Hotărârea nr. 161/2020

hotarirea 161 - 30 iunie 2020 - aprobare SF locuinte pentru tineri strada Stirbei Voda

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR.EN ISO 14001:2015 223/14 SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:201.3 019/S1

HOTĂRÂREA NR.161

privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A’’

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.23073 din data de 26.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General Cheltuieli de la Bugetul Local și a Devizului General Cheltuieli de la Bugetul de Stat pentru obiectivul de investiție "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A”;

Văzând Raportul nr. 23075 din 26.06.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediuiui înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 30 octombrie 2018 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare locuințe ANL pentru tineri Știrbei Vodă”, varianta 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se actualizează STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții "LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR.111 A”, și indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de: 11.415.460,92 lei fără TVA, respectiv 13.573.090,84 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de: 9.583.995,83 lei fără TVA, respectiv 11.404.955,04 lei cu TVA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se actualizează DEVIZUL GENERAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL LOCAL, al obiectivului de investiții "LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODÂ, NR.111 A” la valoarea de: 1.477.426,55 lei fără TVA, respectiv 1.756.537,85 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 1.068.279,22 lei fără TVA, respectiv 1.271.252,27 lei cu TVA, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se actualizează DEVIZUL GENERAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT, al obiectivului de investitii "LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR.111 A” la valoarea de: 9.938.034,38 lei fără TVA, respectiv 11.816.552,99 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 8.515.716,61 lei fără TVA, respectiv 10.133.702,77 lei cu TVA, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.334 din 30 octombrie 2018, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE LOCUINȚE ANL PENTRU TINERI ȘTIRBEI VODĂ” își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

J                                               > J                                      J


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, jurist\orvOIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Proiectant generai:

SC ARIIIGRUP SRL-Rm. VÂLCEA

J 38/532/1998

CP 11309991


ANEXA Nr. A la HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. JC!din 30. Of. 30 tO

DEVIZ GENERAL TOTAL - SCENARIUL 1

al obiectivului de investiții

LOCUINȚE PENTRU TINERET DESTINATE ÎNCHIRIERII - Jud. VALCE/l Mun . RM. VALCEA Str. Știrbei Vodă Nr. 11 IA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

487,364.33

92,599.22

579,963.55

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

99,195.00

18,847.05

118,042.05

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

117,375.14

22,301.28

139,676.42

TOTAL CAPITOL 1

703,934.47

133,747.55

837,682.02

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

818,519.56

155,518.72

974,038.28

TOTAL CAPITOL 2

818,519.56

155,518.72

974,038.28

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3.1.1. Studii de teren

12,500.00

2,375.00

14,875.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.3.

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.

Proiectare

282,443.34

53,664.23

336,107.57

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

46,700.00

8,873.00

55,573.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

11,500.00

2.185.00

13.685.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12,300.00

2,337.00

14,637.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

211,943.34

40.269.23

252,212.57

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

31,807.00

6,043.33

37,850.33

3.7.

Consultanță

0.00

0.00

0.00

•j~.7. t~. ivianJgeTitcriiut «e piuicci peitiid uukxuVui uc

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

119,168.13

22,641.95

141,810.08

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

25,433.20

4,832.31

30,265.51

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

21,618.22

4,107.46

25,725.68

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execup'e, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construclii

3.814.98

724.85

4,539.83

3.8.2. Dirigenție de șantier

93,734.93

17,809.64

111,544.57

TOTAL CAPITOL 3

456,418.47

86,719.51

543,137.98

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

7,833,215.24

1,488,310.90

9,321,526.14

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

17,824.00

3,386.56

21,210.56

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

257,480.00

48,921.20

306,401.20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

28,550.00

5,424.50

33,974.50

4.6.

Active necorporalc

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

<8,137,069.24

1,546,043.16

9,683,112.40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

233,891.73

44,439.43

278,331.16

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

210,502.56

39,995.49

250,498.04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

23,389.17

4.443.94

27,833.12

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

59,513.97

0.00

59,513.97

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă LSC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

47,919.98

0.00

47.919.98

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.584.00

0.00

9,584.00

j.z.u. cota iiicrciiiâ uasei ouciaie a coiisuuciuuiut -

. .. . ----- _

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.010.00

0.00

2,010.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,006,113.47

191,161.56

1,197,275.03

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1,299,519.18

235,600.99

1,535,120.17

TOTAL

11,415,460.92

2,157,629.92

13,573,090.84

din care: C+M

9,583,995.83

1,820,959.21

11,404,955.04

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6 2.

Probe tehnologice și teste           ________________

_o_.oo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11,415,460.92

2,157,629.92

13,573,090.84

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4~ + 2+4.1 + 4.2 + S.l.l)

9,583,995.83

1,820,959.21

11,404,955.04

în prețuri la data de 23 iunie 2020 curs BNR I curo = 4,8428

Data:23 iunie 2020 Beneficiar/Investitor Municipiul Rin. Valcea

M.LP.D.A. - A.N.L.Proiectant general:

SC ARH1GRUP SRL-Rm.VAI.CEA

J 38/532/1998

CF 11309991


ANEXA Nr. &_____,a

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr. /?/ din

DEVIZ GENERAL BUGETUL LOCAL - SCENARIUL 1

al obiectivului de investiții                         '\o

LOCUINȚE PENTRU TINERET DESTINATE ÎNCHIRIERII - Jud. VALC^^^^q’
Muu. RM. VALCEA Str. Știrbei Vodă Nr. IHA                  L

Nr. cri.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare coi TVA

lei

Iei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

99,195.00

18,847.05

118,042.05

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/prolccția utilităților

117,375.14

22,301.28

139,676.42

TOTAL CAPITOL 1

216,570.14

41,148.33

257,718.47

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

818,519.56

155,518.72

974,038.28

obiectivului

|            TOTAL CAPITOL 2

818,519.56

155,518.72

974,038.28

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3.1.1. Studii de teren

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,200.00

608.00

3,808.00

3.3.

