Hotărârea nr. 163/2020

hotarirea 163 - 16 iulie 2020 - rectificare buget local si liste de investitii

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 900.1:2015 410/C S REN ISO 14001:2015 223/M SR IS045001:201» 190/IIS SR ISO/IE.C 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.163

privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 iulie 2020, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.242618 din data de 09.07.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020;

Văzând Raportul nr.242624 din data de 09.07.2020, completat prin Raportul nr.243370 din data de 14.07.2020, întocmite de Direcția Economico - Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, din care excedent an 2019 - 1.598.000 lei; ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 6.761.200 lei, prin rectificări ajungând la valoarea totală de 239.877.700 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5)   din Legea

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), îit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local pentru anul 2020, în plus cu suma de 4.230.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.108.100 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 254.000 lei - CAP.65 "învățământ”, în cadrul secțiunii funcționare.

Art.3. Se aprobă transferul sumei de 71.200 lei în cadrul CAP.67 "Cultură, recreere și religie” din secțiunea funcționare - Sport Club Municipal, în secțiunea dezvoltare - Municipiul Rm. Vâlcea.

Art.4. Se majorează cu suma de 3.205.000 lei Anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinantare buget local”, aceasta ajungând la valoarea de 22.483.800 lei.

Art.5. Se majorează cu suma de 988.200 lei Anexa nr.6 "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, aceasta ajungând la valoarea de 24.217.600 lei.

Art.6. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.230.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.108.100 lei, din care 242.510.100 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 excedent an 2019.

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.230.400 lei, precum și modificată în structură, având o valoare totală rectificată de 244.108.100 lei.

Anexa nr.3 - "Situație privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2020", suplimentată cu suma de 210.000 lei si o valoare totală de 10.130.000 lei.

Anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", suplimentată cu suma de 3.205.000 și o valoare totală rectificată de 22.483.800 lei.

Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - suplimentată cu suma de 917.000 lei si o valoare totală de 24.146.400 lei.

Art.7. Anexa nr.5, parte integrantă a bugetului, rămâne nemodificată.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - =—Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

 • - Direcției Dezvoltare Locală.

  J

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELIAN

  \ Iii

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAȚ^, SECRETAR GENERAL,   /

  jurist Ion DIDOIU     /

  liT'v A

  Râmnicu Vâlcea, 16 iulie 2020  MUNICIPIUL RM VALCEA


  Anexa nr. 1


  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


  HCL

  PRIMAR/q?^—

  Mircia GUTO / '


  ui


SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020^/^ v’

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

244,108,100.00

76,174,200.00

61,025,800.00

57,883,100.00

49,025,000.00

A

VENITURI CURENTE

242,510,100.00

74,576,200.00

61,025,800.00

57,883,100.00

49,025,000.00

I. VENITURI PROPRII

194 570 200 00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,762,000.00

42,076,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Dividende societăți comerciale

300208

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

19

Venituri din presh servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

20

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

21

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

23

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

24

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

25

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,160,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

27

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

28

Alte venituri

330250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

29

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000 00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

31

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1.645,800.00

0.00

0.00

0.00

li. VENITURI CU DESTINATiE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,060.00

168.000.00

149,000.00

157,000.00

- mdemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,009.00

3,900,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169.000.00

169.000.00

0.00

___________0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350.000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

19,988,900.00

1,728,000.00

11,020,800.00

6,415,100.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

11,715,500.00

1,228,000.00

7,710,800.00

2,251,700.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

1,207,000.00

100,000.00

540,000.00

567,000.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

717,000.00

0.00

480,000.00

237,000.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

- sume alocate pt. Carantină CJ

430241

15,800.00

0.00

15,800.00

0.00

0.00

2

Sume primite de la UE

8,273,400.00

500,000.00

3,310,000.00

4,163,400.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

8,143,000.00

500,000.00

3,310,000.00

4,033,000.00

300,000.00

- sume primite de la FSE

480202

130,400.00

0.00

0.00

130,400.00

0.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


PRIMAR, Mircia GUTĂU


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020Nr.

