Hotărârea nr. 169/2020

hotarirea 169 - 30 iulie 2020 - rectificare buget local si lista de investitii

ROMAN IA

Județul Vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI .MRC-OCS     SR EN ISO 9001:2015.410/C SR EN ISO 1.4001:2015 223/M SR !SQ45<>oi:?niH 1QQ/IIS sh iso/il-c r/oo.l ;Z<n H o 19/SI

HOTĂRÂREA NR.169

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.246084 din data de 23.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020;

Văzând Raportul nr.246087 din data de 23.07.2020, întocmit de Direcția Economico -Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, din care excedent an 2019- 1.598.000 lei; ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 10.991.600 lei, prin rectificări ajungând la valoarea totală de 244.108.100 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5)   din Legea

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local pentru anul 2020, în plus cu suma de 47.400 lei, atât ___la partea-de-venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.155.500 lei.

Art.2. Se majorează cu suma de 8.017.000 lei Anexa nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, din care 8:000:000 lei sursă credit intern și 17.000 lei sursă buget local?

aceasta ajungând la valoarea de 32.234.600 lei.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după-Gum urmează:--------------------------------------------

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 47.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.15§!500-lei—din care 242.557.500 Ici venituri estimate pentru 2020 si^

R598.000 lei excedent an 2019.

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole~de~eheltuieli a creditelor— bugetare pe anul 2020", suplimentată cu suma de 47.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.155.500 lei.

Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - suplimentată cu suma de 8.017.000 lei, din care 8.000.000 lei sursă credit intern și 17.000 lei sursă buget local, și o valoare totală rectificată de 32.234.600 lei.

Art.4. Anexele nr.3, nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                               J »                                      >

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      /^’&NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Nicolae STELIAN Z            SECRETAR GENERAL, /

zX          li                    jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2020

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 1ANEXA Nr -

hotărârea

CONSILIULUI LOC

Nr- ___dlfl 3^2

SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOtÂVggg

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

244,155,500.00

76,174,200.00

61,025,800.00

57,930,500.00

49,025,000.00

A

VENITURI CURENTE

242,557,500.00

74,576,200.00

61,025,800.00

57,930,500.00

49,025,000.00

I. VENITURI PROPRII

194,570,200.00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,762,000.00

42,076,000.00

_1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

___2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

_ 5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Dividende societăți comerciale

300208

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

19

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

20

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

21

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

23

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

24

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

25

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

27

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

28

Altp vRnitnri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

—2,626,000.00

---775tOOO.OO

29

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40.000,00

10,000.00

31

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA----------

---1102

-----27,951,000.00

M70,000.00

7,251,000.00

—6,706,000.00

6,124,00*00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

—alutoafe^entrtkînoălzirea-locuintel

- drepturile copiilor cu CES

——

110202

—ZJfVUU.Uv

534,000.00

267,000.00

267,000.00

---——£LOO

0.00

0.00

  • - tichete sociale pentru grădiniță

  • - salarii personal crese

1102UZ

110202

1lUjUUU.UU

649,000.00

4,uuu.uU

175,000.00

__3,000.00

168,000.00

__0-00

149,000.00

3,0004)0

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169.000.00

169.000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

20,036,300.00

1,728,000.00

11,020,800.00

6,462,500.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

11,762,900.00

1,228,000.00

7,710,800.00

2,299,100.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000,00

- subvenții reabilitare blocuri - ajutoare incalzire-AJPIS

420212

420234

500,000.00

3,000.00

—0.00

3,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

________0:00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500 000 00

4 500 000 00

0 00

—0 00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

1,207,000.00

100,000.00

540,000.00

567,000.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

764,400.00

0.00

480,000.00

284,400.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

- sume alocate pt. Carantină CJ

430241

15,800.00

0.00

15,800.00

0.00

0.00

2

Sume primite de la UE

8,273,400.00

500,000.00

3,310,000.00

4,163,400.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

8,143,000.00

500,000.00

3,310,000.00

4,033,000.00

300,000.00

- sume primite de la FSE

480202

130,400.00

0.00

0.00

130,400.00

0.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

_____0.00

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu \)(EȚELEANU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚADIRECTOR EyCUTIV, ȘEF SERV. FINANCIAR, Narcisa COLȚOS             Ana-Maria VLÂȘNIȚĂ

SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU


ML

DIF

NICIPIULRM VALCEA

/ Anexa nr. 2

.ECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

। ANEXA Nr.         ___,a

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL.

