Hotărârea nr. 168/2020

hotarirea 168 - 30 iulie 2020 - executie buget local 30 iunie 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea

MunicipiulrâmnicuVâlcea


consiliul local


| CERTIFICĂRI MRC-OCS __ SK KN ISO 9001:2015 410/C SR l-N ISO 140(11:2015 223/M SR ISO 45001:201H 190/HS SR ISO/IEC 27001:201(1 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 168

privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.245903 din data de 23.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020;

Văzând Raportul nr. 245904 din data de 23.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local al municipiului;

în temeiul prevederilor art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” și 0 abțineri—

HOTĂRĂȘTE:

------Art.1. (1) Se-aprobă contul de execuția-aI bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea total, conform anexei nr.1, care face parte integrantăj^^^^nta hotărâre.              _.

  • (2) Se aproba contul de execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea funcționare, conform anexei nr.1 a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.1b, care face J                                                                                   1                                                                                                              1

parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2._(-1) Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 -secțiunea total, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 -secțiunea funcționare, conform anexei nr.2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 -secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.2b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contul de execuție al creditelor interne la data de 30 iunie 2020, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contul de execuție al bugetului Fondului 11D la data de 30 iunie 2020, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiară.

Județul : VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA

Cod fiscal : 2540813

Secțiunea : Total

la data de :

30/06/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprob, la fin.perioada

Prevederi bugetare trimestriale aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

000102

239,877,700

137,200,000

I U i/XL Veri! 1 Ur\l

1Zz,Uoo,4u/

1. VENITURI CURENTE

00.02

221,275,400

121,407,400

112,480,970

A. VENITURI FISCALE

00.03

198,538,000

111,332,000

103,038,834

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

117,612,000

58,855,000

51,948,509

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE 1 A DFR.QflfiMP II IRinir.R /Cnrl M

00.05

650,000

330,000

271,249

Impozit pe profit

01.02

250,000

100,000

159,844

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

250,000

100,000

159,844

Impozit pe venit

03.02

400,000

230,000

111,405

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

400,000

230,000

111,405

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Cod 04.02)

00.06

116,962,000

58,525,000

51,677,260

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (Cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

116,962,000

58,525,000

51,677,260

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116,462,000

58,275,000

51,556,173

Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%

04.02.05

500,000

250,000

121,087

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Cod 07.02)

00.09

39,375,000

28,556,000

27,939,964

Impozite si taxe pe proprietate (Cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

39,375,000

28,556,000

27,939,964

mpozit pe clădiri

07.02.01

32,000,000

23,700,000

22,961,802

mpozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11,000,000

7,800,000

7,620,537

mpozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

21,000,000

15,900,000

15,341,265

07.02.02

5,575,000

3,856,000

4,365,081

mpozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

2,600,000

1,900,000

1,953,791

----Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

2,900,000

1,900,000

2,356,623

mpozitul pe terenul extravilan

07.02.02.03

75,000

56,000

54,667

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si

07.02.03

1,800,000

1,000,000

613,081

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Cod

00.10

40,951,000

23,521,000

22,741,753

11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (Cod 11.02.01 la 11.02.06)

11.02

27,951,000

15,121,000

15,116,350

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea energiei termice livrate populației *) pentru restantele din anii precedenti

11.02.02

26,573,000

14,361,000

14,356,350

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamant

11.02.09

1,378,000

760,000

760,000

narticular_si_cnnfesional__            =    __ _           ____ _____ _________    =     _ _ ___    _____

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (Cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

---------------Taxe-hoteliere------------------

12.02.07

0

0

---O1—

Taxe pe servicii specifice (Cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

100,000

50,000

23,294

A

B

1

2

3

-

Impozit pe spectacole

15.02.01

100,000

50,000

23,294

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

12,900,000

8,350,000

7,602,109

desfasurarea de activitati (Cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

10,200,000

7,000,000

6,580,218

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

16.02.02.01

~6;5oo;ooo

4,600,000

—4;457;9T5”

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

16.02.02.02

3,700,000

2,400,000

2,122,303

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

2,300,000

1,100,000

875,674

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

400,000

250,000

146,217

desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (Cod 18.02)

00.11

600,000

400,000

408,608

Alte impozite si taxe fiscale (Cod 18.02.50)

18.02

600,000

400,000

408,608

Alte impozite si taxe

18.02.50

600,000

400,000

408,608

C. VENITURI NEFISCALE (Cod

00.12

22,737,400

10,075,400

9,442,136

30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Cod 30.02+31.02)

00.13

4,880,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din proprietate (Cod 30.02.01 la 30.02.50)

30.02

4,880,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05.30

4,400,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din dividende

30.02.08

480,000

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

480,000

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Cod

00.14

17,857,400

7,875,400

6,521,148

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (Cod 33.02.08 la

33.02

7,437,000

3,787,000

3,354,179

33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7,000,000

3,600,000

3,240,977

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor 33.02.10

340,000

150,000

86,145

in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social       33.02.12

17,000

7,000

4,210

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si             33.02.28

80,000

30,000

22,847

despăgubiri

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (Cod                   34.02

104,000

52,000

42,177

34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru                                          34.02.02

4,000

2,000

1,191

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise                    34.02.50

100,000

50,000

40,986

Amenzi, penalitati si confiscări (Cod 35.02.01 la 35.02.50)               35.02

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01.02

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)                              36.02

5,300,000

1,840,000

1,256,224

Taxesoeciale                                                      36.02.06

100,000

50,000

34,889

Taxa de reabilitare termica                                              36.02.23

200,000

90,000

80,944

1,700,000

1,140,391

«ne veniiun

□,UUu,UUU

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Cod 37.02.01+37.02.50) 37.02

16,400

16,400

16,400

—Donattrsrsponsonzan----------------------------------------37.02.01—

16,400

16,400

16,400

----V^amlhte^dlirsectîirnea^de functionare pentru finanțarea secțiunii de 37.02.03

-2,164,300

-966,600

-500,000”

dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)

Varsaminte din secțiunea de funcționare                               37.02.04

2,164,300

966,600

500,000

II VPMITI 1PI niM raDITAI (C'nri                                        DO 1 5

1 745 800

1 695 800

1       ftzlQ

Venituri din valorificarea unor bunuri (Cod 39.02.01 la 39.02.07)         39.02

1,745,800

1,695,800

1,735,849

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice               39.02.01

100,000

7~ ■ ■ ■   - fl—

50,000

~   -----H

6,455

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat          39.02.07

1,645,800

1,645,800

1,657,850

i

II. UrtxKA IHJ INI rlINMINUIMnc (UOO      ____________________________UU. IO

I.OVO.UUU

_____i.cyo.uvu

A

B

1

2

3

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (Cod 40 02 06 la 40.02.50)

40.02

1,598,000

1,598,000

1,597,931

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

1,598,000

1,598,000

1,597,931

IV. SUBVENȚII (Cod 42.02+43.02)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.17

00.18

10,648,500

10,648,500

8,688,800

8,688,800

1,681,919

L681.919

(Cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)

42.02

9,632,700

8,373,000

1,666,261

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

500,000

250,000

0

B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.29)

00.20

4,132,700

3,123,000

1,666,261

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu

42.02.34

3,000

3,000

320

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

5,000,000

5,000,000

0

Finanțare PNDL

42.02.65

2,772,700

2,000,000

460,986

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

42.02.69

640,000

640,000

765,295

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru

42.02.80

717,000

480,000

439,660

carantina

Subvenții de la alte administratii (Cod 43.02.01 la 43.02.08)