DESTINATE ECONOMICĂ

CAPITOL

CREDITE

din care

crt

CHELTUIELI

BUGETARE

2020

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

244,108,100

76,174,200

61,025,800

57,883,100

49,025,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

208,751,000

67,801,200

49,553,500

49,774,000

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

188,760,400

62,163,300

44,766,800

44,166,100

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

114,263,800

39,871,100

27,049,200

24,251,400

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,041,500

4,500,500

3,977,400

3,549,600

4,014,000

- aparat propriu

6,302,000

1,816,500

1,938,900

1,401,600

1,145,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăguoiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

8,569,500

2,033,000

1,727,500

2,094,000

2,815,000

- plăți an precedent

-243,000

0

-243,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,469,000

967,000

831,500

938,400

732,100

- comision

20,000

0

0

o

20,000

- dobânzi

3,449,000

967,000

831,500

938,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,528,000

382,400

1,607,900

385,600

152,100

- Politia Locala

484,000

120,000

120,000

112,000

132,000

- Centrul ce carantină

1,837,000

248,000

1,352,000

237,000

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

207,000

14,400

135,900

36,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,426,000

2,657,000

1,918,000

629,000

1,222,000

- aparat propriu

611,000

0

206,000

-20,000

425,000

- reparatii curente scoli

4,438,000

2,000,000

1,472,000

419,000

547,000

- internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

- cheltuieli materiale scoli

311,000

57,000

0

254,000

0

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- transport competiții sportive

210,000

70 000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

-20.000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525.000

174.000

175.000

80.000

96.000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

__   60,000


- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,556,700

4,642,100

1,778,600

3,546,000

2,590,000

- aparat propriu

626,000

650,000

-74,000

-100,000

150,000

- TVA concesiune

124,700

274,700

0

-150,000

0

-DADP

1,737,600

531,000

402,600

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

8,330,000

2,850,000

1,400,000

2,480,000

1,600,000

- culte religioase

527,000

25,000

0

477,000

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

300,000

50,000

300,000

550,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,254,900

2,361,400

2,547,500

2,053,000

2,293,000

- aparat propriu

183,000

25,000

100,000

58,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

826,800

198,000

237,800

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

- DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fond IID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,723,900

3,686,000

1,674,200

1,696,700

2,667,000

-DADP

1,781,000

386,000

431,300

596,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

-11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,191,400

13,027,000

8,737,100

8,088,300

6,339,000

-DADP

23,089,000

5,983,000

6,063,700

6,400,300

4,642,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,443,000

100,000

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

19,990,600

5,637,900

4,786,700

5,607,900

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,139.300

2,920.000

1,769,500

2,409,800

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,226,300

386900

632700

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTIțll

16,244,900

8,016,300

3,406,400

4,422,200

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

2.100,500

1,066,500

1,014,000

20000

0

2

Autoritati executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

47,000

10,000

25,000

12,000

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,124,000

1,235,700

-223,700

112,000

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

3,180,650

1,497,650

290,000

993,000

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,448,700

1,449,500

568,000

431,200

0

7

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

446.400

267J)00

127,400

52,000

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

5,220,150

1,924,150

1,096,000

2,200,000

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

399,600

199,000

120.600

80.000

0

13

Transporturi

CAP. 84

270,600

141,600

138,100

0

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

110,700

14,700

84,000

12,000

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

35,357,100

8,373,000

11,472,300

8,109,100

7,402,700

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

7,406,100

503,000

4,221,300

1,403,100

1,278,700

1

Finanțare PNDL

CAP.65

2,272,700

500,000

500,000

1,272,700

0

2

Proiect FSE - Școala Gimnazială Colonie

CAP.65

130,400

0

0

130,400

0

3

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

3,721,300

0

1,278,700

4

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3

HCLnr.V^./Z^Z/^

PRI

MirciaSITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ \ pentru cheltuieli funcționale anul 2020