Ni. /dri ■?          < «ffiA

Zoo: '* ȚpRIMAffifA 2 MirciayGilTĂ0’'

./..............

PRIVIND REPARTIZAI

A CREDITELOI

QITIIATIA            A :     ' N Ib

SITUAȚIA        v • A rMW J8 //

*EA PE CAPITOLE DE CHELTUteLM// \ BUGETARE PE ANUL 2020'

-lei-

Nr. crt

DFfiTINATIF F ("'('INFIMI CĂ

CAPITOL

CREDITE

din

care

CHELTUIELI

DUbt IARE

2020

TRIM. I

trim.ii

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

244,155,500

76,174,200

61,025,800

57,930,500

49,025,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

208,798,400

67,801,200

49,553,500

49,821,400

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

189,017,800

62,163,300

44,766,800

44,423,500

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

114,504,200

39,871,100

27,049,200

24,491,800

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

15,841,500

4,500,500

3,977,400

3,349,600

4,014,000

- aparat propriu

6,302,000

1,816,500

1,938,900

1,401,600

1,145,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

8,469,500

2,033,000

1,727,500

1,894,000

2,815,000

- plăți an precedent

-243,000

0

-243,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,169,000

967,000

831,500

638,400

732,100

==

- comision

20,000

0

0

0

20,000

—4-

- dobânzi

Ordine publică șl siguranță națională

CAP. 61

3,149,000

2,575,400

967,000

382,400

831,500

1,607,900

638,400

433,000

712,100

152,100

- Politia Locala

—- cheltuieli carantină—

-Apărare Civilă+siguranță națională

__484,000

1,884,400

207,000

__120,000

248,000

14,400

120,000

1,352.000

135,900

112,000

—284,400

36,600

132,000

0

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,409,000

2,657,000

1,918,000

612,000

1,222,000

- aparat propriu

594,000

0

206,000

-37,000

425,000

- reparatii curente scoli

4,438,000

2,000,000

1,472,000

419,000

547,000

- internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

- cheltuieli materiale scoli_____________________

" =

________311,000

200,000

57,000

200,000

_________0

0

254,000

0

____       0

0

==

- invatamanLDUAL__

400,000

200,000

100,000

0

100,000

—-transport-eompetitii-sportive—

- 210,000

—70,000

—70,000

20 000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525.000

174.000

175.000

80.000

96.000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100.00C

30.00C

20,OOC

20,OOC

30,OOC

__7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,556,70C

4,642,10C

1,778.60C

3,346,OOC

2,790,OOC

- aparat propriu

626.00C

650,OOC

-74,OOC

-100,OOC

150,OOC

- TVA concesiune

124,700

274,70C

C

-150,OOC

C

- DADP

1,737,600

531,00C

402,60C

539,OOC

265,OOC

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

C

C

C

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

8,330,000

2,850,000

1,400,OOC

2,480,OOC

1,600,000

- culte religioase

527,000

25,000

c

477,OOC

25,000

—-alteactiuniculturale

1,200,000

300,000

50,000

100,000

750,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,254,900

2,361,400

2,547,500

2,053,000

2,293,000

- aparat propriu

183,000

25,000

100,000

58,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

826,800

198,000

237,800

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,344,800

2,246,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,574,000

1,175,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fond IID+CL 12 GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,723,900

3,686,000

1,674,200

2,696,700

1,667,000

-DADP

1,781,000

386,000

431,300

596,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,370,000

3,040,000

940,000

1,350,000

1,040,000

- compensare preț energie

6,210,000

3,000,000

900,000

1,310,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,191,400

13,027,000

8,737,100

7,588,300

6,839,000

-DADP

23,089,000

5,983,000

6,063,700

5,900,300

5,142,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,443,000

100,000

0

-întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

19,780,600

5,637,900

4,786,700

5,397,900

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,809,000

1,419,000

1,481,500

1,460,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,139,300

2,920,000

1,769,500

2,409,800

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,111,300

386900

632700

556200

535500

D. CHELTUIELIINVESTI|II

16,261,900

8,016,300

3,406,400

4,439.200

400,000

din care

Autoritattexeeutive=

CAPttSI

2,100,500

—1,066^500

~T,014^00

20000

=0

zz2

Autori ta tiexecutiveȚEEN)__

CAP.51

47,000

0

47,000

—0

—0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

47,000

10,000

25,000

12,000

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,141,000

1,235,700

-223,700

129,000

0

__5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

3,180,650

1,497,650

290,000

993,000

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,448,700

1,449,500

568,000

431,200

0

7

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

—O

—     n

-

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

534,400

267,000

127,400

140,000

0

CAP. 70

510,000

O

0

510,000

=U

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publicați-EN)