43.02

1,015,800

315,800

15,658

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

1,000,000

300,000

0

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere-SF

43.02.39.01

1,000,000

300,000

0

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

874

Sume in curs de distribuire

47.02.04

0

0

874

Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuire

47.02.04.00

0

0

874

Sume primite de la UE

48.02

4,610,000

3,810,000

4,588,864

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

4,610,000

3,810,000

4,588,864

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

2,065,000

1,710,000

2,272,649

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti

48.02.01.02

2,545,000

2,100,000

2,316,215

TOTAL CHELTUIELI (Cod

49.02

239,877,700

137,200,000

109,714,232

51.02+54,02+56.02+61.02+55.02+60.02+65,02+66.02+67.02+68,02+70

.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)

Partea a l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

42,311,300

22,472,100

18,141,592

Autoritati publice si acțiuni externe (Cod 51.02.01)

51.02

38,625,400

20,525,500

16,805,520

Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)

51.02.01

38,625,400

20,525,500

16,805,520

Autoritati executive

51.02.01.03

38,625,400

20,525,500

16,805,520

CHELTUIELI CURENTE

51.02-01

28,098,400

14,759,500

12,971,382

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.02-10

20,412,400

9,920,100

9,559,488

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.02-20

6,326,000

3,587,400

2,237,250

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

51.02-58

47,000

47,000

0

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

51.02-59

1,313,000

1,205,000

1,174,644

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.02-70

2,100,500

2,080,500

731,965

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

51.02-71

2.100.500

2 080 .600

7.81 QS5

OPERAȚIUNI FINANCIARE

51.02-79

8,669,500

3,760,500

3,345,783

TITLUL-XIII RAMBURSARI DE CREDITE-----------------------

51.02-81

8,669,500

3,760,500

3,345,783

PLATI EFECTUATE IN ANUTRECEDENTI SI RECUPERATE IN

51.02-84

-243,000

-75,000

-243,610

ANUL CURENT

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

51.02-85

-243,000

-75,000

^243,610

IN ANUL CURENT

Alte servicii publice generale (Cod b4.uz.ut> la O4.uz.ouj

54.02

216,900

148,100

61,469

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

136,900

68,100

61,469

Alte servicii publice generale__

54.02.50

80,000___

80,000

0__

CHELTUIELI CURENTE ------------TITtt IIIDHFITt IIFIIDFPFRSONAI

54.02-01

54 02-10

216,900

148,100

---A8 1OO—

61,469

H 1 L. / L. 1 KJ 1 11— L. 1 O i U. 1 l—/ L— 1 L— 1 \O 1 X/ \ L—

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54.02-20

80,000

80,000

0

A

B

1

2

3

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

3,469,000

1,798,500

1,274,603

CHELTUIELI CURENTE

55.02-01

3,469,000

1,798,500

1,274,603

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.02-20

20,000

0

0

TITLUL III DOBÂNZI

APARARP ORDINP PI IRI IC.A Ql RIQI IRAMTA MATIfiMAI A

55.02-30

3,449,000

1 A AQA RAA

1,798,500

r R9R nnn

1,274,603

5 305 299

Ordine publica si siguranța naționala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)

-OiMJZ------------

61.02

10,096,800

5,628,000

5,305,299

3 6R7 047

oraine puuiica      o i .uz.uo.uh)

bl .uz.03

Politie comunitara

61.02.03.04

7,911,800

3,824,000

3,687,047

Protecție civila si protecție contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)

61.02.05

1,526,000

1,382,000

1,197,072

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

659,000

422,000

421,180

CHELTUIELI CURENTE

61.02-01

10,061,800

5,593,000

5,303,026

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

61.02-10

7,545,800

3,602,700

3,572,291

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.02-20

2,516,000

1,990,300

1,730,735

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.02-70

35,000

35,000

2,273

TITLUL X ACTIVE NEFINANGIARE

61.02-71

35,000

35,000

o

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63 02

111 921 250

63 026 650

48,953,186

Invatamant (Cod

65.02

23,186,350

15,308,650

9,953,667

65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

învățământ preșcolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

8,042,100

5,252,100

3,274,484

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6,499,800

4,317,600

2,708,528

învățământ primar

65.02.03.02

1,542,300

934,500

565,956

învățământ secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

13,560,100

9,276,100

6,391,404

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

4,706,200

3,207,800

2,584,593

învățământ secundar superior

65.02.04.02

8,321,700

5,701,400

3,683,666

Invatamant profesional

65.02.04.03

532,200

366,900

123,145

învățământ postliceal

65.02.05

122,150

51,450

33,190

Servicii auxiliare pentru educație (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)

65.02.11

310,000

216,000

141,795

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

310,000

216,000

141,795

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1,152,000

513,000

112,794

CHELTUIELI CURENTE

65.02-01

20,401,650

13,296,650

9,159,661

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65.02-10

253,000

160,000

60,370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

65.02-20

15,589,000

9,268,000

6,600,956

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.02-55

1,378,000

760,000

760,000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

65.02-57

794,000

721,000

463,249

Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

65.02-58

2,187,650

2,187,650

1,275,086

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

65.02-59

200,000

200,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.02-70

2,784,700

2,012,000

795,864

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

65.02-71

2,784,700

2,012,000

795,864

----- PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI-SI RECUPERATE IN----- ANUL CURENT

T5.02-84---------

0

0

-1;858

I itlul XV PLA11 EFEU I UAI E IN ANII PKEUEDEN 11 Ol t+tUUrtt-UA i e IN ANUL CURENT

—u

u

-1,000

Sanatate (Cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

6,230,000

3,160,000

2,526,609

Servicii de sanatate publica

66.02.08

340,000

170,000

104,156

Alta rhaltniali in dnmaniii «sanatatii (Cori 66 02 50 501                     66.02.50

5.890.000

2.990.000

2 422 453

Alte instituții si acțiuni sanitare                                             66.02.50.50

5,890,000

2,990,000

2,422,453

CHELTUIELI CURENTE                                      66.02-01

6,230,000

5 705 000

3,160,000

2,526,609

2 407 736

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              __ 66.02-20

425,000

299,000

68,873

______________TITtztJL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI    66.02-51

PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

_______100,000

__ 50,000

50,000

A

B

1

2

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.02-70

0

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

66.02-71

0

0

0

Cultura, recreere si religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

34,376,400

18,844,900

15,850,946

Servicii culturale (Cod 67.02.03.03 la 67.02.03.30)

67.02.03

10,299,000

5,350,500

4,266,289

Instituții publice de spectacole si concerte

67 02 03 04

9 625,000

4,715,500

4,164,000

Alte servicii culturale

67.02.03.30

674,000

635,000

102,289

Servicii recreative si sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

22,279,000

12,948,000

11,294,851

Sport

67.02.05.01

8,210,500

4,689,500

3,820,000

Tineret

67.02.05.02

3,000

3,000

3,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

14,065,500

8,255,500

7,471,851

agrement

Servicii religioase

67.02.06

527,000

25,000

3,060

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1,271,400

521,400

286,746

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

32,198,900

16,827,400

14,013,008

____________TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

770,200

744,668

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.02-20

12,026,700

6,392,700

5,276,154

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

67.02-51

17,835,500

9,405,000

7,984,000

PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020

67.02-58

231,500

231,500

2,126

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

67.02-59

530,000

28,000

6,060

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.02-70

2,177,500

2,017,500

1,837,938

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

67.02-71

2,177,500

2,017,500

1,837,938

68 02

48 128 500

25 713 100

20 621 964

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

2,301,700

1,095,000

1,086,560

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (Cod 68.02.05.02)