Nr. crt

REPARTIZAT

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

10,130,000

2,767,000

2,523,000

2,995,000

1,845,000

din care:

TOTAL CAP. 65

10,130,000

2,767,000

2,523,000

2,995,000

1,845,000

-sursa buget de stat

9,559,000

2,600,000

2,473,000

2,741,000

1,745,000

-sursa buget local

311,000

57,000

0

254,000

0

-sursa buget stat - internate

44,000

0

0

44,000

0

-sursa buget local - internate

216,000

110,000

50,000

-44,000

100,000

1

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER

555,000

176,000

139,000

146,000

94,000

-sursa buget de stat

505,000

137,000

130,000

146,000

92,000

-sursa buget local

8,000

8,000

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

42,000

31,000

9,000

0

2,000

2

COLEGIUL ECONOMIC

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget de stat

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

3

COLEGIUL ENERGETIC

549,000

153,000

135,000

141,000

120,G00

-sursa buget de stat

487,000

132,000

125,000

141,000

89,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

62,000

21,000

10,000

0

31,000

4

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget de stat

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

5

COLEGiUL "MIRCEA CEL BATRAN"

814,000

243,000

203,000

192,000

176,000

-sursa buget de stat

725,000

203,000

193,000

192,000

137,000

-sursa buget local

15,000

15,000

0

0

0

-sursa buget de stat-intemate

26,000

0

0

26,000

0

-sursa buget local - internate

48,000

25,000

10,000

-26,000

39,000

6

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget de stat

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

7

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget de stat

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

8

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU”

237,000

64,000

61,000

63,000

43.000

-sursa buget de stat

237,000

64,000

61,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

9

LICEUL "FERDINAND 1"

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget de stat

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

10

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

366,000

119,000

97,000

85,000

65,000

-sursa buget de stat

338,000

96,000

92,000

85,000

65,000

-sursa buget local

17,000

17,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

11,000

0

0

11,000

0

-sursa buget local - internate

0

6,000

5,000

-11,000

0

11

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

440,000

124,000

105,000

118,000

93,000

-sursa buget de stat

407,000

110,000

105,000

118,000

74,000

-sursa buget local

5,000

5,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

7,000

0

0

7,000

0

-sursa buget local - internate

21,000

9,000

0

-7,000

19,000

12

SEMINARUL TEOLOGIC

260,000

77,000

72,000

63,000

48,000

-sursa buget de stat

217,000

59,000

56,000

63,000

39,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

-sursa buget stat- internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

43,000

18,000

16,000

0

9,000

13

ȘCOALA ” TAKE IONESCU"

497,000

130,000

123,000

150,000

94,000

-sursa buget de stat

497,000

130,000

123,000

150,000

94,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0“

14

ȘCOALA " I.GH. DUCA"

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget de stat

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

15

ȘCOALA Nr. 4

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget de stat

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

16

ȘCOALA Nr. 5

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget de stat

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

17

ȘCOALA COLONIE

219,000

52,000

50,000

82,000

35,000

-sursa buget de stat

193,000

52,000

50,000

56,000

35,000

-sursa buget local

26,000

0

0

26,000

0

18

ȘCOALA "ANTON PANN"

