Hotărârea nr. 164/2020

hotarirea 164 - 16 iulie 2020 - rectificare buget DADP

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2011) 190/IIS SR ISO/ÎEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.164 privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 iulie 2020, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.241783 din data de 07.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.241844 din 07.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei, ulterior, prin rectificări bugetare, acesta ajungând la valoarea totală de 43.434.400 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin virare de credite bugetare în sumă de 186.600 lei, de la CAP.84 "Transporturi”, la CAP.74 "Protecția mediului” - 160.000 lei și CAP.67 "Cultură, recreere și religie” - 26.600 lei.

Art.2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 43.434.400 lei, este prezentat în anexa ia prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

  • - 3.312.800 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

  • - 11.580.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

  • - 2.345.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

  • - 26.196.400 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Administrării Domeniului Public. > > >

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Nicolae STELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

X        jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 16 iulie 2020

Județul: VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public

Cod fiscal: 9509173

Bugetul local

PE ANUL 2020Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi ar

Total an

iuale

Influente                Trîm. I

din care                                - lei -

Trim. II         Trîm. III         Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI                          50.02             43

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

,434,400

0      12,383,200

10,776,800     11,970,200      8,304,200

Cultura, recreere si religie                                             67.02

3,312,800

0            908,200

795,600            983,000           626,00D

CHELTUIELI CURENTE                                  67.02-01

3,312,800

0            908,200

795,600            983,000            626,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       67.02-10

1,575,200

0            377,200

393,000           444,000            361,00D

Cheltuieli salariale in bani                                             67.02-10.01

1,494,000

0            369,000

384,000            387,000            354,000

Salarii de baza                                                     67.02-10.01.01

1,201.000

0            295,000

307,000            305.000            294,000

Sporuri pentru condiții de munca                                  67.02-10.01.05

122,000

0             33,000

29,000             34,000             26,000

Alte sporuri                                                         67.02-10.01.06

6,000

0               1,000

2,000              2,000               1,000

Indemnizații de hrana                                             67.02-10.01.17

125,000

0             31,000

34,000             34,000             26,000

Alte drepturi salariale in bani                                          67.02-10.01.30

40,000

0              9,000

12,000             12,000              7,000

Cheltuieli salariale in natura                                           67.02-10.02

48,000

0                  0

0             48.000                  0

Tichete de vacanta                                               67.02-10.02.06

48,000

0                  0

0             48,000                  0

Contribuții                                                          67.02-10.03

33,200

0              8,200

9,000              9,000              7,000

Contribuția asiguratorie pentru munca                               67.02-10.03.07

33,200

0              8,200

9,000              9,000              7,000

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII                               67.02-20

1,737,600

0            531,000

402,600            539,000            265,00D

Bunuri si servicii                                                       67 02-20.01

1,432,600

0            277,500

455,100            500,500            199,500

Furnituri de birou                                                   67.02-20.01.01

4,000

0               1,000

1,000               1,000               1,000

Materiale pentru curățenie                                          67.02-20.01.02

20,000

0              5,000

10,000              5,000                  0

încălzit, iluminat si forța motrica                                       67.02-20.01.03