68.02.05

30,170,000

15,961,000

15,103,433

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

30,170,000

15,961,000

15,103,433

Crese

68.02.11

5,783,000

2,875,000

2,400,901

Prevenirea excluderii sociale (Cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,000,000

509,000

365,099

Ajutor social

68.02.15.01

1,000,000

509,000

365,099

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

8,873,800

5,273,100

1,665,971

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50.50

8,873,800

5,273,100

1,665,971

CHELTUIELI CURENTE

68.02-01

43,153,300

22,416,600

20,766,474

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.02-10

15,768,200

7,957,200

6,927,244

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.02-20

1,359,800

710,800

444,141

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

68.02-51

2,395,300

1,188,600

1,180,300

PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

38.02-57

23,462,000

12,476,000

12,157,547

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

68.02-59

168,000

84,000

57,242

____________CHELTUIELLDE CAPITAL________ 68.02^70

5,099,100

3,420,400

38,819

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

68.02-71

5,099,100

3,420,400

38,819

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN~

68.02-84

-123,900

-123,900

-183,329

amiii riiwr-Mi

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

68.02-85

-123,900

-123,900

-183,329

IN ANUL CURENT

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

30,053,650

18,455,050

15,108,187

mfhii i si apf

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (Cod

70.02

19,605,950

12,497,250

9,527,703

70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02^07+70.02^50)     ___

Locuințe (Cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

3,600,620

3,027,620

1,966,061

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

70 02 03 30

3,489,620

=411000

2,979,620

48 000

1,918,110

--4-7-QA4

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (Cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

3,454,000

1,941,700

1,786,177

A

B

1

2

3

Alimentare cu apa

70.02.05.01

3,454,000

1,941,700

1,786,177

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,560,530

3,968,530

2,770,601

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

6,990,800

3,559,400

3,004,864

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

18,662,550

12,102,850

9,256,909

____________TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000

—1;867,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.02-20

8,289,400

5,242,000

3,681,540

TITI 1II \/ll Al TF TRANSFFRIIRI

Q ARA AHA

1 041 7AA

1 786 177

i U.Uzi **OO

Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020

70.02-58

3,020,150

3,020,150

1,918,632

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

32,000

26,460

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.02-70

943,400

394,400

270,979

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.02-71

943,400

394,400

270,979

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

70.02-84

0

0

-185

ANUL CURENT

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

70.02-85

0

0

-185

IN ANUL CURENT

Protecția mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

10,447,700

5,957,800

5,580,484

74 02 03

330 000

130 000

92 378

Salubritate si gestiunea deșeurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

10,117,700

5,827,800

5,488,106

Salubritate

74.02.05.01

7,804,500

4,604,500

4,467,099

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

2,313,200

1,223,300

1,021,007

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

10,128,100

5,638,200

5,420,929

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

74.02-10

564,200

278,000

266,586

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.02-20

9,563,900

5,360,200

5,154,343

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

74.02-55

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

74.02-70

319,600

319,600

159,555

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

74.02-71

319,600

319,600

159,555

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

45,494,700

27,618,200

22,205,968

Combustibili si energie (Cod 81.02.06 la 81.02.50)

81.02

5,660,000

3,980,000

3,892,020

Energie termica

81.02.06

5,660,000

3,980,000

3,892,020

CHELTUIELI CURENTE

81.02-01

5,660,000

3,980,000

3,892,020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81.02-20

160,000

80,000

78,288

TITLUL IV SUBVENȚII

81.02-40

5,500,000

3,900,000

3,813,732

Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

39,834,700

23,638,200

18,313,948

Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

39,834,700

23,638,200

18,313,948

Transport în comun

84.02.03.02

7,545,000

4,515,000

4,498,196

Străzi

84.02.03.03

32,289,700

19,123,200

13,815,752

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

39,581,700

23,385,200

18,143,974

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02-10

3,105,000

1,495,800

1,438,413

TITLUL II BUNURI_Ș[ȘERVICII

84.02-20

28,849,000

17,276,700

12,193,993

TITLUL IV SUBVENȚII

84.02-40

7,500,000

4,500,000

4,496,842

R4-A9-5A---

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile afeiente cadrului financiar 2014-2020

■14,7x0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

84.02-59

29,000

14,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.02-70

279,600

279,600

206,839

TITI l II Y ACTIVF NFFIHANCIARF

84.02-71

279.600

279.600

206 839

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84.02-84

-26,600

-26,600

-36,865

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 84.02-85_______

-26,600

-26,600

-36,865

--------------II» r\l»i=»=FA=*W*^,i» |  ---------------=====----------------------------_

EXCEDENT                                            98.02

0

0*

12,372,175


VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VETELE'


DIRECTOR EXECUTIV,

Narcisa COLȚOS

Z-


Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget


Ana-Maria VLASNITA


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,Județul: VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA Cod fiscal: 2540813


AnexaSectiunea : Funcționare


la data de:

30/06/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

God

Prevederi

Prevederi

indicator

bugetare

bugetare

Incasari/

anuale aprob.

trimestriale

Plati

la fin.perioada

aprob, la

realizate

fin.perioada

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI

000102

220,646,900

121,149,600

112,356,538

I. VENITURI CURENTE

00.02

218,911,100

120,350,800

111,900,026

A. VENITURI FISCALE

00.03

198,538,000

111,332,000

103,038,834

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

117,612,000

58,855,000

51,948,509

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

00.05

650,000

330,000

271,249

LA PERSOANE JURIDICE (Cod 01.02)

Impozit pe profit

01.02

250,000

100,000

159,844

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

250,000

100,000

159,844

Impozit pe venit

03.02

400,000

230,000

111,405

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

400,000

230,000

111,405

patrimoniul personal

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

00.06

116,962,000

58,525,000

51,677,260

LA PERSOANE FIZICE (Cod 04.02)

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (Cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

116,962,000

58,525,000

51,677,260

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116,462,000

58,275,000

51,556,173

Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%

04.02.05

500,000

250,000

121,087

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Cod 07.02)

00.09

39,375,000

28,556,000

27,939,964

Impozite si taxe pe proprietate (Cod

07.02

39,375,000

28,556,000

27,939,964

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit pe clădiri

07.02.01

32,000,000

23,700,000

22,961,802

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11,000,000

7,800,000

7,620,537

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

21,000,000

15,900,000

15,341,265

Impozit pe terenuri

07.02.02

5,575,000

3,856,000

4,365,081

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

2,600,000

1,900,000

1,953,791

_

Impozit sl taxa pe teren de la persoane junoioe

Uf.Uz.Uz.UZ

z,yuu,uuu

1 ,yuu,uUu

2,35b,bZo

Impozitul peterenul extravilan

07.02.02.03

75,00°

56.Q00

54,667

1,800,000

1,000,000

613,081

Taxe judiciare de limbi u, laxe de timbi u pentru activitatea notariala si 07.0^.0^

alte taxe de timbru

00710—

40,951,000

23,521,000

22,741,753

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (Cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (Cod 11.02.01 la 11.02.06)

11.02

27,951,000

15,121,000

15,116,350

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea

11.02.02

26,573,000

14,361,000

14,356,350

energiei termice livrate populației *) pentru restantele din anii precedenti

11.02.09

1,378,000

760,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamant

760,000

■     1.  ........  -.....  — ...----------- -  ■         ■ ■   ——-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdrilUUldl Ol UUI HColUI Id 1

■ -. - — ■ , ■ - -

15.02

100,000

50,000

Taxe pe servicii specifice (Cod 15.02.01+15.02.50)

23,294

-------------------—————------——--------------- ■

-4WM-

50,000

--—-----------

4mpozit-pe spectacole--------------

15.02.01---------

--------23.294

A                                        §              1              2             3

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe         16.02                 12,900,000      8,350,000      7,602,109

desfasurarea de activitati (Cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Taxa asupra mijloacelor de transport                                16.02.02 ~          10,200,000      7,000,000     6,580,218

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)          16.02.02.01            6,500,000      4,600,000      4,457,915

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) 16.02.02.02         3,700,000      2,400,000      2,122,303      .