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

-sursa buget de stat

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

sursa buget local

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 10

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget de stat

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

20

ȘCOALA Nr. 13

463,000

108,000

103,000

180,000

72,000

-sursa buget de stat

399,000

108,000

103,000

116,000

72,000

-sursa buget local

64,000

0

0

64,000

0

04

C, 1

Grădiniță cu PP Cozia

93,000

27,000

23,000

26,000

17,000

-sursa buget de stat

91,000

25,000

23,000

26,000

17,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

o

22

Grădiniță cu PP Nord 1

134,000

41,000

38,000

35,000

20,000

-sursa buget de stat

128,000

39,000

38,000

31,000

20,000

-sursa buget local

6,000

2,000

0

4,000

0

23

Grădiniță cu PP Nord 2

274,000

35,000

31,000

185,000

23,000

-sursa buget de stat

122,000

33,000

31,000

35,000

23,000

-sursa buget local

152,000

2,000

0

150,000

0

24

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

152,000

42,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget de stat

150,000

40,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

25

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

169,000

45,000

40,000

55,000

29,000

-sursa buget de stat

157,000

43,000

40,000

45,000

29,000

-sursa buget local

12,000

2,000

0

10,000

0

26

Grădiniță cu PP Traian

89,000

27,000

24,000

22,000

16,000

-sursa buget de stat

87,000

25,000

24,000

22,000

16,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

VICEPRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERV. FINANCIAR,VICEPRIMAR,            DIRECTOR EXECLJTIV,

Ninel Eusebiu ^ETELEANU          Narcisa COLȚOS

a PREȘEDINTE D£ ȘEDINȚĂ —

\ \\ C iS p //

ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Mari^AȘNIȚĂ

SECRETAR GENERAL, / Ion DIDOJU      /


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


CONSILIULUI LOCAL

.‘M di"


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2020 -


- Ici -

FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE ȘI COFINANȚARE BUG^O^^vM-tf

Nr.!

DENUMIREA OBDK TIVUL» .7

Cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE:

crtj

Capitol Bugetar

totale

Împrumut

Credit

Alte surse

Buget local

Valoare contract

2020

de trezorerie

BCR

de finanțare

Buget Stat

i

finanțare

2020

FEN

TOTAL

354,478,072.57

22,

483,800

577,400

13,116,400

7,192,000

1,598,000

0

A |

LUCRĂRI

194,783,933.95

743,700

0

640,200

96,000

7,500

0

B !

ALTE CHELTUIELI DE INVESTtTH

159,694,138.62

21,

740,100

577,400

12,476300

7,096,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritati publice

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

5,911,466.02

547,001

1.00

0.00

500,000.00

47,000.00

0,00

0.00

B2 Dotări independente

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMiS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

2

Simplificarea procedurilor administrative si elaborare SIDI si PMUD -SMIS 135121

2,961,910.00

47,000

47,000

Cap.6S.02. - Invntamant

26,957,113.70

6,445,050

2,400

3,262,000

2,403,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

26,957,113.70

6,445,050

2,400

3,262,000

2,403,000

777,650

0

B3. Consolidări

26,957,113.70

6320,050.00

2,400.00

3362,000.00

2,218,000.00

737,650.00

0

3

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

3,991,510

2,360

2,852,000

450,000

687,150

0

4

Reabilitare termica Internat st cantina ■ Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 118459

3,676,232.90

600,000

50,000

500,000

50,000

0

5

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

1,

530,040

40

360,000

1,170,000

0

0

6

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

10,500

0

0

10,000

500

0

7

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic General Magheru -SMIS 127969

7,399,908.12

48,000

48,000

8

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostrovcni 1- SMIS 129643

3,354,568.73

40,000

40,000

B4. Cheltuieli de nroiectare

15,834,794.81

225

,000.00

0.00

0.00

185,000.00

40,000

0

9

Literari ac n.abiiitarc , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 17.2651

5.080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

10

Reabilitare -i modernizare Liceul tehnologic General Magheru SMIS 127969

7,399,908.12

145,000

145,000

11

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1- SMIS 129643

3,354,568.73

40,000

40,000

Cap.67.02. -Cultura,recreere si religie

14,899,808.58

231,500

0

0

120,000

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

14,899,808.58

104.000

0

0

70,000

34,000

0

12

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

13

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

70,000

70,000

B4. Cheltuieli de proiectare

14,899,808.58

127,500

0

0

50,000

77,500

0

14

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

15

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

50,000

50,000

C'ap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

110,469,480.27

14,509350

575,000

8,714300

4,526,000

694450

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

110,469,480.27

14,509350

575,000

8,714,200

4,526,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,

000

0

0

0

5,000

0

16

Promovarea conectivității la internet in coniunitatiile locale

72,000.00

5,

000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

110397,480.27

14,474

350.00

575,000.00

8,714,200.00

4,496,000.00

689,150.00

0

_Ț7_

Reabilitare termica blocuri dc locuințe din Municipiul Rm. Valcea: S15 . S16, 95, H, 13-

SMIS 1173:9____________

7,546,480.27

4,226,

890

11,170

3,300,000

557,000

358,720

0

1

iS l

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2. Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

d

534,030

113,430

3,420,000

673,000

327,600

0

19 :

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm Valcea. Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3. Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

4

096,400

450,400

1,190,000

2,456,000

0

0

!

