Hotărârea nr. 167/2020

hotarirea 167 - 16 iulie 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMANȘA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIF1CARIMRC-OCS     SR.EN ISO 901)1:2015 410/C SR EN 150.44001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/IIS SR ISO/IEC27QO 1:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.167

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 iulie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.243324 din data de 14.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.243341 din data de 14.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor—nk2—de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și-de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar în urma rectificărilor bugetare acesta a ajuns la valoarea totală de 10.005.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art 49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal, prin diminuarea subvenției acordată Sport Club Municipal din bugetul local pe anul 2020 cu suma de 71.200 lei, sumă ce va fi alocată în Anexa nr.6 ~ Lista obiectivelor de investiții- anul 2020 - total surse de finanțare, precum și prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 71.200 lei.

  • (2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) și prezentat în anexa la prezenta hotărâre, rămâne la aceeași valoare totală de 10.005.600 lei, astfel :

VENITURI

  • - 71.200 lei subvenții instituții publice ;

+20.000 lei sponsorizări ;

+51.200 lei venituri din reclamă și publicitate.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Instituției Sport Club Municipal.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL, /

\           jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 16 iulie 2020

Județul : VALCEA


Anexa f

la HCL


rcîa GUTAU


din venituri proprii si subvenții


MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal: 36834570

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

Total

an

Influente

Trim. I

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

16

,005,600

0

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

1,595,800

71,200

561,400

313,200

421,200

300,000

C. VENITURI NEFiSCALE-{ 00.13+00.14}

00.12

1,595,800

71,200

561,400

313,200

421,200

300,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,595,800

71,200

561,400

313,200

421.200

300,000

Venituri din presta'i de servicii si alte activitaii

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Diverse venituri

36.10

919,200

51,200

268,000

200,000

201,200

250,000

Alte venituri

36.10.50

919,200

51,200

268,000

200,000

201,200

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

226,600

20,000

193,400

13,200

20,000

0

Donati! si sponsorizări

37.10.01

226,600

20,000

193,400

13,200

20,000

0

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

8,409,800

-71,200

2,920,000

1,970,000

2,479,800

1,040,00D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLÎCE-{42.10+43.10}

00.18

8,409,800

-71,200

2,920,000

1,970,000

2,479,800

1,040,00D

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10

270,500

0

0

270,500

0

0

Sume alocate pentru indemnizaîii aferente suspendării teniporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

270,500

0

0

270,500

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

8,139,300

-71,200

2,920,000

1,699,500

2,479,800

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8,139,300

-71,200

2,920,000

1,699,500

2,479,800

1,040,000

Pagina 1 din 3

Denumirea indicatorilor

Cod indic.          Prevederi ar

Total an

lua

le

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CAPITOL 67.10

50.10                10

,005,600

0

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

Cultura, recreere si religie

67.10

10,005,600

0

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

10,014,400

7,800

3,482,400

2,283,200

2,908,800

1,340,00D

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

Cheltuieii salariate in bani

67.10-10.Oi

1,414,000

0

395,000

401,000

402,000

216,000

Salarii de baza

67.10-10.01.01

1,325,000

0

356,000

384,000

385,000

200,000

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

89,000

0

39,000

17,000

17,000

16,000

Cheltuieii salariate in natura

67.10-10.02

24,000

0

0

24,000

0

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

24,000

0

0

24,000

0

0

Contribuții

67.10-10.03

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

TITLUL H BUNURi SI SERVICII

67.10-20

8,540,400

7,800

3,073,900

1,850,700

2,499,300

1,116,500

Bunuri si servicii

67.10-20.01

7,163,400

7,800

2,169,900

1,615,700

2,359,300

1,018,500

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6.00D

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

Apa, canat si salubritate

67 10-20 01.04

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,000

Carburanți si lubrifiant»

67.10-20.01.05

2,000

0

1,000

500

500

0

Transport

67.10-20.01.07

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

Posta telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.OS

6,238,400

7,800

1,859,900

1,312,200

2,193,800

872,500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.10-20.01.30

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

Reparatii curente

67.10-20.02

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,000

Hrana

67.10-20.03

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33.00D

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

Medicamente

67.10-20.04.01

92,000

o

44,000

38,000

5,000

5,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

Deplasau interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20,000

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

245,000

0

200,000

20,000

15.000

10,000

Pag

ina 2 din 3

*

Denumirea indicatorilor

Cod indic.          Prevederi ai

Total an

nu

ale

Influente

Trim. I

din care Trim. li

Trim. Sil

- lei-

Trim. IV

Pregătire profesionala

67.10-20.13

10,000

0

0

5,000

5,000

D

Protecția muncii

67.10-20.14

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1,000

Alte cheltuieli

67.10-20.30

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17,000

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10.00D

Prime de asigurare non-viata

67.10-20.30.03

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,000

Chirii

67.10-20.30.04

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,00D

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

85,000

0

50,000

20,000

10,000

5,000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-8,800

-7,800

-1,000

0

-7,800

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IM ANUL CURENT

67.10-85

-8,800

-7,800

-1,000

0

-7,800

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85 01

-8,800

-7,800

-1,000

0

-7,800

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

-8,800

-7,800

-1,000

0

-7.800

0

Servicii recreative si sportive

67.10.05

10,005,600

0

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

Sport

67.10.05.01

10,005,600

0

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

VICEPRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV


Ninel Eusebiu VETELEANUSef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget Ana-Maria VLASNITA
Pagina 3 din 3