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

2,300,000

— 1 '

1,100,000

875,674

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

400,000

250,000

146,217

desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (Cod 18.02)

00.11

600,000

400,000

408,608

Alte impozite si taxe fiscale (Cod 18.02.50)

18.02

600,000

400,000

408,608

Alte impozite si taxe

18.02.50

600,000

400,000

408,608

C. VENITURI NEFISCALE (Cod

30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.12

20,373,100

9,018,800

8,861,192

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Cod 30.02+31.02)

00.13

4,880,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din proprietate (Cod 30.02.01 la 30.02.50)

30.02

4,880,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05.30

4,400,000

2,200,000

2,920,988

Venituri din dividende

30.02.08

480,000

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

480,000

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

15,493,100

6,818,800

5,940,204

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (Cod 33.02.08 la

33.02.50)

33.02

7,437,000

3,787,000

3,354,179

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7,000,000

3,600,000

3,240,977

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor

33.02.10

340,000

150,000

86,145

in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

17,000

7,000

4,210

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

80,000

30,000

22,847

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (Cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

104,000

52,000

42,177

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

4,000

2,000

1,191

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

100,000

50,000

40,986

Amenzi, penalitati si confiscări (Cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01.02

5,000,000

2,180,000

1,852,168

Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)

36.02

5,100,000

1,750,000

1,175,280

Taxe speciale

36.02.06

100,000

50,000

34,889

Alte venituri

36.02.50

5,000,000

1,700,000

1,140,391

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-950,200

-4oo,buU

Donatii si sponsorizări

37.02.01

16,400

16,400

16,400

..

—Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

37.02.03

-2țî64,300

-966,600

-500,000

■ ■ —

dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)

IV._SUBVENTII(Cod42.02+43.02)

00.17

1 735 800

798 800

455,638

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE—

(Cod 42.02+43.02)___________________________________

00.18

1,735,800

798,800

455,638

Subvenții de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)

42.02

720,000

483,000

439,980

B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.29)

00.20

720,000

483,000

439,980

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

3,000

3,000

320

Subvenții de la buqetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru

42.02.80

717,000

480.000

439.660

carantina—=-----------------------------------------------------------------------       --------- —

Subvenții de la alte administratii (Cod 43.02.01 la 43.02.08)

43.02

1,015,800

315,800

15,658

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

43.02.39

1 000 000

300 000

o

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere-SF

43.02.39.01

1,000,000

300,000

0

A

B

1

2

3

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

874

Sume in curs de distribuire

47.02.04

0

0

874

Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuire

47.02.04.00

0

0

874

TOTAL CHELTUIELI (Cod

51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70

49.02

220,646,900

121,149,600

102,553,355

n'ij.7z n<>j.fin mÂQ-1 mioi ma.o^ ni , o-r ai ■ A7 aax

• Vi. . . T.VA. ■ uv.v*. . U , .V*. . WU.UZ. . UT.Ui ■ U, .Ui. ■ VI

Partea a l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

40,163,800

20,344,600

17,409,627

Autoritati publice si acțiuni externe (Cod 51.02.01)

51.02

36,477,900

18,398,000

16,073,555

Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)

51.02.01

36,477,900

18,398,000

16,073,555

Autoritati executive

51.02.01.03

36,477,900

18,398,000

16,073,555

CHELTUIELI CURENTE

51.02-01

28,051,400

14,712,500

12,971,382

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.02-10

20,412,400

9,920,100

9,559,488

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.02-20

6,326,000

3,587,400

2,237,250

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

51.02-59

1,313,000

1,205,000

1,174,644

OPERAȚIUNI FINANCIARE

51.02-79

8,669,500

3,760,500

3,345,783

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

51.02-81

8,669,500

3,760,500

3,345,783

Dl ATI CtrcrTI IATR IM AMU DDtTCntMTI Ql DCn IDCDATC IM

c-t A9 Pzl

-243,000

-75,000

-243,610

ANUL CURENT

O I . Uz. Ot

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

51.02-85

-243,000

-75,000

-243,610

Alte servicii publice generale (Cod 54.02.05 la 54.02.50)

54.02

216,900

148,100

61,469

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

136,900

68,100

61,469

Alte servicii publice generale

54.02.50

80,000

80,000

0

r.MFI TI 11P1 1 PI 1RPMTP

za no.n-i

216,900

148,100

61,469

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

54.02-10

136,900

68,100

61,469

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54.02-20

80,000

80,000

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

3,469,000

1,798,500

1,274,603

CHELTUIELI CURENTE

55.02-01

3,469,000

1,798,500

1,274,603

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.02-20

20,000

0

0

TITLUL III DOBÂNZI

55.02-30

3,449,000

1,798,500

1,274,603

APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

10,061,800

5,593,000

5,303,026

Ordine publica si siguranța naționala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)

61.02

10,061,800

5,593,000

5,303,026

Ordine publica (Cod 61.02.03.04)

61.02.03

7,876,800

3,789,000

3 504 774

Politie comunitara

61.02.03.04

7,876,800

3,789,000

3,684,774

Protecție civila si protecție contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)

61.02.05

1,526,000

1,382,000

1,197,072

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

659,000

422,000

421,180

CHELTUIELI CURENTE

61.02-01

10,061,800

5,593,000

5,303,026

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

61.02-10

7,545,800

3 602,700

3 572 291

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.02-20

2,516,000

1,990,300

1,730,735

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

99.534.400

53.251.200

45.097.093

Invatamant (Cod _______________65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02,50)

65.02

18,214,000

11,109,000

7,882,717

—învățământ preșcolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03 -

5,691;400

3,674,400

27Z56^r

învățământ preșcolar

65.02.03.01

4,149,100

2,739,600

2,190,086

învățământ primar

65.02.03.02

1,542,300

934,500

565,956

zz n? mi

11,143,450

6,859,450

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

4,290,700

2,792,300

2,318,127

învățământ secundar superior

65.02.04.02

RR 09 DA-03-----

6,320,550 onn

3,700,250 -----

2,484,760

Invatamant prnfp^it «>,->1-                                   , ,,         .       .......-

65.02.05

122,150

51,450

----—

Invatamant postliceal

__

Servicii auxiliare pentru educie (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)