20

Reabilitare termica a blocurilor dc locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, BlocDl-8, Bloc Bl-2, Bloc i25,Bloc S4-SM1S 120156

9,179,334.22

30,000

0

30,000

0

0

0

21

Reabilitare termica a blocurilor dc locuințe din Municipiul Rm Valcea: Bloc MV Popescu, Bloc CI 1, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2,Bloc A14- SMIS 120047

21,207,031.98

100,000

0

100,000

0

0

0

22

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc A53, Bloc CI6, Bloc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

101,050

0

100,000

0

1,050

0

! Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rin. Valcea: Bloc P9, Bloc 23 -C12,Bloc P2, Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

100,650

0

100,000

0

650

0

24

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

100,600

0

100,000

0

600

0

25

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnice Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizați! subterane noi aferente rețelelor electirce și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

l

,174,730

0

374,200

800,000

530

0

26

Dezvoltare locala in comunități margiaalizatc-Colonia Nuci- SMIS 127970

8,251,144.87

10,000

10,000

B4, Cheltuieli de proiectare

8,251,144.87

30,000

30,000

27

Dezvoltare locala in comunități marginalizate-Colonia Nuci- SMIS 127970

8,251,144.87

30,000

30,000

Cap. 84.02. Transporturi

196,240,204.00

750,900

0

640,200

96,000

14,700

0

A

LUCRĂRI.

194,783,933.95

743,700.00

0.00

640,200.00

96,000.00

7,500.00

0

28

Construirea unei artere dc legătură între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord dc la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea dc autobuze cu combustibil aiternativV - COD SMIS 126678

70,212,360.51

661,950

0

640,200

21,000

750

0

29

Modernizarea stațiilor de îmbarcare / debarcare .echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului generai in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMIS 129361

46,845,012.34

6,750

0

0

0

6,750

0

30

Alinierea parcului ETA SA Ia cerințele dezvoltării durabile- SMIS 128142

77,726,561.10

70,000

70,000

31

i Statii dc rc ncarcare pentru vehicule electrice COD SMIS

1,456,270.05

5,000

5,000

B4. Cheltuieli dc proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

32

!Statii de remcarcare pentru vehicule electrice COD SMIS     ____________________________

1.456,270.05

7200

7200

 • B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII cuprinde:

  • B.l Achiziții imobile

  • B.2 Dotări independente

  • B.3 Consciidari

  • B.4 . Cheli, de proiectare pt. clab. SPF si SF

   Director Exec./

   Narcisa Colțos   Director Exec.4dj.

   MirelalTurcu   ROMANLA

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


   Anexa nr.6 la HCL


   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE


   AN EXA Nr. C________la

   HOTĂRÂREA

   CONSILIULUI LOCAL

   Nr.


   - lei -

   Nr. crt

   DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

   Cheltuieli totale 2020

   SURSE DE FINANȚARE:

   Credite bancare interne

   Alte bnduri externe ieramb.

   Alte surse de finanțare Cons. Jud.

   Buget Local

   Buget Stat

   TOTAL

   24,217,600

   10,000,000

   0

   500,000

   6,444,900

   7,272,700

   A

   LUCRĂRI

   21,602,800

   10,000,000

   0

   500,000

   3,830,100

   7,272,700

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   2,614,800

   0

   0

   0

   2,614,800

   0

   Cap. 51.02. Autoritati publice

   2,900,500

   800,000

   0

   0

   2,100,500

   0

   A

   LUCRĂRI

   2,123,000

   800,000

   0

   0

   1,323,000

   0

   1

   Amenajare instalatii de comunicare - voce dare etaj 3 la imobil strada G.

