Hotărârea nr. 166/2020

hotarirea 166 - 16 iulie 2020 - completare lista bunuri concesionate Apavil (sediu Carol I)

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SRI-N ISO 9001:20.15 410/C SIU-N ISO 141)01:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/IIS SR ISO/II-C 27.001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.166

privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 iulie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.25484 din data de 13.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA -anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008;

Văzând Raportul nr.25491 din data de 14.07.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele cornisiîlor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Luând în considerare faptul că prin hotărârea nr.116/29.04.2011, Consiliul Local a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către Societatea APAVIL S.A, precum și contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, și a mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APĂ Vâlcea", să încheie și să semneze prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional la contractul de delegare; de asemenea, potrivit art.4 din hotărârea mai sus amintită, a fost aprobată lista bunurilor din domeniul public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate prin contractul de delegare către Societatea APAVIL SA, aceasta fiind modificată și completată prin acte adiționale succesive, în lista actualizată a bunurilor fiind incluse și spațiile situate în str. Carol I nr.3-5, respectiv: : "Imobil cu alte destinații corpul A sediul Apavil", având numărul de inventar DP01503 si "Imobil cu alte destinații corpul B sediul Apavil", având numărul de inventar DP01504; ’

Ținând seama de adresa nr.16162 din 17.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.21959 din 18.06.2020, prin care societatea APAVIL SA a solicitat să le fie atribuite, pentru desfășurarea activităților specifice, spațiile situate în strada Carol I, devenite disponibile prin mutarea activității Direcției Economico-Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea la sediul din B-dul Nicolae Bălcescu (Arenele Traian), societatea oferind în schimb municipiului spațiile aflate în proprietatea acesteia, situate în imobilul din strada Dacia nr.4; ulterior, cu adresa nr.194/8/13.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.25342/13.07.2020, societatea APAVIL SA a solicitat ca, până la clarificarea juridică a schimbului de imobile mai sus menționat, să se analizeze posibilitatea concesionării spațiilor respective către societate, cu destinația de sediu spații de birouri, pentru desfășurarea activităților specifice;

Având în vedere că gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este delegată societății APAVIL SA, operator al cărui acționar majoritar este municipiul și ținând cont că, până la data de 1 iunie 2020, imobilele - construcții "Imobil cu altă destinație corpul A" și "Imobil cu altă destinație corpul B", situate în str. Carol I nr. 3-5, au fost folosite în comun de către Direcția Economico-Financiară și societatea APAVIL SA;

în temeiul prevederilor art. 8, alin.(1) și alin.(3), lit. dA2) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c) și d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se completează Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008, cu următoarele bunuri cu destinația de sediu de birouri pentru desfășurarea activității specifice:

 • - "Imobil cu alte destinații corpul A sediul DEF", situat în str. Carol I nr.3-5, având numărul de inventar DP01368 și valoarea de inventar 925.289 lei;

 • - "Imobil cu alte destinații corpul B sediul DEF", situat în str. Carol I nr.3-5, având

  numărul de inventar DP01369 si valoarea de inventar 724.371 lei. ____________________________________________________________________________________________ »


 • (2) Bunurile descrise la alin.(1) se concesionează societății APAVIL SA până la finalizarea transferului dreptului de proprietate a imobilelor situate în str. Carol I nr. 3-5 - către societatea APAVIL SA, respectiv în str. Dacia nr.4 - către Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • (3) Consecință a prevederilor alin.(1) și (2), se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

ArL2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății APAVIL SA;

 • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOILJ


Râmnicu Vâlcea, 16 iulie 2020