Hotărârea nr. 165/2020

hotarirea 165 - 16 iulie 2020 - premiere elevi care au obtinut nota 10 la BAC si la evaluare

ROMÂNIA

Județul vâlcea municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:201» 19.0/HS SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.165

privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională si Bacalaureat din sesiunea 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară în data de 16 iulie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.25145 din data de 10.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obtinut media 10 la examenele de Evaluare Națională si Bacalaureat din sesiunea 2020;

Văzând Raportul comun nr.25146 din data de 10.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe; prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr.25143 din data de 10.07.2020, prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ne-a comunicat lista elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, respectiv la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020;

în temeiul prevederilor art.9, alin.(7), art.12, alin.(3), art.103, alin.(2) coroborat cu prevederile art.105 și art.111, alin.(4) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.36, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), art.139, alin.(3) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă premierea elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obtinut media 10 ia examenul de Evaluare Națională, organizat pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul 2020, și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, după cum urmează:

Nume și prenume

Unitatea de învățământ

Examen promovat cu media 10

ENĂCHIOIU ANDREEA ELENA

CNI MATEI BASARAB

Evaluare Națională

FLORICIOIU VICTOR IOAN

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

RADU ANDREEA VALERIA

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

STRÎMBEANU ANNA MARIA

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

CĂLINESCU GEORGE

ALEXANDRU

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

POPA ȘTEFAN GEORGE

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

FETELE RAREȘ FLORIAN

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

ILIESCU ANA

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

CHIȚU MARIA IARINA

Ș.G. TAKE IONESCU

Evaluare Națională

ANUȚA ALEXANDRU GEORGE

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN

Evaluare Națională

BAIAȘU ALISIA MARIA

Ș.G. NR. 10

Evaluare Națională

TOBĂ ALEXIA COSMINA

Ș.G. NR. 10

Evaluare Națională

TRĂSTARU ALEXANDRA

Ș.G. ANTON PANN

Evaluare Națională

DULCEA BIANCA MARIA

Ș.G. ANTON PANN

Evaluare Națională

COJOCARU ELENA TEODORA

Ș.G. NR. 4

Evaluare Națională

UNGUROIU PETRE MIHAI

Ș.G. NR. 13

Evaluare Națională

DICU ȘTEFANIA

C.N.I. MATEI BASARAB

Bacalaureat

BUȘE FLORENA

C.N.I. MATEI BASARAB

Bacalaureat

BRĂNESCU ILIE

C.N.I. MATEI BASARAB

Bacalaureat

GĂITĂNARU GEORGIANA

C.N.L MATEI BASARAB

Bacalaureat

II IFSCU BIANCA-CRISTINA

C N I MATEI BASARAB

irpat

MURGOCI ARMAND IONUȚ

C.N.I. MATEI BASARAB

Bacalaureat

BOJNEAGU ELENA-ROBERTA

C.N.I. MATEI BASARAB

Bacalaureat

CIONTU IONELA

CN       ALEXANDRU

LAHOVARI

Bacalaureat

FLORESCU MEDEEA IOANA

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN

Bacalaureat

FLORESCU MIHAI ALEXANDRU

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN

Bacalaureat

POPESCU ANAMARIA CRISTIANA

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN

Bacalaureat

DIACONU ARINA

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN

Bacalaureat

RĂDUCA TEODORA

CN       ALEXANDRU

LAHOVARI

Bacalaureat

Art.2, Se aprobă acordarea sumei de 3.000 lei/elev pentru cei 16 (șaisprezece) elevi care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, organizat pentru absolvenții clasei a Vlll-a din anul 2020.

Art.3. Se aprobă acordarea sumei de 4.000 lei/elev pentru cei 13 (treisprezece) elevi care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020.

Art.4. Pentru premierea elevilor prevăzuți la art. 1, se aprobă suportarea din bugetul local al muncipiului, de la Cap.67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei totale de 100.000 lei.

Art.5. Premierea elevilor se va face în cadrul unui eveniment festiv, în prezența mass-media, la un moment stabilit de comun acord cu elevii premianți și cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

Art6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • • Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • • Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • ° Direcției Economico - Financiare;

  • • Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • • Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicolae SȚELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAI/ jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 16 iulie 2020