   Magheru nr. 25

   24,000

   0

   0

   0

   24,000

   0

   2

   Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

   1,300,000

   800,000

   0

   0

   500,000

   0

   3

   Relocare dispecerat de supraveghere video

   528,000

   0

   0

   0

   528,000

   0

   4

   Spațiu birouri administrativ

   271,000

   0

   0

   0

   271,000

   0

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   777,500

   0

   0

   0

   777,500

   0

   Bl. Achiziția de imobile

   642,000

   0

   0

   0

   642,000

   0

   5

   Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, incluși'' rampele aferente pasajului suprateran

   250,000

   250,000

   0

   _ 6

   Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

   392,000

   392,000

   0

   B2. Dotări independente

   63,500

   0

   0

   0

   63,500

   0

   7

   Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

   10,000

   0

   0

   0

   10,000

   0

   8

   Licența antivirus

   12,000

   0

   0

   0

   12,000

   0

   9

   Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - ".Arenele Traian"

   21.500

   0

   0

   0

   21,500

   0

   10

   Mașina de numarat bancnote D.E.F. - 2buc

   20,000

   0

   0

   0

   20,000

   0

   B3. Coasoiidari

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B4. Chelt. de proiectare pt clab. SPF si SF

   72,000

   0

   0

   0

   72,000

   0

   11

   Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

   55,000

   0

   0

   0

   55,000

   0

   12

   Spațiu birouri administrativ

   17,000

   0

   0

   0

   17,000

   0

   B5. Majorare capital

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

   47,000

   0

   0

   0

   47,000

   0

   A

   LUCRĂRI

   47,000

   0

   0

   0

   47,000

   0

   13

   Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

   47,000

   0

   0

   0

   47,000

   0

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Bl. Achiziția de imobile

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B2. Dotări independente

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B3. Consolidări

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B4. Cheli, de proiectare pt. elab. SPF si SF

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   __

   ____ B5. Majorare capital

   0

   0

   0

   0

   0

   0   Cap.65.02. - Invatamant

   A

   LUCRĂRI

   14

   Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

   15

   Grădiniță cu program normal nr. 16

   16

   Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

   17

   Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitari si sistematizare

   18

   Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

   19

   Reabilitare si modernizare Sala Festivi tati C.N. Mircea cel Batran

   20

   Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

   21

   Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

   22

   Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

   23

   L ucrări conexe "Grădiniță cu program prelungit Ostroveni"

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   Bl. Achiziția de imobile

   B2 Dotări independente

   24

   Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

   25

   Dotări Grădiniță Ostroveni:

   Mașina gătit

   liota mașina gătit

   Mașina spalat vase

   Cuva inox alimente

   Mașina spalat rufe

   B3. Consolidări

   B4. Ciicit. de proiectare pt ektb. SPF si SF

   26

   Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Fopa Șapca

   27

   Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

   28

   Reabilitare sala de sport Colegiul M ircea cel Batran

   B5. Majorare capi lai

   Cap.66.02. - Sanatate

   A

   LUCRĂRI

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   Bl. Achiziția de imobile

   B2. Dotări independente

   B3. Consolidări

   B4. Cheli. de proiectare pt clab. SPF si SF

   B5. Majorare capital

   Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

   A

   LUCRĂRI

   29

   Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

   30

   Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

   31

   /''.menajare si modernizare locuri dc joaca

   32

   Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   Bl. Achiziția de imobile

   B2. Dotări independente

   33

   Tunel acces teren handbal

   34

   Piase protecție Sala Sponuriicr Tiaian

   35

   Tigru Siberian - 2buc

   36

   1 Echipament pentru curatare suprafețe - S.C.M.

   7,105,700

   3,709,000

   0

   418,000

   706,000

   2,272,700

   6,842,700

   3,709,000

   0

   418,000

   443,000

   2,272,700

   616,500

   0

   0

   206,000

   0

   410,800

   891,600

   0

   0

   55,000

   0

   836,600

   1,738,300

   500,000

   0

   157,000

   56,000

   1,025,300

   100,000

   0

   0

   0

   100,000

   0

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   1,276,000

   1,226,000

   0

   0

   50,000

   0

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   2,045,000

   1,983,000

   0

   0

   62,000

   0

   155,000

   0

   0

   0

   155,000

   0

   10,000

   0

   0

   0

   10,000

   0

   263,000

   0

   0

   0

   263,000

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   44,000

   0

   0

   0

   44,000

   0

   24,000

   0

   0

   0

   24,000

   0

   20,000

   0

   0

   0

   20,000

   0

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   3,000

   0

   0

   0

   3,000

   0

   4,000

   0

   0

   0

   4,000

   0

   4.000

   0

   0

   0

   4,000

   0

   4,000

   0

   0

   0

   4,000

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   219,000

   0

   0

   0

   219,000

   0

   87,000

   87,000

   0

   92,000

   0

   0

   0

   92,000

   0

   40,000

   0

   0

   0

   40,000

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   6,448,700

   4,000,000

   0

   0

   2,448,700

   0

   5,864,100

   4,000,000

   0

   0

   1,864,100

   0

   1,000

   0

   0

   0

   1,000

   0

   5,188,100

   4,000,000

   0

   0

   1,188,100

   0

   674,000

   0

   0

   0

   674,000

   0

   1,000

   0

   0

   0

   1,000

   0

   584,600

   0

   0

   0

   584,600

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   424,600

   0

   0

   0

   424,600

   0

   12,000

   0

   0

   0

   12,000

   0

   8,400

   0

   0

   0

   8,400

   0

   34.000

   0

   0

   0

   34,000

   0

   15,000

   0

   0

   0

   15,000

   0

   37

   Jaguar - Ibuc

   33,400

   0

   0

   0

   33,400

   0

   38

   Macac - 5buc

   32,800

   0

   0

   0

   32,800

   0

   39

   Babuin - 5 buc

   32,800

   0

   0

   0

   32,800

   0

   40

   Tamarin negro - 2 buc

   5,400

   0

   0

   0

   5,400

   0

   41

   'ama Glama - 2 buc

   12,600

   0

   0

   0

   12,600

   0

   42

   Alpaca - I buc

   7,000

   0

   0

   0

   7,000

   0

   43

   Suorafata de joc cu kit de marcaj (omologat EHi CL) - S.C.M. Rm Valcea

   119,000

   0

   0

   0

   119,000

   0

   44

   Pompa apa uzata in statie pompare ape pluviale - Parc Zăvoi

   41,000

   0

   0

   0

   41,000

   0

   45

   Sistem de baschet mobil - 2buc

   41,100

   0

   0

   0

   41,100

   0

   46

   Sistem de baschet fix - 2buc

   30,100

   0

   0

   0

   30,100

   0

   B3. Consolidări

   8,000

   0

   0

   0

   8,000

   0

   47

   Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

   8,000

   0

   0

   0

   8,000

   0

   B4. Chelt. tic proiectare pt elab. SFF si SF

   152,000

   0

   0

   0

   152,000

   0

   48

   'kmenajare centru multifuncțional de relaxare s< agrement Ostrovem

   152,000

   0

   0

   0

   152,000

   0

   B5. Majorare capital

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Cap.68.02- Asigurări, ăsistsociala

   5,099,100

   0

   0

   82,000

   17,100

   5,000,000

   A

   LUCRĂRI

   5,099,100

   0

   0

   82,000

   17,100

   5,000,000

   49

   Dezvoltare locala in comunități marginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci

   1,000

   0

   0

   0

   1,000

   0

   50

   Transformare clădire internat liceul tehnologic Fcrdinand I in locuințe sociale

   93,100

   0

   0

   82,000

   11,100

   0

   51

   Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

   5,005,000

   0

   0

   0

   5,000

   5,000,000

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   El. Achiziția de imobile

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B2. Dotări independente

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B3. Consolidări

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B5. Majorare capital

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

   446,400

   0

   .i- .