CAP. 70

5,220,150

1,924,150

1,096,000

2,200,000

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

311,600

199,000

120,600

-8,000

0

13

Traneporturi

CAP. 84

270,600

141,600

138,100

O

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

110,700

14,700

84,000

12,000

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt încălzirea locuinței

- salarii personal crese

__CAP.68__

CAP.68

—23,000

649,000

—0

175,000

0

168,000

0

149,000

23,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

7,406,100

503,000

4,221,300

1,403,100

1,278,700

1

Finanțare PNDL

CAP.65

2,272,700

500,000

500,000

1,272,700

0

2

Proiect FSE - Școala Gimnazială Colonie

CAP.65

130,400

0

0

130,400

_____________0

—3

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

3,721,300

0

1,278,700

4

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

VICEPRIMAR

Ninel Eusebiu VEȚELEANU

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS

ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Maria VLj\ȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL, Ion DIDOIU


RO MANIA

PRIMĂRIA M

1 II

UNICIP |

IUL UI

RAMN1

LIS ।

CU VALCEA

Anexa nr.6 la HCL

TA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

- lei -

Nr. lyt

DENUML

C

REA 08 apitol B

II

IECTLVULUI/ ugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

E

fuget Local

Buget Stat

[T TOT

4.L

32,234,600

18,000,000

0

500,000

6,461,900

7,272,700

IA

LUCR/

<RI

29,602,800

18,000,000

0

500,000

3,830,100

7,272,700

B

ALTE CHELTUIEL I

DE INVESTIȚII

2,631,800

0

0

0

2,631,800

0

II] 1 ■

(

3ap. 51.02. Auto

ritati publice

3,890,500

1,790,000

0

0

2,100,500

0

A

LUClt

ARI

3,113,000

1,790,000

0

0

1,323,000

0

Amenajare insta

1 Magheru nr. 25

ilatii de comunicare - v

Dce date

etaj 3 la imobil strada G.

24,000

0

0

0

24,000

0

2 Reabilitare imo)

il str. G Maghelru ikr. 25

2,290,000

1,790,000

0

0

500,000

0

3 Re ocare dispec:

rat de supraveg

ierc vidcc

>

528,000

0

0

0

528,000

0

4 Spahiu birouri a

ministrâtiv

271,000

0

0

0

271,000

0

B

ALTE CHELTUIEL

I DE INVESTIȚII

777,500

0

0

0

777,500

0

Bl. Achiziția

de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

Aitira de legai 5 afarente pasajul

ura intre bd N Balcesc ii suprateran l

si bd Tineretului, inclusiv rampele

250,000

250,000

0

6 Achiziție imobi

str. Morilor - conf HCL

>21/2019

392,000

392,000

0

B2.I

lotari inc

iependente

63,500

0

0

0

63,500

0

Siă. integrat d i 7 consultanta

5 management

(ISO 90

)1, 14001, OHSAS 18001,27001) si

10,000

0

0

0

10,000

0

8 Li ienta antiviru

12,000

0

0

0

12,000

0

9 C< ntrala telefon

ca sediu nou DlE.F. - "A

enele Traian"

21,500

0

0

0

21,500

0

i 10 M; dana de num:

rat bancnote D.lE.Fj - 2bi

c

20,000

0

0

0

20,000

0

lll]

Î3. Cons

blidari

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de

iroiectar

e pt clab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

11 Reabilitare imot

il str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

12 Spațiu birouri ac

ministrâtiv

17,000

0

0

0

17,000

0

B5.

Majora

•e capital

0

0

0

0

0

0

Ca

p.61.02.

- Ordi

tie Public

a si siguranța naționala

47,000

0

0

0

47,000

0

A

LUCR

ARI

47,000

0

0

0

47,000

0

13 Ex i adere si imb

unatatiri

ale sist

emul ui d<

: Supraveghere a Municipiului

47,000

0

0

0

47,000

0

B

ALTI

£ CHELTUIEL

I DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția

de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări inc

Iependente

0

0

0

0

0

0

|1

J3. Cons

ilidari

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proicctar

pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5.

Majora

'e capital

0

0

0

0

0

0

1


ANEXA Nr.