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea perfonnanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

109,096.00

20,728.24

129,824.24

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

46,700.00

8,873.00

55,573.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizaliiIor

11,500 00

2.185.00

13.685.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,900.00

931.00

5,831.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

45.996.00

8,739.24

54,735.24

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,064.00

962.16

6,026.16

3.7.

Consultanță

0.00

0.00

0.00

——

TCJnvMtmagcmufmiruirproieci peuuu umecitvui ue

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

15,969.42

3,034.19

19,003.61

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,519.52

1,048.71

6,568.23

3.8. i. 1. pe perioada de execuție a lucrărilor__

4,691.59

891.40

5,582.99

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de contrai al lucrărilor de execufie, avizat de către Inspectoratul de Stal în Construcții

827.93

157.31

9)85.23

3.8.2. Dirigcnțic dc șantier

10,449.90

1,985.48

12,435.38

TOTAL CAPITOL 3

140,829.42

26,757.59

167,587.01

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9,900.00

1,881.00

11,781.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

99,000.00

18,810.00

117,810.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente dc transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

28,550.00

5,424.50

33,974.50

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

137,450.00

26,115.50

163,565.50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

25,877.24

4,916.68

30,793.92

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23,289.52

4,425.01

27.714.53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,587.72

491.67

3.079.39

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,419.68

0.00

8,419.68

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor dc construcții

5,341.40

0.00

5,341.40

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,068.28

0.00

1,068.28

J.Z.4. vuia <hciciiid. vîiscl         d                  -

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dcsființare

2.010.00

0.00

2,010.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

129,760.51

24,654.50

154,415.01

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.90

TOTAL CAPITOL 5

164,057.43

29,571.17

193,628.60

TOTAL

1,477,426.55

279,111.31

1,756,537.85

din care: C+M

1,068,279.22

202,973.05

1,271,252.27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,477,426.55

279,111.31

1,756,537.85

din care: C+M (1.2 + L3 +1.4 + 2 + 4,1 + 4.2 4 5.1.1)

1,068,279.22

202,973.05

1,271,252.27

în prețuri la data de 23 iunie 2020 curs BNR l curo = 4,<3428

Data:23 iunie 2020


Beneficiar/lnvestitor

Municipiul Rm. Vctlcea

DEVIZ GENERAL BUGETUL DE STAT - SCENARIUL 1

al obiectivului de investiții

LOCUINȚE PENT RU TINERET DESTINATE ÎNCHIRIERII - Jud. VALCEA Mun . RM. VALCEA Str. Știrbei Vodă Nr. 11 IA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului-Pcrna de balast+Canal tehnic

487,364.33

92,599.22

579,963.55

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarca/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL l

487,364.33

92,599.22

579,963.55

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.01)

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3.1.1. Studii de teren

5,000.00

950.00

5,9.50.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documcntații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4,300.00

817.00

5,117.00

3.3.

Experlizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.

Proiectare

173,347.34

32,935.99

206,283.33

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținci ii avizctor/acoidufitor/aulorizațiilor

0.00

0 00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,400.00

1,406.00

8,806.00

3.5.6. Proiect tehnic șt detalii de execuție

165,947.34

31,529.99

197,477.33

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

26,743.00

5,08 i. 17

31,824.17

3.7.

Consultanță

0.00

0.00

0.00

T77T7Mimitgeiltdiiiui ue proiect peniiu uuim'rvtrrue_"i

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

103,198.72

19,607.76

122,806.47

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

19,913.68

3,783.60

23,697.28

3.8.1.1. pe perioada de execufie a lucrărilor__

16,926.63

3,216.06

20,142.69

3.8.1.2. pentru part icipaica prtiieclaiiudui la fazele incluse în programul de canlral al lucrărilor de execufie, avizai de către Inspectai aiul de Stal în Construcții

2.987.05

567.54

3,554.59

3.8.2. Dirigcnțic dc șantier

83,285.04

15,824.16

99, 109.19

TOTAL CAPITOL 3

315,589.06

59,961.92

375,550.98

C/U’ITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

7,833,215.24

1,488,310.90

9,321,526.14

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,924.00

1,505.56

9,429.56

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

158,480.00

30,111.20

188,591.20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active ttecorporalc

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

7,099,619.24

1,519,927.66

9,519,546.90

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare dc șantier

208,014.49

39,522.75

247,537.24

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

187,213.04

35,570.48

222,783.52

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

20.801.45

3,952.28

24,753.72

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

51,094.30

0.00

51,094.30

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

42,578.58

0.00

42,578.58

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

8,515.72

0.00

8,515.72

3.Z.4. Liii'i aiererria CascTsifurjie a'crrrsiiTiCTUi noi "

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dcsființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cneltuieli diverse și nepievăzute

876,352.96

166,507.06

1,042,860.03

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1,1.35,461.75

206,029.82

1,341,491.57

TOTAL

9,938,034.38

1,878,518.61

11.816,552.99

din care: C+M

8,515,716.61

1,617,986.16

10,133,702.77

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și ceste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

o.oo’

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

9,938,034.38

1,878,518.61

11,816,552.99

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 4- 5.1.1)

8,515,716.61

1,617,986.16

10,133,702.77

în prețuri la data dc 23 iunie 2020 curs BNR I curo =4,8428

Data:23 iunie 2020

Reneficiar/I n vestitor Municipiul Rin. Valcea M.L.P.D.A. - A.N.L.