Hotărârea nr. 17/2020

hotarirea 17 - 30 ianuarie 2020 - aprobare devize actualizate reabilitare termica blocuri A53,C16,A10,B2 si C24


ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1C1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M


HOTĂRÂREA NR. 17

privind aprobarea Devizelor Generale actualizate aferente proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea:

A53, C16, A10, B2, C24”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 121015/2493 din data de 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”, de la valoarea de 9.815.169,88 lei inclusiv TVA la valoarea de 11.910.068,75 lei inclusiv TVA, precum și devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte;

Văzând raportul nr. 2849 din 23.01.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere faptul că, prin Hotărârile nr.8/2018, nr.9/2018, nr. 10/2018, nr.11/2018 și nr. 13/2018, Consiliul Local a aprobat documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe și indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic, pentru blocurile A53, C16, A10, B2 și C24;

Având în vedere că în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiune A-CLĂDIRI REZIDENȚIALE, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus prin intermediul aplicației MYSMIS, cererea cod SMIS 121015 pentru acordarea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”, iar în data de 14.02.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3791 aferent acestui proiect;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 15.01.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art.221 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. Legea nr. 98/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu impact asupra contractului în derulare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul General Centralizator actualizat al obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”, de la valoarea de 9.815.169,88 lei inclusiv TVA la valoarea de 11.910.068,75 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte, după cum urmează:

 • a) Bloc A53, str. Lucian Blaga nr.2, în valoare cu TVA de 4.552.328,94 lei, din care C+M - 4.065.748,09 lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

 • b) Bloc C16, str. Aleea Stejarului nr.1, în valoare cu TVA de 3.153.632,63 lei, din care C+M - 2.820.549,95 lei, conform anexei nr, 3 la prezenta hotărâre;

 • c) Bloc A10, b-dul Tineretului nr. 12, în valoare cu TVA de 1.640.437,02 lei, din care C+M - 1.461.178,67 lei, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;

 • d) Bloc B2, b-dul Tineretului nr.4, în valoare cu TVA de 1.304.189,69 lei, din care C+M - 1.168.720,77 lei, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre;

 • e) Bloc C24, str. Narciselor nr.3, în valoare cu TVA de 1.259.480,48 lei, din care C+M - 1.134.274,90 lei, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

 • Ar t.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

 • Ar t.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

  ANEXA Nr. / . |a

  XotĂrârea


Proiectant,

Nr


S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041,mail.office.hartiexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL CUMULAT faza PTh

Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivelor de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC A10, B-DUL TINERETULUI NR.12 ; BLOC C24,STR. NARCISELOR NR.3;BLOC C16,ALEEA STEJARULUI NR.l; BLOC B2,B-DUL TINERETULUI NR.4; BLOC A53,STR.LUCIAN BLAGA NR.2 RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

z

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2668.05

506.93

3174.98

3.3

Expertiza tehnica

37475.46

7120.34

44595.80

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

31558.29

5996.08

37554.37

3.5

Proiectare

118343.57

22485.29

140828.86

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

i

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

31558.29

5996.08

37554.37

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

37475.46

7120.34

44595.80

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

49309.82

9368.87

58678.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

6300.00

1197.00

7497.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

6300.00

1197.00

7497.00

3.8

Asistenta tehnica

105519.97

20048.79

125568.76

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

9861.97

1873.77

11735.74

3.8.I.I. pe perioada execuției lucrărilor

7890.00

1499.10

9389 10

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1971.97

374.67

2346.64

3.8.2. Dirigentie de șantier

95658.00

18175.02

113833.02

Total capitol 3

301865.34

57354.47

359219.81

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

8774487.05

1667152.54

10441639.59

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

7067137.16

1342756.06

8409893.22

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

716251.15

136087.72

852338.87

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

991098.74

188308.76

1179407.50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0-00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

8774487.05

1667152.54

10441639.59

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

209652.97

39834.06

249487.03

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

175489.74

33343.05

208832.79

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

34163.23

6491.01

40654.24

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5 2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

705650.74

134073.64

839724.38

5.4 (Cheltuieli pentru informare si si publicitate

16805.00

3192.95

19997.95

Total capitol 5

932108.71

177100.64

1109209.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

10008461.10

1901607.65

11910068.75

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8949976.79

1700495.58

10650472.37

*2) In preturi InforEuro la februarie 2019 ; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019

Beneficiar/lnvestitorProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.