RR 09 -11—

260,000

166,000

133,553-

.-----------------------------------

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

260,000

166,000

133,553

A

B

1

2

3

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

997,000

358,000

33,900

CHELTUIELI CURENTE

65.02-01

18,214,000

11,109,000

7,884,575

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

65.02-10

253,000

160,000

60,370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

65.02-20

15,589,000

9,268,000

6,600,956

T1TLUL VII ALTE TRANSFERURI

65,02-55—

1,378,000

- 760,000

__760,000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

65.02-57

794,000

721,000

463,249

TITI 111 IY Al TF CHF1 TI IIF1 1

—Hi LUL lA nL It-bnCL 1 UICLI

65.02-59

200,000

200,000

u

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

65.02-84

0

0

-1,858

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

65.02-85

0

0

-1,858

Sanatate (Cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

6,230,000

3,160,000

2,526,609

Servicii de sanatate publica

66.02.08

340,000

170,000

104,156

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (Cod 66.02.50.50)

66.02.50

5,890,000

2,990,000

2,422,453

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

5,890,000

2,990,000

2,422,453

CHELTUIELI CURENTE

66.02-01

6,230,000

3,160,000

2,526,609

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAI

AA 09-10

5,705,000

2,811,000

2,407,736

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66.02-20

425,000

299,000

68,873

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

66.02-51

100,000

50,000

50,000

Cultura, recreere si religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

31,967,400

16,595,900

14,010,882

Servicii culturale (Cod 67.02.03.03 la 67.02.03.30)

67.02.03

10,299,000

5,350,500

4,266,289

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

9,625,000

4,715,500

4,164,000

Alte servicii culturale

67.02.03.30

674,000

635,000

102,289

Servicii recreative si sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

20,030,000

10,859,000

9,454,787

Sport

67.02.05.01

8,210,500

4,689,500

3,820,000

Tineret

67.02.05.02

3,000

3,000

3,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

11,816,500

6,166,500

5,631,787

Servicii religioase

67.02.06

527,000

25,000

3,060

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1,111,400

361,400

286,746

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

31,967,400

16,595,900

14,010,882

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

770,200

744,668

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.02-20

12,026,700

6,392,700

5,276,154

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

67.02-51

17,835,500

9,405,000

7,984,000

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

67.02-59

530,000

28,000

6,060

Asigurări si asistenta sociala (Cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)

68.02

43,123,000

22,386,300

20,676,885

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

2,395,300

1,188,600

1,180,300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (Cod 68.02.05.02)

68.02.05

30,170,000

15,961,000

15,103,433

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

30,170,000

15,961,000

Î5J03433

Crese

68.02.11

5,783,000

2,875,000

2,400,901

Prevenirea excluderii sociale (Cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68’02.15

1,000,000

509,000

365,099

509,000

Ajutor social

OO.vZ. IO.U I

I.UUU.UUU

365,099

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3,774,700

1,852,700

1,627,152

Alte uneituien in aorneniui asigurărilor si asistentei suuiaie

uo.uz.uu.ou

5,/ /4,/UU

1,862, /UU

1,62/,152

CHELTUIELI CURENTE

68.02-01

43,153,300

22,416,600

20,766,474

_____________TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                    ____

68.02-10

15,768,200

7,957,200

6.927,244

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.02-20

1,359,800

710,800

444,141

—TITLUL VIrTRANSFERURI-INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

68.02-51

2,395,300

1,188,600

1.180.300-

pi iri ipf /ri-a0 ni+R° cp+r? nn

rUDLlUu țu I OZ.U t1 )

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

68.02-57

23,462,000

12,476,000

12,157,547

A

B

1

2

3

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

68.02-59

168,000

84,000

57,242

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

68.02-84

-30,300

-30,300

-89,589

ANUL CURENT

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

68.02-85

-30,300

-30,300

-89,589

IN ANUL CURENT

ranea a iv-a otrxviuii oi utz.vOLlAr\b PUdLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

69.02__

25,770,500

14,720,900

__

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (Cod

70.02

15,642,400

9,082,700

7,338,277

70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)

Locuințe (Cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

111,000

48,000

47,951

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

111,000

48,000

47,951

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (Cod

70.02.05

3,454,000

1,941,700

1,786,177

70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa

70.02.05.01

3,454,000

1,941,700

1,786,177

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,560,000

3,968,000

2,770,079

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

6,517,400

3,125,000

2,734,070

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

15,642,400

9,082,700

7,338,277

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000

1,867,000

1,844,100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.02-20

8,289,400

5,242,000

3,681,540

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70.02-55

3,454,000

1,941,700

1,786,177

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

32,000

26,460

Protecția mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

10,128,100

5,638,200

5,420,929

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

250,000

50,000

12,696

Salubritate si gestiunea deșeurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

9,878,100

5,588,200

5,408,233

Salubritate                                                              74.02.05.01

7,692,900

4,492,900

4,393,676

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor                            74.02.05.02

2,185,200

1,095,300

1,014,557

CHELTUIELI CURENTE                                      74.02-01

10,128,100

5,638,200

5,420,929

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                          74.02-10

564,200

278,000

266,586

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                   74.02-20

9,563,900

5,360,200

5,154,343

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                               74.02-55

0

0

0

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE                             79.02

45,116,400

27,239,900

21,984,403

Combustibili si energie (Cod 81.02.06 la 81.02.50)                       81.02

5,660,000

3,980,000

3,892,020

Energie termica                                                      81.02.06

5,660,000

3,980,000

3,892,020

CHELTUIELI CURENTE                                      81.02-01

5,660,000

3,980,000

3,892,020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                   81.02-20

160,000

80,000

78,288

TITLUL IV SUBVENȚII                                           81.02-40

5,500,000

3,900,000

3,813,732

Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                      84.02

39,456,400

23,259,900

18,092,383

Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                      84.02.03

39,456,400

23,259,900

18,092,383

Transport în comun                                                84.02.03.02

7,545,000

4,515,000

4,498,196

Străzi                                                                   84.02.03.03

31,911,400

18,744,900

13,594,187

--------------CHFLTUIELTCURENTE                                      84.02=£L1

39,483,000

---23,286,500

18,129,245—

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL                          84.02-10

3,105,000

1,495,800

1,438,413

______________TITLUL II BUNURI SI SERVICII___________________________________84.02-20______

28,849,000

17,276,700

12t193,993

TITLUL IV SUBVENȚII                                         84.02-40

7,500,000

4,500,000

4,496,842

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                                   84.02-59

29,000

14,000

0

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI           84.02-84

-26.600

-26.600

-36 865

•                                                            I

nrtjurrrvA î cin anul uuren i

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 84.02-85

-26,600

-26,600

-36,865

IN ANUL CURENT

------ - - - -

==

■— ■

A

B

1

2

3

»

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VETELEÂNU

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget

Ana-Maria>LASNITA '' /

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,


Secțiunea : Dezvoltare

la data de :

30/06/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprob, ia fin.perioada

Prevederi bugetare trimestriale aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI

000102

19,230,800

16,050,400

9,729,869

I. VENITURI CURENTE

00.02

2,364,300

1,056,600

580,944

C. VENITURI NEFISCALE (Cod

30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.1-2

2,364,300

1,056,600

580,944

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

2,364,300

1,056,600

580,944

Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)

36.02

200,000

90,000

80,944

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

200,000

90,000

80,944

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

2,164,300

966,600

500,000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

2,164,300

966,600

500,000

II. VENITURI DIN CAPITAL (Cod 39.02)

00.15

1,745,800

1,695,800

1,735,849

Venituri din valorificarea unor bunuri (Cod 39.02.01 la 39.02.07)