300,000

0             70,000

75,000             80,000             75,000

°ag

ina 1 din 6

Apa, canal si salubritate

87.02-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

67.02-20.01.05

Piese de schimb

67.02-20.01.06

Posta, telecomun catii, radio, tv, internet

67.02-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.02-20.01.30

Reparații curente

67.02-20.02

Hrana

67.02-20.03

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

67.02-20.04

Medicamente

67.02-20.04.01

Materîate sanitare

67.02-20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.02-20.05

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30

Protecția muncii

67.02-20.14

Alte cheltuieli

67.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.02-20.30.30

Servicii recreative si sportive

67.02.05

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

CHELTUIELI CAPITOL 70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

Cheltuieli salariate in bani

70.02-10.01

Salarii de baza

70.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

70.02-10.01.05

Alte sporuri

70.02-10 01.06

lndemn>zatii de delegare

70.02-10.01.13

Indemnizații de hrana

70.02-10.01.17

Alte drepturi salariaîe in bani

70.02-10.01.30

Cheltuieli salariaîe in natura

70.02-10.02

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06

Prevederi anu

Totai an

ale

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

300,000

0

30,000

70,000

150,000

50,000

1,000

0

200

300

300

20D

10,000

0

1,000

2,000

4,000

3,00D

1,000

0

300

200

200

300

276,600

0

70,000

136,600

70,000

0

520,000

0

100,000

160,000

190,000

70,000

100,000

0

200,000

-100,000

0

0

130,000

o

40,000

30,000

20,000

40.00D

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

2,000

0

500

500

500

500

1,000

0

250

250

250

250

1,000

0

250

250

250

250

55,000

0

9,000

9,000

15,000

22,000

30,000

0

5,000

5,000

5,000

15,000

25,000

0

4,000

4,000

10,000

7,000

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

6.000

0

1,000

5,000

0

0

6,000

0

1,000

5,000

0

0

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

3,312,800

0

908,200

795,600

983,000

626,000

11,580,000

0

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1.802.00D

11,580,000

0

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1,802,000

3,835,000

3,648,000

0

0

921,000

900,000

946,000

925,000

1,057,000

930,000

911,000

893,00D

3,118,000

0

766,000

782,000

790,000

780,000

244,000

0

62,000

64,000

63,000

55,000

8,000

0

1,000

3,000

2,000

2,000

1,000

0

1,000

0

0

0

241,000

0

61,000

64,000

63,000

53,000

36,000

0

9,000

12,000

12,000

3,000

105,000

0

0

0

105,000

0

105,000

__0

0

0

105,000

0

Pagina 2 din 6

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi ai

Total an

1U<

de

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Contribuții

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

70.02-20

7,681,000

0

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,225,000

0

1,825,000

1,853,000

1,729,000

818,00D

Furnituri de birou

70.02-20.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,000

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

încălzit, iluminat si forța motrica

70.02-20.01.03

3,735,000

0

1,280,000

1,125,000

1,015,000

315,000

Apa, canal si saiupritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si lubrifianti

70.02-20.01.05

1,000,000

0

180,000

200,000

350,000

270,00D

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

468,000

0

104,000

255,000

104,000

5,000

Alte bunuri si senncii pentru întreținere si funcționare

70.02-20.01.30

680,000

0

190,000

195,000

165,000

130,000

Reparat;! curente

70.02-20.02

1,206,000

0

1,400,000

-280,000

86,000

0

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animale

70.02-20.03.92

86,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplasări, detasari, transferări

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasati interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

70.02-20.14

32.000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viata

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincac'rate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,470,000