Șoseaua Virtuții, nr.22, b!.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041,mail:office.hartfexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivului de investii:

"REABILITARE TERMICA BLOC A53,STR. LUCIAN BLAGA NR.2, RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu

de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

14528.42

2760.40

17288.82

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

12234.46

2324.55

14559.01

3.5

Proiectare

45879.22

8717.05

54596.27

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

12234.46

2324.55

14559.01

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

14528.42

2760.40

17288.82

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

19116.34

3632.10

22748.44

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

41300.27

7847.05

49147.32

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3823.27

726.42

4549.69

3.8.I.I. pe perioada execuției lucrărilor

3058.00

581.02

3639.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

765.27

145.40

910.67

3.8.2. Dirigentie de șantier

37477.00

7120.63

44597.63

Total capitol 3

115735.98

21989.84

137725.82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3349602.98

636424.56

3986027.54

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

2678729.97

508958.69

3187688.66

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

337186.06

64065.35

401251.41

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

333686.95

63400.52

397087.47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

3349602.98

636424.56

3986027.54

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

80376.66

15271.56

95648.22

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

66992.06

12728.49

79720.55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13384.60

2543.07

15927.67

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

276409.89

52517.88

328927.77

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

360147.55

68428.03

428575.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3825486.51

726842.43

4552328.94

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3416595.04

649153.05

4065748.09

*2) In preturi inforEuro la februarie 2019; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019

Beneficiar/lnvestitorANEXA Nr. J

HOTĂRÎ CONSIL


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romanla CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J4O/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041 ,mail:office.hardexpert@gmail.com


DEVIZ GENERAL faza PTh Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC C16, ALEEA STEJARULUINR.l, RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu

de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

10030.50

1905.80

11936.30

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8446.74

1604.88

10051.62

3.5

Proiectare

31675.27

6018.31

37693.58

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8446.74

1604.88

10051.62

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10030.50

1905.80

11936.30

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

13198.03

2507.63

15705.66

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

28049.61

5329.43

33379.04

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2639.61

501.53

3141.14

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2112.00

401.28

2513.28

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

527.61

100.25

627.86

3.8.2. Dirigentie de șantier

25410.00

4827.90

30237.90

Total capitol 3

79995.73

15199.21

95194.94

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2323735.33

441509.72

2765245.05

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

1861311.98

353649.28

2214961.26

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

137297.37

26086.50

163383.87

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

325125.98

61773.94

386899.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2323735.33

441509.72

2765245.05

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

55549.58

10554.42

66104.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46474.71

8830.19

55304.90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9074.87

1724.23

10799.10

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

187469.79

35619.26

223089.05

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

246380.37

46812.27

293192.64

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2650111.43

503521.20

3153632.63

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2370210.04

450339.91

2820549.95

*2) In preturi inforEuro la februarie 2019; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

ANEXA Nr. 4 la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LO Nr.ZZȘoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 3075 Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont; RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041 ,mail:office.hardexpert@gmailcom