ROTA CQNSI


tal&locaL'UA


Cap.6

5.02. - Ir

ivatamant

A

1 LUCIU

ARI

G Hinita cu 4

14 rrț tifunctiona

grupe

- IScc

âlla Wa

dorf -

lucrări de construire corp

15 G t idinita cu pi Jt

șram normal jnlr.

1)6 C i; idinita cu pr

șram prelungit C

Jstrovet ii

17 Cotistructie sal i

de spori Liceul /

\intim I n

reanu - utilitati si sistematizare

18 R3 ibilitare sale c

e sport Colegiu

Mirce;.

cel Batran

19 R 3 ibilitare si n c

demizare Sala) Festivita ti

C.N. Mircea cel Batran

20 sila de sport Si :c

>ala Gimnazial^

iir4

2|1 Reabilitare imob

il Colegiul Nație

>nal Mii c

ea cel Batran, str Popa Șapca

22 S sjtem suprave >1

bere video laSlali Sport d

in municipiu

23 L ițrari conexe "

Grădiniță cu program pie

lungit Ostroveni"

B

ALTE CHELTUIE.

I DE INVESTIT»

Bl. Achiziția

de imobile

B2 Dotări inc

ependente

24 C rptor profesie

ia! Grădiniță Nord 2

25 Dotări Gradinit

Ostroveni:

Ai aszn« gătit

H na mașina gc:

tit

Mașina spalat"

ase

C zita inox alim

nte

Mașina spalat i~

&

26 Software pentn

management si

gestiune

Săli de Sport

f ]

83. Cons

olidari

B4. Chelt de ||

aroiccta

•e pt elab. SPF si SF

27 Ri debilitare imo

>il Colegiul National Mir

cea cel Batran, str Popa Șapca

28 Reabilitare si m

jdemizare SalaiFcstivitat

|C.N. Mircea cel Batran

29 Reabilitare sala

de sport Colegiul Mircea

cel Batran

B5. Majori

re capital

jl_ E______

Cap.66.02.

Sanatate

A

LUCR

ARI

B

ALTE CHELTUIEL

I DE INVESTIT»

Bl. Achiziția

de imobile

IL L

B2. Dotări in

Icpendente

B3. Cons

olidari

B4. Chelt de proiectat

e pt. elab. SPF si SF

B5. Majora

re capital

1

Cap.67.02T Cultura,

recreere si religie

J B______

LLCR

ARI

30 Reabilitare Corn

ftex Sportiv 1 Mai'

31 Re ibilitare si m<

demizare conbpllex sport

v si de agrement "Arenele Traian”

32 Amenajare si m<

demizare locui

del joaca

Ț

33 Co tstruire baza

sportiva TIP 1, sat Goran

r) punctul Izlaz Goranu

B

ALTE CHELTUIEL

l|DE INVESTIT»

Bl./

Achiziția

de imobile

.11 1_____

B2. Dotări in

dependente

34 Tunel acces tere

ihandb

dl

35 Plase protecție S

da SporturiloriTraiân

36 Tip [fiiiSiberian -

Ibuc

1

8,239,700

4,826,000

0

418,000

723,000

2,272,700

7,959,700

4,826,000

0

418,000

443,000

2,272,700

616,800

0

0

206,000

0

410,800

891,600

0

0

55,000

0

836,600

2,102,300

864,000

0

157,000

56,000

1,025,300

436,000

336,000

0

0

100,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

1,276,000

1,226,000

0

0

50,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

2,462,000

2,400,000

0

0

62,000

0

155,000

0

0

0

155,000

0

10,000

0

0

0

10,000

0

280,000

0

0

0

280,000

0

0

0

0

0

0

0

61,000

0

0

0

61,000

0

24,000

0

0

0

24,000

0

20,000

0

0

0

20,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

3,000

0

0

0

3,000

0

4,000

0

0

0

4,000

0

4,000

0

0

0

4,000

0

4,000

0

0

0

4,000

0

17,000

0

0

0

17,000

0

0

0

0

0

0

0

219,000

0

0

0

219,000

0

87,000

87,000

0

92,000

0

0

0

92,000

0

40,000

0

0

0

40,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,735,700

6,287,000

0

0

2,448,700

0

8,151,100

6,287,000

0

0

1,864,100

0

1,000

0

0

0

1,000

0

7,475,100

6,287,000

0

0

1,188,100

0

674,000

0

0

0

674,000

0

1,000

0

0

0

1,000

0

584,600

0

0

0

584,600

0

0

0

0

0

0

0

424,600

0

0

0

424,600

0

12,000

0

0

0

12,000

0

8,400

0

0

0

8,400

0

34,000

0

0

0

34,000

0

37 Echipament pe it

ru curate

ire supra

fete - î.