   0

   0

   446,400

   0

   A

   LUCRĂRI

   98,400

   0

   0

   0

   98,400

   0

   52

   Amenajare cimitir zona Târg Raureni

   1,000

   0

   0

   0

   1,000

   0

   53

   Construcții spatii pentru închiriat, Calea lui Traian nr.201

   1,000

   0

   0

   0

   1,000

   0

   54

   Amenajare parcare publica zona Ostroveni

   12,000

   0

   0

   0

   12,000

   0

   55

   Amenajare locuințe ANI. pentru tineri - Știrbei Vodă

   10,000

   0

   0

   0

   10,000

   0

   56

   Sediu administrativ

   49,000

   0

   0

   0

   49,000

   0

   57

   Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   58

   Extindere rețea gaze naturale str. Zambiielor

   2,400

   0

   0

   0

   2,400

   0

   59

   înlocuire conducta apa sarata pentru alimentare Baza dc Agrement Ostriveni -modificare racord

   8,000

   0

   0

   0

   8,000

   60

   Extindere rețele dc distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

   10,000

   0

   0

   0

   10,000

   0

   B

   ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

   348,000

   0

   0

   0

   348,000

   0

   Bl.Aclriz5tii de imobile

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B2. Dotări independente

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B3. Consolidări

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

   348,000

   0

   0

   0

   348,000

   0

   61

   Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   62

   Sediu administrativ

   120,000

   0

   0

   0

   120,000

   0

   63

   .Amenajare cimitir zona Târg Raureni

   5,000

   0

   0

   0

   5,000

   0

   64

   Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

   20,000

   0

   0

   0

   20,000

   0

   65

   Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

   44,000

   0

   0

   0

   44,000

   0

66

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,0001

0

0

0

75,000

0

67

Amenajare locuințe ANL per.rru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

0

68

?UZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

0

69

?UZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

70

PUZ Zona Boromir

8,000

0

0

0

8,000

0

71

Lucrări conexe aferente proiectului' Reabilitare iluminat public in mun.Rrn. '.'aicea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi afeiente rețelelor electrice si de telecomunicații"

13,000

0

0

0

13,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

399,600

0

5

0

0

399,600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

399.600

0

0

0

399,600

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

271.600

0

0

0

271,600

0

72

Puncte de colectare deșeuri menajere

111,600

0

0

0

111,600

0

73

Containere deșeuri reciclabile

160,000

0

0

0

160,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chele de proiectare pt elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

74

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

1,770,600

1,491,000

0

0

279,600

0

A

LUCRĂRI

1,528,500

1,491,000

0

0

37,500

0

75

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

76

Alinierea narcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

77

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

721,000

711,000

0

0

10,000

0

78

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Emlnescu

790,000

780,000

0

0

10,000

0

79

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

1,000

0

0

0

1,000

0

80

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elasiice la str. Copacelu

5,000

0

0

0

5,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

242,100

0

0

0

242,100

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213,100

0

81

Mașina de carotat cu suport si carote diamantaie

11,000

0

0

0

11,000

0

82

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

0

83

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19,000

0

84

Mașina de ta;at beton/asfalt

8,000

0

0

0

8,000

0

85

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelit, de proiectare pt elab. SPF si SF

29,000

0

0

0

29,000

0

86

Amenajare piste bicicliste, parcari si puncte peni iu închirierea bicicletelor

10,000

0

0

0

10,000

0

87

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

19,000

0

0

0

19,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0Primar                                                       Director Economic

Mircia Gntauz                                                         Narcisa Colțos

Președinte ședința                 fj     Z'          v ”7          '—

X7 ? /»/ 3

/     'JoSA          /- //

/ fe     V /

Director Investitii-Achizitii Publice

Corina Toma^Z^Z -   ■

Secretarjțetferăl    'X

Ion Dirfoiu                )