DEVIZ GENERAL

faza PTh Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOCAIO, B.DUL TINERETULUI NR.12, RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu

de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

6059.50

1151.31

7210.81

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5102.73

969.52

6072.25

3.5

Proiectare

19135.25

3635.70

22770.95

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5102.73

969.52

6072.25

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6059.50

1151.31

7210.81

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7973.02

1514.87

9487.89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

14561.60

2766.70

17328.30

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1594.60

302.97

1897.57

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1276.00

242.44

1518.44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

318.60

60.53

379.13

3.8.2. Dirigentie de șantier

12967.00

2463.73

15430.73

Total capitol 3

46652.69

8864.02

55516.71

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1203805.13

228722.98

1432528.11

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

983805.69

186923.08

1170728.77

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

97347.35

18496.00

115843.35

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

122652.09

23303.90

145955.99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1203805.13

228722.98

1432528.11

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

28707.24

5454.38

34161.62

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

24076.10

4574.46

28650.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4631.14

879.92

5511.06

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

95992.43

18238.56

114230.99

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

128060.67

24331.53

152392.20

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1378518.49

261918.53

1640437.02

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1227881.23

233297.44

1461178.67

*2) In preturi inforEuro la februarie 2019; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019


Beneficiar/lnvestitor

ANEXA Nr. JȚ Zz HOTĂRjp&?

CONSILIULUI

W/


loS


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.


Nr-din Ik/E P//

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC B2, B.DUL TINERETULUI NR.4, RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

3530.31

670.76

4201.07

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2972.90

564.85

3537.75

3.5

Proiectare

11148.36

2118.19

13266.55

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

S

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2972.90

564.85

3537.75

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3530.31

670.76

4201.07

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4645.15

882.58

5527.73

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

11266.03

2140.55

13406.58

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

929.03

176.52

1105.55

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

744.00

141.36

885.36

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele ncluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

185.03

35.16

220.19

3.8.2. Dirigentie de șantier

10337.00

1964.03

12301.03

Total capitol 3

30711.21

5835.14

36546.35

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

962861.07

182943.61

1145804.68

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

776182.19

147474.62

923656.81

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

91425.50

17370.85

108796.35

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL

PROIECTULUI

95253.38

18098.14

113351.52

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

962861.07

182943.61

1145804.68

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22948.92

4360.29

27309.21

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

19257.22

3658.87

22916.09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3691.70

701.42

4393.12

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

76075.51

14454.35

90529.86

5.4 (Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

102385.43

19453.23

121838.66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1095957.71

208231.98

1304189.69

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

982118.29

186602.48

1168720.77

*2) In preturi inforEuro la februarie 2019 ; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019

Beneficiar/lnvestitorProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L

CONSILIU Nr._£Z


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J4O/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031742.42.041 ,mail:office.hardexpert@gmail.com


DEVIZ GENERAL faza PTh Actualizat la Octombrie 2019 al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC C24, STR.NARCISELORNR.3, RM.VALCEA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teren ului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

533.61

101.39

635.00

3.3

Expertiza tehnica

3326.73

632.08

3958.81

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2801.46

532.28

3333.74

3.5

Proiectare

10505.47

1996.04

12501.51

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2801.46

532.28

3333.74

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3326.73

632.08

3958.81

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4377.28

831.68

5208.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1260.00

239.40

1499.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1260.00

239.40

1499.40

3.8

Asistenta tehnica

10342.46

1965.07

12307.53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

875.46

166.34

1041.80

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

700.00

133.00

833.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

175.46

33.34

208.80

3.8.2. Dirigentie de șantier

9467.00

1798.73

11265.73

Total capitol 3

28769.73

5466.26

34235.99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

934482.54

177551.68

1112034.22

4.1.1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

767107.33

145750.39

912857.72

4.1.2

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

52994.87

10069.03

63063.90

4.1.3

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI

114380.34

21732.26

136112.60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4_________________

934482.54

177551.68

1112034.22

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22070.57

4193.40

26263.97

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

18689.65

3551.03

22240.68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3380.92

642.37

4023.29

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

69703.12

13243.59

82946.71

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

3361.00

638.59

3999.59

Total capitol 5

95134.69

18075.58

113210.27

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1058386.96

201093.52

1259480.48

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

953172.19

181102.71

1134274.90

*2) In preturi inforEuro la februarie 2019 ; 1 euro = 4,7551 lei

Data: 11.11.2019

Beneficiar/lnvestitor