000

10,000

-5,000

10,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74.02-20.05

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

Uniforme si echipament

74.02-20.05.01

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

Alte obiecte de inventar

74.02-20.05.30

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

Protecția muncii

74.02-20.14

8,000

5,000

1,000

1,000

5,000

1.00D

Alte cheltuieli

74.02-20.30

1,060,000

0

200,000

250,000

410,000

200,OOD

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.02-20.30.30

1,060,000

0

200,000

250,000

410,000

200,000

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

2,420,200

75,000

522,000

573,300

833,700

491,200

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

2,420,200

75,000

522,000

573,300

833,700

491,200

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. 1


din care Trim. II


- lei-

Trim. III Trim. IV


CHELTUIELI CAPITOL 84.02

Transporturi

84.02

26,121,400

-75,000

6,720,000

6,809,900

6,706,500

5,885,000

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

26,158,100

-64,900

6,720,000

6,836,500

6,716,600

5,885,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02-10

3,105,000

0

730,000

765,800

873,200

736,000

Cheltuieli salariale in bani

84.02-10.01

2,942,000

0

714,000

745,800

758,200

724,000

Salarii de baza

84.02-10.01.01

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,000

Sporuri pentru condiții de munca

84.02-10.01.05

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65,000

Alte sporuri

84.02-10.01.06

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Indemnizații de delegare

84.02-10.01.13

1,000

0

0

800

200

0

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48,000

Alte drepturi salariale in bani

84.02-10.01.30

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,000

Cheltuieli salariale in natura

84.02-10.02

95,000

0

0

0

95,000

0

Tichete de vacanta

84.02-10.02.06

95,000

0

0

0

95,000

0

Contribuții

84.02-10.03

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,00D

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.02-10.03.07

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,00®

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.02-20

23,024,100

-64,900

5,983,000

6,063,700

5,835,400

5,142,00®

Bunuri si servicii

84.02-20.01

11,108,100

-84,900

1,398,000

2,310,700

3,188,400

4,211,00®

Furnituri de birou

84.02-20.01.01

3,000

0

700

700

800

80»

Materiale pentru curățenie

84.02-20.01.02

1,000

0

300

0

0

70®

încălzit, iluminat si forța motrica

84.02-20.01.03

80,000

20,000

15,000

15,000

35,000

15,00®

Apa, canal si salubritate

84.02-20.01.04

3,587,000

0

700,000

887,000

700,000

1,300,00®

Carburanți si lubrifiant!

84.02-20.01.05

2,000

0

0

1,000

500

50®

Piese de schimb

84.02-20.01.06

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,00®

Transport

84.02-20.01.07

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,00®

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.02-20.01.09

6,885,100

-104,900

600,000

1,300,000

2,285,100

2,700,00®

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

84.02-20.01.30

490,000

0

70,000

97,000

152,000

171,00®

Reparatii curente

84.02-20.02

11,459,000

0

4,543,000

3,637,000

2,500,000

779,00®

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.02-20.05

390,000

0

33,000

103,000

113,000

141,00»

Uniforme si echipament

84.02-20.05.01

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31,000

Alte obiecte de inventar

84.02-20.05.30

350,000

0

30,000

100,000

110,000

110,00®

Consultanta si expertiza

84.02-20.12

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,00®

Protecția muncii

84.02-20.14

47,000

20,000

5,000

8,000

28,000

6.00D

Alte cheltuieli

84.02-20.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,00®

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.02-20.30.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

84.02-59

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.02-59.40

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7.000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02-84

-36,700

-10,100

0

-26,600

-10,100

D

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84.02-85

-36,700

-10,100

0

-26,600

-10,100

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02-85.01

-36,700

-10,100

0

-26,600

-10,100

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anuî curent

84.02-85.01.01

-36,700

-10,100

0

-26,600

-10,100

D

Transport rutier

84.02.03

26,121,400

-75,000

6,720,000

6,809,900

6,706,500

5,885,00D

Străzi

84.02.03.03

26,121,400

-75,000

6,720,000

6,809,900

6,706,500

5,885,000

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an              Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei-

Trim. IV


VICEPRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV,Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,Ana-Maria VLASNITA


SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,