Hotărârea nr. 162/2020

hotarirea 162 - 30 iunie 2020 - stabilire alocatie hrana persoane izolate DAS

ROMAN1A

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


[T


Consiliul Local


CERT1FICARI MRC-0CS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M


HOTĂRÂREA NR.162

privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate

în care nu au acces persoane din exterior, conform Ordonanței Militare nr.8/2020, din cadrul Direcției de Asistentă Socială

f                                                      f

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.3552 din 25.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, din cadrul serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale aflate în subordinea Direcției de Asistentă Socială Râmnicu Vâlcea, de la data intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 8/2020 și până la încetarea stării de urgență, în cuantum maxim de 29 lei/angajat/zi (TVA inclus);

Văzând Raportul nr.3553 din 25.06.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive ș: de agrement;

în temeiul prevederilor art.lI alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară ia dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și ale art.3 și Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

în baza art. 129, alin.(2), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(l), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, din cadrul serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, de la data intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 8/2020 și până la încetarea stării de urgență, în cuantum maxim de 29 lei/angajat/zi (TVA inclus).

  • (2) Sumele necesare achitării cheltuielilor efectuate cu hrana personalului pentru care s-a dispus măsura izolării la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, se suportă din bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției de Asistentă Socială.

J                                                                                >

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL, iurist\o<DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020