0

2,767,000

1,151,000

1,222,000

330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

6,110,000

0

1,466.000

1,447,000

1,725,000

1,472,000

Pagina 3 din 6

CHELTUIELI CAPITOL 74.02

Protecția mediulu

74.02

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

74.02-10

Cheltuieli salariate in bani

74.02-10.01

Salarii de baza

74.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

74.0.2-10.01.05

Alte sporuri

74.02-10.01.06

Indemnizații de hrana

74.02-10.01.17

Alte drepturi salariate in bani

74.02-10.01.30

Cheituieii salariate in natura

74.02-10.02

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

Contribuții

74.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

74.02-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.02-20

Bunuri si servicii

74.02-20.01

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

74.02-20.01.03

Apa, canal si salubritate

74.02-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

74.02-20.01.05

Piese de schimb

74.02-20.01.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

74.02-20 01.30

Reparatii curente

74.02-20.02

Bunuri do natura obiectelor de inventar

74.02-20.05

Uniforme si echipament

74.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

74.02-20.05.30

Protecția muncii

74.02-20.14

Alte cheltuieli

74.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.02-20.30.30

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Prevederi anu

Total an

ale

Influente

Trim. 1

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

2,345,200

0

522,000

573,300

758,700

491,200

2,345,200

0

522,000

573,300

758,700

491,20D

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,200

___

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122,200

432,500

__1

0

106,500

110,000

112.000

104,000

46 000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

2,700

0

500

1,000

1,000

20D

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

18,000

0

0

0

18,000

0

18,000

0

0

0

18,000

0

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

1,781,000

0

386,000

431,300

596,700

367,000

675,000

0

181,000

168,300

174,700

151,000

1,000

0

500

0

500

D

1,000

0

500

300

200

D

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,000

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

44,000

0

18,000

8,000

9,000

9,000

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20,000

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

31,000

0

1,000

10,000

10,000

10,000

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,060,000

0

200,000

250,000

410,000

200,000

1,060,000

0

200,000

250,000

410,000

200,00D

2,345,200

0

522,000

573,300

758,700

491,20D

2,345,200

0

522,000

573,300

758,700

491,200

Pe

gina 4 din 6

CHELTUIELI CAPITOL 84.02

Transporturi

84.02

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02-10

Cheltuieli salariate in bani

84.02-10.01

Salarii dc baza

84.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

84.02-10.01.05

Alte sporuri

84.02-10.01.06

Indemnizații de delegare

84.02-10.01.13

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17

Alte drepturi salariate in bani

84.02-10.01.30

Cheltuieli salariate in natura

84.02-10.02

Tichete de vacanta

84.02-10.02.06

Contribuții

84.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.02-10.03.07

TITLUL >1 BUNURI SI SERVICII

84.02-20

Bunuri si servicii

84.02-20.01

Furnituri de birou

84.02-20 01.01

Materiale pentru curățenie

84.02-20.01.02

încălzit, iluminat si torta motrica

84.02-20.01.03

Apa, canal si salubritate

84.02-20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

84.02-20.01.05

Piese de schimb

84.02-20.01.06

Transport

84.02-20.01.07

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

84.02-20.01.30

Reparații curente

84.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.02-20.05

Uniforme si echipament

84.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

84.02-20 05.30

Consultanta si expertiza

84.02-20.12

Protecția muncii

84.02-20.14

Alte cheltuieli

84.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.02-20.30.30

Prevederi anu

Total an

ale

Influente

Trim. I

din care

Trim. li

Trim. III

- lei-

Trim. IV

26,196,400

0

6,720,000

6,809,900

7,281,500

5,385,000

26,223,000

0

6,720,000

6,836,500

7,281,500

5,385,000

3,105,000

0

730,000

765,800

873,200

736,000

2,942,000

0

714,000

745,800

758,200

724,00D

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,000

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65,000

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,00D

1,000

0

0

800

200

0

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48,000

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,000

95,000

0

0

0

95,000

0

95,000

0

0

0

95,000

0

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,00D

23,089,000

0

5,983,000

6,063,700

6,400,300

4,642,000

11,193,000

0

1,398,000

2,310,700

3,773,300

3.711.00D

3,000

0

700

700

800

800

1,000

0

300

0

0

70D

60,000

0

15,000

15,000

15,000

15,000

3,587,000

0

700,000

887,000

1,000,000

1,000,000

2,000

0

0

1,000

500

500

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,000

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,000

6,990,000

0

600,000

1,300,000

2,590,000

2,500,000

490,000

0

70,000

97,000

152,000

171,000

11,459,000

0

4,543,000

3,637,000

2,500,000

779,00D

390,000

0

33,000

103,000

113,000

141,000

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31,000

350,000

0

30,000

100,000

110,000

110,000

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,000

27,000

0

5,000

8,000

8,000

6,000

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Pa

igina 5 din 6

o'            «;

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi ar

Total an

lUi

ale

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

TITLUL. X ALTE CHELTUIELI

84.02-59

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,00D

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.02-59.40

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02-84

-26,600

0

0

-26,600

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANil PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84.02-85

-26,600

0

0

-26,600

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02-85.01

-26,600

0

0

-26,600

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.02-85.01.01

-26,600

0

0

-26,600

0

0

Transport rutier

84.02.03

26,196,400

0

6,720,000

6,809,900

7,281,500

5,385,000

Străzi

84.02.03.03

26,196,400

0

6,720,000

6,809,900

7,281,500

5,385,000

VICEPRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

Sef Serv

.Financiar-Contabilitate, Buget

Minei Eusebiu V£TELEANU

Narcisa COLI

T)

s

Ana-Maria VLA

SNITA

PREȘEDINTE SEDINTAf » /O\*z

(r / VAsWvz?

SECRETAR GENE

Ion DIDOlU,

//4ft'Â’.’CiPrCVr