39.02

1,745,800

1,695,800

1,735,849

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

100,000

50,000

6,455

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

71,544

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,645,800

1,645,800

1,657,850

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod 40.02)

00.16

1,598,000

1,598,000

1,597,931

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (Cod 40.02.06 la

40.02.50)

40.02

1,598,000

1,598,000

1,597,931

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

1,598,000

1,598,000

1,597,931

IV. SUBVENȚII (Cod 42.02+43.02)

00.17

8,912,700

7,890,000

1,226,281

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod 42.02+43.02)

00.18

8,912,700

7,890,000

1,226,281

Subvenții de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)

42.02

8,912,700

7,890,000

1,226,281

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

500,000

250,000

0

—=------- -=

B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.29)

00.20

6,412700

2,640,000

1,226,281

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42:02:55

5,000,000

5,000,000

o—

Finanțare PNDL

42.02.65

2,772,700

2,000,000

460,986

42 02 60

640,000

640,000

—765,295

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

Sume primite de la UE

48.02

4,610,000

3,810,000

4,588,864

. r-v                                                            AQ AO A4                   a      r\r\r\        o nxn nnn        a rnn    a

ronuui European ue uezvunaie rveyiuiiaid

U,U 1 u.uuu

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

2,065,000

1,710,000

2,272,649

Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti

48.02.01.02

2,545,000

2,100,000

2,316,215

TO PAL CHELTUIELI (Cod

49.02

-19(230,800

—16,050,400

—7,160,877

_______________;51'.02+54.02+56:02+6i:02+55.02+60.02+65.02+66:02+67.02+68.02+70

02+74 02+80 02+81 02+83 02+84 02+87 02+97 02)

Partea a l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

2,147,500

2,127,500

731,965

A

B

1

2

3

Autoritati publice si acțiuni externe (Cod 51.02.01)

51.02

2,147,500

2,127,500

731,965

Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)

51.02.01

2,147,500

2,127,500

731,965

Autoritati executive

51.02.01.03

2,147,500

2,127,500

731,965

CHELTUIELI CURENTE

51.02-01

47,000

47,000

0

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

51.02-58

47,000

47,000

0

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.02-70

2,100,500

2,080,500

731,965

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE

51.02-71

2,100,500

2,080,500

731,965

APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

35,000

35,000

2,273

Ordine publica si siguranța naționala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)

61.02

35,000

35,000

2,273

Ordine publica (Cod 61.02.03.04)

61.02.03

35,000

35,000

2,273

Politie comunitara

61.02.03.04

35,000

35,000

2,273

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.02-70

35,000

35,000

2,273

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE

61.02-71

35,000

35,000

2,273

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

12,386,850

9,775,450

3,856,093

Invatamant (Cod

65.02

4,972,350

4,199,650

2,070,950

UU,UA.UOT[JU.U4,U4TUU.U4.UJTUU.U4.U/TVU.UA. 1 I^UU.U/'.UU;

învățământ preșcolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2,350,700

1,578,000

518,442

învățământ preșcolar

65.02.03.01

2,350,700

1,578,000

518,442

învățământ secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2,416,650

2,416,650

1,465,372

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

415,500

415,500

266,466

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2,001,150

2,001,150

1,198,906

Servicii auxiliare pentru educație (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)

65.02.11

50,000

50,000

8,242

Infprnafp <îi r.antinp npntni pIrvî

65 02 11 03

50 000

50,000

8,242

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

155,000

155,000

78,894

CHELTUIELI CURENTE

65.02-01

2,187,650

2,187,650

1,275,086

Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

65.02-58

2,187,650

2,187,650

1,275,086

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.02-70

2,784,700

2,012,000

795,864

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

65.02-71

2,784,700

2,012,000

795,864

Sanatate (Cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.02-70

0

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

66.02-71

0

0

0

Cultura, recreere si religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

2,409,000

2,249,000

1,840,064

Servicii recreative si sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

2,249,000

2,089,000

1,840,064

ntretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

2,249,000

2,089,000

1,840,064

agrement                          _   ______

___

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

160,000

160,000

0

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

231,500

231,500

2,126

A7 09-58

—231 500

—231,500

—2,126

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.02-70

2,177,500

2,017,500

1,837,938

TITI 1 11 Y Ar.TIX/F NFFIMAMr.lARF

67.02-71

2 177.500

2 017 500

1 837 Q38

___________________________________. __ _______ _____ _____________________________ _ ____________________________________________________ __________ ______

Asigurări si asistenta sociala (Cod

68.02

5,005,500

3,326,800

-54,921

bO.UZ.U4+bO.UZ.U0+bD.UZ.Ub+bO.UZ. IU+CO.UZ. 1 ITOO.UZ.

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

-93,600

-93,600

-93,740

Rft n° ho

1 nn

o 49n

Mite uilenuien iii uuineinui dbiyuidiiiui si d»i»icmci ouuiaiu

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50.50

5,099,100

3,420,400

38,819

CHELTUIELI DE CAPITAL

68.02-70

5,099,100

3,420,400

38,819

-----------TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE--------------------------

68.02-71

5,099,100

3,420,400

38,819

=1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

68.02-84

-93,600

-93,600

-93,740

ANUL-CURENT-

A

B

1

2

3

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

68.02-85

-93,600

-93,600

-93,740

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE MEDIU SI APE

69.02

4,283,150

3,734,150

2,348,981

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (Cod

70.02

3,963,550

3,414,550

2.189.426

_______________70^0^03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)

_

—Locuinte_(Cod^’O:02:03:0T+70.02.03.30)

70.02.03

3,489,620

2,979,620

—KOîsrrro-

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

3,489,620

2,979,620

1,918,110

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (Cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

530

530

522

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

473,400

434,400

27Q 794

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

3,020,150

3,020,150

1,918,632

Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020

70.02-58

3,020,150

3,020,150

1,918,632

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.02-70

943,400

394,400

270,979

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.02-71

943,400

394,400

270,979

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

70.02-84

0

0

-185

ANUL CURENT

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

70.02-85

0

0

-185

Protecția mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

319,600

319,600

159,555

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

80,000

80,000

79,682

Salubritate si gestiunea deșeurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

239,600

239,600

79,873

Salubritate

74.02.05.01

111.600

111.600

73.423

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

128,000

128,000

6,450

CHELTUIELI DE CAPITAL

74.02-70

319,600

319,600

159,555

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

74.02-71

319,600

319,600

159,555

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

378,300

378,300

221,565

Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

378,300

378,300

221,565

Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

378,300

378,300

221,565

Străzi

84.02.03.03

378,300

378,300

221,565

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

98,700

98,700

14,726

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02-58

98,700

98,700

14,726

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.02-70

279,600

279,600

206,839

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

84.02-71

279,600

279,600

206,839

VICEPRIMAR,

Ninel Eusebiu VETELEANU


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa G0LTOSSef Serv.Financlar-Contabilitate, Buget

Ana-Maria VuASNITA
Județul: VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA

Cod fiscal: 2540813


ANEXA Nr. £

HOTĂRÂREA* 2 °

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

Secțiunea : Total la data de : 30/06/2020

DEN UNIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprob, la fin.perioada

Prevederi bugetare trimestriale aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI (Cod                                          000110             28,650,970     15,625,110    12,989,209

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43 .10)_________________ ,

1. VENITURI CURENTE (Cod                                     00.10                7,496,960     4,178,300     2,991,837

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

C. VENITURI NEFISCALE (Cod                                                       7,496,960     4,178,300     2,991,837

30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (Cod 33.10.05 la          33.10                  6,060,360      3,338,200      2,203,206