IM.

38 Jnftaar - Ibuc

39 Miiac - 5buc

40 Babuin-5 buc

41 I âmarin negre -

2 buc

42 UkGlama-2t

uc

43 Alpaca-1 buc

4j4 S j rrafata de jo:

cu kit de marcaj

(omolc g

at EHF CL) - S.C.M. Rm. Valcea

4)5 Psnpaapauzaa

in statip pompai

re apepl

iviale - Parc Zăvoi

46 S siem de basci ie

t mobil;

2bud

47 S Stern de basci ic

:t fix - 2buc

E

3. Cons

olidari

48 C ^solidare pa '<

ij pentru

acce(s|c

irosabil

le intervenție parc Zăvoi

B4. Chelt de|p

rbiectalr

e pt elab. SPF si SF

49 A Menajare cenlr

u multifi

mctiona

de reia

care si agrement Ostroveni

B5.

Majora

re capital

;                                1

Cap.68.02

-Asigur

ari,asistsociala

LUCR

ARI

50 D izvoltare locr 1

a in comunități; marginali

?ate, componenta 1 - Colonie Nuci

51 T atisformare c

rdire internat liceul tehno

logic Ferdinand I in locuințe sociale

52 A nenajare loct

nte sociale - zona Ostroi

ani

ALTE CHELTUDEL

I DE INVESTIT»

4 11

Bl.lz»

ichizitia

de imobile

B2.E

lotari in

dependente

1 |l

131 Cont

blidari

B4. Chelt de |f

iroiectai

e pt elab. SPF si SF

B5. Majora

fc capital

11

Cap.70.02. Locuințe, serv.si dezv.publica

A

LLCR

ARI

53 A Menajare citni

tir zona Târg Raureni

54 C< mstructii spat

i pentru închiriat, Calea

ui Traian nr.201

55 Airienajare parc

are publica zona Ostrover

ii

56 A2 lenaj arc locu

ntc ANL pentrii

tirieri - S

turbei Vodă

57 Sedliu administr

itiv

Re tea canalizare

58 Posada

menaja

•a - str. jA. Mureș

anu, str. Intr. T.Stefanescu, str.

59 Ex tindere rețea

țaze naturale sirf. Zambile

lor

Ini AHțiire condu gg mc dificare racoi

cta apa sarata pentru alii d

nentare Baza de Agrement Ostriveni -

61 Ex indere rețele

de distribuție ga

ze natura

lb in mun. Rm. Valcea

B

ALTE CHELTUIEL

3 DE INVESTIT»

BLAchizitii

ie imobile

j_l .1_______

B2. Dotări in

dependente

13. Cons

blidari

—L1L   1_______

B4. Chelt de f

iroiectai

e pt elab. SPF si SF

62 Reabilitare term

ica bloct

xri de locuințe, in

clȘusiv avize

63 Sccliti administr.

tiv

64 An enajare cimi

r zona Târg Raureni

65 Construcții spat

: pentru ițichiria

, Calea 1

ni Traian nr.201

1

3

1111 11

15,000

0

0

0

15,000

0

33,400

0

0

0

33,400

0

32,800

0

0

0

32,800

0

32,800

0

0

0

32,800

0

5,400

0

0

0

5,400

0

12,600

0

0

0

12,600

0

7,000

0

0

0

7,000

0

119,000

0

0

0

119,000

0

41,000

0

0

0

41,000

0

41,100

0

0

0

41,100

0

30,100

0

0

0

30,100

0

8,000

0

0

0

8,000

0

8,000

0

0

0

8,000

0

152,000

0

0

0

152,000

0

152,000

0

0

0

152,000

0

0

0

0

0

0

0

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

1,000

0

0

0

1,000

0

93,100

0

0

82,000

11,100

0

5,005,000

0

0

0

5,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,842,400

3,308,000

0

0

534,400

0

3,406,400

3,308,000

0

0

98,400

0

1,000

0

0

0

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

0

3,320,000

3,308,000

0

0

12,000

0

10,000

0

0

0

10,000

0

49,000

0

0

0

49,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

2,400

0

0

0

2,400

0

8,000

0

0

0

8,000

10,000

0

0

0

10,000

0

436,000

0

0

0

436,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436,000

0

0

0

436,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

120,000

0

0

0

120,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

20,000

0

0

0

20,000

0

T E1

ndere retek

de distribuție gai

re naturi

e in mun. Rm. Valcea

132,000

0

6l7 An

inajare parc

ire publica zona

jstrovei

75,000

0

68 An

inajare locu

nteANll

pentru

irieri - S

irbei Vodă

25,000

0

69 Pljfi

Nord

1,000

0

7b PU

5 Splaiul In<

ependentei

32,000

0

î\ PUfi

J Zona Bort

nir

8,000

0

Liâ

Vfl

72 el»