33.10.50)    _____________________________

Taxe si alte venituri in învățământ                                     33.10.05                508,600        260,100        251,320

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate                        33.10.13              2,020,000        980,000        966,607

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine     33.10.14               3,020,760       1,881,100        880,634

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice 33.10.19                 500,000        232,000        104,465

si sportive

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati                        33.10.50                   11,000           5,000             180

Diverse venituri (Cod 36.10.50)

36.10

1,225,500

629,000

577,464

Alte venituri

36.10.50

1,225,500

629,000

577,464

Transferuri voluntare altele decât subventiile(Cod 37.10.01 +37.10.50)

37.10

211,100

211,100

211,167

Donatii si sponsorizări

37.10.01

211,100

211,100

211,167

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.10

562,710

562,710

480,215

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10.15

562,710

562,710

480,215

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

531,210

531,210

448,715

Sume utilizate de administatiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

31,500

31,500

31,500

Alte operațiuni financiare

41.10

90,000

90,000

90.000

- —- --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—___________________________________

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa________________________________________________________

41.10.06

90,000

90,000

90,000

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

~427T0

270,500

270,500

262,857

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a __contractului de activitate sportivă___

42.10.81

270,500

270,500

262,857

Subvenții de la alte administratii (Cod 43.10.09+43.10.10)

43.10

20,230,800

10,523,600

9,164,300

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

20.230.800

10,523,600

9 164 300

TOTAL CHELTUIELI (Cod

54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61

50.10

28,650,970

15,625,110

11,219,603

-xuf/-.. ■ -                                 ......-.....,

—lnvatamant-(God----=-----

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

4,185,070

2,776,916=

—993,971

învățământ preșcolar si primar (Cod 65.10.03.01+65.10.03.02)—

65 10 03

1,558,020

1,0437720=

330.244

învățământ preșcolar

65.10.03.01

1,558,020

1,043,720

330,244

A

B

1

2

3

învățământ secundar (Cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)                 65.10.04              1,665,450      1,002,090       455,588

învățământ secundar superior                                       65.10.04.02           1,665,450      1,002,090       455,588

învățământ postliceal                                                 65.10.05                961,600        731,100       208,139

CHELTUIELI CURENTE                                        65.10-01            4,153,570     2,745,410      993,971

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                        —65 ifun----         832,100      640,100      198,536

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                     65.10-20             3,321,470      2,105,310       795,435

______________CHELTUIELI DE CAPITAL________ 65.10-70              31,500     _31,500           0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE                              65.10-71               31,500        31,500            0

Cultura, recreere si religie (Cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)           67.10                20,050,600     10,679,600      8,299,980

Servicii culturale (Cod 67.10.03 la 67.10.03.30)                         67.10.03             10,045,000      4,915,000      4,056,267

Instituții publice de spectacole si concerte                               67.10:03.04           10;045,000      4,916,000      4,056,267

Servicii recreative si sportive (Cod 67.10.05.01)                        67.10.05             10,005,600      5,764,600      4,243,713

Sport                                                                 67.10.05.01          10,005,600      5,764,600      4,243,713

CHELTUIELI CURENTE                                          67.10-01            20,111,600    10,740,600     8,387,607

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           67.10-10            9,198,300     4,617,200     4,234,573

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                     67.10-20            10,876,300      6,106,400     4,140,609

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                                     67.10-59               37,000        17,000        12,425

CHELTUIELI DE CAPITAL                                    67.10-70                  0            0           0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE                             67.10-71                   0            0           0

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN      67.10-84              -61,000       -61,000       -87,627

ANUL CURENT      ___

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 67.10-85              -61,000       -61,000       -87,627

IN ANUL CURENT___

Asigurări si asistenta sociala (Cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)        68.10                 4,415,300      2,168,600      1,925,652

Asistenta acordata persoanelor in varsta                               68.10.04              4,415,300      2,168,600      1,925,652

CHELTUIELI CURENTE                                          68.10-01             4,415,300     2,168,600     1,929,841

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                            68.10-10             2,783,900      1,364,300     1,273,667

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                     68.10-20              1,631,400        804,300       656,174

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN     68.10-84                  0            0        -4 189

ANUL CURENT _______

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 68.10-85                   0            0        -4 189

IN ANUL CURENT                       __

EXCEDENT                                                  98.10                      0            0     1,769,606

VICEPRIMAR,  Ninel EusebitftVETELEANUDIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COL/fosSef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget

Ana-Maria VUKȘNITA


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


SECRETAR GENERAL,


Ion DIDOIU,


Judetul: VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA Cod fiscal: 2540813


ANEXA Nr. __


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LO

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

Secțiunea : Funcționare

la data de : 30/06/2020                                     . .

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

C.o.d indicator

Prevederi bugetare anuale aprob, lafin.perioada

Prevederi bugetare trimestriale aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

000110             28,619,470     15,593,610     12,957,709

00.10                7,496,960      4,178,300      2,991,837

7,496,960      4,178,300      2,991,837

31.10.03              7,285,860      3,967,200      2,780,670

33.10                 6,060,360      3,338,200      2,203,206

33.10.05               508,600       260,100       251,320

33.10.13             2;020;000       980,000       966,607

33.10.14              3,020,760      1,861,100        880,634

33.10.19               500,000       232,000       104,465

33.10.50                11,000          5,000           180

36.10                1,225,500       629,000       577,464

36.10.50              1,225,500       629,000       577,464

37.10                  211,100       211,100       211,167

37.10.01               211,100       211,100       211,167

40.10                  531,210       531,210       448,715

40.10.15               531,210       531,210       448,715

40.10.15.01   •         531,210        531,210        448,715

41.10                   90,000         90,000        90,000

41J 0.06_   90.000________90.000________90.000

42.10                  270.500       270.500-------262,857

42.10.81            —270,500--   —270,500—     262,857

43.10                20,230,800     10,5237600      9,164,300

43.10.09             20,230,800     10,523,600      9,164,300

it5.1U.18.U3          28,619,470     15,593,610     11,219,603

50-10                28,619,470     15,593)610     11,2-19,603

55.10                 4,153,570      2,745,410        993,971

35.10.03 -          1,558,020      1,043,720        330,244

TOTAL VENITURI (Cod

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43 .10)

I. VENITURI CURENTE (Cod

15.10+30J 0+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

C. VENITURI NEFISCALE (Cod

30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)__

Alte venituri din dobânzi

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (Cod 33.10.05 la

33.10.50)______________________

Taxe si alte venituri in învățământ

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Diverse venituri (Cod 36.10.50)

Alte venituri

Transferuri voluntare altele decât subventiile(Cod 37.10.0-1 +37.10.50)

Donatii si sponsorizări

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Alte operațiuni financiare

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Sumealocatepentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a

contractului de activitate sportivă

Subventii de lă alte adrhinistratii (Cod 43.10.09+43.10.10)

Subvenții pentru instituții publice

Sume primite in avans

TOTAL CHELTUIELI (Cod

54,10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61

Invatamant (Cod

65.10.03+65.10.04+65.10:05+65710.07+65.10.11 +65.10.50)

învățământ preșcolar si primar (Cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

Județul: VALCEA


ANEXA Nr.             la

HOTARAREA


Anexa (M,


MUNICIPIUL RM VALCEA

Cod fiscal: 2540813


la HCL


PRIMA

Mircia G


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII'SI SUBVENȚIISecțiunea : Dezvoltare

la data de : 30/06/2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Prevederi

Prevederi

indicator

bugetare anuale aprob, la fin.perioada

bugetare trimestriale

aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI (Cori

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43 .10)

UUUIIu

Ol ,ouu

61,500

61,500

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.1'0

31,500

31,500

31,500

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10.15

31,500

31,500

31,500

Sume utilizate de administatiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

31,500

31,500

31,500

Sume primite in avans

45.10.18.03

31,500

31,500

0

TOTAL CHELTUIELI (Cod

54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61 .10)

50.10

31,500

31,500

0

Invatamant (Cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

31,500

31,500

0

învățământ secundar (Cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

0

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

0

învățământ postliceal

65.10.05

31,500

31,500

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.10-70

31,500

31,500

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

65.10-71

31,500

31,500

0

Cultura, rscrsGrG 3î rclig jg (Cod 67.10:03+67.10:05+67.IO*.50)

67.10

0

0

Q

Servicii culturale (Cod 67.10.03 la 67.10.03.30)

67.10.03

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.10-70

0

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

67.10-71

0

0

0Județul: VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA Cod fiscal: 2540813


ANEXA Nr. 3______

hotărârea

CONSILIULUI LOC

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR

Secțiunea : Total

la data de : 30/06/2020

DENUMIREA INDICATORILOR

C.o.d

Prevederi

Prevederi

indicator

bugetare

bugetare

Incasari/

anuale aprob.

trimestriale

Plati

la fin.perioada

aprob, la

realizate

fin.perioada

A

B

1

2

3

IUIAL VENIIUKI

000107

23,693,800

23,693,800

13,541,264

ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE

41.07

23,693,800

23,693,800

13,541,264

Sume-aferente creditelor interne

-41.07.02

23i693;800

23)693,800

13,541,264

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

23,116,400

23,116,400

12,963,905

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018

41.07.02.12

577,400

577,400

577,359

Credite interne Total (Cod

51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+84.07)

50.07

23,693,800

23,693,800

13,538,905

Autoritati publice si acțiuni externe (Cod 51.07.01)

51.07

1,300,000

1,300,000

799,376

Autoritati executive si legislative

51.07.01

1,300,000

1,300,000

799,376

Autoritati executive

51.07.01.03

1.300,000

1.300,000

799,376

CHELTUIELI CURENTE

51.07-01

500,000

500,000

0

Programe din Fonduri Europene de dezv.Reg.

51.07-58

500,000

500,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.07-70

800,000

800,000

799,376

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

51.07-71

800,000

800,000

799,376

Invatamant (Cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

6,973,400

6,973,400

2,591,897

nvatamânt preșcolar si primar (Cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

500,000

500,000

0

învățământ preșcolar

65.07.03:01

500,000

500,000

0

învățământ secundar (Cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)

65.07.04

6,423,400

6,423,400

2,591,897

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

360,040

360,040

322,684

învățământ secundar superior

65.07.04.02

6,063,360

6,063,360

2,269,213

Servicii auxiliare pentru educație

65.07.11

50,000

50,000

0

nternate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

50,000

50,000

0

CHELTUIELI CURENTE

65.07-01

3,264,400

3,264,400

1,420,001

proiecte cu finanțare din td.externe neramD.af.caar.Tinan.zuie-zuzu

bij.Uf-88

3,264,400

3,264,400

1,420,001

P.HFI TI IIPI l HF C.APITAI_______________________________________________

65.07-70

3 709 non

3 7D?) nnn

1 174 RQR

TITIlll X ACTIVE. MFF1NANC.IARF

55.07-71

3,709,000

3 709 000

1 171,896

Cultura, recreere si religie (Cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

4,000,000

4,000,000

4,000,000

Servicii recreative si sport

67.07.05

4,000,000

4,000,000

4,000,000

întreținere oracnni nunuce. careuri. zone verzi, oaze soonive si ue        or.u/.uo.uo

4,000.000

4.000.000

4,000,000

agrement

CHELTUIELI DE CAPITAL                                    67.07-70

TJTLULX ACTIVE NEFINANCIARE                           67 07-71

4,000,000

4 000 000

4,000,000

4 000 000

4,000,000 a nnn nnn

Locuințe, servicii si dezvoltare oublica (Cod                             70.07

9,289,200

9,289,200

4,025,630

--------------70,07,03+70.0705+70.07.06+70.07.07)---------

----------------Locuințe (Cod 70.07.03.01+70.07.03.30)     -----------------::----70.07.03   =------- -8,915,000------8,915,000      3,960,853-----

A

B

1

2

3

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

8,915,000

8,915,000

3,960,853

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

374,200

374,200

64,777

CHELTUIELI CURENTE

70.07-01

9,289,200

9,289,200

4,025,630

Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020

70.07-58

9,289,200

9,289,200

4,025,630

Transporturi (Cod 84 07.03+84 07 06)

84 07

2,131,200

2 131 200

2,122,002

Transport rutier (Cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

2,131,200

2,131,200

2,122,002

Străzi

84.07.03 03

2.131.200

2.131.200

2,122,002

CHELTUIELI CURENTE

84.07-01

640,200

640,200

640,161

Proiecte cu finanțare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020

84.07-58

640,200

640,200

640,161

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.07-70

1,491,000

1,491,000

1,481,841

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

84.07-71

1,491,000

1,491,000

1,481,841

Excedent

98.07

0

0

2,359

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VETELEANU


DIRECTOR EXECUTIV,


Narcisa COLT
Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget Ana-Maria vLaSNITA


SECRETAR GENERAL,


Ion DIDOIU,Județul : VALCEA


ANEXA Nr. 6 -la HOTĂRÂREA co lUUWLt


MUNICIPIUL RM VALCEA


Cod fiscal: 2540813

CONTUL DE EXECUȚIE AL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVItSA^TE IN A^ARA BUGETULUI

LOCAL

Secțiunea : Total la data de : 30/06/2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi.

bugetare anuale aprob, la fin.perioada

Prevederi bugetare trimestriale aprob, la fin.perioada

Incasari/ Plati realizate

A

B

1

2

3

... ...... •••■-"-•            •-  . *ț ■..      • • •.                                                     —   .......

000111

2,903,000

1,584,580

TOTAL VENITURI (Cod

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43 .10)

1,515,884

I. VENITURI CURENTE (Cod

15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.11

2,903;000

1,584,580

1,515,884

C. VENITURI NEFISCALE (Cod

30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

2,903,000

1,584,580

1,515,884

Diverse venituri (Cod 36.10.50)

36.11

2,903,000

1,584,580

1,515,884

Alte venituri

36.11.50

2,903,000

1,584,580

1,515,884

TOTAL CHELTUIELI (Cod

54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61 .10)

50.11

2,903,000

1,719,160

1,405,463

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (Cod

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.11

2,903,000

1,719,160

1,405,463

CHELTUIELI CURENTE

70.11-01

1,030,000

515,000

463,646

TITLUL III DOBÂNZI

70.11-30

1,030,000

515,000

463,646

OPERAȚIUNI FINANCIARE

70.11-79

1,870,000

1,201,160

941,817

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

70.11-81

1,870,000

1,201,160

941,817

EXCEDENT

98.11

0

0

110,121

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VEtELEANU


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOSINTA,


Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget Ana-Maria Vl/ÂSNITA


SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,