pri conexe tea, inclusn trice si de t<

iferente proiecta, realizarea une i c ecomunicatii'

ui "Rea > analizat

litare iluminat public in mun.Rm. subterane noi aferente rețelelor

13,000

0

B5. Majon

re capital

0

0

Cap. 74.021 Prote

ctia Mediului

311,600

0

LUCR

ARI

0

0

B

ALTE CHELTUIEL

I DE INVESTIȚII

311,600

0

Bl^Achizitii

de imobile

0

0

B2. Dotări ine

iependente

271,600

0

72 Piin

licte de colec

are deseiari menajere

111,600

0

73 Oh

itainere dese

uri reciclabile, |

160,000

0

B3. Cons

olidari

0

0

B4. Chelt de proiectat

e pt elab. SPF si SF

40,000

0

74 Sta

llie de tratare

mccano biologica deseui

municipale

40,000

0

B5. Majon

re capital

0

0

Cap; 84.02. T

ransporturi

2,068,600

1,789,000

A

LUCR

ARI

1,826,500

1,789,000

75 Li

gire str. Stra

ridului cp b-dul Dcm Rad

alescu

10,000

0

76 Ai

iierea parcu

ui

SC E[TA SA| la cerințe

l|e dezvoltării durabile

1,500

0

77 Ar

enajare treci

re la nivel linie CF cu da

e elastice la bd. Nicolae Balcescu

901,000

891,000

78 Ar

enajare treci

;re la nivel linie CF cu da

e elastice la str. Mihai Eminescu

908,000

898,000

79 Ar

Cnajare trece

re la nivel linie CF cu da

b elastice la str. Drumul Gării

1,000

0

80 Ar

enajare trece

re la nivel linie CF cu da

e elastice la str. Copacelu

5,000

0

B

ALTE CHELTUIEI1

I DE INVESTIȚII

242,100

0

Bl.Achizitii

de imobile

0

0

B2. Dotări in

dependente

213,100

0

81 Mi

Șina de carot

it cu suport si carote diar

rantate

11,000

0

82 Aii

tjoutilitara pe

itru transport muncitori s

materiale - DADP

152,000

0

83 Pi î

amer pneum

itic - 2uc

19,000

0

84 Mii

șina de taiat

jeton/asfalt ।

8,000

0

85 Mă

Șina (raspane

itor) de emulsie pentru b

itoi

23,100

0

33. Cons

olidari

0

0

B4. Chelt. de proiectai

c pt elab. SPF si SF

29,000

0

86 Arr

enajare piste

biciclist!, parcai

■i si pune

te pentru inchirierea bicicletelor

10,000

0

87 Ar

bnajare trece

re la niv

^J4inie

?F cu da

e elastice la str. Drumul Gării

19,000

0

B5.

Majora

re capital

0

0

Pr

Primar >

F ședințe sedi

ut

a

1

Director Economic

Narcisa Colțos

(T

0

0

132,000

0

0

0

75,000

0

0

0

25,000

0

0

0

1,000

0

0

0

32,000

0

0

0

8,000

0

0

0

13,000

0

0

0

0

0

0

0

311,600

0

0

0

0

0

0

0

311,600

0

0

0

0

0

0

0

271,600

0

0

0

111,600

0

0

0

160,000

0

0

0

0

0

0

0

40,000

0

0

0

40,000

0

0

0

0

0

0

0

279,600

0

0

0

37,500

0

0

0

10,000

0

0

0

1,500

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

1,000

0

0

0

5,000

0

0

0

242,100

0

0

0

0

0

0

0

213,100

0

0

0

11,000

0

0

0

152,000

0

0

0

19,000

0

0

0

8,000

0

0

0

23,100

0

0

0

0

0

0

0

29,000

0

0

0

10,000

0

0

0

19,000

0

0

0

0

0

Director Investitii-Achizitii PubliceSecretar general

Ion Didoiu